2261 MALİYE

GENEL BİLGİLER
Maliye Yüksek Lisans programında öğrencilere, iktisat, maliye, kamu ekonomisi, muhasebe, mali hukuk, vergi ve ceza hukuku formasyonu kazandırmaya yönelik olarak dengeli bir program uygulanmaktadır. Hangi sistem ve yönetim tarzı içinde olursa olsun, devlet, ekonomik hayatı ve aktiviteleri etkilemekte, asli veya tali görevlerini yerine getirebilmek için de çeşitli gelir kaynaklarına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu gelir kaynakları arasında birinci ve en önemli unsur ise vergi gelirleri olmaktadır. Bu açıdan bölümde , gerek özel kuruluşların devlete karşı olan mali ödevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı, maliye, muhasebe ve vergi konularındaki eleman açığının kapatılmasına yönelik eğitim verilirken; diğer yandan devletin de modern anlamda vergileme, vergi denetimi, mali yargılama gibi sahalardaki denetici ve uzman ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik bir program uygulanmaya çalışacaktır.

Amaçlar
Maliye Yükseklisans programının amacı, ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda özel sektör ile kamu sektöründe görev alabilecek niteliklere sahip çağdaş maliyeciler yetiştirmektir. Öğrencilere güçlü maliye vergi hukuku kamu harcamaları bilgisi vermek. Ayrıca iktisat, kamu yönetimi, işletme alanlarındaki belli başlı temel bilgi birikimi sağlamak.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin derslerden en az 60 AKTS'yi tamamlamaları ve bitirme tezi hazırlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Yüksek Lisans Maliye, İktisat gibi alanlarda akademik kariyer yapmak için doğru yönde atılmış bir adımdır. Ayrıca, verilen derslerde akademik bilgi yanında eleştirisel düşünme, yorum yapabilme ve analiz teknikleri üzerinde durulmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz iş başvuruları ve mülakatlarda avantaj sağlayabilmektedir. Gerçekten de birçok öğrencimiz Yüksek Lisans yaparken iş sınavlarına katılarak akademik ortamın oluşturduğu avantajlardan yararlanmakta ve bu sınavlarda başarılı olmaktadırlar. Mezunlar, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkânına sahiptirler. Kamu kesiminde Maliye Müfettişliği, Hesap Uzmanlığı, Kontrolörlük, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, bankalarda müfettişlik gibi görevler yapabilmektedir. Özel sektörde ise bankalarda müfettişlik ve uzmanlık, şirketlerde vergi danışmanlığı, mali müşavirlik ve serbest muhasebecilik belli başlı iş alanları olarak sayılabilir. Maliye Anabilim dalında Yüksek Lisans yapmak, iş hayatına atılmış kişilerin de uzmanlık alanları ile ilgili yeni bilgi ve gelişmelere ulaşmalarını sağlayarak başarılarını artıracak ve mesleklerinde yükselmelerinde önemli bir basamak oluşturacaktır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Maliye alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin derslerden en az 60 AKTS'yi tamamlamaları ve bitirme tezi hazırlamaları gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. FATİH DEYNELİ+90 258 296 2707 fdeyneli@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1İktisat ve maliye teorilerinde yer alan temel kavramları öğrenme, temel iktisadi sorunlar ile teorik bağlantıları kurarak muhakeme edebilme.
2Ulusal vergi sistemine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olabilme, mevzuat çerçevesinde vergileme işlemleri, vergilerin ve vergi suç ve cezalarının hesaplanması, farklı mükellef türleri için beyanname düzenlenmesi konularında teorik ve pratik bilgilere sahip olma
3Kamu gelirleri, kamu giderleri ve kamu borçlanmasının politika uygulamaları içindeki kullanımı ile ilgili olarak yorum yapabilme ve değerlendirebilme
4Maliye politikasının kullanımına ilişkin olarak verilen ekonomik verileri değerlendirebilme ve analiz yapabilme yeteneğini ortaya koyabilme
5Başta kamu sektöründeki mesleki uzmanlık alanları olmak üzere, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlara ilişkin iktisat, maliye, hukuk, muhasebe, vergi, işletme bilgi ve beceri düzeyini ileri düzeyde sağlayabilme
6Ulusal ekonomiyi, küresel ekonomik ilişkiler içerisinde değerlendirebilme ve uluslar arası iktisadi kuruluşların rolünü ve etkisini kavrayabilme
7Maliye alanına ilişkin pratik ve teorik yenilikleri ulusal ve uluslar arası düzeyde takip edebilme
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BİLGİKuramsal Olgusal 06
BİLGİKuramsal Olgusal 07
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 07
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 06
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 08
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 06
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 07
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAL 525 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI 3+0 7,5 Zorunlu
MAL 523 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI 3+0 7,5 Zorunlu
- Maliye Yüksek Lisans Seçmeli - 1 3+0 7,5 Seçmeli
- Maliye Yüksek Lisans Seçmeli - 1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Maliye Yüksek Lisans Seçmeli - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAL 505 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
MAL 506 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3+07,5Seçmeli
MAL 507 DEVLET BORÇLARI VE EKONOMİK ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
MAL 508 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ VE İDARELER ARASI MALİ İLİŞKİLER 3+07,5Seçmeli
MAL 517 BÜTÇELEME SİSTEMLERİ VE TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
MAL 518 ÖZELLEŞTİRME VE REGÜLASYON 3+07,5Seçmeli
MAL 521 KAMU GELİRLERİ EKONOMİK ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
MAL 522 KAMU HARCAMALARI EKONOMİK ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
MAL 524 GÜNCEL MALİ YAKLAŞIMLAR 3+07,5Seçmeli
MAL 526 ULUSLAR ARASI VERGİLENDİRME VE AB VERGİ HUKUKU 3+07,5Seçmeli
MAL 528 VERGİ CEZA VE YARGILMA HUKUKU 3+07,5Seçmeli
MAL 535 VERGİ HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ 3+07,5Seçmeli
MAL 537 KAMU POLİTİKALARININ MALİ ANALİZİ - I 3+07,5Seçmeli
MAL 541 MODERN POLİTİK İKTİSAT TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
MAL 542 MALİ SOSYOLOJİ 3+07,5Seçmeli
MAL 543 KAMU POLİTİKALARININ MALİ ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
MAL 544 MALİYE POLİTİKASI VE EKONOMİK SORUNLAR 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAL 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
- Maliye Yüksek Lisans Seçmeli - 2 3+0 7,5 Seçmeli
- Maliye Yüksek Lisans Seçmeli - 2 3+0 7,5 Seçmeli
- Maliye Yüksek Lisans Seçmeli - 2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Maliye Yüksek Lisans Seçmeli - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAL 505 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
MAL 507 DEVLET BORÇLARI VE EKONOMİK ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
MAL 508 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ VE İDARELER ARASI MALİ İLİŞKİLER 3+07,5Seçmeli
MAL 517 BÜTÇELEME SİSTEMLERİ VE TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
MAL 518 ÖZELLEŞTİRME VE REGÜLASYON 3+07,5Seçmeli
MAL 521 KAMU GELİRLERİ EKONOMİK ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
MAL 522 KAMU HARCAMALARI EKONOMİK ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
MAL 524 GÜNCEL MALİ YAKLAŞIMLAR 3+07,5Seçmeli
MAL 526 ULUSLAR ARASI VERGİLENDİRME VE AB VERGİ HUKUKU 3+07,5Seçmeli
MAL 528 VERGİ CEZA VE YARGILMA HUKUKU 3+07,5Seçmeli
MAL 535 VERGİ HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ 3+07,5Seçmeli
MAL 538 KAMU POLİTİKALARININ MALİ ANALİZİ - II 3+07,5Seçmeli
MAL 540 VERGİ ETİĞİ VE PSİKOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
MAL 542 MALİ SOSYOLOJİ 3+07,5Seçmeli
MAL 543 KAMU POLİTİKALARININ MALİ ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
MAL 544 MALİYE POLİTİKASI VE EKONOMİK SORUNLAR 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAL 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
MAL 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAL 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
MAL 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARIZ   *  *
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ       
UZMANLIK ALAN DERSİZ*  *  *
VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASIZ*******
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ*******
YÜKSEK LİSANS TEZİZ*******
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
BÜTÇELEME SİSTEMLERİ VE TEKNİKLERİS* * ***
DEVLET BORÇLARI VE EKONOMİK ANALİZİS* **** 
GÜNCEL MALİ YAKLAŞIMLARS*******
KAMU GELİRLERİ EKONOMİK ANALİZİS***** *
KAMU HARCAMALARI EKONOMİK ANALİZİS       
KAMU POLİTİKALARININ MALİ ANALİZİS*******
KAMU POLİTİKALARININ MALİ ANALİZİ - IS*******
KAMU POLİTİKALARININ MALİ ANALİZİ - IIS*******
MALİ SOSYOLOJİS*******
MALİYE POLİTİKASI VE EKONOMİK SORUNLARS*******
MODERN POLİTİK İKTİSAT TEORİSİS*******
ÖZELLEŞTİRME VE REGÜLASYONS* *** *
TÜRK VERGİ SİSTEMİS ** * *
TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN ANALİZİS ** * *
ULUSLAR ARASI VERGİLENDİRME VE AB VERGİ HUKUKUS** ** *
VERGİ CEZA VE YARGILMA HUKUKUS**  *  
VERGİ ETİĞİ VE PSİKOLOJİSİS*******
VERGİ HUKUKUNUN GENEL İLKELERİS*** * *
YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ VE İDARELER ARASI MALİ İLİŞKİLERS*******
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU