2451 DİL BİLİMLERİ VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI

GENEL BİLGİLER
Dilbilim ve göstergebilim diğer araştırma alanlarıyla en çok işbirliği yapan bilim dalları arasındadır. Alanlar arası yaklaşımı en çok yansıtabilme yeteneğine sahip bir disiplindir. Bugün artık oldukça yaygınlaşan toplumsal dilbilim, tarihsel dilbilim, coğrafi dilbilim, ruhsal dilbilim, sinirsel dilbilim vb. gibi ortak disiplinler ülkemiz dışında oldukça yaygınlaşmıştır. Bu bilim dallarının kesişme alanlarına odaklanacak tezli yüksek lisans ve doktora araştırmaları bu alandaki boşluğu doldurmada etkili olacaktır. Birbirinden kopuk ve işbirliğinden uzak duran disiplinlerin buluşma ve işbirliği noktası olarak, dilbilim odaklı lisansüstü bir anabilim dalı, bilimsel kesişmelerin üstüne gitmeyi ve bu özel alanlarda derinleşmeyi sağlayacaktır. Kültür araştırmaları dilbilimsel yaklaşımı tamamlyan ve aradaki boşlukları doldurmada büyük paya sahip bir alandır. Ortak yaklaşım ve alanlar arası işbirliği dokunulmamuş sorunsalları çözmede etkili olacaktır.

Amaçlar
Toplumsal dilbilim, tarihsel dilbilim, coğrafi dilbilim, psycholinguistics, sinirsel dilbilim gibi ortak disiplinlerdeki yüksek lisans ve doktora araştırmaları bu alandaki boşluğu doldurmada büyük bir paya sahip olacaktır. Kültür araştırmaları, dilbilimsel yaklaşımı tamamlar ve aradaki boşlukları doldurur. Ortak yaklaşım ve alanlar arası işbirliği dokunulmamış sorunsalları çözmede etkili olacaktır.


Kabul Koşulları
Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve 60 puandan az olmamak üzere ALES (SOSBİL.) puanına sahip olmaları gerekir. Bir yabancı dilden en az 40 YDS, KPDS ve eşdeğeri puan alması lazımdır. Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavından en az 50 puan alamayan ve bu sınava girmeyen adayların başarı puanı hesaplanmaz.

Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz (8) ders ve tez çalışması ile uzmanlık alan dersinden olmak üzere toplam EN AZ 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, tez önerisinin kabul edildiği dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencilerin Yüksek Lisans tezi hazırlayıp savunmaları gerekmektedir. Öğrenimi bitirme süresi 4 en fazla 6 yarıyıldır. 4.00'lük sistem üzerinden en az 3.00 Akademik ortalamaya ulaşmaları.

İstihdam Olanakları
Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları Yüksek Lisans Programını başarıyla bitiren öğrenciler dil, dilbilim, kültür araştırmaları alanında bilimsel yeterlilik sahibi olur ve ilişkili alanlarda doktora yapma hakkını elde ederler. Bu alanlarda eğitim hizmeti verenler yüksek lisans derecesinde uzmanlık hakkına sahip olurlar. Sayılan bilim dallarıyla ilgili iş alanlarında yetkin ve seçilebilir uzman konumu elde ederler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz (8) ders ve tez çalışması ile uzmanlık alan dersinden olmak üzere toplam EN AZ 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, tez önerisinin kabul edildiği dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencilerin Yüksek Lisans tezi hazırlayıp savunmaları gerekmektedir. Öğrenimi bitirme süresi 4 en fazla 6 yarıyıldır. 4.00'lük sistem üzerinden en az 3.00 Akademik ortalamaya ulaşmaları.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. NURTEN SARICA+90 258 296 3876 nsarica@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Alanın temel bilgilerine, güncel bilgi ve ileri düzeydeki uygulama bilgilerine bir arada sahip olur
2Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal bilgilerini edebi metinlerde ve ilgili alanlarda ileri düzeyde kullanır.
3Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak edebi metinleri yorumlayabilir, değerlendirir, dil çözümlemeleri yapabilir ve analiz edebilir, araştırmaya ve kanıtlara dayalı yorumlar ve çıkarımlar üretir.
4Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisine sahip olur.
5Alanı ile ilgili ileri düzeydeki çalışma ve tez projelerini bağımsız olarak yürütür.
6Alanı ile ilgili çalışma ve tez projelerinde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek üzere sorumluluk alabilir.
7Alan ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, vizyonu geniş, yaşam boyu öğrenmeye açık, olumlu bir tutum sergileyebilir.
8Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup, alanıyla ilgili çalışmaları görev aldığı kurumlarda hayata geçirebilir ve yenilikler getirir.
9İleri düzeyde alan bilgisi edinerek kuramsal çalışmaları izleyebilir ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir ve yurt dışı projeleri geliştirir.
10Alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanma düzeyine sahip olup, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
11Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Analoji /Metaforla ÖğretimSoyut konu ve kavramları somut nesnelere benzeterek öğrenmeyi sağlayan bir yoldur.
Zıt Panelİki gruptan birinin sadece soru soran, diğerinin ise yanıt veren rollerini üstlenmesi ile olur. Bu teknik ile işlenmiş olan konuların tekrar edilmesi mümkün olmaktadır. Sınıf ikiye ayrılır. Yarısı soru soran yarısı da cevap veren grup içinde yer alır. Uygulamaya geçilmeden önce konuşmaları yönetecek lider seçilir. Her bir bölüm tekrar dört ya da altı kişilik gruplara ayrılır. Soru soracaklar sorularını tespit ederken diğerleri de kendilerine sorulması muhtemel olan sorulara cevap hazırlar. Hazırlık için 15 - 20 dk zaman ayrılır. Sorular cevaplandırılır.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
DKA 553 GENEL DİLBİLİM 3+0 6 Zorunlu
DKA 533 KÜLTÜR ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM 3+0 6 Zorunlu
- Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
- Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
- Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
DKA 503 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ VE SESBİLİM 3+06Seçmeli
DKA 505 GÖSTERGEBİLİM KURAMLARI 3+06Seçmeli
DKA 507 MİTLERARASILIK I 3+06Seçmeli
DKA 509 KÜLTÜRLERARASILIK I 3+06Seçmeli
DKA 511 SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ I 3+06Seçmeli
DKA 513 ESKİ ÖN ASYA TOPLUMLARINDA YAZI VE DİL ETKİLEŞİMİ I 3+06Seçmeli
DKA 515 TOPLUMSAL DİLBİLİM 3+06Seçmeli
DKA 517 DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
DKA 519 ÇEVRİMİÇİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3+06Seçmeli
DKA 521 TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI VE ÖĞRETİMİ 3+06Seçmeli
DKA 523 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ I 3+36Seçmeli
DKA 525 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ METİNLERİNİN SÖZ DİZİMİ 3+06Seçmeli
DKA 527 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ I 3+06Seçmeli
DKA 529 TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ VARLIĞI 3+06Seçmeli
DKA 535 İLETİŞİM VE KÜLTÜR 3+06Seçmeli
DKA 537 KÜLTÜR VE KÜRESELLEŞME 3+06Seçmeli
DKA 551 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ 3+06Seçmeli
DKA 551 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ 3+06Seçmeli
DKA 551 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ 3+06Seçmeli
DKA 551 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ 3+06Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
DKA 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+0 6 Zorunlu
DKA 506 RUHSAL DİLBİLİM 3+0 6 Zorunlu
DKA 536 KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ 3+0 6 Zorunlu
- Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
DKA 504 KARŞILAŞTIRMALI SÖZDİZİM 3+06Seçmeli
DKA 508 MİTLERARASILIK II 3+06Seçmeli
DKA 510 KÜLTÜRLERARASILIK II 3+06Seçmeli
DKA 512 SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ II 3+06Seçmeli
DKA 514 ESKİ ÖN ASYA TOPLUMLARINDA YAZI VE DİL ETKİLEŞİMİ II 3+06Seçmeli
DKA 516 TARİHSEL DİLBİLİM 3+06Seçmeli
DKA 518 DİL ÖĞRETİM GEREÇLERİ HAZIRLAMA VE GELİŞTİRME 3+06Seçmeli
DKA 520 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİNLEME VE KONUŞMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ 3+06Seçmeli
DKA 522 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE OKUMA VE YAZMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ 3+06Seçmeli
DKA 524 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ II 3+06Seçmeli
DKA 528 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ II 3+06Seçmeli
DKA 530 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ 3+06Seçmeli
DKA 532 YENİ MEDYA VE POPÜLER KÜLTÜR 3+06Seçmeli
DKA 534 TÜRK KÜLTÜR ÇEVRESİ 3+06Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
DKA 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
DKA 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
DKA 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
DKA 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
GENEL DİLBİLİMZ           
KÜLTÜR ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM Z***********
KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Z***********
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ           
RUHSAL DİLBİLİMZ***********
UZMANLIK ALAN DERSİZ***********
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ***********
YÜKSEK LİSANS TEZİZ***********
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ S           
ÇEVRİMİÇİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİS***********
DİL ÖĞRETİM GEREÇLERİ HAZIRLAMA VE GELİŞTİRMES***********
DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİS***********
ESKİ ÖN ASYA TOPLUMLARINDA YAZI VE DİL ETKİLEŞİMİ IS***********
ESKİ ÖN ASYA TOPLUMLARINDA YAZI VE DİL ETKİLEŞİMİ IIS***********
GÖSTERGEBİLİM KURAMLARIS***********
İLETİŞİM VE KÜLTÜR S***********
KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ VE SESBİLİMS***********
KARŞILAŞTIRMALI SÖZDİZİMS***********
KÜLTÜR SOSYOLOJİSİS           
KÜLTÜR VE KÜRESELLEŞME S***********
KÜLTÜRLERARASILIK IS***********
KÜLTÜRLERARASILIK IIS***********
MİTLERARASILIK IS***********
MİTLERARASILIK IIS***********
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ IS***********
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ IIS***********
TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ METİNLERİNİN SÖZ DİZİMİS***********
TARİHİ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ IS***********
TARİHİ TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ IIS***********
TARİHSEL DİLBİLİMS***********
TOPLUMSAL DİLBİLİMS***********
TÜRK KÜLTÜR ÇEVRESİS***********
TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ VARLIĞIS***********
TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI VE ÖĞRETİMİS***********
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ IS***********
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ IIS***********
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİNLEME VE KONUŞMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİS***********
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE OKUMA VE YAZMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİS***********
YENİ MEDYA VE POPÜLER KÜLTÜRS***********
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU