2285 ESKİ ÇAĞ TARİHİ

GENEL BİLGİLER
Tarih Anabilim Dalında lisansüstü eğitime başlandığı süreçte Eskiçağ Tarihi programı faaliyete geçmiştir. Eskiçağ Tarihi programında bugün itibariyle tam zamanlı olarak çalışan 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Öğr.Gör.Dr., 1 Arş.Gör.Dr. görev yapmaktadır.

Amaçlar
Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı, bilimin temel ilkelerini ve bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaratıcı, evrensel bilimin geliştirilmesine katkıda bulunmak için çalışan, hayat boyu öğrenmeye ve kendisini yenilemeye açık, nitelikli ve istekli tarih öğretmeni/araştırmacı yetiştirmeyi ve çağın gereklerine uygun araştırma olanaklarını kullanarak, bilginin ortaya çıkarılmasını, yayılmasını ve uygulanmasını görev edinen öğrenciler mezun vermeyi amaç edinmiştir. Tarih alanında 21. Yüzyılın bilgi toplumuna yakışır, rekabet gücü yüksek bireyler yetiştirmek ve mezunlarımızın uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve beceri ile donatılmasını sağlamaktır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Öğrenci zorunlu kredili derslerinden başarılı olmalı (21 kredi) ve 4.00 üzerinden minimum 3.00 akademik ortalamaya sahip olmalıdır. Bir seminer ödevi hazırlayabilmeli ve tezini başarı ile savunabilmelidir.

İstihdam Olanakları
Bu program mezunları akademisyen, öğretmen, müzeci, arşiv uzmanı olabilir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Eski Çağ Tarihi alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenci zorunlu kredili derslerinden başarılı olmalı (21 kredi) ve 4.00 üzerinden minimum 3.00 akademik ortalamaya sahip olmalıdır. Bir seminer ödevi hazırlayabilmeli ve tezini başarı ile savunabilmelidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. YASEMİN BEYAZIT+90 258 296 3740 ybeyazit@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Lisans yeterliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi kazanma
2Eskiçağ Tarihi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilme becerisi kazanma
3Eskiçağ Tarihinin gelişimini gözlemleyebilme ve buna bağlı olarak çalışmalar yapabilme becerisi kazanma
4Eskiçağ Tarihi alanıyla ilgili yapacağı bilimsel çalışmalarda kaynaklara ulaşabilme, kaynaktan aracısız yararlanabilme, metinleri orijinallerinden okuyup anlayabilme becerisi kazanma
5Eskiçağ Tarihi alanıyla ilgili yaptığı çalışmalarda elde ettiği verileri derleme, sınıflandırabilme, analiz edebilme ve yorumlama ile bilimsel araştırma ve çalışma yöntemlerini kavrayabilme becerisi kazanma
6Alanı ile ilgili olarak gruplar (bilim dalları) arası ve interdisipliner çalışabilme becerisi kazanma
7Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneği, fikirlerini sözlü ve yazılı, ifade edebilme ve sağlıklı iletişim kurabilme becerisi kazanma
8Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme noktasına gelebilme
9Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, gelişen bilgi ve konular hakkındaki değişme ve ilerlemeleri izleyerek kendini geliştirebilme; bu işi yaparken teknolojiden yararlanabilme becerisi kazanma
10Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme becerisi kazanma
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ECT 519 ESKİÇAĞ TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ-I 3+0 7,5 Zorunlu
- Eskiçağ Tarihi Seçmeli -1 3+0 7,5 Seçmeli
- Eskiçağ Tarihi Seçmeli -1 3+0 7,5 Seçmeli
- Eskiçağ Tarihi Seçmeli -1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Eskiçağ Tarihi Seçmeli -1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ECT 501 KAYNAK DİL ÇALIŞMALARI -I 3+07,5Seçmeli
ECT 503 ESKİÇAĞ MEDENİYETLERİ TARİHİ - I 3+07,5Seçmeli
ECT 505 ESKİÇAĞ SEHİRLERİ-I 3+07,5Seçmeli
ECT 507 ESKİÇAĞ TÜRK MEDENİYETİ TARİHİ - I 3+07,5Seçmeli
ECT 509 ESKİÇAĞ DÜŞÜNCE TARİHİ-I 3+07,5Seçmeli
ECT 511 ESKİÇAĞ ANADOLU MİMARİSİ-I 3+07,5Seçmeli
ECT 513 ANADOLU KÜLTÜRLERİ TARİHİ -I 3+07,5Seçmeli
ECT 515 ESKİ YUNANCAYA GİRİŞ -I 3+07,5Seçmeli
ECT 517 ESKİ BATI TARİHİNİN KAYNAKLARI 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ECT 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 6 Zorunlu
ECT 524 ESKİÇAĞ TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ-II 3+0 6 Zorunlu
- Eskiçağ Tarihi Seçmeli -2 3+0 6 Seçmeli
- Eskiçağ Tarihi Seçmeli -2 3+0 6 Seçmeli
- Eskiçağ Tarihi Seçmeli -2 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Eskiçağ Tarihi Seçmeli -2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ECT 502 KAYNAK DİL ÇALIŞMALARI –II 3+06Seçmeli
ECT 504 ESKİÇAĞ MEDENİYETLERİ TARİHİ – II 3+06Seçmeli
ECT 506 ESKİÇAĞ SEHİRLERİ-II 3+06Seçmeli
ECT 508 ESKİÇAĞ TÜRK MEDENİYETİ TARİHİ – II 3+06Seçmeli
ECT 510 ESKİÇAĞ DÜŞÜNCE TARİHİ-II 3+06Seçmeli
ECT 512 ESKİÇAĞ ANADOLU MİMARİSİ-II 3+06Seçmeli
ECT 514 ANADOLU KÜLTÜRLERİ TARİHİ –II 3+06Seçmeli
ECT 521 ESKİ YUNANCAYA GİRİŞ -II 3+06Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ECT 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
ECT 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Seçmeli-1 0+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YNT 529 DÖNEM PROJESİ 0+030Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ECT 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
ECT 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Seçmeli-2 0+0 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YNT 529 DÖNEM PROJESİ 0+030Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ESKİÇAĞ TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ-IZ          
ESKİÇAĞ TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ-IIZ          
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ          
UZMANLIK ALAN DERSİZ**********
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ**********
YÜKSEK LİSANS TEZİZ**********
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ANADOLU KÜLTÜRLERİ TARİHİ -IS**********
ANADOLU KÜLTÜRLERİ TARİHİ –IIS**********
DÖNEM PROJESİ S          
ESKİ BATI TARİHİNİN KAYNAKLARIS**********
ESKİ YUNANCAYA GİRİŞ -IS**********
ESKİ YUNANCAYA GİRİŞ -IIS**********
ESKİÇAĞ ANADOLU MİMARİSİ-IS**********
ESKİÇAĞ ANADOLU MİMARİSİ-IIS**********
ESKİÇAĞ DÜŞÜNCE TARİHİ-IS**********
ESKİÇAĞ DÜŞÜNCE TARİHİ-IIS**********
ESKİÇAĞ MEDENİYETLERİ TARİHİ - IS**********
ESKİÇAĞ MEDENİYETLERİ TARİHİ – IIS**********
ESKİÇAĞ SEHİRLERİ-IS**********
ESKİÇAĞ SEHİRLERİ-IIS**********
ESKİÇAĞ TÜRK MEDENİYETİ TARİHİ - IS**********
ESKİÇAĞ TÜRK MEDENİYETİ TARİHİ – IIS**********
KAYNAK DİL ÇALIŞMALARI -IS**********
KAYNAK DİL ÇALIŞMALARI –IIS**********
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU