2307 HALK BİLİMİ

GENEL BİLGİLER
Program, 1995 yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir. Halkbilimi programında 1 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent kadrolu olarak görev yapmaktadır. Programda verilen dersler için http://pau.edu.tr/tde veya http://pau.edu.tr/sosyalbilimler/belge/turk-dili-ve-edebiyati-ders-programi web adresine bakılabilir.

Amaçlar
1)Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi kazanma, 2)Halkbilgisi ve halk edebiyatı alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi kazanma, 3) Türk kültürünün tarihî gelişimini gözlemleyebilme ve buna bağlı olarak art zamanlı veya eş zamanlı çalışmalar yapabilme becerisi kazanma, 4) Halkbilgisi ve halk edebiyatı alanıyla ilgili yapacağı bilimsel çalışmalarda kaynaklara ulaşabilme, kaynaktan aracısız yararlanabilme, metinleri orijinallerinden okuyup anlayabilme becerisi kazanma, 5) Halkbilgisi ve halk edebiyatı alanıyla ilgili yaptığı çalışmalarda elde ettiği verileri sınıflandırabilme, tahlil (analiz), terkip (sentez) ve yorum yapabilme becerisi kazanma, 6) Alanı ile ilgili olarak gruplar (bilim dalları) arası ve interdisipliner çalışabilme becerisi kazanma, 7) Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, gelişen bilgi ve konular hakkındaki değişme ve ilerlemeleri izleyerek kendini geliştirebilme; bu işi yaparken teknolojiden yararlanabilme becerisi kazanma, 8) Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi kazanma, 9) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme noktasına gelebilme, 10) Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme becerisi kazanma, 11) Verileri derleme, sınıflandırma, tasarlama, sonuçları yorumlama; bilimsel araştırma ve çalışma yöntemlerini kavrayabilme becerisi kazanma.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
1) En az 21 kredilik ders almak (157.5 ECTS/AKTS); 2) Öğrencilerin not ortalamalarının 4.0 üzerinden en az 3.0 olması; derslerini başarıyla tamamlamaları ve tez savunmasını başarıyla geçmeleri gerekir.

İstihdam Olanakları
Lisans mezunu olanların yararlanabildikleri haklardan yüksek lisans mezunları da yararlanabilirler. (öğretmenlik yapma, akademik çalışma ortamında görev alabilme vb.)

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Halk Bilimi alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
1) En az 21 kredilik ders almak (157.5 ECTS/AKTS); 2) Öğrencilerin not ortalamalarının 4.0 üzerinden en az 3.0 olması; derslerini başarıyla tamamlamaları ve tez savunmasını başarıyla geçmeleri gerekir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. MUSTAFA ARSLAN+90 258 296 3652 marslan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi kazanma,
2Halkbilgisi ve halk edebiyatı alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi kazanma,
3Türk kültürünün tarihî gelişimini gözlemleyebilme ve buna bağlı olarak art zamanlı veya eş zamanlı çalışmalar yapabilme becerisi kazanma,
4Halkbilgisi ve halk edebiyatı alanıyla ilgili yapacağı bilimsel çalışmalarda kaynaklara ulaşabilme, kaynaktan aracısız yararlanabilme, metinleri orijinallerinden okuyup anlayabilme becerisi kazanma,
5Halkbilgisi ve halk edebiyatı alanıyla ilgili yaptığı çalışmalarda elde ettiği verileri sınıflandırabilme, tahlil (analiz), terkip (sentez) ve yorum yapabilme becerisi kazanma,
6Alanı ile ilgili olarak gruplar (bilim dalları) arası ve interdisipliner çalışabilme becerisi kazanma,
7Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, gelişen bilgi ve konular hakkındaki değişme ve ilerlemeleri izleyerek kendini geliştirebilme; bu işi yaparken teknolojiden yararlanabilme becerisi kazanma,
8Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi kazanma,
9Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme noktasına gelebilme,
10Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme becerisi kazanma,
11Verileri derleme, sınıflandırma, tasarlama, sonuçları yorumlama; bilimsel araştırma ve çalışma yöntemlerini kavrayabilme becerisi kazanma.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Anlam Çözümleme TablolarıAnlam çözümleme tablosu öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarını sağlayan bir yöntemdir. Öğrenciler, iki boyutlu bir tablo üzerinde çalışarak öğrenirler. Örneğin, tablonun bir boyutunda hayvanlar diğer boyutunda da besinler yer alıyorsa, öğrenciler hayvanların besin maddelerini (kesişim noktalarında) işaretleyerek öğrenme fırsatı elde ederler.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HLB 507 HALK BİLİMİ TEORİ VE YÖNTEMLERİ-I 3+0 7,5 Zorunlu
- Halk Bilimi Yüksek Lisans Seçmeli -1 3+0 7,5 Seçmeli
- Halk Bilimi Yüksek Lisans Seçmeli -1 3+0 7,5 Seçmeli
- Halk Bilimi Yüksek Lisans Seçmeli -1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Halk Bilimi Yüksek Lisans Seçmeli -1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HLB 513 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATI-I 3+07,5Seçmeli
HLB 515 TAHKİYELİ METİN ÇÖZÜMLEME METODLARI-I 3+07,5Seçmeli
HLB 517 TOPLUM DİLBİLİM İNCELEMELERİ-I 3+07,5Seçmeli
HLB 527 HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI VE KÜLTÜR TARİHİ YAZICILIĞI I 3+07,5Seçmeli
HLB 529 SOSYAL BELLEK VE KÜLTÜREL MİRAS I 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HLB 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 6 Zorunlu
HLB 508 HALK BİLİMİ TEORİ VE YÖNTEMLERİ-II 3+0 6 Zorunlu
- Halk Bilimi Yüksek Lisans Seçmeli -2 3+0 6 Seçmeli
- Halk Bilimi Yüksek Lisans Seçmeli -2 3+0 6 Seçmeli
- Halk Bilimi Yüksek Lisans Seçmeli -2 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Halk Bilimi Yüksek Lisans Seçmeli -2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HLB 514 ÇAĞDAŞTÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATI-II 3+06Seçmeli
HLB 516 TAHKİYELİ METİN ÇÖZÜMLEME METODLARI-II 3+06Seçmeli
HLB 518 TOPLUM DİLBİLİM INCELEMELERİ-II 3+06Seçmeli
HLB 524 EPİK DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ 3+06Seçmeli
HLB 528 HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI VE KÜLTÜR TARİHİ YAZICILIĞI II 3+06Seçmeli
HLB 530 SOSYAL BELLEK VE KÜLTÜREL MİRAS II 3+06Seçmeli
HLB 532 EPİK ANLATI ÇÖZÜMLEMELERİ 3+06Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HLB 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
HLB 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HLB 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
HLB 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
HALK BİLİMİ TEORİ VE YÖNTEMLERİ-IZ  *
HALK BİLİMİ TEORİ VE YÖNTEMLERİ-IIZ  *
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ           
UZMANLIK ALAN DERSİZ*****      
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ******     
YÜKSEK LİSANS TEZİZ*** **     
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATI-IS******** * 
ÇAĞDAŞTÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATI-IIS******** * 
EPİK ANLATI ÇÖZÜMLEMELERİS***********
EPİK DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİS * *    
HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI VE KÜLTÜR TARİHİ YAZICILIĞI IS****   ****
HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI VE KÜLTÜR TARİHİ YAZICILIĞI IIS****   ****
SOSYAL BELLEK VE KÜLTÜREL MİRAS IS* *******  
SOSYAL BELLEK VE KÜLTÜREL MİRAS IIS* *****  **
TAHKİYELİ METİN ÇÖZÜMLEME METODLARI-IS
TAHKİYELİ METİN ÇÖZÜMLEME METODLARI-IIS  *
TOPLUM DİLBİLİM INCELEMELERİ-IIS***** **   
TOPLUM DİLBİLİM İNCELEMELERİ-IS***** *    
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU