2305 YENİ TÜRK DİLİ

GENEL BİLGİLER
Program, 1995 yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir. Yeni Türk Dili programında 2 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent kadrolu olarak görev yapmaktadır. Programda verilen dersler için http://pau.edu.tr/tde veya http://pau.edu.tr/sosyalbilimler/belge/turk-dili-ve-edebiyati-ders-programi web adresine bakılabilir.

Amaçlar
1)Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi kazanma, 2)Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi kazanma, 3)Türk Dilinin ve Edebiyatının tarihî gelişimini gözlemleyebilme ve buna bağlı olarak art zamanlı veya eş zamanlı çalışmalar yapabilme becerisi kazanma, 4)Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili yapacağı bilimsel çalışmalarda kaynaklara ulaşabilme, kaynaktan aracısız yararlanabilme, metinleri orijinallerinden okuyup anlayabilme becerisi kazanma, 5)Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili yaptığı çalışmalarda elde ettiği verileri sınıflandırabilme, tahlil (analiz), terkip (sentez) ve yorum ve yapabilme becerisi kazanma, 6)Alanı ile ilgili olarak gruplar (bilim dalları) arası ve interdisipliner çalışabilme becerisi kazanma, 7)Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, gelişen bilgi ve konular hakkındaki değişme ve ilerlemeleri izleyerek kendini geliştirebilme; bu işi yaparken teknolojiden yararlanabilme becerisi kazanma, 8)Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi kazanma, 9)Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme noktasına gelebilme, 10)Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme becerisi kazanma, 11)Verileri derleme, sınıflandırma, tasarlama, sonuçları yorumlama; bilimsel araştırma ve çalışma yöntemlerini kavrayabilme becerisi kazanma,


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
1) En az 21 kredilik ders almak (157.5 ECTS/AKTS); 2) Öğrencilerin not ortalamalarının 4.0 üzerinden en az 3.0 olması; derslerini başarıyla tamamlamaları ve tez savunmasını başarıyla geçmeleri gerekir.

İstihdam Olanakları
Lisans mezunu olanların yararlanabildikleri haklardan yüksek lisans mezunları da yararlanabilirler. (öğretmenlik yapma, akademik çalışma ortamında görev alabilme vb.)

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Yeni Türk Dili alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
1) En az 21 kredilik ders almak (157.5 ECTS/AKTS); 2) Öğrencilerin not ortalamalarının 4.0 üzerinden en az 3.0 olması; derslerini başarıyla tamamlamaları ve tez savunmasını başarıyla geçmeleri gerekir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. MUSTAFA ARSLAN+90 258 296 3652 marslan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
11) Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi kazanma
22) Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi kazanma,
3Türk Dilinin ve Edebiyatının tarihî gelişimini gözlemleyebilme ve buna bağlı olarak art zamanlı veya eş zamanlı çalışmalar yapabilme becerisi kazanma
4Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili yapacağı bilimsel çalışmalarda kaynaklara ulaşabilme, kaynaktan aracısız yararlanabilme, metinleri orijinallerinden okuyup anlayabilme becerisi kazanma
5Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili yaptığı çalışmalarda elde ettiği verileri sınıflandırabilme, tahlil (analiz), terkip (sentez) ve yorum ve yapabilme becerisi kazanma
6Alanı ile ilgili olarak gruplar (bilim dalları) arası ve interdisipliner çalışabilme becerisi kazanma
7Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, gelişen bilgi ve konular hakkındaki değişme ve ilerlemeleri izleyerek kendini geliştirebilme; bu işi yaparken teknolojiden yararlanabilme becerisi kazanma
8Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme noktasına gelebilme
9Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme becerisi kazanma
10Verileri derleme, sınıflandırma, tasarlama, sonuçları yorumlama; bilimsel araştırma ve çalışma yöntemlerini kavrayabilme becerisi kazanma
11Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi kazanma
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Programlı ÖğretimTemelinde öğretimin bireyselleştirilmesi yatar. Programlı öğretim Skinner’in pekiştirme ile ilgili ilkelerinden hareketle ortaya çıkmış olan bireysel bir öğretim tekniğidir. Dayandığı temel ilkeler: küçük adımlar ilkesi, etkin katılım ilkesi, başarı ilkesi, anında düzeltme ilkesi, kademeli ilerleme ilkesi, bireysel hız ilkesi.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YTD 533 OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ VE METİNLERİ I 3+0 7,5 Zorunlu
YTD 519 TÜRK DİLİNİN KAYNAKLARI-I 3+0 7,5 Zorunlu
- Yeni Türk Dili Yüksek Lisans Seçmeli -1 3+0 7,5 Seçmeli
- Yeni Türk Dili Yüksek Lisans Seçmeli -1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yeni Türk Dili Yüksek Lisans Seçmeli -1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YTD 501 DİL BİLİMİ İNCELEMELERİ-I 3+07,5Seçmeli
YTD 503 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ-I 3+07,5Seçmeli
YTD 507 ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SORUNLARI-I 3+07,5Seçmeli
YTD 509 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ UZERİNE ARAŞTIRMALAR-I 3+07,5Seçmeli
YTD 511 TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN MORFOLOJİSİ-I 3+07,5Seçmeli
YTD 513 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ UZERİNE ARAŞTIRMALAR-I 3+07,5Seçmeli
YTD 515 TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SENTAKSI 3+07,5Seçmeli
YTD 525 YER ADLARI ARAŞTIRMALARI I 3+07,5Seçmeli
YTD 535 TÜRK DÜNYASINDA TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI I 3+07,5Seçmeli
YTD 537 TÜRK DİLİNİN ETİMOLOJİ ÇALIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
YTD 539 TÜRK DİLİ TARİHİNE GİRİŞ I 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YTD 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 4 Zorunlu
YTD 534 OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ VE METİNLERİ II 3+0 6,5 Zorunlu
YTD 528 TÜRK DİLİNİN KAYNAKLARI-II 3+0 6,5 Zorunlu
- Yeni Türk Dili Yüksek Lisans Seçmeli -2 3+0 6,5 Seçmeli
- Yeni Türk Dili Yüksek Lisans Seçmeli -2 3+0 6,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yeni Türk Dili Yüksek Lisans Seçmeli -2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YTD 502 DİL BİLİMİ INCELEMELERİ-II 3+06,5Seçmeli
YTD 504 KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ-II 3+06,5Seçmeli
YTD 508 ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SORUNLARI-II 3+06,5Seçmeli
YTD 510 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ UZERİNE ARAŞTIRMALAR-II 3+06,5Seçmeli
YTD 512 TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN MORFOLOJİSİ-II 3+06,5Seçmeli
YTD 514 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ UZERİNE ARAŞTIRMALAR-II 3+06,5Seçmeli
YTD 526 AĞIZ ARAŞTIRMALARI 3+06,5Seçmeli
YTD 532 YER ADLARI ARAŞTIRMALARI II 3+06,5Seçmeli
YTD 536 TÜRK DÜNYASINDA TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI II 3+06,5Seçmeli
YTD 540 TÜRK DİLİ TARİHİNE GİRİŞ II 3+06,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YTD 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
YTD 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YTD 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
YTD 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ           
OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ VE METİNLERİ IZ***********
OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ VE METİNLERİ IIZ***********
TÜRK DİLİNİN KAYNAKLARI-IZ***********
TÜRK DİLİNİN KAYNAKLARI-IIZ***********
UZMANLIK ALAN DERSİZ***********
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ***********
YÜKSEK LİSANS TEZİZ***********
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
AĞIZ ARAŞTIRMALARIS***********
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ UZERİNE ARAŞTIRMALAR-IS***********
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ UZERİNE ARAŞTIRMALAR-IIS***********
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SORUNLARI-IS***********
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SORUNLARI-IIS***********
DİL BİLİMİ INCELEMELERİ-IIS***********
DİL BİLİMİ İNCELEMELERİ-IS********** 
KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ-IS***********
KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ-IIS********** 
TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ UZERİNE ARAŞTIRMALAR-IS***********
TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ UZERİNE ARAŞTIRMALAR-IIS***********
TÜRK DİLİ TARİHİNE GİRİŞ IS***********
TÜRK DİLİ TARİHİNE GİRİŞ IIS***********
TÜRK DİLİNİN ETİMOLOJİ ÇALIŞMALARIS***********
TÜRK DÜNYASINDA TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI IS***********
TÜRK DÜNYASINDA TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI IIS***********
TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN MORFOLOJİSİ-IS***********
TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN MORFOLOJİSİ-IIS***********
TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SENTAKSIS***********
YER ADLARI ARAŞTIRMALARI IS***********
YER ADLARI ARAŞTIRMALARI IIS***********
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU