2233 YÖNETİM VE ORGANİZASYON

GENEL BİLGİLER
Yönetim ve Organizasyon programı, İşletme Ana Bilim Dalı içerisinde, genel işletme fonksiyonlarından birisidir. Yönetim ve organizasyon etkinlikleri ile ilgili teorik ve pratik bilgi ihtiyaçlarının üretilmesi, aktarılması ve yorumlanması faaliyetlerini esas alan bir programdır.

Amaçlar
Bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak yönetim ve organizasyon alanında, teorik bilgilerle donanan ve öğrendiklerini çalışma hayatına uygulayabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Ülkemizde ekonomik sektörlerin mevcut yönetsel ve örgütsel faaliyetlerinde, deneme yanılma yoluyla bir şekilde kalıplaşmış olan yönetim teknikleri kullanılmaktadır. İş ve çalışma hayatının yönetim ve organizasyon faaliyetlerinin akademik ve analitik bilgiler ile desteklenmesi gerekliliği vardır.

İstihdam Olanakları
Mezunlar kamu ve özel sektörde çalıma imkanı kazanır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Yönetim ve Organizasyon alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Ülkemizde ekonomik sektörlerin mevcut yönetsel ve örgütsel faaliyetlerinde, deneme yanılma yoluyla bir şekilde kalıplaşmış olan yönetim teknikleri kullanılmaktadır. İş ve çalışma hayatının yönetim ve organizasyon faaliyetlerinin akademik ve analitik bilgiler ile desteklenmesi gerekliliği vardır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. FEYZULLAH EROĞLU+90 258 296 2660 feroglu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Yönetim ve organizasyon faaliyetleriyle ilgili bilimsel bilginin araştırılması,analiz edilmesi ve yorumlanabilmesi becerisi kazanır.
2Yönetim ve organizasyon alanında ortaya çıkan gelişmeleri ve yenilikleri izleme ve uygulama becerisi kazanır.
3Yeni işletmelerin oluşturulması amacıyla öğrencilere girişimcilik niteliği kazandırır ve örgüt kültürünü analiz etme beceresi kazanır.
4İşletmelerde stratejik yönetim ve işbirlikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırır.
5İşletmelerde insan kaynaklarının etkin kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve beceri kazandırır.
6İşletmelerde insan davranışlarını birey, grup ve örgüt bağlamında analiz etme ve değerlendirme becerisi kazandırır.
7Entellektüel niteliklerin yönetim faaaliyetleri üzerindeki etkilerini kavrama ve analiz etme becerisini kazandırır.
8İş ahlakı ve sosyal sorumluluk bilinci aşılar.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YOR 519 ETİK VE YÖNETİM 3+0 7,5 Zorunlu
- Yönetim ve Organizasyon Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Yönetim ve Organizasyon Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Yönetim ve Organizasyon Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yönetim ve Organizasyon Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YOR 501 KÜLTÜRÜN YÖNETİM FAALİYETLERİNE ETKİSİ 3+07,5Seçmeli
YOR 503 MODERN YÖNETİM VE ÖRGÜT SÜREÇLERİ 3+07,5Seçmeli
YOR 507 STRES YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
YOR 509 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
YOR 510 AYDINLAR VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER 3+07,5Seçmeli
YOR 511 İŞGÖREN VE YÖNETİCİ MOTİVASYONU 3+07,5Seçmeli
YOR 515 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞL.VE ŞEBEKE ORG. 3+07,5Seçmeli
YOR 523 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
YOR 524 ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
YOR 525 GİRİŞİMCİLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 3+07,5Seçmeli
YOR 529 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMASINDA VAKA ÇALIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
YOR 530 YÖNETİMDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 3+07,5Seçmeli
YOR 531 STRATEJİK İNOVASYON YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
YOR 532 BİLGİ YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
YOR 533 BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÇÖZÜMLEMELERİ 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YOR 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
YOR 506 İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Yönetim ve Organizasyon Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Yönetim ve Organizasyon Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yönetim ve Organizasyon Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YOR 502 İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA 3+07,5Seçmeli
YOR 508 İLETİŞİM VE TOPLUM 3+07,5Seçmeli
YOR 510 ENTELLEKTÜELLER VE YÖNETİM İLİŞKİLERİ 3+07,5Seçmeli
YOR 512 İŞLETMELERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİK DAVRANIŞLARI 3+07,5Seçmeli
YOR 514 MODERN SONRASI YÖNETİM VE ÖRGÜT TEORİLERİ 3+07,5Seçmeli
YOR 515 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞL.VE ŞEBEKE ORG. 3+07,5Seçmeli
YOR 524 ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
YOR 530 YÖNETİMDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 3+07,5Seçmeli
YOR 531 STRATEJİK İNOVASYON YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
YOR 532 BİLGİ YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YOR 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
YOR 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Seçmeli-YL 0+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-YL
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YOR 600 DÖNEM PROJESİ 0+030Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YOR 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
YOR 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
ETİK VE YÖNETİMZ********
İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİZ********
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ        
UZMANLIK ALAN DERSİZ********
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ********
YÜKSEK LİSANS TEZİZ********
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
AYDINLAR VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLERS        
BİLGİ YÖNETİMİS        
BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÇÖZÜMLEMELERİS        
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS******* 
ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON UYGULAMALARIS        
DÖNEM PROJESİS        
ENTELLEKTÜELLER VE YÖNETİM İLİŞKİLERİS*** * * 
GİRİŞİMCİLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜS********
İLETİŞİM VE TOPLUMS********
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMASINDA VAKA ÇALIŞMALARIS        
İŞGÖREN VE YÖNETİCİ MOTİVASYONUS**  *** 
İŞLETMELERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİK DAVRANIŞLARIS**  *** 
İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMAS********
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞL.VE ŞEBEKE ORG.S        
KÜLTÜRÜN YÖNETİM FAALİYETLERİNE ETKİSİS***  *  
MODERN SONRASI YÖNETİM VE ÖRGÜT TEORİLERİS********
MODERN YÖNETİM VE ÖRGÜT SÜREÇLERİS********
STRATEJİK İNOVASYON YÖNETİMİS        
STRES YÖNETİMİS********
YÖNETİM PSİKOLOJİSİS***  ***
YÖNETİMDE GÜNCEL TARTIŞMALARS        
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU