2341 İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

GENEL BİLGİLER
İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı, İngiliz dili ve edebiyatı alanında yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaları kapsamaktadır. İngiliz Edebiyatında tiyatro, şiir ve roman alanındaki eserler eleştirel bir açıdan ele alınmakta ve yeni bakış açılarının ışığında tartışılmaktadır. Bu program mezunları İngiliz Edebiyatına eleştirel yaklaşabilen donanımlı uzman olarak yetişmektedir.

Amaçlar
Programın amacı, bu alanda yapılan araştırmaları bilimsel kurallara uygun bir biçimde, özgün düşünceler oluşturan mezunlar vermektir. Programda açılan dersler İngiliz edebiyatındaki farklı edebi türlerin kuramsal, sosyal, tarihsel ve kültürel bağlamda ileri düzeyde incelenmesini içerir. Bu nedenle de disiplinlerarası bir yaklaşım benimsenmiştir. Program, İngiliz dili ve edebiyatı konularının yanı sıra Amerikan kültürü ve edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, edebi teori ve eleştiri, kültürel çalışmalar ve kültürel teori konularını kapsamaktadır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin 21 kredilik ders almaları ve 4.00'lık sistem üzerinden en az 3.00 Akademik ortalamaya ulaşmaları; bir seminer sunmalı ve Yüksek Lisans tezi hazırlayıp savunmaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Bölümden mezun olan öğrenciler üniversitelerde, Dışişleri Bakanlığında, bankalarda, turizm isletmelerinde ve çeşitli özel okul ve şirketlerde öğretim elemanı ve dil bilen eleman olarak görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "İngiliz Dili ve Edebiyatı alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Mezun olabilmek için öğrencilerin 21 kredilik ders almaları ve 4.00'lık sistem üzerinden en az 3.00 Akademik ortalamaya ulaşmaları; bir seminer sunmalı ve Yüksek Lisans tezi hazırlayıp savunmaları gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. MEHMET ALİ ÇELİKEL+90 258 296 3645 macelikel@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Alanın temel bilgilerine, güncel bilgi ve ileri düzeydeki uygulama bilgilerine bir arada sahip olur
2Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal bilgilerini edebi metinlerde ve ilgili alanlarda ileri düzeyde kullanır
3Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak edebi metinleri yorumlayabilir, değerlendirir, dil çözümlemeleri yapabilir ve analiz edebilir, araştırmaya ve kanıtlara dayalı yorumlar ve çıkarımlar üretir
4 Edebi metinleri ve eleştiri kuramlarını sözel ve yazılı olarak ifade eder
5 Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisine sahip olur
6Alanı ile ilgili ileri düzeydeki çalışma ve tez projelerini bağımsız olarak yürütür
7 Alanı ile ilgili çalışma ve tez projelerinde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek üzere sorumluluk alabilir
8Alanı ile ilgili çalışma ve kaynakları okuyup anlayarak Türkçeye aktarabilir
9Alan ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, vizyonu geniş, yaşam boyu öğrenmeye açık, olumlu bir tutum sergileyebilir
10Alan ile ilgili popüler konuları topluma iletebilme ve toplumu bilgilendirme yetkinliğine sahip olur
11Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup, alanıyla ilgili çalışmaları görev aldığı kurumlarda hayata geçirebilir ve yenilikler getirir
12İleri düzeyde alan bilgisi edinerek kuramsal çalışmaları izleyebilir ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir ve yurt dışı projeleri geliştirir
13Alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanma düzeyine sahip olup, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
14Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Anlam Çözümleme TablolarıAnlam çözümleme tablosu öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarını sağlayan bir yöntemdir. Öğrenciler, iki boyutlu bir tablo üzerinde çalışarak öğrenirler. Örneğin, tablonun bir boyutunda hayvanlar diğer boyutunda da besinler yer alıyorsa, öğrenciler hayvanların besin maddelerini (kesişim noktalarında) işaretleyerek öğrenme fırsatı elde ederler.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 506 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
IDE 533 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE BİLİMSEL ETİK 3+0 7,5 Zorunlu
- İngiliz Dili ve Edebiyatı YL Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- İngiliz Dili ve Edebiyatı YL Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İngiliz Dili ve Edebiyatı YL Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 501 GENEL DİLBİLİM 3+07,5Seçmeli
IDE 502 DİLBİLİM 3+07,5Seçmeli
IDE 503 DEYİŞ BİLİM 3+07,5Seçmeli
IDE 504 UYGULAMALI DİLBİLİM 3+07,5Seçmeli
IDE 505 İNGİLİZ DİLİ VE TARİHİ 3+07,5Seçmeli
IDE 509 MODERN ELEŞTİRİNİN TEMELLERİ 3+07,5Seçmeli
IDE 510 SOSYODİLBİLİM 3+07,5Seçmeli
IDE 511 MİTOLOJİ 3+07,5Seçmeli
IDE 518 İNGİLİZ VE DİĞER AVRUPA EDEBİYATLARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLER 3+07,5Seçmeli
IDE 519 PSİKOLOJİ VE EDEBİYAT 3+07,5Seçmeli
IDE 520 DRAMA SEÇİLMİŞ ESERLER 3+07,5Seçmeli
IDE 521 ROMAN: SEÇİLMİŞ ESERLER 3+07,5Seçmeli
IDE 522 KADIN VE YAZIN 3+07,5Seçmeli
IDE 523 20.YÜZYILDA EDEBİYAT 3+07,5Seçmeli
IDE 524 ÇAĞDAŞ AMERİKAN ROMANI VE ELEŞTİRİ 3+07,5Seçmeli
IDE 525 ÇAĞDAŞ AMERİKAN TİYATROSU 3+07,5Seçmeli
IDE 526 BATI EDEBİYATINDA KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI 3+07,5Seçmeli
IDE 527 BATI DÜŞÜNCE TARİHİ I 3+07,5Seçmeli
IDE 528 BATI DÜŞÜNCE TARİHİ II 3+07,5Seçmeli
IDE 529 MODERN İNGİLİZ TİYATROSU 3+07,5Seçmeli
IDE 531 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
IDE 508 EDEBİYAT ELEŞTİRİSİNE YAKLAŞIMLAR 3+0 7,5 Zorunlu
- İngiliz Dili ve Edebiyatı YL Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- İngiliz Dili ve Edebiyatı YL Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İngiliz Dili ve Edebiyatı YL Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 501 GENEL DİLBİLİM 3+07,5Seçmeli
IDE 502 DİLBİLİM 3+07,5Seçmeli
IDE 503 DEYİŞ BİLİM 3+07,5Seçmeli
IDE 504 UYGULAMALI DİLBİLİM 3+07,5Seçmeli
IDE 505 İNGİLİZ DİLİ VE TARİHİ 3+07,5Seçmeli
IDE 509 MODERN ELEŞTİRİNİN TEMELLERİ 3+07,5Seçmeli
IDE 510 SOSYODİLBİLİM 3+07,5Seçmeli
IDE 511 MİTOLOJİ 3+07,5Seçmeli
IDE 518 İNGİLİZ VE DİĞER AVRUPA EDEBİYATLARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLER 3+07,5Seçmeli
IDE 519 PSİKOLOJİ VE EDEBİYAT 3+07,5Seçmeli
IDE 520 DRAMA SEÇİLMİŞ ESERLER 3+07,5Seçmeli
IDE 521 ROMAN: SEÇİLMİŞ ESERLER 3+07,5Seçmeli
IDE 522 KADIN VE YAZIN 3+07,5Seçmeli
IDE 523 20.YÜZYILDA EDEBİYAT 3+07,5Seçmeli
IDE 524 ÇAĞDAŞ AMERİKAN ROMANI VE ELEŞTİRİ 3+07,5Seçmeli
IDE 525 ÇAĞDAŞ AMERİKAN TİYATROSU 3+07,5Seçmeli
IDE 526 BATI EDEBİYATINDA KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI 3+07,5Seçmeli
IDE 527 BATI DÜŞÜNCE TARİHİ I 3+07,5Seçmeli
IDE 528 BATI DÜŞÜNCE TARİHİ II 3+07,5Seçmeli
IDE 529 MODERN İNGİLİZ TİYATROSU 3+07,5Seçmeli
IDE 531 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
IDE 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Seçmeli-3 0+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 539 DÖNEM PROJESİ 0+020Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IDE 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
IDE 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZ**************
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE BİLİMSEL ETİKZ**************
EDEBİYAT ELEŞTİRİSİNE YAKLAŞIMLARZ**************
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ              
UZMANLIK ALAN DERSİZ**************
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ**************
YÜKSEK LİSANS TEZİZ**************
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
20.YÜZYILDA EDEBİYATS**************
BATI DÜŞÜNCE TARİHİ IS**************
BATI DÜŞÜNCE TARİHİ IIS**************
BATI EDEBİYATINDA KÜLTÜR ARAŞTIRMALARIS**************
ÇAĞDAŞ AMERİKAN ROMANI VE ELEŞTİRİS**************
ÇAĞDAŞ AMERİKAN TİYATROSUS**************
DEYİŞ BİLİMS************ *
DİLBİLİMS************ *
DÖNEM PROJESİS              
DRAMA SEÇİLMİŞ ESERLERS**************
GENEL DİLBİLİMS************ *
İNGİLİZ DİLİ VE TARİHİS************ *
İNGİLİZ VE DİĞER AVRUPA EDEBİYATLARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLERS**************
KADIN VE YAZINS**************
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYATS************ *
MİTOLOJİS**************
MODERN ELEŞTİRİNİN TEMELLERİS**************
MODERN İNGİLİZ TİYATROSUS**************
PSİKOLOJİ VE EDEBİYATS**************
ROMAN: SEÇİLMİŞ ESERLERS**************
SOSYODİLBİLİMS**************
UYGULAMALI DİLBİLİMS************ *
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU