3381 SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR

GENEL BİLGİLER
Pamukkale Üniversitesi sporda psikososyal alanlar yüksek lisans programı 2005 yılından beri eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Amaçlar
Ülke sporunun gelişimine katkıda bulunabilecek, bilgi ve beceriye sahip, spor ve bilimin etik değerlerine saygılı bilim uzmanları yetiştirmek. Egzersiz ve spor alanında bireylerin performans gelişimine veya yaşam kalitesine katkı sağlayabilecek bireyleri yetiştirmek ve spor psikolojisi, sosyolojisi, motor öğrenme vb. literatüre ulusal ve uluslar arası seviyede katkı yapabilecek bilim insanları yetiştirmektir. Bununla birlikte, Sporda Psikososyal Alanlar Yüksek Lisans programı, var olan bilgiyi alana uygulayabilecek, alandaki diğer uzmanlarla iyi iletişim kurup işbirliği yapabilecek, son eğilimleri takip ederek yeni projeler üretebilecek, mevcut bilgileri yorumlayabilecek, lisans ve lisansüstü programlarda görev alabilecek nitelikli ve araştırmacı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program ile öğrencilerin, yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması ile ülkemizde ve dünyada mevcut veya olası spor bilimleri sorunlarını tartışabilen, uygun çözüm önerisinde bulunabilen bireylerin yetiştirilmesi de hedeflenmektedir.


Kabul Koşulları
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi yüksek lisans kabul şartları altında programa başvurmak. ALES, ÜDS/KPDS puanından enstitüce istenen puanı almak; Mezuniyet notunun istenen seviyede olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması ve ders yükünün (24 PAÜ kredi) olması gerekir; bir araştırma semineri, mevcut ve başarılı bir tez hazırlamak ve savunmak gereklidir.

İstihdam Olanakları
Sporla ilgili olan üniversiteler, resmi ve özel kurumlar, spor takımları gibi tüm birimlerde çalışılabilir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Sporda Psiko-Sosyal Alanlar alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Bir öğrencinin genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması ve ders yükünün (24 PAÜ kredi) olması gerekir; bir araştırma semineri, mevcut ve başarılı bir tez hazırlamak ve savunmak gereklidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIDoç. Dr. ÖZGÜR MÜLAZIMOĞLU BALLI+90 258 296 1268 omballi@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Sporda-psiko sosyal alanlar ABD nin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları kazandırır.
2Alana özgü literatüre ulaşabilme ve bunları çalışmalarında değerlendirme becerisini geliştirme.
3Sporda psiko-sosyal alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
4Alana özgü araştırma tekniklerini öğrenme ve uygulayabilme.
5Spor psikolojisindeki tekniklerini uygulayabilme
6Alana özgü deneysel yöntemleri uygulayabilme.
7İnsanların gelişim dönemlerinin çeşitli özelliklerini (bilişsel, duyuşsal, devinişsel) kavrayabilme ve uygun yaklaşım modellerini tanıyabilme
8Problem çözme ve kritik düşünme becerilerine sahip olma
9İnsanların gelişim dönemlerinin çeşitli özelliklerini (bilişsel, duyuşsal, devinişsel) kavrayabilme ve uygun yaklaşım modellerini tanıyabilme
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Kavram KarikatürleriKavramlara ilişkin bilgilerin düşündürücü ve tartışmaya yol açacak şekilde karikatürize edilmesiyle, tartışma ve öğrenme fırsatı yaratmayı ifade eder. Genellikle kavram karikatürlerinde bilgilerin örtük verilmesi ve çelişkilerin sunulması, dikkat çeker ve düşünme fırsatı yaratır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Altı Şapkalı DüşünmeAltı şapkalı düşünme tekniğinde, bir konuya farklı açılardan bakma esas alınmaktadır. Bireyler aynı olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını geliştirebileceklerini öğrenirler, empati yeteneğini geliştirirler. Değişik açıdan düşünmelere yer verdiği için ortaya atılan konunun her yönden irdelenip, kararların doğru verilmesine olanak sağlar. Bu teknikte, öğrencilere tartışmaları için bir konu verilir. Her grup farklı renkteki şapkanın gerektirdiği düşünce biçimini ortaya koymaya çalışır. Her grup, tartışılması istenen konuya, kendi başında var olduğunu düşündüğü şapkanın gerektirdiği yönde yaklaşır. Bu tekniğin uygulanmasında önemli olan öğrencilerin kendi görüş ve düşüncelerini tespit etmek değil, bir konuya farklı açılardan bakabilme becerisinin kazanılmasıdır. Öğretmen bu amacın dışına çıkmamalıdır. Şapka renkleri ve temsil ettiği düşünce biçimleri: - Beyaz şapka: (Tarafsızdır). Ortaya konan soruna ilişkin taraf tutmadan net bilgi ve raporlar ortaya koyar. - Kırmızı şapka: (Duygusaldır). Öfke, tutku, duygu, duygusal bir bakış açısını ifade eder - Siyah şapka: (Karamsardır). Olumsuzluklar, riskler, dezavantajları ifade eder. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür. - Sarı şapka: (İyimserdir). Olayların olumlu yönlerine odaklanır; avantajları ve faydalı yönleri düşünür. - Yeşil şapka: (Yaratıcıdır). Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulmaya çalışır. - Mavi şapka: (Değerlendirici ve karar vericidir). Olayı tüm olası yönleriyle gören ve değişkenleri kontrol altında tutan bir bakış açısıdır. Düşünceler sistematize edilir.
Zıt Panelİki gruptan birinin sadece soru soran, diğerinin ise yanıt veren rollerini üstlenmesi ile olur. Bu teknik ile işlenmiş olan konuların tekrar edilmesi mümkün olmaktadır. Sınıf ikiye ayrılır. Yarısı soru soran yarısı da cevap veren grup içinde yer alır. Uygulamaya geçilmeden önce konuşmaları yönetecek lider seçilir. Her bir bölüm tekrar dört ya da altı kişilik gruplara ayrılır. Soru soracaklar sorularını tespit ederken diğerleri de kendilerine sorulması muhtemel olan sorulara cevap hazırlar. Hazırlık için 15 - 20 dk zaman ayrılır. Sorular cevaplandırılır.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 501 BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİ 1+0 7,5 Zorunlu
- Sporda Psikososyal Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Sporda Psikososyal Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Sporda Psikososyal Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Sporda Psikososyal Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIS 517 BİYOİSTATİSTİK 2+27,5Seçmeli
SBT 501 GENEL PSİKOLOJİ 2+07,5Seçmeli
SBT 505 SPORDA MOTİVASYONEL YÖNTEMLER 2+07,5Seçmeli
SBT 512 GENEL SOSYOLOJİ 2+07,5Seçmeli
SPA 508 SPOR, TEORİ VE TOPLUM 3+07,5Seçmeli
SPA 509 SPOR, BEDEN VE TOPLUM 3+07,5Seçmeli
SPA 510 SPOR VE TOPLUMSAL CİNSİYET 3+07,5Seçmeli
SPA 511 SPOR, KÜLTÜR VE KİMLİK 3+07,5Seçmeli
SPA 513 SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+27,5Seçmeli
SPA 515 TÜRKİYE’DE SPOR TARİHİ 3+07,5Seçmeli
SPA 517 SPOR BİLİMLERİNDE NİCEL ARAŞTIRMA 3+07,5Seçmeli
SPA 519 BÜYÜME OLGUNLAŞMA VE FİZİKSEL AKTİVİTE 3+07,5Seçmeli
SPA 521 MOTOR GELİŞİM İLE İLGİLİ GÜNCEL KONULAR 3+07,5Seçmeli
SPA 522 EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ İLE İLGİLİ GÜNCEL KONULAR 3+07,5Seçmeli
SPA 523 PERFORMANS ARTTIRMADA EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
SPA 524 TOPLUMSAL SINIF, YOKSULLUK VE SPOR 3+07,5Seçmeli
SPA 525 SPOR SOSYOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULAR 3+07,5Seçmeli
SPA 526 GÜNDELİK HAYAT, FİZİKSEL AKTİVİTE VE SERBEST ZAMAN 3+07,5Seçmeli
SPA 527 SPOR BİLİMLERİNDE NİTEL ARAŞTIRMA 3+07,5Seçmeli
SPA 528 YAŞAM BOYU MOTOR GELİŞİM 3+07,5Seçmeli
SPA 529 EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
SPA 530 SPORDA İLETİŞİM VE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SPA 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
- Sporda Psikososyal Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Sporda Psikososyal Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Sporda Psikososyal Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Sporda Psikososyal Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIS 517 BİYOİSTATİSTİK 2+27,5Seçmeli
SBT 501 GENEL PSİKOLOJİ 2+07,5Seçmeli
SBT 505 SPORDA MOTİVASYONEL YÖNTEMLER 2+07,5Seçmeli
SBT 512 GENEL SOSYOLOJİ 2+07,5Seçmeli
SPA 508 SPOR, TEORİ VE TOPLUM 3+07,5Seçmeli
SPA 509 SPOR, BEDEN VE TOPLUM 3+07,5Seçmeli
SPA 510 SPOR VE TOPLUMSAL CİNSİYET 3+07,5Seçmeli
SPA 511 SPOR, KÜLTÜR VE KİMLİK 3+07,5Seçmeli
SPA 513 SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+27,5Seçmeli
SPA 515 TÜRKİYE’DE SPOR TARİHİ 3+07,5Seçmeli
SPA 517 SPOR BİLİMLERİNDE NİCEL ARAŞTIRMA 3+07,5Seçmeli
SPA 519 BÜYÜME OLGUNLAŞMA VE FİZİKSEL AKTİVİTE 3+07,5Seçmeli
SPA 521 MOTOR GELİŞİM İLE İLGİLİ GÜNCEL KONULAR 3+07,5Seçmeli
SPA 522 EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ İLE İLGİLİ GÜNCEL KONULAR 3+07,5Seçmeli
SPA 523 PERFORMANS ARTTIRMADA EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
SPA 524 TOPLUMSAL SINIF, YOKSULLUK VE SPOR 3+07,5Seçmeli
SPA 525 SPOR SOSYOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULAR 3+07,5Seçmeli
SPA 526 GÜNDELİK HAYAT, FİZİKSEL AKTİVİTE VE SERBEST ZAMAN 3+07,5Seçmeli
SPA 527 SPOR BİLİMLERİNDE NİTEL ARAŞTIRMA 3+07,5Seçmeli
SPA 528 YAŞAM BOYU MOTOR GELİŞİM 3+07,5Seçmeli
SPA 529 EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
SPA 530 SPORDA İLETİŞİM VE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SPA 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
SPA 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SPA 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
SPA 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİZ*********
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ         
UZMANLIK ALAN DERSİZ*********
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ*********
YÜKSEK LİSANS TEZİZ*********
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
BİYOİSTATİSTİKS         
BÜYÜME OLGUNLAŞMA VE FİZİKSEL AKTİVİTES* *      
EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİS         
EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ İLE İLGİLİ GÜNCEL KONULARS         
GENEL PSİKOLOJİS  **  ***
GENEL SOSYOLOJİS***   ** 
GÜNDELİK HAYAT, FİZİKSEL AKTİVİTE VE SERBEST ZAMANS         
MOTOR GELİŞİM İLE İLGİLİ GÜNCEL KONULARS         
PERFORMANS ARTTIRMADA EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİS         
SPOR BİLİMLERİNDE NİCEL ARAŞTIRMAS         
SPOR BİLİMLERİNDE NİTEL ARAŞTIRMAS         
SPOR SOSYOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULARS         
SPOR VE TOPLUMSAL CİNSİYETS         
SPOR, BEDEN VE TOPLUMS         
SPOR, KÜLTÜR VE KİMLİKS         
SPOR, TEORİ VE TOPLUMS         
SPORDA İLETİŞİM VE KİŞİLERARASI İLİŞKİLERS         
SPORDA MOTİVASYONEL YÖNTEMLERS******** 
SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMES         
TOPLUMSAL SINIF, YOKSULLUK VE SPORS         
TÜRKİYE’DE SPOR TARİHİS         
YAŞAM BOYU MOTOR GELİŞİMS         
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU