2403 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ(TEZSİZ)(İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın amacı, aldığı teorik ve uygulamalı dersler ışığında çalışma ilişkileri alanında bağımsız bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, sentezleme, yorumlama ve raporlama yeteneği kazanmış bilim uzmanları yetiştirmektir. Mezunların söz konusu yetenekleri, bilim uzmanı sıfatıyla mesleki hayatına da yansıtması beklenmektedir.

Amaçlar
A.1 Bölümün çok disiplinli yapısına uygun biçimde, program mezunlarının akademik alt yapıya sahip olmalarını sağlamak, kamu ve özel sektörde çalışabilecekleri iş veya mesleklere yönelik işgücü yetiştirmek. A2. Sosyal politika, ekonomi, hukuk, işletme, psikoloji, sosyoloji ve istatistik gibi diğer bilim dalları ile işbirliği içinde ve özellikle işgücü piyasası konusunda, olgu ve durumları çok boyutlu ve analitik biçimde inceleyen ve çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek, A3. Sosyal politika, sosyal güvenlik, bireysel ve toplu düzeyde çalışma ilişkileri (devlet-işçi-işveren ve sivil toplum kuruluşları), sendika, sosyal diyalog, istihdam ve işsizlik, ücret, verimlilik, insan kaynakları yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal haklar vb. konularda kamu ve özel sektörde ile Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü gibi kuruluşlarda görev alabilecek uzmanlar yetiştirmek, A4. Mezunlarına çalışma ilişkileri alanında yaşanan sorunlara yönelik kuramsal anlamda ve uygulamada, evrensel ve ulusal boyutta çözüm getirme yeteneğini ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırmak, A5. Çalışma yaşamına ve toplumsal yaşama bilgi, beceri, yetenekleri ile katkı sağlayabilen, yaratıcı ve girişimci uzmanlık bilgisine sahip bireyler yetiştirmek. A6. Mezunların akademik bakış açısı ve analitik düşünme yeteneği ile olguları, süreçleri, sonuçlarını ve çözüm önerilerini bilimsel yazına dönüştürmelerini sağlamak. A.7. İşgücü piyasası ve sosyal politika alanlarına ilişkin strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları izleme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olmak. A.8. Gerek il ve bölge düzeyinde, gerek ülke genelinde işgücü piyasası ile ilgili detaylı analizler içeren ampirik ve teorik çalışmalar yapabilmek. A. 9. Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. A.10. Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek.


Kabul Koşulları
Lisans mezunu olmak

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin derslerden en az toplam 60 AKTS kazanmaları ve dönem projesi hazırlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR, özel istihdam büroları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumlarının ve özel kuruluşların insan kaynakları departmanları, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin derslerden en az toplam 60 AKTS kazanmaları ve dönem projesi hazırlamaları gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. OĞUZ KARADENİZ+90 258 296 2678 oguzk@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek, düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve ampirik bulguları söz konusu kuramsal bilgiler ışığında yorumlayabilmek.
2Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki yaşamında kullanabilmek.
3Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek.
4Çalışma ilişkileri alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
5Yüksek Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanarak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.
6Çalışma yaşamına ilişkin güncel gelişmeleri, nicel ve nitel veriler ışığında yorumlayarak alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.
7Sorunlara ilişkin proje yaratabilmek, yürütücüsü olmak, katılımcı olarak sorumluluk almak.
8İşgücü piyasası ve sosyal politika alanlarına ilişkin strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları izleme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olmak
9Gerek il ve bölgesel düzeyde, gerek ülke genelinde işgücü piyasası ile ilgili detaylı analizler içeren ampirik ve teorik çalışmalar ortaya çıkarılabilmek
10Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek.
11Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek.
12Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek
13İş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili uyuşmazlık ve çözüm yollları hakkında bilgi sahibi olmak
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEE 545 SOSYAL BİLİMLERDE ETİK, YÖNTEM VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+0 6 Zorunlu
- 1. Yarıyıl Güz Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
- 1. Yarıyıl Güz Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
- 1. Yarıyıl Güz Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
- 1. Yarıyıl Güz Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : 1. Yarıyıl Güz Seçmeli-1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- 2. Yarıyıl Bahar Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- 2. Yarıyıl Bahar Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- 2. Yarıyıl Bahar Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- 2. Yarıyıl Bahar Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- 2. Yarıyıl Bahar Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : 2. Yarıyıl Bahar Seçmeli-2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEE 535 DÖNEM PROJESİ 0+0 30 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEE 535 DÖNEM PROJESİ 0+0 30 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
DÖNEM PROJESİZ             
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ             
SOSYAL BİLİMLERDE ETİK, YÖNTEM VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZ             
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİS             
ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİS             
ÇALIŞMA YAŞAMINDA SOSYAL KORUMAS             
ÇALIŞMA YAŞAMININ PSİKOLOJİK BOYUTLARI VE UYGULAMALARIS             
DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERS             
İÇGÖÇ VE İŞGÜCÜ PİYASALARIS             
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARIS             
İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARIS             
KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİS             
ÖRGÜTLERDE İŞGÜCÜ PLANLAMA VE SEÇİMİS             
ÖRGÜTSEL LİDERLİKTE YENİ PERSPEKTİFLERS             
REFAH EKONOMİSİ VE SOSYAL POLİTİKAS             
TÜRKİYE EKONOMİSİ VE İŞGÜCÜ PİYASALARIS             
TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA YAŞAMININ ANALİZİS             
TÜRKİYE'DE KADIN EMEĞİS             
UYGULAMALI BİREYSEL İŞ HUKUKUS             
UYGULAMALI SOSYAL SİGORTALARS             
UYGULAMALI TOPLU İŞ HUKUKUS             
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU