2281 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

GENEL BİLGİLER
Tarih Anabilim Dalında lisansüstü eğitime başlandığı süreçte Türkiye Cumhuriyeti Tarihi programı faaliyete geçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi programında bugün itibariyle tam zamanlı olarak çalışan 1 Profesör, 1 Doçent, 3 Yard. Doçent, 1 Öğr.Gör., 1 Arş.Gör. görev yapmaktadır.

Amaçlar
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı, bilimin temel ilkelerini ve bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaratıcı, evrensel bilimin geliştirilmesine katkıda bulunmak için çalışan, hayat boyu öğrenmeye ve kendisini yenilemeye açık, nitelikli ve istekli tarih öğretmeni/araştırmacı yetiştirmeyi ve çağın gereklerine uygun araştırma olanaklarını kullanarak, bilginin ortaya çıkarılmasını, yayılmasını ve uygulanmasını görev edinen öğrenciler mezun vermeyi amaç edinmiştir. Tarih alanında 21. Yüzyılın bilgi toplumuna yakışır, rekabet gücü yüksek bireyler yetiştirmek ve mezunlarımızın uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve beceri ile donatılmasını sağlamaktır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Bir öğrenci en az 21 kredi alarak, not ortalaması 3.00/4.00 arası olması ve bir seminer sunup ve bir tez hazırlayıp savunduktan sonra başarılı kabul edilir.

İstihdam Olanakları
Bu program mezunları akademisyen, öğretmen, müzeci, arşiv uzmanı olabilir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Bir öğrenci en az 21 kredi alarak, not ortalaması 3.00/4.00 arası olması ve bir seminer sunup ve bir tez hazırlayıp savunduktan sonra başarılı kabul edilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. YASEMİN BEYAZIT+90 258 296 3740 ybeyazit@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Lisans yeterliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi kazanma
2Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilme becerisi kazanma,
3Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin gelişimini gözlemleyebilme ve buna bağlı olarak çalışmalar yapabilme becerisi kazanma
4Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanıyla ilgili yapacağı bilimsel çalışmalarda kaynaklara ulaşabilme, kaynaktan aracısız yararlanabilme, metinleri orijinallerinden okuyup anlayabilme becerisi kazanma
5Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanıyla ilgili yaptığı çalışmalarda elde ettiği verileri derleme, sınıflandırabilme, analiz edebilme ve yorumlama ile bilimsel araştırma ve çalışma yöntemlerini kavrayabilme becerisi kazanma
6Alanı ile ilgili olarak gruplar (bilim dalları) arası ve interdisipliner çalışabilme becerisi kazanma
7Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, gelişen bilgi ve konular hakkındaki değişme ve ilerlemeleri izleyerek kendini geliştirebilme; bu işi yaparken teknolojiden yararlanabilme becerisi kazanma
8Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme noktasına gelebilme
9Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme becerisi kazanma
10Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneği, fikirlerini sözlü ve yazılı, ifade edebilme ve sağlıklı iletişim kurabilme becerisi kazanma
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TCT 533 CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ I 3+0 7,5 Zorunlu
- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Seçmeli - 1 3+0 7,5 Seçmeli
- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Seçmeli - 1 3+0 7,5 Seçmeli
- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Seçmeli - 1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Seçmeli - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TCT 501 TÜRK ÇAĞDAŞLAŞMA TARİHİ –I 3+07,5Seçmeli
TCT 503 MİLLİ MÜCADELEYE GİRİŞ 3+07,5Seçmeli
TCT 505 TARİHİ KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME VE KULLANMA 3+07,5Seçmeli
TCT 513 MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNİN KAYNAKLARI 3+07,5Seçmeli
TCT 515 NUTUK 3+07,5Seçmeli
TCT 517 MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 3+07,5Seçmeli
TCT 523 MEŞRUTİYET DÖNEMİ YENİLEŞME VE FİKİR HAREKETLERİ 3+07,5Seçmeli
TCT 529 KARŞILAŞTIRMALI DÜNYA MEDENİYETLERİ TARİHİ -I 3+07,5Seçmeli
TCT 531 ÇAĞDAŞ TÜRKİYE'DE TARİHÇİLİK-I 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TCT 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 6 Zorunlu
TCT 534 CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ II 3+0 6 Zorunlu
- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Seçmeli - 2 3+0 6 Seçmeli
- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Seçmeli - 2 3+0 6 Seçmeli
- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Seçmeli - 2 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Seçmeli - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TCT 502 TÜRK ÇAĞDAŞLAŞMA TARİHİ - II 3+06Seçmeli
TCT 504 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ 3+06Seçmeli
TCT 506 TÜRK DÜNYASININ MESELELERİ 3+06Seçmeli
TCT 508 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 3+06Seçmeli
TCT 512 MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ CEMİYETLERİ 3+06Seçmeli
TCT 516 TÜRK İNKILÂBININ DÜŞÜNCE TEMELLERİ 3+06Seçmeli
TCT 518 TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ 3+06Seçmeli
TCT 520 II. DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKİYE 3+06Seçmeli
TCT 526 KARŞILAŞTIRMALI DÜNYA MEDENİYETLERİ TARİHİ -II 3+06Seçmeli
TCT 532 ÇAĞDAŞ TÜRKİYE'DE TARİHÇİLİK-II 3+06Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TCT 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TCT 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Seçmeli-1 0+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YNT 529 DÖNEM PROJESİ 0+030Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TCT 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
TCT 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Seçmeli-2 0+0 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YNT 529 DÖNEM PROJESİ 0+030Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ IZ          
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ IIZ          
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ          
UZMANLIK ALAN DERSİZ**********
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ**********
YÜKSEK LİSANS TEZİZ**********
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE'DE TARİHÇİLİK-IS          
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE'DE TARİHÇİLİK-IIS          
DÖNEM PROJESİ S          
II. DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKİYES          
KARŞILAŞTIRMALI DÜNYA MEDENİYETLERİ TARİHİ -IS          
KARŞILAŞTIRMALI DÜNYA MEDENİYETLERİ TARİHİ -IIS          
MEŞRUTİYET DÖNEMİ YENİLEŞME VE FİKİR HAREKETLERİS          
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ CEMİYETLERİS          
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASIS          
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNİN KAYNAKLARIS          
MİLLİ MÜCADELE TARİHİS          
MİLLİ MÜCADELEYE GİRİŞS**********
NUTUKS          
TARİHİ KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME VE KULLANMAS          
TÜRK ÇAĞDAŞLAŞMA TARİHİ - IIS          
TÜRK ÇAĞDAŞLAŞMA TARİHİ –IS**********
TÜRK DÜNYASININ MESELELERİS          
TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİS          
TÜRK İNKILÂBININ DÜŞÜNCE TEMELLERİS          
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRK DIŞ POLİTİKASIS          
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU