2283 YAKINÇAĞ TARİHİ

GENEL BİLGİLER
Yakınçağ Tarihi programı Tarih Anabilim Dalı içerisinde 1995 yılında da lisansüstü eğitime başlandığı süreçte faaliyete geçmiştir. Yakınçağ Tarihi programında tam zamanlı olarak çalışan 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Amaçlar
Yakınçağ Tarihi ABD, bilimin temel ilkelerini ve bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaratıcı, evrensel bilimin geliştirilmesine katkıda bulunmak için çalışan, hayat boyu öğrenmeye ve kendisini yenilemeye açık, nitelikli ve istekli tarih öğretmeni/araştırmacı yetiştirmeyi ve çağın gereklerine uygun araştırma olanaklarını kullanarak, bilginin ortaya çıkarılmasını, yayılmasını ve uygulanmasını görev edinen öğrenciler mezun vermeyi amaç edinmiştir. Tarih alanında 21. Yüzyılın bilgi toplumuna yakışır, rekabet gücü yüksek bireyler yetiştirmek ve mezunlarımızın uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve beceri ile donatılmasını sağlamaktır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Bir öğrenci en az 21 kredi alarak, not ortalaması 3.00/4.00 arası olması ve bir seminer sunup ve bir tez hazırlayıp savunduktan sonra başarılı kabul edilir.

İstihdam Olanakları
Bu program mezunları akademisyen, öğretmen, müzeci, arşiv uzmanı olabilir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Yakınçağ Tarihi alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Bir öğrenci en az 21 kredi alarak, not ortalaması 3.00/4.00 arası olması ve bir seminer sunup ve bir tez hazırlayıp savunduktan sonra başarılı kabul edilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. YASEMİN BEYAZIT+90 258 296 3740 ybeyazit@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Lisans yeterliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi kazanma.
2Yakınçağ Tarihi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilme becerisi kazanma,
3Yakınçağ Tarihinin gelişimini gözlemleyebilme ve buna bağlı olarak çalışmalar yapabilme becerisi kazanma
4Yakınçağ Tarihi alanıyla ilgili yapacağı bilimsel çalışmalarda kaynaklara ulaşabilme, kaynaktan aracısız yararlanabilme, metinleri orijinallerinden okuyup anlayabilme becerisi kazanma
5Yakınçağ Tarihi alanıyla ilgili yaptığı çalışmalarda elde ettiği verileri derleme, sınıflandırabilme, analiz edebilme ve yorumlama ile bilimsel araştırma ve çalışma yöntemlerini kavrayabilme becerisi kazanma
6Alanı ile ilgili olarak gruplar (bilim dalları) arası ve interdisipliner çalışabilme becerisi kazanma
7Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme noktasına gelebilme
8Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneği, fikirlerini sözlü ve yazılı, ifade edebilme ve sağlıklı iletişim kurabilme becerisi kazanma
9Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme becerisi kazanma
10Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, gelişen bilgi ve konular hakkındaki değişme ve ilerlemeleri izleyerek kendini geliştirebilme; bu işi yaparken teknolojiden yararlanabilme becerisi kazanma
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YCT 529 YAKINÇAĞ TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ I 3+0 7,5 Zorunlu
- Yakınçağ Tarihi Seçmeli -1 3+0 7,5 Seçmeli
- Yakınçağ Tarihi Seçmeli -1 3+0 7,5 Seçmeli
- Yakınçağ Tarihi Seçmeli -1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yakınçağ Tarihi Seçmeli -1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YCT 503 OSMANLI ARŞİVCİLİĞİ VE ARŞİV VESİKALARI-I 3+07,5Seçmeli
YCT 507 YAKINÇAĞ OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI -I 3+07,5Seçmeli
YCT 509 OSMANLI DEVLETİ’NİN SİYASASI 3+07,5Seçmeli
YCT 513 OSMANLI DEVLETİ VE EKONOMİ- POLİTİK- I 3+07,5Seçmeli
YCT 515 XIX. YÜZYIL İSLAM DÜNYASI TARİHİ-I 3+07,5Seçmeli
YCT 517 OSMANLI – ERMENİ İLİŞKİLERİ 3+07,5Seçmeli
YCT 519 TARİH ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE KAYNAKLARI UZERİNE ÇALIŞMALAR-I 3+07,5Seçmeli
YCT 523 MEŞRUTİYET DÖNEMİ YENİLİK VE FİKİR HAREKETLERİ 3+07,5Seçmeli
YCT 527 OSMANLI TIP TARİHİ I 3+07,5Seçmeli
YNT 501 YENİÇAĞ OSMANLI TARİHİ KAYNAKLARI-I 3+07,5Seçmeli
YNT 503 YENİÇAĞ OSMANLI SANATI 3+07,5Seçmeli
YNT 505 OSMANLI DEVLETİ’NİN DIŞ SİYASETİ (XV-XVIII. YÜZYILLAR)-I 3+07,5Seçmeli
YNT 507 OSMANLI DEVLETİ’NDE DİN VE TOPLUM 3+07,5Seçmeli
YNT 513 OSMANLI ARŞİV BELGELERİ -I 3+07,5Seçmeli
YNT 515 OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ TARİHİ - I 3+07,5Seçmeli
YNT 520 OSMANLI TARİH OKUMALARI-I 3+07,5Seçmeli
YNT 523 XV.-XVI. YÜZYILLARDA COĞRAFİ KEŞİFLER VE HİNT DENİZLERİNDE OSMANLILAR - I 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YCT 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 6 Zorunlu
YCT 530 YAKINÇAĞ TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ II 3+0 6 Zorunlu
- Yakınçağ Tarihi Seçmeli -2 3+0 6 Seçmeli
- Yakınçağ Tarihi Seçmeli -2 3+0 6 Seçmeli
- Yakınçağ Tarihi Seçmeli -2 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yakınçağ Tarihi Seçmeli -2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YCT 504 OSMANLI ARŞİVCİLİĞİ VE ARŞİV VESİKALARI-II 3+06Seçmeli
YCT 506 XIX. YÜZYIL ISLAM DÜNYASI TARİHİ -II 3+06Seçmeli
YCT 508 YAKINÇAĞ OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI -II 3+06Seçmeli
YCT 514 OSMANLI DEVLETİ VE EKONOMİ- POLİTİK- II 3+06Seçmeli
YCT 516 TARİH ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE KAYNAKLARI UZERİNE ÇALIŞMALAR-II 3+06Seçmeli
YCT 528 OSMANLI TIP TARİHİ II 3+06Seçmeli
YCT 530 YAKINÇAĞ TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ II 3+06Seçmeli
YNT 502 YENİÇAĞ OSMANLI TARİHİ KAYNAKLARI-II 3+06Seçmeli
YNT 504 OSMANLI DEVLETİ’NİN DIŞ SİYASETİ (XV-XVIII. YÜZYILLAR)-II 3+06Seçmeli
YNT 506 YENİÇAĞ OSMANLI İKTİSAT DÜŞÜNCESİ 3+06Seçmeli
YNT 508 YENİÇAĞDA OSMANLI DEVLETİ’NDE NÜFUS HAREKETLERİ 3+06Seçmeli
YNT 516 OSMANLI ARŞİV BELGELERİ -II 3+06Seçmeli
YNT 518 OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ TARİHİ -II 3+06Seçmeli
YNT 521 OSMANLI TARİH OKUMALARI-II 3+06Seçmeli
YNT 524 XV.-XVI. YÜZYILLARDA COĞRAFİ KEŞİFLER VE HİNT DENİZLERİNDE OSMANLILAR - II 3+06Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YCT 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
YCT 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Seçmeli-1 0+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YNT 529 DÖNEM PROJESİ 0+030Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YCT 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
YCT 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Seçmeli-2 0+0 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YNT 529 DÖNEM PROJESİ 0+030Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ          
UZMANLIK ALAN DERSİZ**********
YAKINÇAĞ TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ IZ          
YAKINÇAĞ TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ IIZ          
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ**********
YÜKSEK LİSANS TEZİZ**********
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
DÖNEM PROJESİ S          
MEŞRUTİYET DÖNEMİ YENİLİK VE FİKİR HAREKETLERİS          
OSMANLI – ERMENİ İLİŞKİLERİS          
OSMANLI ARŞİV BELGELERİ -IS          
OSMANLI ARŞİV BELGELERİ -IIS          
OSMANLI ARŞİVCİLİĞİ VE ARŞİV VESİKALARI-IS          
OSMANLI ARŞİVCİLİĞİ VE ARŞİV VESİKALARI-IIS          
OSMANLI DEVLETİ VE EKONOMİ- POLİTİK- IS          
OSMANLI DEVLETİ VE EKONOMİ- POLİTİK- IIS          
OSMANLI DEVLETİ’NDE DİN VE TOPLUMS          
OSMANLI DEVLETİ’NİN DIŞ SİYASETİ (XV-XVIII. YÜZYILLAR)-IS          
OSMANLI DEVLETİ’NİN DIŞ SİYASETİ (XV-XVIII. YÜZYILLAR)-IIS          
OSMANLI DEVLETİ’NİN SİYASASIS**********
OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ TARİHİ - IS          
OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ TARİHİ -IIS          
OSMANLI TARİH OKUMALARI-IS          
OSMANLI TARİH OKUMALARI-IIS          
OSMANLI TIP TARİHİ IS          
OSMANLI TIP TARİHİ IIS          
TARİH ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE KAYNAKLARI UZERİNE ÇALIŞMALAR-IS          
TARİH ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE KAYNAKLARI UZERİNE ÇALIŞMALAR-IIS          
XIX. YÜZYIL ISLAM DÜNYASI TARİHİ -IIS          
XIX. YÜZYIL İSLAM DÜNYASI TARİHİ-IS          
XV.-XVI. YÜZYILLARDA COĞRAFİ KEŞİFLER VE HİNT DENİZLERİNDE OSMANLILAR - IS          
XV.-XVI. YÜZYILLARDA COĞRAFİ KEŞİFLER VE HİNT DENİZLERİNDE OSMANLILAR - IIS          
YAKINÇAĞ OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI -IS          
YAKINÇAĞ OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI -IIS          
YAKINÇAĞ TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ IIS          
YENİÇAĞ OSMANLI İKTİSAT DÜŞÜNCESİS          
YENİÇAĞ OSMANLI SANATIS          
YENİÇAĞ OSMANLI TARİHİ KAYNAKLARI-IS          
YENİÇAĞ OSMANLI TARİHİ KAYNAKLARI-IIS          
YENİÇAĞDA OSMANLI DEVLETİ’NDE NÜFUS HAREKETLERİS          
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU