2401 GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ

GENEL BİLGİLER
Sosyoloji Bölümü doktora programı ile öğrencilere temelde sosyolojik bakış açısı veya sosyolojik düşünme biçimini kazandırmayı; insan davranışlarının sosyolojik yorumları hakkında neyin belirgin olduğunu, toplumsal olayları kavrama ve toplumsal olaylara karşı eleştirel bir bakış geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sosyolojik bir bakış geliştirme yönünde gerekli kuramsal temeller, araştırma yöntem ve teknikleri verilmekle birlikte bu bakış açısı çerçevesinde dünyada ve Türkiye’de meydana gelen sosyal olayları değerlendirebilecek özgün bir perspektif kazandırılmaktadır. Giriş niteliğindeki derslerin yanı sıra geniş bir yelpazede öğrencinin kendisini farklı alanlarda da yetiştirebileceği derslere de yer verilmekte; bu alanlara ilişkin kültürel bir birikim sağlanmaktadır. Müfredat programı içinde yer alan seçmeli dersler ile öğrencilerin kendilerine özgü çalışma alanları belirlemeleri amaçlanmaktadır.

Amaçlar
Bölüm öğrencilerinin yaşadıkları toplum ve kültüre dair anlam dünyalarını geliştirmek Bölümün temel hedefi bireysel ve toplumsal sorunları çok boyutlu çerçevede değerlendirebilecek, özelde yaşadığı toplumun ve genelde diğer toplumların sorunlarını sosyolojik bir bakışla analiz edebilecek bireyler yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Lisans diplomasına sahip olmak, 2,5 not ortalamasına sahip olmak, ALES'ten en az 60 almış olmak, ÜDS/KPDS en az 40 almış olmak

Mezuniyet Koşulları
B2 not ortalamasına sahip olmak, 21 kredi, 1 semineri ve tezini tamamlamış olmak

İstihdam Olanakları
Bölümün mezunları, öğretmenlik, akademisyenlik, sosyal hizmetler ve halkla ilişkiler alanlarında sosyolog, dershanelerde rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile felsefe grubu öğretmenliği, gazetecilik, kamuoyu araştırma şirketleri, devlet istatistik enstitüsünde uzmanlık, reklam sektöründe metin yazarlığı, televizyon vb. gibi özel ve kamu sektöründe kariyer yapma imkanı bulabilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Genel Sosyoloji ve Metodoloji alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
B2 not ortalamasına sahip olmak, 21 kredi, 1 semineri ve tezini tamamlamış olmak

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. TÜRKAN ERDOĞAN+90 258 296 3685 terdogan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Sosyolojinin temel kavram ve olguları hakkında bilgi sahibi olmak
22. Sahip olduğu sosyolojik bilgi, kavrayış ve becerileri somut olaylar ile ilişkilendirmek
33. Sosyolojinin alt bilim dalları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak
44. Sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisini kavramak ve aralarındaki farklılıkları bilmek ve değerlendirmek
55. Klasik ve çağdaş sosyolojik teorileri bilmek ve aralarındaki tarihsel bağıntıyı kavramak
6Sosyolojik bir konu ya da sorunun analizinde uygun sosyolojik teori ve yaklaşımları kullanma becerisini kazanmak
7 7. Sosyolojik bir araştırmada niceliksel ve niteliksel yöntem ve teknikleri kullanmak
88. Araştırma verilerini ilgili analiz veri programlarına girmek, uygun istatistiksel teknikleri kullanmak, verileri analiz etmek ve yorumlama becerisi kazanmak
99. Bilimsel bir araştırma projesini hazırlamak ve uygulama becerisine sahip olmak
1010. Sosyal aktörler, kurumlar ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkiyi kavramak ve bununla ilgili teorik tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmak
1111. Güncel sosyolojik gelişmeleri kavrayabilme becerisini kendi çalışmalarında ortaya koymak ve bununla ilgili görsel, yazılı ve sözlü sunum becerisine sahip olmak
1212. Farklı toplumsal yapılar ve kültürler arasındaki ilişkileri kavramak ve bununla ilgili çok yönlü-eleştirel düşünebilme becerisini kazanmak
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BİLGİKuramsal Olgusal 06
BİLGİKuramsal Olgusal 07
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 07
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 06
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 08
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 06
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 07
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 507 TOPLUMSAL SORUNLARIN SOSYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ 3+0 2,5 Zorunlu
SOS 580 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3+0 5 Zorunlu
- Genel Sosyoloji ve Metodoloji Seçmeli - 1 3+0 7,5 Seçmeli
- Genel Sosyoloji ve Metodoloji Seçmeli - 1 3+0 7,5 Seçmeli
- Genel Sosyoloji ve Metodoloji Seçmeli - 1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Genel Sosyoloji ve Metodoloji Seçmeli - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 505 SOSYOLOJİK DÜŞÜNMEK 3+07,5Seçmeli
SOS 506 GÜNCEL FARKLILAŞMA TEORİLERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 509 SOSYAL TABAKALAŞMA TEORİLERİ VE HAREKETLİLİK 3+07,5Seçmeli
SOS 511 ENFORMASYON VE İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ: TOPLUMSAL EKONOMİK VE POLİTİK YAKLAŞIMLAR 3+07,5Seçmeli
SOS 512 SİBER SOSYOLOJİ 3+07,5Seçmeli
SOS 520 TOPLUMSAL HAREKETLER 3+07,5Seçmeli
SOS 521 POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA 3+07,5Seçmeli
SOS 522 TÜRKİYE’DE YAPISAL DÖNÜŞÜM 3+07,5Seçmeli
SOS 526 TÜKETİMİN DEĞİŞEN ANLAMLARI VE MEDYA 3+07,5Seçmeli
SOS 527 TÜRK TOPLUM YAPI ANALİZLERİ VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM 3+07,5Seçmeli
SOS 528 POPÜLER KÜLTÜR, KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE UYGULAMA POLİTİKALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 529 TOPLUMSAL KİMLİK VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 530 GÖÇ SOSYOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
SOS 531 TÜRK SOSYOLOGLARI 3+07,5Seçmeli
SOS 532 AİLE İÇİ SİDDET 3+07,5Seçmeli
SOS 533 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
SOS 534 YOKSULLUĞUN TOPLUMSAL ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
SOS 535 KÜRESELLEŞMENİN FELSEFİ TEMELLERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 536 TÜRK SİYASAL HAYATINDA 80'LI YILLAR 3+07,5Seçmeli
SOS 537 TÜRK SİYASAL HAYATINDA 1960'LI YILLAR 3+07,5Seçmeli
SOS 538 DEVLET SOSYOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
SOS 540 TARİHSEL SOSYOLOJİ 3+07,5Seçmeli
SOS 578 GENÇLİK SOSYOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
SOS 579 KADIN YOKSULLUĞU 3+07,5Seçmeli
SOS 583 OSMANLI MODERNLEŞMESİNİN SOSYOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
SOS 585 ÇAĞDAŞ KENT ÇALIŞMALARI 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 2,5 Zorunlu
SOS 525 SOSYAL TEORİ İNCELEMELERİ 3+0 2,5 Zorunlu
SOS 581 SOSYAL BİLİMLERDE ETİK 3+0 2,5 Zorunlu
- Genel Sosyoloji ve Metodoloji Seçmeli - 2 3+0 7,5 Seçmeli
- Genel Sosyoloji ve Metodoloji Seçmeli - 2 3+0 7,5 Seçmeli
- Genel Sosyoloji ve Metodoloji Seçmeli - 2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Genel Sosyoloji ve Metodoloji Seçmeli - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 505 SOSYOLOJİK DÜŞÜNMEK 3+07,5Seçmeli
SOS 506 GÜNCEL FARKLILAŞMA TEORİLERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 507 TOPLUMSAL SORUNLARIN SOSYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ 3+07,5Seçmeli
SOS 509 SOSYAL TABAKALAŞMA TEORİLERİ VE HAREKETLİLİK 3+07,5Seçmeli
SOS 510 KENT ANALİZLERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 511 ENFORMASYON VE İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ: TOPLUMSAL EKONOMİK VE POLİTİK YAKLAŞIMLAR 3+07,5Seçmeli
SOS 512 SİBER SOSYOLOJİ 3+07,5Seçmeli
SOS 520 TOPLUMSAL HAREKETLER 3+07,5Seçmeli
SOS 521 POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA 3+07,5Seçmeli
SOS 522 TÜRKİYE’DE YAPISAL DÖNÜŞÜM 3+07,5Seçmeli
SOS 526 TÜKETİMİN DEĞİŞEN ANLAMLARI VE MEDYA 3+07,5Seçmeli
SOS 527 TÜRK TOPLUM YAPI ANALİZLERİ VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM 3+07,5Seçmeli
SOS 528 POPÜLER KÜLTÜR, KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE UYGULAMA POLİTİKALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 529 TOPLUMSAL KİMLİK VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI 3+07,5Seçmeli
SOS 530 GÖÇ SOSYOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
SOS 531 TÜRK SOSYOLOGLARI 3+07,5Seçmeli
SOS 532 AİLE İÇİ SİDDET 3+07,5Seçmeli
SOS 533 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
SOS 534 YOKSULLUĞUN TOPLUMSAL ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
SOS 535 KÜRESELLEŞMENİN FELSEFİ TEMELLERİ 3+07,5Seçmeli
SOS 536 TÜRK SİYASAL HAYATINDA 80'LI YILLAR 3+07,5Seçmeli
SOS 540 TARİHSEL SOSYOLOJİ 3+07,5Seçmeli
SOS 578 GENÇLİK SOSYOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
SOS 584 TÜRKİYE MODERNLEŞMESİNİN SOSYOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
SOS 586 SANAT SOSYOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
SOS 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
SOS 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ            
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİZ**** ** *  
SOSYAL BİLİMLERDE ETİK Z**** ***    
SOSYAL TEORİ İNCELEMELERİZ**** *** *  
TOPLUMSAL SORUNLARIN SOSYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİZ****        
UZMANLIK ALAN DERSİZ***********
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ******* ***
YÜKSEK LİSANS TEZİZ*** **