3361 ANTRENMAN VE HAREKET

GENEL BİLGİLER
Antrenman ve Hareket Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki 16 Anabilim Dalı’ndan biridir. Anabilim Dalı’nda üç yıllık (2+1 yıl) yüksek lisans eğitimi vermektedir. Antrenman ve Hareket Anabilim Dalı 2003–2004 Eğitim-Öğretim yılında faaliyetine başlamıştır. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle Anabilim Dalı’ndan beş öğrenci mezun olmuş üç öğrenci halen eğitimlerine devam etmektedir. Anabilim Dalı’nda üç öğretim üyesi fiilen görev yapmakta, eğitim-öğretime katkı vermektedir.

Amaçlar
Programın amacı, kaliteli ve başarılı öğrencilerin tercih ettiği, alanında belirli bilgi ve beceri birikimi edinerek bilimsel araştırma yapma yeteneğine sahip mezunlar vermektir. Bu amaçla etik kurallara önem veren, üst düzeyde performans için multidisipliner çalışabilen, sporcunun sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, lider olabilen, araştırmacı özelliği ile problem olarak gördüğü konularda, üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen bir program olmaktır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Antrenman ve Hareket Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programından mezun olmak için öğrencilerin PAU Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen mezuniyet ve diploma şartlarını sağlaması ve ders döneminde (1yıl) en az 21 kredilik ders almaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerde (Gençlik Spor İl Müdürlükleri, Eğitim Dairesi, federasyonlar vb) ve özerk federasyonlarda, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak, Amatör veya profesyonel spor kulüplerinde Antrenör, Kondisyoner veya Maç Analizcisi olarak Üniversitelerin Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokullarında, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Antrenman ve Hareket alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Antrenman ve Hareket Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programından mezun olmak için öğrencilerin PAU Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen mezuniyet ve diploma şartlarını sağlaması ve ders döneminde (1yıl) en az 21 kredilik ders almaları gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. BİLAL UTKU ALEMDAROĞLU+90 258 296 2900 ualemdaroglu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Kişiye ve takımlara özel antrenman planlaması ve periyotlaması yapar.
2Kişiye ve takımlara özel uyguladığı testlerin analizini yapar.
3Disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar.
4Mesleki gelişimine uygun bilimsel araştırma yapabilecek temel bilgiye sahip olur.
5Lisansüstü eğitimi süresince elde ettiği bilgilerini uzmanlık alanına yönelik yaşamdaki yeni durumlara uyarlar.
6Alanına yönelik güncel gelişmeleri ve literatürü takip eder.
7Sporsal hareketlerin biyomekanik analizlerini temel düzeyde yapar.
8Uzmanlık alanına yönelik yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirir.
9Temel sporsal hareketlerin fizyolojik analizlerini teorikte ve pratikte yapabilme kapasitesine sahip olur.
10Araştırma tekniklerine uygun olarak spor bilimlerinde kullanılacak temel istatistik bilgileri bilir.
11Spor bilimleri ve teknolojisi konuları içerisinde belirli bir alanda araştırma yapar.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Öğrenme İstasyonlarıİstasyonlarda öğrenme, bütün sınıfın her aşamaya (her istasyona) katkı sağlaması yoluyla bir önceki grubun yaptıklarını ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli bir yöntemdir. İstasyon yöntemi ile dersin işlendiği sınıflarda 3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Her gruba bir istasyon şefi ya da gözlemci atanır. Oluşturulan gruplar istasyonlara dağılarak her gittikleri istasyonlarda belli bir süre kalarak görevlerini icra ederler. Bütün grupların, bütün istasyonlarda çalışmaları gerekmektedir. Bütün öğrencilerin görev almaları esastır. İstasyonlarda neden sonuç değişkenlerini yazma, slogan yazma, şiir yazma, hikâye yazma, afiş hazırlama gibi etkinlikler yapılabilir. Çalışmalar sonunda ürünler sergilenir. İstasyon yönteminde öğrencilerin grupla çalışmaları, onların sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Mikro ÖğretimBu yöntem öğretmen adaylarının sınıf içindeki üstleneceği rollerini ve sınıfta uygulayacağı davranışlarını tam olarak benimseyip bunları kazanmalarını sağlamayı amaçlasa da, farklı alanlarda yöntemin uygulanması olanaklıdır. Belli başlı becerilerin öğretiminde video ve ses kayıt cihazlarının sunduğu olanakları öğrenme ortamlarına taşımaya olanak sağlar. Öğrenci performansının kaydedilmesi ve elde edilen kaydın çözümlenerek hataların giderilmesi esasına dayanır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 07
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 08
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 09
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 10
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 11
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 06
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBE 501 BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİ 1+0 2 Zorunlu
ANT 531 SPOR BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+0 3 Zorunlu
- Antrenman ve Hareket Seçmeli - 1 3+0 5 Seçmeli
- Antrenman ve Hareket Seçmeli - 1 3+0 5 Seçmeli
- Antrenman ve Hareket Seçmeli - 1 3+0 5 Seçmeli
- Antrenman ve Hareket Seçmeli - 1 3+0 5 Seçmeli
- Antrenman ve Hareket Seçmeli - 1 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Antrenman ve Hareket Seçmeli - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANT 503 SPOR BİYOKİMYASI 2+05Seçmeli
ANT 512 SPORDA MAÇ VE YARIŞMA ANALİZİ 2+05Seçmeli
ANT 513 ANTRENMAN BİLİMİ I 3+05Seçmeli
ANT 516 EGZERSİZ PROGRAMI PLANLAMA 2+15Seçmeli
ANT 517 ÖZEL GRUPLARDA EGZERSİZ VE SPOR 2+15Seçmeli
ANT 519 SPORDA TEKNİK VE TAKTİK ANTRENMAN İLKELERİ 2+15Seçmeli
ANT 522 SPOR BİLİMLERİNDE MATEMATİK UYGULAMALARI 2+05Seçmeli
ANT 524 SPOR BİYOMEKANİĞİNDE HAREKET ANALİZİ 1+25Seçmeli
ANT 525 SPOR FİZYOLOJİSİ 2+25Seçmeli
ANT 526 SPOR BİYOMEKANİĞİ 2+25Seçmeli
ANT 530 FİZİKSEL UYGUNLUK 2+15Seçmeli
BIS 508 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+05Seçmeli
FZY 501 SİSTEM FİZYOLOJİSİ 2+05Seçmeli
SBT 503 YETENEK SEÇİMİ VE YÖNLENDİRME 1+25Seçmeli
SBT 505 SPORDA MOTİVASYONEL YÖNTEMLER 2+05Seçmeli
SBT 509 KİNANTROPOMETRİ 2+05Seçmeli
SBT 562 SPORDA HAREKET BİLGİSİ 2+05Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANT 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+0 5 Zorunlu
- Antrenman ve Hareket Seçmeli - 2 3+0 5 Seçmeli
- Antrenman ve Hareket Seçmeli - 2 3+0 5 Seçmeli
- Antrenman ve Hareket Seçmeli - 2 3+0 5 Seçmeli
- Antrenman ve Hareket Seçmeli - 2 3+0 5 Seçmeli
- Antrenman ve Hareket Seçmeli - 2 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Antrenman ve Hareket Seçmeli - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANT 506 ÇOCUK VE SPOR 3+05Seçmeli
ANT 514 ANTRENMAN BİLİMİ II 3+05Seçmeli
ANT 517 ÖZEL GRUPLARDA EGZERSİZ VE SPOR 2+15Seçmeli
ANT 518 PERİYOTLAMA 3+05Seçmeli
ANT 521 SPOR BİLİMLERİNDE FİZİK UYGULAMALARI 2+05Seçmeli
ANT 523 ERGOSPİROMETRİ 2+05Seçmeli
ANT 525 SPOR FİZYOLOJİSİ 2+25Seçmeli
ANT 527 SPOR TEKNİKLERİNİN BİYOMEKANİK ANALİZİ 2+25Seçmeli
ANT 528 SPOR FİZYOLOJİSİ II 2+15Seçmeli
ANT 529 KİNEZYOLOJİ 3+05Seçmeli
BIS 517 BİYOİSTATİSTİK 2+25Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANT 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 10 Zorunlu
ANT 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ANT 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 20 Zorunlu
ANT 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİZ           
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ           
SPOR BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZ***********
UZMANLIK ALAN DERSİZ  ***  * **
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ    *  *  *
YÜKSEK LİSANS TEZİZ  *     * *
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ANTRENMAN BİLİMİ IS***********
ANTRENMAN BİLİMİ IIS*****      
BİYOİSTATİSTİKS           
ÇOCUK VE SPORS           
EGZERSİZ PROGRAMI PLANLAMAS           
ERGOSPİROMETRİS * *    *  
FİZİKSEL UYGUNLUKS           
KİNANTROPOMETRİS **     *  
KİNEZYOLOJİS  *** *    
ÖZEL GRUPLARDA EGZERSİZ VE SPORS           
PERİYOTLAMAS ***       
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS   *   *   
SİSTEM FİZYOLOJİSİS  **** ** *
SPOR BİLİMLERİNDE FİZİK UYGULAMALARIS  *        
SPOR BİLİMLERİNDE MATEMATİK UYGULAMALARIS          
SPOR BİYOKİMYASIS*  *   *   
SPOR BİYOMEKANİĞİS   *  *    
SPOR BİYOMEKANİĞİNDE HAREKET ANALİZİS  ** *   
SPOR FİZYOLOJİSİS  **** ** *
SPOR FİZYOLOJİSİ IIS           
SPOR TEKNİKLERİNİN BİYOMEKANİK ANALİZİS  ** *   
SPORDA HAREKET BİLGİSİS      * *  
SPORDA MAÇ VE YARIŞMA ANALİZİS  * *    **
SPORDA MOTİVASYONEL YÖNTEMLERS  ****   * 
SPORDA TEKNİK VE TAKTİK ANTRENMAN İLKELERİS           
YETENEK SEÇİMİ VE YÖNLENDİRMES *  ** *** 
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU