2301 YENİ TÜRK EDEBİYATI

GENEL BİLGİLER
Program, 1995 yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir. Programda 1 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi kadrolu olarak görev yapmaktadır. Programda verilen dersler için http://pau.edu.tr/tde veya http://pau.edu.tr/sosyalbilimler/sayfa5497.aspx

Amaçlar
1)Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi kazanma, 2)Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi kazanma, 3)Türk Dilinin ve Edebiyatının tarihî gelişimini gözlemleyebilme ve buna bağlı olarak art zamanlı veya eş zamanlı çalışmalar yapabilme becerisi kazanma, 4)Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili yapacağı bilimsel çalışmalarda kaynaklara ulaşabilme, kaynaktan aracısız yararlanabilme, metinleri orijinallerinden okuyup anlayabilme becerisi kazanma, 5)Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili yaptığı çalışmalarda elde ettiği verileri sınıflandırabilme, tahlil (analiz), terkip (sentez) ve yorum ve yapabilme becerisi kazanma, 6)Alanı ile ilgili olarak gruplar (bilim dalları) arası ve interdisipliner çalışabilme becerisi kazanma, 7)Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, gelişen bilgi ve konular hakkındaki değişme ve ilerlemeleri izleyerek kendini geliştirebilme; bu işi yaparken teknolojiden yararlanabilme becerisi kazanma, 8)Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi kazanma, 9)Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme noktasına gelebilme, 10)Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme becerisi kazanma, 11)Verileri derleme, sınıflandırma, tasarlama, sonuçları yorumlama; bilimsel araştırma ve çalışma yöntemlerini kavrayabilme becerisi kazanma,


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
1) En az 21 kredilik ders almak (157.5 ECTS/AKTS); 2) Öğrencilerin not ortalamalarının 4.0 üzerinden en az 3.0 olması; derslerini başarıyla tamamlamaları ve tez savunmasını başarıyla geçmeleri gerekir.

İstihdam Olanakları
Lisans mezunu olanların yararlanabildikleri haklardan yüksek lisans mezunları da yararlanabilirler. (öğretmenlik yapma, akademik çalışma ortamında görev alabilme vb.)

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Yeni Türk Edebiyatı alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
1) En az 21 kredilik ders almak (157.5 ECTS/AKTS); 2) Öğrencilerin not ortalamalarının 4.0 üzerinden en az 3.0 olması; derslerini başarıyla tamamlamaları ve tez savunmasını başarıyla geçmeleri gerekir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. MUSTAFA ARSLAN+90 258 296 3652 marslan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi kazanma
2Yeni Türk Edebiyatı alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi kazanma
3Yeni Türk Edebiyatının tarihî gelişimini gözlemleyebilme ve buna bağlı olarak art zamanlı veya eş zamanlı çalışmalar yapabilme becerisi kazanma
4Yeni Türk Edebiyatı alanıyla ilgili yapacağı bilimsel çalışmalarda kaynaklara ulaşabilme, kaynaktan aracısız yararlanabilme, metinleri orijinallerinden okuyup anlayabilme becerisi kazanma
5Yeni Türk Edebiyatı alanıyla ilgili yaptığı çalışmalarda elde ettiği verileri sınıflandırabilme, tahlil (analiz), terkip (sentez) ve yorum yapabilme becerisi kazanma
6Alanı ile ilgili olarak interdisipliner çalışabilme becerisi kazanma,
7Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, gelişen bilgi ve konular hakkındaki değişme ve ilerlemeleri izleyerek kendini geliştirebilme; bu işi yaparken teknolojiden yararlanabilme becerisi kazanma
8Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi kazanma
9Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme noktasına gelebilme
10Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme becerisi kazanma
11Verileri derleme, sınıflandırma, tasarlama, sonuçları yorumlama; bilimsel araştırma ve çalışma yöntemlerini kavrayabilme becerisi kazanma
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YTE 509 YENİTÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI - I 3+0 7,5 Zorunlu
- Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Seçmeli -1 3+0 7,5 Seçmeli
- Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Seçmeli -1 3+0 7,5 Seçmeli
- Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Seçmeli -1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Seçmeli -1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YTE 501 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM-I 3+07,5Seçmeli
YTE 503 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR-I 3+07,5Seçmeli
YTE 505 ROMAN VE HİKAYE TAHLİLLERİ-I 3+07,5Seçmeli
YTE 507 TİYATRO TAHLİLİ VE METİNLERİ-I 3+07,5Seçmeli
YTE 511 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ-I 3+07,5Seçmeli
YTE 517 ESTETİK-I 3+07,5Seçmeli
YTE 525 EDEBİYAT SANATI VE BİLİMİ I 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YTE 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 6 Zorunlu
YTE 510 YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI - II 3+0 6 Zorunlu
- Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Seçmeli -2 3+0 6 Seçmeli
- Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Seçmeli -2 3+0 6 Seçmeli
- Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Seçmeli -2 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Seçmeli -2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YTE 502 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM-II 3+06Seçmeli
YTE 504 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR-II 3+06Seçmeli
YTE 506 ROMAN VE HİKAYE TAHLİLLERİ-II 3+06Seçmeli
YTE 508 TİYATRO TAHLİLİ VE METİNLERİ -II 3+06Seçmeli
YTE 512 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ-II 3+06Seçmeli
YTE 522 ESTETİK-II 3+06Seçmeli
YTE 526 EDEBİYAT SANATI VE BİLİMİ II 3+06Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YTE 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
YTE 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YTE 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
YTE 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ           
UZMANLIK ALAN DERSİZ***********
YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI - IIZ***********
YENİTÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI - IZ           
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ***********
YÜKSEK LİSANS TEZİZ***********
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
EDEBİYAT SANATI VE BİLİMİ IS***********
EDEBİYAT SANATI VE BİLİMİ IIS***********
ESTETİK-IS***********
ESTETİK-IIS***********
OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ-IS***********
OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ-IIS***********
ROMAN VE HİKAYE TAHLİLLERİ-IS***********
ROMAN VE HİKAYE TAHLİLLERİ-IIS***********
TİYATRO TAHLİLİ VE METİNLERİ -IIS***********
TİYATRO TAHLİLİ VE METİNLERİ-IS***********
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM-IS***********
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM-IIS***********
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR-IS***********
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR-IIS***********
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU