2311 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

GENEL BİLGİLER
Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, araştırma alanıyla ilgili analitik düşünebilen, araştırmacı kimliğini pekiştirmiş, bilimsel etik kurallarına uyan, problemlere alternatif çözümler üretebilen, alanıyla ilgili özgün ve orijinal katkı sağlayabilecek araştırma yapabilen, akademik ve sektörel paydaşlarla nitelikli iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerinden yararlanabilen, düşüncesini anlaşılır bir kurguyla yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen ve çok yönlü bir bakışla savunabilen akademisyen adayları yetiştirmektedir.

Amaçlar
Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans programının amacı şu şekilde sıralanabilir: ● Üniversitemiz bünyesinde açılması önerilen Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı’nın amacı; sürekli gelişme anlayışı, gerçekleştirdiği bilimsel ve uygulamalı araştırma yaklaşımı rehberliğinde turizm ile ilgili gelişmeleri inceleyecek, yeni sistemler geliştirecek, geleceğe ışık tutacak uygulamaları gerçekleştirebilecek ve bu birikimle aldığı yüksek lisans eğitimiyle Türkiye’yi temsil edecek düzeyde kaliteli ve donanımlı turizmciler yetiştirmek gibi temel hedefin yanı sıra; ülkemizde toplumun turizm konusunda bilgilendirilmesini sağlayacak, konferanslar, seminerler ve paneller düzenleyerek bu alandaki bilimsel birikime katkılar sağlamaktır. ● Açılması önerilen Turizm İşletmeciliği yüksek lisans programı, turizm bilimini, kültürel, ekonomik, sosyal, tarihi ve felsefi boyutlarıyla ele alacak olması bakımından önem arz etmektedir. Özellikle turizmin sürdürülebilirliğine yönelik ders içerikleri kültürlerin korunmasına yönelik önemli katkılar sunacaktır.


Kabul Koşulları
Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programına kabul için; ● Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi, Konaklama İşletmeciliği lisans programı mezunu olmak, ● ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)'nda eşit ağırlık (EA) türünde en az 60 puan almış ve başvuru sırasında sonuç belgesini ibraz etmiş olmak. ● ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan YDS’den en az 40 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak gerekmektedir. Bilimsel Hazırlık Programı Koşulu: ● Programa başvuru koşulları arasında Turizm İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği lisans mezunu olma durumu söz konusu olduğu için “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanmayacaktır.

Mezuniyet Koşulları
1. Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 75 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.

İstihdam Olanakları
Program mezunları, alanıyla ilgili üniversitelerde kabul şartlarını yerine getirdikleri takdirde öğretim elemanı olarak çalışabilmekte ve aynı zamanda özel sektörde iş bulabilmektedir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Turizm İşletmeciliği alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
1. Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 75 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof. Dr. SERKAN BERTAN+90 258 296 7443 sbertan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Alanındaki kavramları ve fikirleri bilimsel yöntemlerle değerlendirme.
2Turizm işletmeciliği ile ilgili tartışma ve analizleri paydaşlara sunma.
3Alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanma.
4Alanına yakın disiplinlerdeki bilgileri, kuramları yorumlama.
5Alanında geliştirilen modelleri kullanma ve yorumlama.
6Alanında proje yürütme, yürütülen projelerde katılımcı olarak görev alma.
7Turizm işletmeciliği alanıyla ilgili uygulamalarda, karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme.
8Alanındaki karmaşık problem ve konuları belirleme ve analiz etme.
9Alanı ile ilgili olarak toplumun ilgi, istek ve ihtiyaçlarını belirleme.
10Toplumun turizm işletmeciliği alanını da etkileyen sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanıma.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Anlam Çözümleme TablolarıAnlam çözümleme tablosu öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarını sağlayan bir yöntemdir. Öğrenciler, iki boyutlu bir tablo üzerinde çalışarak öğrenirler. Örneğin, tablonun bir boyutunda hayvanlar diğer boyutunda da besinler yer alıyorsa, öğrenciler hayvanların besin maddelerini (kesişim noktalarında) işaretleyerek öğrenme fırsatı elde ederler.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Altı Şapkalı DüşünmeAltı şapkalı düşünme tekniğinde, bir konuya farklı açılardan bakma esas alınmaktadır. Bireyler aynı olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını geliştirebileceklerini öğrenirler, empati yeteneğini geliştirirler. Değişik açıdan düşünmelere yer verdiği için ortaya atılan konunun her yönden irdelenip, kararların doğru verilmesine olanak sağlar. Bu teknikte, öğrencilere tartışmaları için bir konu verilir. Her grup farklı renkteki şapkanın gerektirdiği düşünce biçimini ortaya koymaya çalışır. Her grup, tartışılması istenen konuya, kendi başında var olduğunu düşündüğü şapkanın gerektirdiği yönde yaklaşır. Bu tekniğin uygulanmasında önemli olan öğrencilerin kendi görüş ve düşüncelerini tespit etmek değil, bir konuya farklı açılardan bakabilme becerisinin kazanılmasıdır. Öğretmen bu amacın dışına çıkmamalıdır. Şapka renkleri ve temsil ettiği düşünce biçimleri: - Beyaz şapka: (Tarafsızdır). Ortaya konan soruna ilişkin taraf tutmadan net bilgi ve raporlar ortaya koyar. - Kırmızı şapka: (Duygusaldır). Öfke, tutku, duygu, duygusal bir bakış açısını ifade eder - Siyah şapka: (Karamsardır). Olumsuzluklar, riskler, dezavantajları ifade eder. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür. - Sarı şapka: (İyimserdir). Olayların olumlu yönlerine odaklanır; avantajları ve faydalı yönleri düşünür. - Yeşil şapka: (Yaratıcıdır). Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulmaya çalışır. - Mavi şapka: (Değerlendirici ve karar vericidir). Olayı tüm olası yönleriyle gören ve değişkenleri kontrol altında tutan bir bakış açısıdır. Düşünceler sistematize edilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TRZM 505 SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
- TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ - I 3+0 7,5 Seçmeli
- TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ - I 3+0 7,5 Seçmeli
- TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ - I 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ - I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TRZM 501 TURİZM İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI 3+07,5Seçmeli
TRZM 503 ULUSLARARASI OTEL İŞLETMECİLİĞİ 3+07,5Seçmeli
TRZM 509 TURİZMDE İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER 3+07,5Seçmeli
TRZM 511 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 3+07,5Seçmeli
TRZM 513 KONGRE TURİZMİ VE TOPLANTIYÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
TRZM 515 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3+07,5Seçmeli
TRZM 517 TURİZM İŞLETMELERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
TRZM 519 DESTİNASYON YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
TRZM 521 TERMAL TURİZM 3+07,5Seçmeli
TRZM 523 TURİZMİN SEKTÖREL ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
TRZM 525 TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇEVRE YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TRZM 550 TURİZM İŞLETMELERİNDE YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
TRZM 520 TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 3+0 7,5 Zorunlu
- TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ - II 3+0 7,5 Seçmeli
- TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ - II 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ - II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TRZM 502 TURİZMDE GÜNCEL KONULAR 3+07,5Seçmeli
TRZM 504 TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ 3+07,5Seçmeli
TRZM 506 TURİZM İŞLETMELERİNDE MİSAFİR İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
TRZM 510 TURİZM İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
TRZM 512 TURİZMDE REKREASYON 3+07,5Seçmeli
TRZM 514 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
TRZM 516 OTEL İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
TRZM 518 GİRİŞİMCİLİK 3+07,5Seçmeli
TRZM 522 TURİZM SOSYOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
TRZM 524 TURİSTİK TÜKETİCİ DAVRANIŞI 3+07,5Seçmeli
TRZM 526 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNOVASYON YÖNETİM 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TRZM 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TRZM 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TRZM 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TRZM 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ          
SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ          
TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİM YAKLAŞIMLARIZ          
TURİZM İŞLETMELERİNDE YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ          
UZMANLIK ALAN DERSİZ          
YÜKSEK LİSANS TEZİZ          
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
DESTİNASYON YÖNETİMİS          
GİRİŞİMCİLİKS          
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİS          
KONGRE TURİZMİ VE TOPLANTIYÖNETİMİS          
OTEL İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİS          
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞS          
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMS          
TERMAL TURİZMS          
TURİSTİK TÜKETİCİ DAVRANIŞIS          
TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRİLMESİS          
TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇEVRE YÖNETİMİS          
TURİZM İŞLETMELERİNDE İNOVASYON YÖNETİMS          
TURİZM İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİMİS          
TURİZM İŞLETMELERİNDE MİSAFİR İLİŞKİLERİ YÖNETİMİS          
TURİZM İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA YAKLAŞIMLARIS          
TURİZM İŞLETMELERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİS          
TURİZM SOSYOLOJİSİS          
TURİZMDE GÜNCEL KONULARS          
TURİZMDE İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLERS          
TURİZMDE REKREASYONS          
TURİZMİN SEKTÖREL ANALİZİS          
ULUSLARARASI OTEL İŞLETMECİLİĞİS          
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU