2204 İKTİSAT (TEZSİZ) (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
Program, sağlam bir teorik altyapı kazanmış adayların ekonometrik ve istatistikî yöntemleri de kullanarak günlük hayatta karşılaşılan çeşitli problemlerin ekonomik temellerini sorgulama, bu problemleri modelleyip çözümleme yeteneğini pekiştirmek, adayların gelişen iktisadi olayları değerlendirme, yorumlama ve politika oluşturma yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır. Hem kamu, hem de özel sektörde, ekonomik analiz yapabilecek irdeleme yeteneği edinmiş, yaratıcı, analitik düşünceye, sorun çözme yeteneğine sahip lisansüstü öğrenciler yetiştirmek ve nitelikli işgücü kazandırmaktır.

Amaçlar
Kamu veya özel sektör kuruluşlarında uzman ekonomist olarak çalışacak öğrencilere ekonomik analiz ve ekonomi politikası konularında aranan becerileri kazandırmayı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasın, akademik yönelimli öğrencileri doktora çalışmalarına hazırlamayı hedeflemektedir


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Lisansüstü programını tamamlayan bir öğrenci 21 kredilik zorunlu dersleri almalı ve araştırma seminerlerini yaparak hazırladığı master tezini başarıyla sunmalıdır

İstihdam Olanakları
Çeşitli niceliksel araçlara sahip olarak ve analitik düşünce yeteneklerini geliştirerek iktisat Anabilimdalı´n dan bilim uzmanı ve doktor unvanıyla mezun olan öğrenciler akademik kurumların yanı sıra bu araçların daha yoğun biçimde kullanıldığı DPT, Hazine, TÜİK ve Merkez bankası gibi kurumlarda istihdam olanağına sahiptir. Ayrıca çeşitli özel ya da resmi kurumların iktisadi araştırma bölümlerinde uzman statüsünde çalışma ayrıcalıkları vardır.Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İktisat bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "İktisat alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Lisansüstü programını tamamlayan bir öğrenci 21 kredilik zorunlu dersleri almalı ve araştırma seminerlerini yaparak hazırladığı master tezini başarıyla sunmalıdır

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. REŞAT CEYLAN+90 258 296 3846 rceylan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Ekonomik karar birimlerinin davranışlarını sınıflandırır ve farklı piyasa ortamlarına göre tanımlar, analiz eder.
2Ekonomik verilere erişir, ekonometrik programları kullanarak veriyi işler,analiz eder ve bulguları yorumlar.
3iktisadi sorunların saptamasını yapar,nitel ve niceliksel iktisadi yöntemleri kullanarak çözüm önerilerinde bulunur.
4Analitik düşünerek politika uygulayıcılarına ekonomik problemlerin politika çözüm önerilerini sunar.
5Ekonomi ile ilgili mesleki ve global ağlara erişir ve etkin kullanır.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Mikro ÖğretimBu yöntem öğretmen adaylarının sınıf içindeki üstleneceği rollerini ve sınıfta uygulayacağı davranışlarını tam olarak benimseyip bunları kazanmalarını sağlamayı amaçlasa da, farklı alanlarda yöntemin uygulanması olanaklıdır. Belli başlı becerilerin öğretiminde video ve ses kayıt cihazlarının sunduğu olanakları öğrenme ortamlarına taşımaya olanak sağlar. Öğrenci performansının kaydedilmesi ve elde edilen kaydın çözümlenerek hataların giderilmesi esasına dayanır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- İktisat Seçmeli-A1 3+0 6 Seçmeli
- İktisat Seçmeli-A1 3+0 6 Seçmeli
- İktisat Seçmeli-A1 3+0 6 Seçmeli
- İktisat Seçmeli-B1 3+0 6 Seçmeli
- İktisat Seçmeli-B1 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İktisat Seçmeli-A1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEE 502 SENDİKAL HAREKETLERDE DÖNÜŞÜMLER 3+06Seçmeli
IKT 507 EKONOMETRİ 3+06Seçmeli
IKT 513 ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ 3+06Seçmeli
IKT 517 MİKRO EKONOMİK ANALİZ I 3+06Seçmeli
IKT 518 EKONOMİDE KONTİTATİF YÖNTEMLER-II 3+06Seçmeli
IKT 519 MAKRO EKONOMİK ANALİZ I 3+06Seçmeli
IKT 520 DIŞ TİCARET VE MEVZUAT 3+06Seçmeli
IKT 521 EKONOMİDE KONTİTATİF YÖNTEMLER-I 3+06Seçmeli
IKT 529 MATEMATİKSEL EKONOMİ I 3+06Seçmeli
IKT 529 MATEMATİKSEL EKONOMİ I 3+06Seçmeli
IKT 531 EKONOMETRİ I 3+06Seçmeli
IKT 533 FİNANSAL EKONOMİ I 3+06Seçmeli
IKT 534 EKONOMİK BÜYÜME 3+06Seçmeli
IKT 543 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 3+06Seçmeli
IKT 545 EKONOMİK COĞRAFYA 3+06Seçmeli
IKT 546 KAMU EKONOMİSİ 3+06Seçmeli
IKT 548 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 3+06Seçmeli
IKT 550 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3+06Seçmeli
IKT 553 KENTSEL VE BÖLGESEL EKONOMİ 3+06Seçmeli
IKT 557 ÜRETİM EKONOMİSİ 3+06Seçmeli
IKT 807 İKTİSADİ GÖSTERGELERİN ANALİZİ 3+06Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İktisat Seçmeli-B1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEE 503 ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
CEE 510 DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER 3+06Seçmeli
CEE 511 UYGULAMALI BİREYSEL İŞ HUKUKU 3+06Seçmeli
CEE 515 KÜRESELLEŞME VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ 3+06Seçmeli
CEE 516 ÖRGÜTLERDE ÜCRET YÖNETİMİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME 3+06Seçmeli
CEE 517 ÇALIŞMA YAŞAMINDA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMLER 3+06Seçmeli
CEE 521 ÇALIŞMA YAŞAMINDA DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE SOSYAL KORUMA 3+06Seçmeli
CEE 522 İŞGÜCÜ PİYASASINDA AYRIMCILIK 3+06Seçmeli
CEE 525 ÖRGÜTSEL LİDERLİKTE YENİ PERSPEKTİFLER 3+06Seçmeli
CEE 527 İÇGÖÇ VE İŞGÜCÜ PİYASALARI 3+06Seçmeli
CEE 529 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
CEE 530 İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARI 3+06Seçmeli
CEE 539 ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDE OTORİTE 3+06Seçmeli
CEE 598 TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA YAŞAMININ ANALİZİ 3+06Seçmeli
EKOM 517 OPTİMİZASYON 3+06Seçmeli
EKOM 519 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I 3+06Seçmeli
EKOM 523 RİSK ANALİZİ 3+06Seçmeli
EKOM 525 KATEGORİK VERİ ÇÖZÜMLEMESİ 3+06Seçmeli
EKOM 527 ÖRNEKLEME KURAMI 3+06Seçmeli
EKOM 531 SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3+06Seçmeli
IKT 535 EKONOMİK ANALİZ TARİHİ 3+06Seçmeli
IKT 537 EKONOMİK METODOLOJİ 3+06Seçmeli
IKT 538 EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER 3+06Seçmeli
IMF 501 MALİ TABLOLAR ANALİZİ 3+06Seçmeli
IMF 503 MALİYET MUHASEBESİ 3+06Seçmeli
IMF 505 PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLEME 3+06Seçmeli
IMF 507 FİNANSAL YÖNETİM 3+06Seçmeli
IMF 509 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
IMF 513 FİNANSAL PİYASALAR 3+06Seçmeli
IMF 524 FİNANAL VERİ ANALİZİ VE MODELLEME 3+06Seçmeli
IMF 526 FİNANSAL MUHASEBE 3+06Seçmeli
IMF 527 FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
IMF 531 FİNANSAL VERİ ANALİZİ VE MODELLEME 3+06Seçmeli
IMF 535 MENKUL KIYMETLER ANALİZİ 3+06Seçmeli
IMF 536 MENKUL KIYMETLER ANALİZİ 3+06Seçmeli
IMF 539 TÜRK VERGİ SİTEMİ VE UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
IMF 541 MUHASEBE TEORİSİ VE UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
ISY 501 İŞLETME YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
ISY 502 UZMAN SİSTEMLERİN İŞLETMELERDE KULLANIMI 3+06Seçmeli
ISY 503 İLERİ ÜRETİM PLANLAMASI VE KONTROLÜ 3+06Seçmeli
ISY 505 KARAR ANALİZİNE GİRİŞ 3+06Seçmeli
ISY 506 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ 3+06Seçmeli
ISY 507 MATEMATİKSEL EKONOMİ 3+06Seçmeli
ISY 509 BULANIK MANTIK UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
ISY 511 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA 3+06Seçmeli
ISY 512 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA 3+06Seçmeli
ISY 513 SOSYAL BİLİMLERDE UYGULAMALI İSTATİSTİK 3+06Seçmeli
ISY 514 SİMÜLASYON YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3+06Seçmeli
ISY 521 PROJE YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
ISY 525 İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEME 3+06Seçmeli
IUP 501 ÜRETİM YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
IUP 503 PAZARLAMA YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
IUP 505 ULUSLARARASI PAZARLAMA 3+06Seçmeli
IUP 507 PAZARLAMA STRATEJİLERİ 3+06Seçmeli
IUP 509 ÜRETİM PLANLAMASI 3+06Seçmeli
IUP 511 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA 3+06Seçmeli
IUP 513 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ 3+06Seçmeli
IUP 521 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
IUP 523 İLİŞKİ PAZARLAMASI 3+06Seçmeli
IUP 525 MARKA YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
IUP 533 İŞLEMLER YÖNETİMİ İLKELERİ VE TASARIMI 3+06Seçmeli
IUP 535 STRATEJİK ÜRETİM YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
IUP 537 İŞLETME İÇİN KANTİTATİF YÖNTEMLER 3+06Seçmeli
IUP 539 YENİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
IUP 541 KÜRESEL İŞLETMECİLİK 3+06Seçmeli
IUP 543 İLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ 3+06Seçmeli
IUP 553 PROJE YÖNETİMİ VE ANALİZİ 3+06Seçmeli
IUP 554 TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
IUP 555 ULUSLARARASI KALİTE STANDARTLARI 3+06Seçmeli
IUP 556 KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
PZR 501 PAZARLAMANIN TEMEL ESASLARI 3+06Seçmeli
PZR 503 PAZARLAMA YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
PZR 505 GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI 3+06Seçmeli
PZR 507 KÜRESEL PAZARLAMA 3+06Seçmeli
PZR 509 PAZARLAMA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
PZR 511 PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİNİN TEMELLERİ 3+06Seçmeli
PZR 514 TURİZM PAZARLAMASI YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
SKHY 501 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU 3+06Seçmeli
SKHY 503 SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3+06Seçmeli
SKHY 505 SAĞLIK İŞLETMELERİ EKONOMİSİ 3+06Seçmeli
SKHY 507 SAĞLIK KURUMLARINDA MUHASEBE UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
SKHY 509 SAĞLIK KURUMLARINDA İŞGÖREN VE YÖNETİCİ MOTİVASYONU 3+06Seçmeli
SKHY 511 SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
SKHY 513 SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK İNOVASYON YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
SKHY 515 SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
SKHY 601 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU 3+06Seçmeli
SKHY 602 SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM 3+06Seçmeli
SKHY 603 SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3+06Seçmeli
SKHY 604 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
SKHY 605 SAĞLIK EKONOMİSİ 3+06Seçmeli
SKHY 606 SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
SKHY 607 SAĞLIK KURUMLARINDA MUHASEBE UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
SKHY 608 SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA 3+06Seçmeli
SKHY 609 SAĞLIK KURUMLARINDA İŞGÖREN VE YÖNETİCİ MOTİVASYONU 3+06Seçmeli
SKHY 610 SAĞLIK HUKUKU 3+06Seçmeli
SKHY 611 SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
SKHY 612 SAĞLIK YÖNETİMİNDE ETİK 3+06Seçmeli
SKHY 613 SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK İNOVASYON YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
SKHY 614 SAĞLIK KURUMLARI İÇİN FİNANSMAN 3+06Seçmeli
SKHY 615 SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
SKHY 616 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 3+06Seçmeli
YIS 501 YÖNETİM EKONOMİSİ 3+06Seçmeli
YIS 503 FİNANSAL MUHASEBE 3+06Seçmeli
YIS 505 PAZARLAMA STRATEJİSİ 3+06Seçmeli
YIS 507 İŞ HUKUKU 3+06Seçmeli
YIS 508 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ 3+06Seçmeli
YIS 510 YÖNETİMDE KÜRESEL YAKLAŞIMLAR 3+06Seçmeli
YIS 512 REHBERLİ OKUMALAR I 1+26Seçmeli
YIS 514 DÖNEM PROJESİ I 0+26Seçmeli
YOR 503 MODERN YÖNETİM VE ÖRGÜT SÜREÇLERİ 3+06Seçmeli
YOR 507 STRES YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
YOR 509 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ 3+06Seçmeli
YOR 510 AYDINLAR VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER 3+06Seçmeli
YOR 511 İŞGÖREN VE YÖNETİCİ MOTİVASYONU 3+06Seçmeli
YOR 515 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞL.VE ŞEBEKE ORG. 3+06Seçmeli
YOR 519 ETİK VE YÖNETİM 3+06Seçmeli
YOR 523 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
YOR 525 GİRİŞİMCİLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 3+06Seçmeli
YOR 527 STRATEJİK İNOVASYON 3+06Seçmeli
YOR 529 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMASINDA VAKA ÇALIŞMALARI 3+06Seçmeli
YOR 531 STRATEJİK İNOVASYON YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
YOR 533 BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÇÖZÜMLEMELERİ 3+06Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- İktisat Seçmeli-A2 3+0 6 Seçmeli
- İktisat Seçmeli-A2 3+0 6 Seçmeli
- İktisat Seçmeli-A2 3+0 6 Seçmeli
- İktisat Seçmeli-B2 3+0 6 Seçmeli
- İktisat Seçmeli-B2 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İktisat Seçmeli-A2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKT 507 EKONOMETRİ 3+06Seçmeli
IKT 514 MİKRO EKONOMİK ANALİZ II 3+06Seçmeli
IKT 516 MAKRO EKONOMİK ANALİZ II 3+06Seçmeli
IKT 518 EKONOMİDE KONTİTATİF YÖNTEMLER-II 3+06Seçmeli
IKT 522 ULUSLARARASI FİNANSMAN 3+06Seçmeli
IKT 523 FİNANSAL KRİZLER 3+06Seçmeli
IKT 528 EKONOMETRİ II 3+06Seçmeli
IKT 530 ENDÜSTRİYEL EKONOMİ 3+06Seçmeli
IKT 536 MATEMATİKSEL EKONOMİ II 3+06Seçmeli
IKT 542 EKONOMİK KALKINMA 3+06Seçmeli
IKT 547 MEKANSAL EKONOMETRİ 3+06Seçmeli
IKT 558 OYUN TEORİSİ 3+06Seçmeli
IKT 579 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ VE POLİTİKASI 3+06Seçmeli
IKT 581 FİNANSAL EKONOMİ 3+06Seçmeli
IKT 583 PARA VE SERMAYE PİYASALARI 3+06Seçmeli
IKT 586 YENİ ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ 3+06Seçmeli
IKT 800 PROJE UYGULAMALARI 3+16Seçmeli
IKT 803 DAVRANIŞSAL İKTİSAT 3+06Seçmeli
IKT 805 EKONOMETRİK UYGULAMALAR 3+06Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İktisat Seçmeli-B2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEE 505 ÇALIŞMA YAŞAMININ PSİKOLOJİK BOYUTLARI VE UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
CEE 509 ÖRGÜTLERDE İŞGÜCÜ PLANLAMA VE SEÇİMİ 3+06Seçmeli
CEE 512 UYGULAMALI TOPLU İŞ HUKUKU 3+06Seçmeli
CEE 513 ULUSLARARASI İŞGÜCÜ HAREKETLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ 3+06Seçmeli
CEE 518 UYGULAMALI SOSYAL SİGORTALAR 3+06Seçmeli
CEE 520 KARŞILAŞTIRMALI AB VE TÜRKİYE ÇALIŞMA YAŞAMI 3+06Seçmeli
CEE 524 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE İŞGÜCÜ PİYASALARI 3+06Seçmeli
CEE 537 ÇALIŞMA YAŞAMINDA SOSYAL KORUMA 3+06Seçmeli
EKOM 516 FİNANSAL EKONOMETRİ 3+06Seçmeli
EKOM 522 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II 3+06Seçmeli
EKOM 532 SAYISAL ÇÖZÜMLEME 3+06Seçmeli
IKT 532 GENEL DENGE ANALİZİ 3+06Seçmeli
IKT 541 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ 3+06Seçmeli
IKT 544 AÇIK EKONOMİDE MAKRO ANALİZ 3+06Seçmeli
IKT 555 İLERİ EKONOMETRİK YAZILIMLAR 3+06Seçmeli
IKT 559 MATEMATİKSEL İSATİSTİK 3+06Seçmeli
IKT 566 DIŞ TİCARET TEKNİKLERİ 3+06Seçmeli
IKT 585 KONJONKTÜR TEORİLERİ 3+06Seçmeli
IKT 801 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+06Seçmeli
IMF 502 YATIRIM ANALİZİ 3+06Seçmeli
IMF 504 YÖNETİM MUHASEBESİ 3+06Seçmeli
IMF 506 ULUSLARARASI FİNANSMAN 3+06Seçmeli
IMF 508 GÜNCEL FİNANSAL ARAÇLAR (TÜREV PİYASALAR) 3+06Seçmeli
IMF 510 MUHASEBE DENETİMİ VE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI 3+06Seçmeli
IMF 512 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 3+06Seçmeli
IMF 532 FİNANSAL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
ISY 504 STOKASTİK SÜREÇLER 3+06Seçmeli
ISY 506 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ 3+06Seçmeli
ISY 510 STOK YÖNETİMİ VE DENETİMİ 3+06Seçmeli
ISY 512 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA 3+06Seçmeli
ISY 514 SİMÜLASYON YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3+06Seçmeli
ISY 524 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
ISY 526 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ 3+06Seçmeli
ISY 528 SEZGİSEL YÖNTEMLER 3+06Seçmeli
IUP 504 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 3+06Seçmeli
IUP 506 SATIŞ YÖNETİMİ VE TEKNİKLERİ 3+06Seçmeli
IUP 508 STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
IUP 510 STOK PLANLAMASI VE DENETİMİ 3+06Seçmeli
IUP 512 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA 3+06Seçmeli
IUP 514 SİMÜLASYON YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3+06Seçmeli
IUP 524 İNTERNETTE PAZARLAMA VE ELEKTRONİK TİCARET 3+06Seçmeli
IUP 526 YENİ PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI 3+06Seçmeli
IUP 530 STRATEJİK YÖNETİM 3+06Seçmeli
IUP 534 İŞLEMLER YÖNETİMİ VE PLANLAMASI 3+06Seçmeli
IUP 536 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
IUP 538 KALİTE YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
IUP 540 ÜRETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIM VE TEKNİKLER 3+06Seçmeli
PZR 502 PAZARLAMA STRATEJİLERİ 3+06Seçmeli
PZR 504 SATIŞ YÖNETİMİ SÜREÇLERİ VE TEKNİKLERİ 3+06Seçmeli
PZR 506 İLİŞKİSEL PAZARLAMA 3+06Seçmeli
PZR 508 STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
PZR 509 PAZARLAMA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
PZR 510 İNTERNETTE PAZARLAMA 3+06Seçmeli
PZR 512 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA 3+06Seçmeli
SKHY 502 SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM 3+06Seçmeli
SKHY 506 SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
SKHY 508 SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA 3+06Seçmeli
SKHY 510 SAĞLIK HUKUKU 3+06Seçmeli
SKHY 512 SAĞLIK YÖNETİMİNDE ETİK 3+06Seçmeli
SKHY 514 SAĞLIK KURUMLARI İÇİN FİNANSMAN 3+06Seçmeli
SKHY 516 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 3+06Seçmeli
SKHY 518 SAĞLIK KURUMLARINDA KURUMSAL YÖNETİM 3+06Seçmeli
YIS 502 STRATEJİK YÖNETİM SEMİNERİ 3+06Seçmeli
YIS 504 YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİ 3+06Seçmeli
YIS 506 YÖNEYLEM YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
YIS 509 RİSK YÖNETİMİ VE TÜREVLERİ 3+06Seçmeli
YIS 511 EKONOMİ POLİTİKALARI SEMİNERİ 3+06Seçmeli
YIS 513 YATIRIM VE PORTFÖY TEORİSİ 3+06Seçmeli
YIS 515 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 3+06Seçmeli
YIS 519 REHBERLİ OKUMALAR II 1+36Seçmeli
YIS 521 DÖNEM PROJESİ II 0+26Seçmeli
YOR 502 İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA 3+06Seçmeli
YOR 506 İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
YOR 508 İLETİŞİM VE TOPLUM 3+06Seçmeli
YOR 512 İŞLETMELERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİK DAVRANIŞLARI 3+06Seçmeli
YOR 514 MODERN SONRASI YÖNETİM VE ÖRGÜT TEORİLERİ 3+06Seçmeli
YOR 515 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞL.VE ŞEBEKE ORG. 3+06Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKT 549 DÖNEM PROJESİ 0+0 30 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05
DÖNEM PROJESİZ*****
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05
İKTİSADİ GÖSTERGELERİN ANALİZİS*****
AÇIK EKONOMİDE MAKRO ANALİZS*****
AYDINLAR VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLERS     
BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÇÖZÜMLEMELERİS*****
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS*****
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS*****
BULANIK MANTIK UYGULAMALARIS*****
ÇALIŞMA EKONOMİSİS*****
ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİS*****
ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDE OTORİTES*****
ÇALIŞMA YAŞAMINDA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMLERS     
ÇALIŞMA YAŞAMINDA DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE SOSYAL KORUMAS     
ÇALIŞMA YAŞAMINDA SOSYAL KORUMAS*****
ÇALIŞMA YAŞAMININ PSİKOLOJİK BOYUTLARI VE UYGULAMALARIS     
DAVRANIŞSAL İKTİSATS*****
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİS*****
DIŞ TİCARET TEKNİKLERİS*****
DIŞ TİCARET VE MEVZUATS*****
DOĞRUSAL PROGRAMLAMAS*****
DÖNEM PROJESİ I S*****
DÖNEM PROJESİ II S*****
DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERS*****
EKONOMETRİS*****
EKONOMETRİ IS*****
EKONOMETRİ IIS*****
EKONOMETRİK UYGULAMALARS*****
EKONOMİ POLİTİKALARI SEMİNERİS*****
EKONOMİDE KONTİTATİF YÖNTEMLER-IS     
EKONOMİDE KONTİTATİF YÖNTEMLER-IIS     
EKONOMİK ANALİZ TARİHİS*****
EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELERS*****
EKONOMİK BÜYÜMES*****
EKONOMİK COĞRAFYAS*****
EKONOMİK KALKINMAS*****
EKONOMİK METODOLOJİS*****
ENDÜSTRİYEL EKONOMİS*****
ETİK VE YÖNETİMS*****
ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİS*****
FİNANAL VERİ ANALİZİ VE MODELLEMES*****
FİNANSAL EKONOMETRİS*****
FİNANSAL EKONOMİS*****
FİNANSAL EKONOMİ IS*****
FİNANSAL KRİZLERS*****
FİNANSAL MUHASEBES*****
FİNANSAL PİYASALARS     
FİNANSAL RİSK YÖNETİMİS*****
FİNANSAL VERİ ANALİZİ VE MODELLEMES*****
FİNANSAL YÖNETİMS*****
FİNANSAL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ UYGULAMALARIS*****
GENEL DENGE ANALİZİS*****
GİRİŞİMCİLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜS*****
GÜNCEL FİNANSAL ARAÇLAR (TÜREV PİYASALAR)S*****
GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARIS*****
İÇGÖÇ VE İŞGÜCÜ PİYASALARIS*****
İLERİ EKONOMETRİK YAZILIMLARS*****
İLERİ ÜRETİM PLANLAMASI VE KONTROLÜS*****
İLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİS*****
İLETİŞİM VE TOPLUMS*****
İLİŞKİ PAZARLAMASIS     
İLİŞKİSEL PAZARLAMAS*****
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMASINDA VAKA ÇALIŞMALARIS     
İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİS     
İNTERNETTE PAZARLAMAS*****
İNTERNETTE PAZARLAMA VE ELEKTRONİK TİCARETS*****
İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜS*****
İŞ HUKUKU S*****
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARIS*****
İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEMES*****
İŞGÖREN VE YÖNETİCİ MOTİVASYONUS*****
İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARIS*****
İŞGÜCÜ PİYASASINDA AYRIMCILIKS*****
İŞLEMLER YÖNETİMİ İLKELERİ VE TASARIMIS*****
İŞLEMLER YÖNETİMİ VE PLANLAMASIS*****
İŞLETME İÇİN KANTİTATİF YÖNTEMLERS*****
İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİS     
İŞLETME YÖNETİMİS*****
İŞLETMELERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİK DAVRANIŞLARIS*****
İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMAS*****
KALİTE YÖNETİMİS*****
KAMU EKONOMİSİS*****
KARAR ANALİZİNE GİRİŞS*****
KARŞILAŞTIRMALI AB VE TÜRKİYE ÇALIŞMA YAŞAMIS*****
KATEGORİK VERİ ÇÖZÜMLEMESİS*****
KENTSEL VE BÖLGESEL EKONOMİS*****
KONJONKTÜR TEORİLERİS*****
KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİS*****
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞL.VE ŞEBEKE ORG.S     
KÜRESEL İŞLETMECİLİKS*****
KÜRESEL PAZARLAMAS*****
KÜRESELLEŞME VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİS*****
MAKRO EKONOMİK ANALİZ IS*****
MAKRO EKONOMİK ANALİZ IIS     
MALİ TABLOLAR ANALİZİS*****
MALİYET MUHASEBESİS     
MARKA YÖNETİMİS     
MATEMATİKSEL EKONOMİS*****
MATEMATİKSEL EKONOMİ IS*****
MATEMATİKSEL EKONOMİ IIS*****
MATEMATİKSEL İSATİSTİKS*****
MATEMATİKSEL PROGRAMLAMAS*****
MEKANSAL EKONOMETRİS*****
MENKUL KIYMETLER ANALİZİS     
MİKRO EKONOMİK ANALİZ IS*****
MİKRO EKONOMİK ANALİZ IIS*****
MODERN SONRASI YÖNETİM VE ÖRGÜT TEORİLERİS*****
MODERN YÖNETİM VE ÖRGÜT SÜREÇLERİS*****
MUHASEBE DENETİMİ VE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARIS*****
MUHASEBE TEORİSİ VE UYGULAMALARIS     
OPTİMİZASYONS*****
OYUN TEORİSİS*****
ÖRGÜTLERDE İŞGÜCÜ PLANLAMA VE SEÇİMİS*****
ÖRGÜTLERDE ÜCRET YÖNETİMİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMES*****
ÖRGÜTSEL LİDERLİKTE YENİ PERSPEKTİFLERS*****
ÖRNEKLEME KURAMIS*****
PARA TEORİSİ VE POLİTİKASIS*****
PARA VE SERMAYE PİYASALARIS*****
PAZARLAMA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS*****
PAZARLAMA ARAŞTIRMASIS
PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİNİN TEMELLERİS*****
PAZARLAMA STRATEJİLERİS*****
PAZARLAMA STRATEJİSİ S*****
PAZARLAMA YÖNETİMİS*****
PAZARLAMA YÖNETİMİ VE UYGULAMALARIS*****
PAZARLAMANIN TEMEL ESASLARIS*****
PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLEMES*****
PROJE UYGULAMALARIS*****
PROJE YÖNETİMİS     
PROJE YÖNETİMİ VE ANALİZİS*****
REHBERLİ OKUMALAR I S*****
REHBERLİ OKUMALAR II S*****
RİSK ANALİZİS*****
RİSK YÖNETİMİ VE TÜREVLERİS*****
SAĞLIK EKONOMİSİS     
SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMAS*****
SAĞLIK HUKUKUS*****
SAĞLIK İŞLETMELERİ EKONOMİSİS     
SAĞLIK KURUMLARI İÇİN FİNANSMANS*****
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONUS     
SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM YÖNETİMİS     
SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİS     
SAĞLIK KURUMLARINDA İŞGÖREN VE YÖNETİCİ MOTİVASYONUS     
SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİS     
SAĞLIK KURUMLARINDA KURUMSAL YÖNETİMS*****
SAĞLIK KURUMLARINDA MUHASEBE UYGULAMALARIS     
SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞS     
SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK İNOVASYON YÖNETİMİS     
SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİMS*****
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜS*****
SAĞLIK YÖNETİMİNDE ETİKS*****
SATIŞ YÖNETİMİ SÜREÇLERİ VE TEKNİKLERİS*****
SATIŞ YÖNETİMİ VE TEKNİKLERİS*****
SAYISAL ÇÖZÜMLEMES*****
SENDİKAL HAREKETLERDE DÖNÜŞÜMLERS*****
SEZGİSEL YÖNTEMLERS*****
SİMÜLASYON YÖNTEM VE TEKNİKLERİS*****
SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERS*****
SOSYAL BİLİMLERDE UYGULAMALI İSTATİSTİKS*****
STOK PLANLAMASI VE DENETİMİS*****
STOK YÖNETİMİ VE DENETİMİS     
STOKASTİK SÜREÇLERS*****
STRATEJİK İNOVASYONS     
STRATEJİK İNOVASYON YÖNETİMİS     
STRATEJİK MARKA YÖNETİMİS     
STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİS*****
STRATEJİK ÜRETİM YÖNETİMİS*****
STRATEJİK YÖNETİMS*****
STRATEJİK YÖNETİM SEMİNERİS*****
STRES YÖNETİMİS*****
TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİS*****
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİS     
TEKNOLOJİ YÖNETİMİS*****
TEKSTİL SEKTÖRÜNDE PAZARLAMAS*****
TURİZM PAZARLAMASI YÖNETİMİS*****
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI S*****
TÜRK VERGİ SİTEMİ VE UYGULAMALARIS     
TÜRKİYE EKONOMİSİS*****
TÜRKİYE EKONOMİSİ VE İŞGÜCÜ PİYASALARIS     
TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA YAŞAMININ ANALİZİS*****
ULUSLARARASI FİNANSMANS*****
ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİS*****
ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ VE POLİTİKASIS*****
ULUSLARARASI İŞGÜCÜ HAREKETLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİS*****
ULUSLARARASI KALİTE STANDARTLARIS*****
ULUSLARARASI PAZARLAMAS     
UYGULAMALI BİREYSEL İŞ HUKUKUS*****
UYGULAMALI SOSYAL SİGORTALARS*****
UYGULAMALI TOPLU İŞ HUKUKUS*****
UZMAN SİSTEMLERİN İŞLETMELERDE KULLANIMIS     
ÜRETİM EKONOMİSİS*****
ÜRETİM PLANLAMASIS     
ÜRETİM YÖNETİMİS     
ÜRETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIM VE TEKNİKLERS*****
YATIRIM ANALİZİS*****
YATIRIM VE PORTFÖY TEORİSİS*****
YENİ PAZARLAMA YAKLAŞIMLARIS*****
YENİ ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİS*****
YENİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİS*****
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİS*****
YÖNETİM EKONOMİSİ S*****
YÖNETİM MUHASEBESİS     
YÖNETİM PSİKOLOJİSİS*****
YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİS*****
YÖNETİMDE KÜRESEL YAKLAŞIMLARS*****
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI IS*****
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI IIS*****
YÖNEYLEM YÖNETİMİS*****
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU