2267 FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI

GENEL BİLGİLER
Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı, Fransızdili ve edebiyatı alanında yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaları kapsamaktadır. FransızEdebiyatında tiyatro, şiir ve roman alanındaki eserler eleştirel bir açıdan ele alınmakta ve yeni bakış açılarının ışığında tartışılmaktadır. Bu program mezunları Fransız Edebiyatına eleştirel yaklaşabilen donanımlı uzman olarak yetişmektedir.

Amaçlar
Programın amacı, bu alanda yapılan araştırmaları bilimsel kurallara uygun bir biçimde, özgün düşünceler oluşturan mezunlar vermektir. Programda açılan dersler Fransız edebiyatındaki farklı edebi türlerin kuramsal, sosyal, tarihsel ve kültürel bağlamda ileri düzeyde incelenmesini içerir. Bu nedenle de disiplinlerarası bir yaklaşım benimsenmiştir. Program, Fransız dili ve edebiyatı konularının yanı sıra Amerikan kültürü ve edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, edebi teori ve eleştiri, kültürel çalışmalar ve kültürel teori konularını kapsamaktadır. Veri girişi yok


Kabul Koşulları
Yüksek Lisans

Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin 21 kredilik ders almaları ve 4.00'lık sistem üzerinden en az 3.00 Akademik ortalamaya ulaşmaları; bir seminer sunmalı ve Yüksek Lisans tezi hazırlayıp savunmaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Bölümden mezun olan öğrenciler üniversitelerde, Dışişleri Bakanlığında, bankalarda, turizm isletmelerinde ve çeşitli özel okul ve şirketlerde öğretim elemanı ve dil bilen eleman olarak görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Fransız Dili ve Edebiyatı alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Mezun olabilmek için öğrencilerin 21 kredilik ders almaları ve 4.00'lık sistem üzerinden en az 3.00 Akademik ortalamaya ulaşmaları; bir seminer sunmalı ve Yüksek Lisans tezi hazırlayıp savunmaları gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ERTUĞRUL İŞLER+90 258 296 3557 eisler@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Alanın temel bilgilerine, güncel bilgi ve ileri düzeydeki uygulama bilgilerine bir arada sahip olur
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal bilgilerini edebi metinlerde ve ilgili alanlarda ileri düzeyde kullanır
3Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak edebi metinleri yorumlayabilir, değerlendirir, dil çözümlemeleri yapabilir ve analiz edebilir, araştırmaya ve kanıtlara dayalı yorumlar ve çıkarımlar üretir
4Edebi metinleri ve eleştiri kuramlarını sözel ve yazılı olarak ifade eder
5Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisine sahip olur
6Alanı ile ilgili ileri düzeydeki çalışma ve tez projelerini bağımsız olarak yürütür
7Alanı ile ilgili çalışma ve tez projelerinde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek üzere sorumluluk alabilir
8Alanı ile ilgili çalışma ve kaynakları okuyup anlayarak Türkçeye aktarabilir
9Alan ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, vizyonu geniş, yaşam boyu öğrenmeye açık, olumlu bir tutum sergileyebilir
10Alan ile ilgili popüler konuları topluma iletebilme ve toplumu bilgilendirme yetkinliğine sahip olur
11Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup, alanıyla ilgili çalışmaları görev aldığı kurumlarda hayata geçirebilir ve yenilikler getirir
12İleri düzeyde alan bilgisi edinerek kuramsal çalışmaları izleyebilir ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir ve yurt dışı projeleri geliştirir
13Alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanma düzeyine sahip olup, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
14Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 519 EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Fransız Dili ve Edebiyatı YL Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Fransız Dili ve Edebiyatı YL Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Fransız Dili ve Edebiyatı YL Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fransız Dili ve Edebiyatı YL Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 501 FRANSIZ EDEBİYATINDA ANTİK MİTLER I 3+07,5Seçmeli
FDE 502 FRANSIZ EDEBİYATINDA ANTİK MİTLER II 3+07,5Seçmeli
FDE 503 DİL VE İLETİŞİM I 3+07,5Seçmeli
FDE 504 DİL VE İLETİŞİM II 3+07,5Seçmeli
FDE 505 ÇAĞDAŞ FRANSIZ ROMANI 3+07,5Seçmeli
FDE 506 BİÇİMBİLİM VE SÖZDİZİM 3+07,5Seçmeli
FDE 507 FRANSIZ DÜŞÜNCE TARİHİ 3+07,5Seçmeli
FDE 508 FRANSIZ EDEBİYATINDA SİMGELER 3+07,5Seçmeli
FDE 509 KÖKENBİLİM 3+07,5Seçmeli
FDE 510 ÇAĞDAŞ FRANSIZ TİYATROSU 3+07,5Seçmeli
FDE 511 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 3+07,5Seçmeli
FDE 512 FRANSIZ DİLBİLİMİ 3+07,5Seçmeli
FDE 513 DİLBİLİM VE EDEBİYAT 3+07,5Seçmeli
FDE 514 ÇAĞDAŞ FRANSIZ ŞİİRİ 3+07,5Seçmeli
FDE 515 DİL TARİHİ 3+07,5Seçmeli
FDE 516 DİLBİLİMSEL METİN ÇÖZÜMLEME 3+07,5Seçmeli
FDE 517 GÖSTERGEBİLİM 3+07,5Seçmeli
FDE 518 ÇEVİRİBİLİM 3+07,5Seçmeli
FDE 550 SEMİNER 0+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
FDE 521 YÖNTEMBİLİM 3+0 7,5 Zorunlu
- Fransız Dili ve Edebiyatı YL Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Fransız Dili ve Edebiyatı YL Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fransız Dili ve Edebiyatı YL Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 501 FRANSIZ EDEBİYATINDA ANTİK MİTLER I 3+07,5Seçmeli
FDE 502 FRANSIZ EDEBİYATINDA ANTİK MİTLER II 3+07,5Seçmeli
FDE 503 DİL VE İLETİŞİM I 3+07,5Seçmeli
FDE 504 DİL VE İLETİŞİM II 3+07,5Seçmeli
FDE 505 ÇAĞDAŞ FRANSIZ ROMANI 3+07,5Seçmeli
FDE 506 BİÇİMBİLİM VE SÖZDİZİM 3+07,5Seçmeli
FDE 507 FRANSIZ DÜŞÜNCE TARİHİ 3+07,5Seçmeli
FDE 508 FRANSIZ EDEBİYATINDA SİMGELER 3+07,5Seçmeli
FDE 509 KÖKENBİLİM 3+07,5Seçmeli
FDE 510 ÇAĞDAŞ FRANSIZ TİYATROSU 3+07,5Seçmeli
FDE 511 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 3+07,5Seçmeli
FDE 512 FRANSIZ DİLBİLİMİ 3+07,5Seçmeli
FDE 513 DİLBİLİM VE EDEBİYAT 3+07,5Seçmeli
FDE 514 ÇAĞDAŞ FRANSIZ ŞİİRİ 3+07,5Seçmeli
FDE 515 DİL TARİHİ 3+07,5Seçmeli
FDE 516 DİLBİLİMSEL METİN ÇÖZÜMLEME 3+07,5Seçmeli
FDE 517 GÖSTERGEBİLİM 3+07,5Seçmeli
FDE 518 ÇEVİRİBİLİM 3+07,5Seçmeli
FDE 550 SEMİNER 0+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
FDE 700 UZMANLIK ALANI DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FDE 700 UZMANLIK ALANI DERSİ 6+0 10 Zorunlu
FDE 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
EDEBİYAT ELEŞTİRİSİZ**************
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ              
UZMANLIK ALANI DERSİZ**************
YÖNTEMBİLİMZ**************
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ**************
YÜKSEK LİSANS TEZİZ**************
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
BİÇİMBİLİM VE SÖZDİZİMS**************
ÇAĞDAŞ FRANSIZ ROMANIS**************
ÇAĞDAŞ FRANSIZ ŞİİRİS**************
ÇAĞDAŞ FRANSIZ TİYATROSUS**************
ÇEVİRİBİLİMS**************
DİL TARİHİS**************
DİL VE İLETİŞİM IS**************
DİL VE İLETİŞİM IIS**************
DİLBİLİM VE EDEBİYATS************ *
DİLBİLİMSEL METİN ÇÖZÜMLEMES**************
FRANSIZ DİLBİLİMİS**************
FRANSIZ DÜŞÜNCE TARİHİS**************
FRANSIZ EDEBİYATINDA ANTİK MİTLER IS**************
FRANSIZ EDEBİYATINDA ANTİK MİTLER IIS**************
FRANSIZ EDEBİYATINDA SİMGELERS************ *
GÖSTERGEBİLİMS**************
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYATS**************
KÖKENBİLİMS**************
SEMİNERS**************
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU