3744 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

GENEL BİLGİLER
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezli Yüksek Lisans Programı'nın amacı, aldığı teorik ve uygulamalı dersler ışığında çalışma ilişkileri alanında bağımsız bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, sentezleme, yorumlama ve raporlama yeteneği kazanmış bilim uzmanları yetiştirmektir. Mezunların, söz konusu yetenekleri, bilim uzmanı sıfatıyla mesleki hayatına da yansıtması beklenmektedir.

Amaçlar
Bölümün çok disiplinli yapısına uygun biçimde, program mezunlarının akademik alt yapıya sahip olmalarını sağlamak, kamu ve özel sektörde çalışabilecekleri mesleklere yönelik işgücü yetiştirmek; Sosyal politika, sosyal güvenlik, bireysel ve toplu düzeyde çalışma ilişkileri, sendika, sosyal diyalog, istihdam ve işsizlik, ücret, verimlilik, insan kaynakları yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği vb. konularda kamu ve özel sektörde ile Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü gibi kuruluşlarda görev alabilecek uzmanlar yetiştirmek; Mezunlarına çalışma ilişkileri alanında yaşanan sorunlara yönelik kuramsal anlamda ve uygulamada, evrensel ve ulusal boyutta çözüm getirme yeteneğini kazandırmak.


Kabul Koşulları
ALES (60); YDS/YÖKDİL (40 - yüksek lisans teze geçiş); Mezuniyet notu (60), mülakat.

Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans öğrencilerinin öğrenimleri süresince minimum 6 (AKTS) krediden oluşan 7 dersi, en az 1 adet semineri başarmış ve “Tez Çalışması”nı tamamlamış olmaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Çalışma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, özel istihdam büroları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumlarının ve özel kuruluşların insan kaynakları departmanları, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Tezli yüksek lisans öğrencilerinin öğrenimleri süresince minimum 6 (AKTS) krediden oluşan 7 dersi, en az 1 adet semineri başarmış ve “Tez Çalışması”nı tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. OĞUZ KARADENİZ  oguzk@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek, düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve ampirik bulguları söz konusu kuramsal bilgiler ışığında yorumlayabilmek.
2Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki yaşamında kullanabilmek.
3Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek.
4Çalışma ilişkileri alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
5Yüksek Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanarak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.
6Çalışma yaşamına ilişkin güncel gelişmeleri, nicel ve nitel veriler ışığında yorumlayarak alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.
7Sorunlara ilişkin proje yaratabilmek, yürütücüsü olmak, katılımcı olarak sorumluluk almak.
8İşgücü piyasası ve sosyal politika alanlarına ilişkin strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları izleme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olmak.
9Gerek il ve bölgesel düzeyde, gerek ülke genelinde işgücü piyasası ile ilgili detaylı analizler içeren ampirik ve teorik çalışmalar ortaya çıkarılabilmek.
10Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek.
11Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek.
12Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
13İş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili uyuşmazlık ve çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olmak.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Zıt Panelİki gruptan birinin sadece soru soran, diğerinin ise yanıt veren rollerini üstlenmesi ile olur. Bu teknik ile işlenmiş olan konuların tekrar edilmesi mümkün olmaktadır. Sınıf ikiye ayrılır. Yarısı soru soran yarısı da cevap veren grup içinde yer alır. Uygulamaya geçilmeden önce konuşmaları yönetecek lider seçilir. Her bir bölüm tekrar dört ya da altı kişilik gruplara ayrılır. Soru soracaklar sorularını tespit ederken diğerleri de kendilerine sorulması muhtemel olan sorulara cevap hazırlar. Hazırlık için 15 - 20 dk zaman ayrılır. Sorular cevaplandırılır.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEE 545 SOSYAL BİLİMLERDE ETİK, YÖNTEM VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçmeli-1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEE 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçmeli-2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEE 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
CEE 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
- Tezsiz Programa Geçiş Proje Seçmeli 0+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Tezsiz Programa Geçiş Proje Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEE 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
CEE 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ             
SOSYAL BİLİMLERDE ETİK, YÖNTEM VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZ             
UZMANLIK ALAN DERSİZ********  *  
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ*************
YÜKSEK LİSANS TEZİZ*************
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİS*************
ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİS             
ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDE OTORİTES             
ÇALIŞMA YAŞAMI VE UYGULAMALI PSİKOSOSYAL ANALİZS             
ÇALIŞMA YAŞAMINDA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMLERS             
ÇALIŞMA YAŞAMINDA DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE SOSYAL KORUMAS             
ÇALIŞMA YAŞAMININ PSİKOLOJİK BOYUTLARI VE UYGULAMALARIS             
DÖNEM PROJESİS             
DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERS             
EKONOMİK ENTEGRASYONLARIN UYGULAMALI ANALİZİ IS*************
İÇGÖÇ VE İŞGÜCÜ PİYASALARIS*************
İDEOLOJİ, POLİTİKA VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİS             
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARIS**** **  *   
İŞGÜCÜ PİYASASINDA AYRIMCILIKS*************
İŞGÜCÜ PİYASASININ DEMOGRAFİK ANALİZİS             
İŞİN GELECEĞİ VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNİN DÖNÜŞÜMÜS             
KADIN EMEĞİNE İLİŞKİN YEREL VE KÜRESEL TARTIŞMALARS             
KARŞILAŞTIRMALI AB VE TÜRKİYE ÇALIŞMA YAŞAMIS*************
KÜRESELLEŞME VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİS  ***  *    *
ÖRGÜTLERDE İŞGÜCÜ PLANLAMA VE SEÇİMİS*************
ÖRGÜTLERDE ÜCRET YÖNETİMİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMES*************
ÖRGÜTSEL LİDERLİKTE YENİ PERSPEKTİFLERS*************
REFAH EKONOMİSİ VE SOSYAL POLİTİKAS             
SANAYİ DEVRİMİS             
SENDİKAL HAREKETLERDE DÖNÜŞÜMLERS*************
SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM VE ARAŞ. TEKNİKLERİS             
SPSS UYGULAMALI ÇALIŞMA YAŞAMI ANALİZİS             
TÜRKİYE EKONOMİSİ VE İŞGÜCÜ PİYASALARIS             
ULUSLARARASI İŞGÜCÜ HAREKETLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİS*************
UYGULAMALI BİREYSEL İŞ HUKUKUS             
UYGULAMALI SOSYAL SİGORTALARS             
UYGULAMALI TOPLU İŞ HUKUKUS             
YOKSULLUĞUN SOSYOLOJİSİS             
YOKSULLUKLA MÜCADELEDE YENİ YAKLAŞIMLARS             
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi