2501 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

GENEL BİLGİLER
Çağdaş Türk Lehçe ve Edebiyatları anabilim dalı geniş bir alana yayılmış olan Türklerin dillerinin, edebiyatlarının, felsefe, sosyoloji, tarih ve kültürlerinin öğretilmesi ve bu alanlar arasında iletişim kurularak karşılıklı anlaşma, çalışma ve yardımlaşmanın sağlanması, eser üretilmesi ve bu sahalarda çalışacak gerekli bilim adamlarının yetiştirilmesini amaçlayan bir anabilim dalı olarak kurulmuştur. Bu ana bilim dalı Sosyal bilim formasyonuna sahip ve analitik düşünme becerisini bu alanda kullanabilen, bilimsel merak sahibi, bilimsel bilgi ve felsefî fikir üretebilen, disiplinler arası çalışma yapmaya yatkın, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile ilgili bütün alanlarda uzmanlık bilgisiyle sorunlara çözüm üretebilen bilim insanları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Amaçlar
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı’nın hedeflediği ilk amaç, öğrencilerin Balkanlardan Büyük Okyanus’a, Kuzey Buz Denizi’nden Tibet'e kadar uzanan yaklaşık on bir milyon kilometre karelik geniş bir alanda kullanılan çağdaş Türk dili alanının lehçelerini, edebiyatlarını, kültürünü, folklorunu, tarihini, sanatını ve bunların gelişimleri ve günümüzdeki kullanımlarını öğrenmeleridir. İkinci olarak öğrencilerin hem kitle iletişim araçları vasıtasıyla hem de yerinde yapacakları uygulamalarla öğrendiklerini pratikte uygulamaya geçirebilecekleri ortamları oluşturabilmektir. Anabilim dalının asıl amacı Sosyal bilim formasyonuna sahip ve analitik düşünme becerisini bu alanda kullanabilen, bilimsel merak sahibi, bilimsel bilgi ve felsefî fikir üretebilen, disiplinler arası çalışma yapmaya yatkın, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile ilgili bütün alanlarda uzmanlık bilgisiyle sorunlara çözüm üretebilen bilim insanları yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

İstihdam Olanakları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü mezunları; Dışişleri Bakanlığı, TİKA, TÜRKSOY, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Elçilikleri, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu gibi alanla ilgili kurumlarda "uzman" sıfatıyla memur olabilirler. Formasyon eğitimlerini tamamladıkları takdirde öğretmenlik yapabilirler. Akademisyen olarak alanla ilgili çalışmalar yapabilirler. Türk Dünyası ile iş yapan özel sektörde alan uzmanı olarak çalışabilirler. Tercüman olarak çalışabilirler. Eski yazılı metinleri okuyabilme becerisine sahip oldukları için kütüphanelerde, arşivlerde, müzelerde çalışabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. NERGİS BİRAY+90 258 296 3653 nbiray@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1-Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları üzerine güncel yayınların araştırılmasını öğrenme, değerlendirme ve araştırma disiplinine sahip olmayı kavrama.
2Dil ve lehçe öğreniminde alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar teknolojilerini kullanmayı kavrama.
3Türk Dilinin başlangıcından günümüze kadarki dil gelişim dönemleri ile ilgili dil tarihini kavrama, dilbilimi metotlarını kullanarak günümüz Türkçesi ve Türk lehçeleri ile ses, şekil, cümle ve anlam yönlerinden tahliller yapmayı kavrama ve öğrenme.
4Türk dünyası edebiyatının yüzlerce yıllık hayat ve fikir akışını; bütün türler (şiir, roman, hikaye, tiyatro v.b.), edebi dönemler ve bunları belirleyen tarihi, siyasi, sosyal, kültürel etmenler, akımlar, topluluklar, hareketler ve edebi olaylar etrafında oluşan toplaşmaları; dönemlerin genel karakterleri ve önemli edebiyatçılarının eserlerini sebepleri ve sonuçlarıyla bir bütün olarak ele almayı kavrama.
5Araştırma teknikleri ve bibliyografya bilgisi kazanma, yeni araştırmalar ortaya koymayı kavrama.
6Geçmişiyle günümüzle Türk dünyası edebiyatlarının metinlerini, karşılaştırmalı bir yöntemle inceleyerek modern edebiyat yöntemleri ışığında yeni açılımlar sağlamayı öğrenme ve kavrama.
7Ülkemizde olduğu gibi Türk dünyasında da uygulamaları olan halk biliminin gerektirdiği metot ve teknikleri alanına uygulamayı kavrama.
8Dil ile ilgili herhangi bir olguda pratik ve analitik yorum yapmayı kavrama.
9Alan ile ilgili geniş bir kaynak bilgisi edinir ve bu kaynağa kendisinin de katkıda bulunabileceği ilmi disiplini kazanmayı kavrama.
10Türk dünyasıyla sürekli iletişim hâlinde olma, Çağdaş Türk Lehçelerini analiz etme, karşılaştırma ve yorumlamayı öğrenme, gerekli yöntemleri kavrama.
11Türk Dilini, metinlerle takip edilebilen başlangıcından itibaren dönemleri ve lehçeleriyle anlayıp karşılaştırabilecek dil tarihi bilgilerine sahip olma, dil bilimi metotlarını kullanarak günümüz Türkçesi lehçeler ve lehçeler arası ses, şekil, cümle ve anlam yönlerinden tahlil ve karşılaştırmalar yapmayı kavrama.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Analoji /Metaforla ÖğretimSoyut konu ve kavramları somut nesnelere benzeterek öğrenmeyi sağlayan bir yoldur.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 585 TÜRK KÜLTÜR DÜNYASININ SORUNLARI 3+0 7,5 Zorunlu
- Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 529 ÇUVAŞ TÜRKÇESİ GRAMERİ I 3+07,5Seçmeli
CTL 531 ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN EDEBİYATI 3+07,5Seçmeli
CTL 533 TÜRKMEN KLASİK EDEBİYATI 3+07,5Seçmeli
CTL 535 ÇAĞDAŞ ÖZBEK EDEBİYATI 3+07,5Seçmeli
CTL 537 ÇAĞDAŞ TATAR EDEBİYATI 3+07,5Seçmeli
CTL 539 ÇAĞDAŞ KAZAK EDEBİYATI 3+07,5Seçmeli
CTL 541 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI I 3+07,5Seçmeli
CTL 543 TÜRK SÖZLÜ EDEBİYATI I 3+07,5Seçmeli
CTL 545 TÜRK DÜNYASI DESTAN GELENEĞİ I 3+07,5Seçmeli
CTL 549 İSLÂM ÖNCESİ TÜRK DÜŞÜNCESİ 3+07,5Seçmeli
CTL 551 TARİHİ VE GÜNÜMÜZ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ 3+07,5Seçmeli
CTL 553 BATI TÜRKÇESININ TARİHÎ KAYNAKLARI 3+07,5Seçmeli
CTL 555 ORYANTALİZM 3+07,5Seçmeli
CTL 557 ÇAĞDAŞ FELSEFE METİNLERİ 3+07,5Seçmeli
CTL 559 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
CTL 561 GÜNEYBATI TÜRK LEHÇELERİ SES BİLGİSİ 3+07,5Seçmeli
CTL 563 GÜNEY-DOĞU TÜRK LEHÇELERİ SES BİLGİSİ 3+07,5Seçmeli
CTL 565 KUZEY-BATI TÜRK LEHÇELERİ SES BİLGİSİ 3+07,5Seçmeli
CTL 567 KUZEY-DOĞU TÜRK LEHÇELERİ SES BİLGİSİ 3+07,5Seçmeli
CTL 569 DİL EDİNİMİ 3+07,5Seçmeli
CTL 573 ÇAĞDAŞ KUZEY-DOĞU (ALTAY-SAHA-TUVA-HAKAS) TÜRK LEHÇELERİ EDEBİYATI 3+07,5Seçmeli
CTL 575 SAHA (YAKUT) HALK EDEBİYATI 3+07,5Seçmeli
CTL 577 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ (SES BİLGİSİ) 3+07,5Seçmeli
CTL 579 KAYA RESİMLERİ I 3+07,5Seçmeli
CTL 581 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 4 Zorunlu
- Seçmeli 2 3+0 6,5 Seçmeli
- Seçmeli 2 3+0 6,5 Seçmeli
- Seçmeli 2 3+0 6,5 Seçmeli
- Seçmeli 2 3+0 6,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 530 ÇUVAŞ TÜRKÇESİ GRAMERİ II 3+06,5Seçmeli
CTL 532 ÇAĞDAŞ GAGAVUZ EDEBİYATI 3+06,5Seçmeli
CTL 534 ÇAĞDAŞ TÜRKMEN EDEBİYATI 3+06,5Seçmeli
CTL 536 ÇAĞDAŞ UYGUR EDEBİYATI 3+06,5Seçmeli
CTL 538 ÇAĞDAŞ BAŞKURT EDEBİYATI 3+06,5Seçmeli
CTL 540 ÇAĞDAŞ KIRGIZ EDEBİYATI 3+06,5Seçmeli
CTL 542 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI II 3+06,5Seçmeli
CTL 544 TÜRK SÖZLÜ EDEBİYATI II 3+06,5Seçmeli
CTL 546 TÜRK DÜNYASI DESTAN GELENEĞİ II 3+06,5Seçmeli
CTL 548 TÜRK SOSYO-KÜLTÜREL TARİHİ 3+06,5Seçmeli
CTL 552 KARAHANLI, HAREZM, KIPÇAK VE ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 3+06,5Seçmeli
CTL 554 ESKİ OĞUZ TÜRKÇESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 3+06,5Seçmeli
CTL 556 DİL FELSEFESİ 3+06,5Seçmeli
CTL 558 KÖKTÜRK VE UYGUR TÜRKÇESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 3+06,5Seçmeli
CTL 560 İSLÂM SONRASI TÜRK DÜŞÜNCESİ 3+06,5Seçmeli
CTL 562 GÜNEY-BATI TÜRK LEHÇELERİ ŞEKİL BİLGİSİ 3+06,5Seçmeli
CTL 564 GÜNEY-DOĞU TÜRK LEHÇELERİ ŞEKİL BİLGİSİ 3+06,5Seçmeli
CTL 566 KUZEY-BATI TÜRK LEHÇELERİ ŞEKİL BİLGİSİ 3+06,5Seçmeli
CTL 568 KUZEY-DOĞU TÜRK LEHÇELERİ ŞEKİL BİLGİSİ 3+06,5Seçmeli
CTL 570 DERİN BİÇİMBİLİM 3+06,5Seçmeli
CTL 572 TÜRK KÜLTÜRÜNDE ŞEHİRCİLİK 3+06,5Seçmeli
CTL 574 ÇAĞDAŞ ÇUVAŞ EDEBİYATI 3+06,5Seçmeli
CTL 576 TEHLİKEDE OLAN TÜRK DİL TOPLULUKLARI 3+06,5Seçmeli
CTL 578 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ (ŞEKİL BİLGİSİ) 3+06,5Seçmeli
CTL 580 KAYA RESİMLERİ II 3+06,5Seçmeli
CTL 582 RUSÇA DİL VE EDEBİYAT METİNLERİ ÇEVİRİSİ 3+06,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
CTL 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Seçmeli-1 0+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 583 DÖNEM PROJESİ 0+030Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
CTL 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
TÜRK KÜLTÜR DÜNYASININ SORUNLARIZ***********
UZMANLIK ALAN DERSİ Z***********
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ Z***********
YÜKSEK LİSANS TEZİZ***********
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
KUZEY-DOĞU TÜRK LEHÇELERİ ŞEKİL BİLGİSİS***********
TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI IIS***********
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİS***********
BATI TÜRKÇESININ TARİHÎ KAYNAKLARIS***********
ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN EDEBİYATIS***********
ÇAĞDAŞ BAŞKURT EDEBİYATIS***********
ÇAĞDAŞ ÇUVAŞ EDEBİYATIS***********
ÇAĞDAŞ FELSEFE METİNLERİS***********
ÇAĞDAŞ GAGAVUZ EDEBİYATIS***********
ÇAĞDAŞ KAZAK EDEBİYATIS***********
ÇAĞDAŞ KIRGIZ EDEBİYATIS***********
ÇAĞDAŞ KUZEY-DOĞU (ALTAY-SAHA-TUVA-HAKAS) TÜRK LEHÇELERİ EDEBİYATIS***********
ÇAĞDAŞ ÖZBEK EDEBİYATIS***********
ÇAĞDAŞ TATAR EDEBİYATI S***********
ÇAĞDAŞ TÜRKMEN EDEBİYATIS***********
ÇAĞDAŞ UYGUR EDEBİYATIS***********
ÇUVAŞ TÜRKÇESİ GRAMERİ IS***********
ÇUVAŞ TÜRKÇESİ GRAMERİ IIS***********
DERİN BİÇİMBİLİMS***********
DİL EDİNİMİS***********
DİL FELSEFESİS***********
DÖNEM PROJESİS***********
ESKİ OĞUZ TÜRKÇESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALARS***********
GÜNEYBATI TÜRK LEHÇELERİ SES BİLGİSİS***********
GÜNEY-BATI TÜRK LEHÇELERİ ŞEKİL BİLGİSİS***********
GÜNEY-DOĞU TÜRK LEHÇELERİ SES BİLGİSİS***********
GÜNEY-DOĞU TÜRK LEHÇELERİ ŞEKİL BİLGİSİS***********
İSLÂM ÖNCESİ TÜRK DÜŞÜNCESİS***********
İSLÂM SONRASI TÜRK DÜŞÜNCESİS***********
KARAHANLI, HAREZM, KIPÇAK VE ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALARS***********
KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ (SES BİLGİSİ)S***********
KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ (ŞEKİL BİLGİSİ)S***********
KAYA RESİMLERİ IS***********
KAYA RESİMLERİ IIS***********
KÖKTÜRK VE UYGUR TÜRKÇESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALARS***********
KUZEY-BATI TÜRK LEHÇELERİ SES BİLGİSİS***********
KUZEY-BATI TÜRK LEHÇELERİ ŞEKİL BİLGİSİS***********
KUZEY-DOĞU TÜRK LEHÇELERİ SES BİLGİSİS***********
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKS           
ORYANTALİZMS***********
RUSÇA DİL VE EDEBİYAT METİNLERİ ÇEVİRİSİS***********
SAHA (YAKUT) HALK EDEBİYATIS***********
TARİHİ VE GÜNÜMÜZ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİS***********
TEHLİKEDE OLAN TÜRK DİL TOPLULUKLARIS***********
TÜRK DÜNYASI DESTAN GELENEĞİ IS***********
TÜRK DÜNYASI DESTAN GELENEĞİ IIS***********
TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI IS***********
TÜRK KÜLTÜR TARİHİS***********
TÜRK KÜLTÜRÜNDE ŞEHİRCİLİKS***********
TÜRK SOSYO-KÜLTÜREL TARİHİS***********
TÜRK SÖZLÜ EDEBİYATI IS***********
TÜRK SÖZLÜ EDEBİYATI IIS***********
TÜRKMEN KLASİK EDEBİYATIS***********
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU