2205 ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS

GENEL BİLGİLER
Uluslararası Ticaret ve Finans yüksek lisans programı öğrencilerin uluslararası ticaret ve finansa dair kavramsal konular ve ampirik uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlamaktadır. Programa 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Amaçlar
Programın amacı öğrencilerin uluslararası ticaret ve finansa dair kavramsal konular ve ampirik uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlamaktır. Program sayesinde, öğrenciler edindikleri becerilerle uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerde çok iyi koşullarda iş bulma ve çalıştıkları kurumlarda daha üst pozisyonlara ilerleyebilme şansını elde edebileceklerdir. Ayrıca program, alanda yetişmiş akademisyen açığını gidermeyi de amaçlamaktadır.


Kabul Koşulları
Yüksek lisans programına PAÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre öğrenci alımı yapılacaktır. Buna göre, yüksek lisans programına başvuruda aşağıdaki koşullar aranmaktadır: Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına, EA puan türünde 60 puandan az olmamak üzere ALES puanına ve YDS veya Yüksek Öğretim Kurulu’nun eşdeğer saydığı bir yabancı dil sınavından 40 ve üzeri puana sahip olmaları gerekir. ALES sınav notunun %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, lisansüstü giriş sınavı değerlendirme puanının %25’i, yabancı dil (YDS veya eşdeğer puanın) puanının %10’nun ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Ağırlıklı ortalaması 65 puanın altında olan ve giriş sınavına katılmayan aday programa kabul edilmez. Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavından en az 50 puan alamayan öğrencilerin başarı puanı hesaplanmaz.

Mezuniyet Koşulları
Üniversitemiz lisansüstü yönetmelik hükümlerine göre tezli yüksek lisans programı için, azami öğrenim süresi altı yarıyıldan oluşan üç yıldır. En az iki yarıyılı tez süresi olmak üzere yüksek lisans programı en erken üç yarıyılda tamamlanabilir. Tez süresi, tez önerisinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesiyle başlar. Öğrenim süresi sonunda mezuniyet için akademik ortalamanın en az 3,00 olması, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.

İstihdam Olanakları
Program mezunları, uluslararası alanda ticaret yapan firmalarda ve finans kuruluşlarında istihdam edilme imkanına sahiplerdir. Ayrıca, doktora eğitimine başlayarak akademisyen olma imkanları da mevcuttur.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Uluslararası Ticaret ve Finans alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Üniversitemiz lisansüstü yönetmelik hükümlerine göre tezli yüksek lisans programı için, azami öğrenim süresi altı yarıyıldan oluşan üç yıldır. En az iki yarıyılı tez süresi olmak üzere yüksek lisans programı en erken üç yarıyılda tamamlanabilir. Tez süresi, tez önerisinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesiyle başlar. Öğrenim süresi sonunda mezuniyet için akademik ortalamanın en az 3,00 olması, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. İLHAN KÜÇÜKKAPLAN+90 258 296 3864 ikkaplan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1uluslararası ticaret ve finans alanlarındaki teorileri gerçek hayatla bağdaştırabilmek
2uluslararası ticaret ve finans alanlarında problem tanımlayıp, kalitatif ve kantitatif teknikleri kullanarak analiz etme, alternatif çözüm yolları geliştirme ve sonuçlarını yorumlama becerisi kazandırmak
3uluslararası ticaret ve finans konusuyla ilgili bilimsel düşünme ve araştırma becerisi kazandırmak
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTFB 501 UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK VE EKONOMETRİ 3+0 7,5 Zorunlu
UTFB 503 ULUSLARARASI EKONOMİ VE TİCARET 3+0 7,5 Zorunlu
- UTF Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- UTF Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : UTF Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTFB 505 ULUSLARARASI FİNANS 3+07,5Seçmeli
UTFB 507 ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
UTFB 509 AÇIK EKONOMİ VE MAKRO İKTİSAT 3+07,5Seçmeli
UTFB 511 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU 3+07,5Seçmeli
UTFB 513 TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
UTFB 515 KÜRESEL EKONOMİ VE GELİŞEN PİYASALAR 3+07,5Seçmeli
UTFB 517 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3+07,5Seçmeli
UTFB 519 TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 3+07,5Seçmeli
UTFB 521 İSTATİSTİKSEL VE EKONOMETRİK PROGRAMLAMA 3+07,5Seçmeli
UTFB 523 YENİ TİCARET TEORİLERİ 3+07,5Seçmeli
UTFB 525 İLERİ MİKRO İKTİSADİ ANALİZ 3+07,5Seçmeli
UTFB 527 PARASAL EKONOMİ 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTFB 502 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
UTFB 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
- UTF Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- UTF Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : UTF Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTFB 504 UYGULAMALI İLERİ İSTATİSTİK VE EKONOMETRİ 3+07,5Seçmeli
UTFB 506 ULUSLARARASI PAZARLAMA 3+07,5Seçmeli
UTFB 508 E- TİCARET 3+07,5Seçmeli
UTFB 510 TUREV ARAÇLARI VE RİSK YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
UTFB 512 ENSDÜSTRİ VE SAHA ÇALIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
UTFB 514 FİNANSAL PİYASALAR VE EKONOMİK BÜYÜME 3+07,5Seçmeli
UTFB 516 ULUSLARARASI SERMAYE PİYASASI 3+07,5Seçmeli
UTFB 518 ULUSLARARASI EMTİA PİYASALARI 3+07,5Seçmeli
UTFB 520 BANKACILIK YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
UTFB 522 BÜYÜK VERİ VE MAKİNE ÖĞRENMESİ 3+07,5Seçmeli
UTFB 524 GENEL DENGE MODELLERİ 3+07,5Seçmeli
UTFB 526 FİNANSAL MAKRO EKONOMİ 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTFB 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
UTFB 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
- UTF Seçmeli-3 0+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : UTF Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTFB 552 DÖNEM PROJESİ 0+030Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
UTFB 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
UTFB 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ***
ULUSLARARASI EKONOMİ VE TİCARET Z***
UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK VE EKONOMETRİZ***
UZMANLIK ALAN DERSİZ***
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ Z***
YÜKSEK LİSANS TEZİZ***
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03
AÇIK EKONOMİ VE MAKRO İKTİSATS***
BANKACILIK YÖNETİMİ S***
BÜYÜK VERİ VE MAKİNE ÖĞRENMESİS***
DÖNEM PROJESİS***
E- TİCARETS***
ENSDÜSTRİ VE SAHA ÇALIŞMALARIS***
FİNANSAL MAKRO EKONOMİS***
FİNANSAL PİYASALAR VE EKONOMİK BÜYÜME S***
GENEL DENGE MODELLERİS***
İLERİ MİKRO İKTİSADİ ANALİZS***
İSTATİSTİKSEL VE EKONOMETRİK PROGRAMLAMAS***
KÜRESEL EKONOMİ VE GELİŞEN PİYASALARS***
PARASAL EKONOMİS***
TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİS***
TUREV ARAÇLARI VE RİSK YÖNETİMİ S***
TÜRKİYE EKONOMİSİS***
TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİS***
ULUSLARARASI EMTİA PİYASALARIS***
ULUSLARARASI FİNANSS***
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ S***
ULUSLARARASI PAZARLAMAS***
ULUSLARARASI SERMAYE PİYASASIS***
ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUS***
UYGULAMALI İLERİ İSTATİSTİK VE EKONOMETRİS***
YENİ TİCARET TEORİLERİS***
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU