2203 İKTİSAT (TEZSİZ)

GENEL BİLGİLER
Program, sağlam bir teorik altyapı kazanmış adayların ekonometrik ve istatistikî yöntemleri de kullanarak günlük hayatta karşılaşılan çeşitli problemlerin ekonomik temellerini sorgulama, bu problemleri modelleyip çözümleme yeteneğini pekiştirmek, adayların gelişen iktisadi olayları değerlendirme, yorumlama ve politika oluşturma yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır. Hem kamu, hem de özel sektörde, ekonomik analiz yapabilecek irdeleme yeteneği edinmiş, yaratıcı, analitik düşünceye, sorun çözme yeteneğine sahip lisansüstü öğrenciler yetiştirmek ve nitelikli işgücü kazandırmaktır.

Amaçlar
Kamu veya özel sektör kuruluşlarında uzman ekonomist olarak çalışacak öğrencilere ekonomik analiz ve ekonomi politikası konularında aranan becerileri kazandırmayı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasın, akademik yönelimli öğrencileri doktora çalışmalarına hazırlamayı hedeflemektedir


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.

İstihdam Olanakları
Çeşitli niceliksel araçlara sahip olarak ve analitik düşünce yeteneklerini geliştirerek iktisat Anabilimdalı´n dan bilim uzmanı ve doktor unvanıyla mezun olan öğrenciler akademik kurumların yanı sıra bu araçların daha yoğun biçimde kullanıldığı DPT, Hazine, TÜİK ve Merkez bankası gibi kurumlarda istihdam olanağına sahiptir. Ayrıca çeşitli özel ya da resmi kurumların iktisadi araştırma bölümlerinde uzman statüsünde çalışma ayrıcalıkları vardır. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İktisat bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "İktisat alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. REŞAT CEYLAN+90 258 296 3846 rceylan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Ekonomik karar birimlerinin davranışlarını sınıflandırır ve farklı piyasa ortamlarına göre tanımlar, analiz eder.
2Ekonomik verilere erişir, ekonometrik programları kullanarak veriyi işler,analiz eder ve bulguları yorumlar.
3iktisadi sorunların saptamasını yapar,nitel ve niceliksel iktisadi yöntemleri kullanarak çözüm önerilerinde bulunur.
4Analitik düşünerek politika uygulayıcılarına ekonomik problemlerin politika çözüm önerilerini sunar.
5Ekonomi ile ilgili mesleki ve global ağlara erişir ve etkin kullanır.
6Bireysel çalışma becerisi içerisinde iktisadi modelleme yapar ve hipotez ileri sürer.
7Disiplinler arası bir yaklaşım içinde takım çalışması yapar.
8Sektör ve piyasa analizi yaparak ekonomik karar birimlerine danışmanlık yapar.
9Ekonomideki kuramsal gelişmeleri izler ve kuramın performansını sınar.
10Yaşam boyu eğitimin önemini görerek iktisat literatürünü izler ve katkıda bulunur.
11Çalışma hayatında yabancı dil bilgisini kullanır.
12Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerini iş hayatında uygular.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKT 517 MİKRO EKONOMİK ANALİZ I 3+0 5 Zorunlu
- Iktisat Yüksek Lisans Seçmeli - 1 3+0 5 Seçmeli
- Iktisat Yüksek Lisans Seçmeli - 1 3+0 5 Seçmeli
- Iktisat Yüksek Lisans Seçmeli - 1 3+0 5 Seçmeli
- Iktisat Yüksek Lisans Seçmeli - 1 3+0 5 Seçmeli
- Iktisat Yüksek Lisans Seçmeli - 1 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Iktisat Yüksek Lisans Seçmeli - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKT 514 MİKRO EKONOMİK ANALİZ II 3+05Seçmeli
IKT 516 MAKRO EKONOMİK ANALİZ II 3+05Seçmeli
IKT 519 MAKRO EKONOMİK ANALİZ I 3+05Seçmeli
IKT 522 ULUSLARARASI FİNANSMAN 3+05Seçmeli
IKT 528 EKONOMETRİ II 3+05Seçmeli
IKT 529 MATEMATİKSEL EKONOMİ I 3+05Seçmeli
IKT 530 ENDÜSTRİYEL EKONOMİ 3+05Seçmeli
IKT 531 EKONOMETRİ I 3+05Seçmeli
IKT 532 GENEL DENGE ANALİZİ 3+05Seçmeli
IKT 533 FİNANSAL EKONOMİ I 3+05Seçmeli
IKT 534 EKONOMİK BÜYÜME 3+05Seçmeli
IKT 535 EKONOMİK ANALİZ TARİHİ 3+05Seçmeli
IKT 536 MATEMATİKSEL EKONOMİ II 3+05Seçmeli
IKT 537 EKONOMİK METODOLOJİ 3+05Seçmeli
IKT 538 EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER 3+05Seçmeli
IKT 540 FİNANSAL EKONOMİ II 3+05Seçmeli
IKT 541 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ 3+05Seçmeli
IKT 542 EKONOMİK KALKINMA 3+05Seçmeli
IKT 543 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 3+05Seçmeli
IKT 544 AÇIK EKONOMİDE MAKRO ANALİZ 3+05Seçmeli
IKT 545 EKONOMİK COĞRAFYA 3+05Seçmeli
IKT 546 KAMU EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
IKT 547 MEKANSAL EKONOMETRİ 3+05Seçmeli
IKT 548 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
IKT 550 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
IKT 551 BÖLGESEL NİCELİK ANALİZ TEKNİKLERİ 3+05Seçmeli
IKT 553 KENTSEL VE BÖLGESEL EKONOMİ 3+05Seçmeli
IKT 554 BÖLGESEL BÜYÜME VE KALKINMA MODELLERİ 3+05Seçmeli
IKT 555 İLERİ EKONOMETRİK YAZILIMLAR 3+05Seçmeli
IKT 557 ÜRETİM EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
IKT 558 OYUN TEORİSİ 3+05Seçmeli
IKT 559 MATEMATİKSEL İSATİSTİK 3+05Seçmeli
IKT 560 MATEMATİKSEL EKONOMİ YAZILIMLARI 3+05Seçmeli
IKT 571 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ VE POLİTİKASI 3+05Seçmeli
IKT 573 FİNANSAL EKONOMİ 3+05Seçmeli
IKT 575 PARA VE SERMAYE PİYASALARI 3+05Seçmeli
IKT 577 KONJONKTÜR TEORİLERİ 3+05Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKT 517 MİKRO EKONOMİK ANALİZ I 3+0 5 Zorunlu
- Iktisat Yüksek Lisans Seçmeli - 2 3+0 5 Seçmeli
- Iktisat Yüksek Lisans Seçmeli - 2 3+0 5 Seçmeli
- Iktisat Yüksek Lisans Seçmeli - 2 3+0 5 Seçmeli
- Iktisat Yüksek Lisans Seçmeli - 2 3+0 5 Seçmeli
- Iktisat Yüksek Lisans Seçmeli - 2 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Iktisat Yüksek Lisans Seçmeli - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKT 514 MİKRO EKONOMİK ANALİZ II 3+05Seçmeli
IKT 516 MAKRO EKONOMİK ANALİZ II 3+05Seçmeli
IKT 519 MAKRO EKONOMİK ANALİZ I 3+05Seçmeli
IKT 522 ULUSLARARASI FİNANSMAN 3+05Seçmeli
IKT 528 EKONOMETRİ II 3+05Seçmeli
IKT 529 MATEMATİKSEL EKONOMİ I 3+05Seçmeli
IKT 530 ENDÜSTRİYEL EKONOMİ 3+05Seçmeli
IKT 531 EKONOMETRİ I 3+05Seçmeli
IKT 532 GENEL DENGE ANALİZİ 3+05Seçmeli
IKT 533 FİNANSAL EKONOMİ I 3+05Seçmeli
IKT 534 EKONOMİK BÜYÜME 3+05Seçmeli
IKT 535 EKONOMİK ANALİZ TARİHİ 3+05Seçmeli
IKT 536 MATEMATİKSEL EKONOMİ II 3+05Seçmeli
IKT 537 EKONOMİK METODOLOJİ 3+05Seçmeli
IKT 538 EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER 3+05Seçmeli
IKT 540 FİNANSAL EKONOMİ II 3+05Seçmeli
IKT 541 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ 3+05Seçmeli
IKT 542 EKONOMİK KALKINMA 3+05Seçmeli
IKT 543 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 3+05Seçmeli
IKT 544 AÇIK EKONOMİDE MAKRO ANALİZ 3+05Seçmeli
IKT 545 EKONOMİK COĞRAFYA 3+05Seçmeli
IKT 546 KAMU EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
IKT 547 MEKANSAL EKONOMETRİ 3+05Seçmeli
IKT 548 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
IKT 550 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
IKT 551 BÖLGESEL NİCELİK ANALİZ TEKNİKLERİ 3+05Seçmeli
IKT 553 KENTSEL VE BÖLGESEL EKONOMİ 3+05Seçmeli
IKT 554 BÖLGESEL BÜYÜME VE KALKINMA MODELLERİ 3+05Seçmeli
IKT 555 İLERİ EKONOMETRİK YAZILIMLAR 3+05Seçmeli
IKT 557 ÜRETİM EKONOMİSİ 3+05Seçmeli
IKT 558 OYUN TEORİSİ 3+05Seçmeli
IKT 559 MATEMATİKSEL İSATİSTİK 3+05Seçmeli
IKT 560 MATEMATİKSEL EKONOMİ YAZILIMLARI 3+05Seçmeli
IKT 566 DIŞ TİCARET TEKNİKLERİ 3+05Seçmeli
IKT 568 REGÜLASYON VE REKABET EKONOMİSİ 3+05Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKT 549 DÖNEM PROJESİ 0+0 30 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
DÖNEM PROJESİZ************
MİKRO EKONOMİK ANALİZ IZ************
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
AÇIK EKONOMİDE MAKRO ANALİZS            
BÖLGESEL BÜYÜME VE KALKINMA MODELLERİS************
BÖLGESEL NİCELİK ANALİZ TEKNİKLERİS************
ÇALIŞMA EKONOMİSİS            
DIŞ TİCARET TEKNİKLERİS            
EKONOMETRİ IS            
EKONOMETRİ IIS************
EKONOMİK ANALİZ TARİHİS            
EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELERS            
EKONOMİK BÜYÜMES            
EKONOMİK COĞRAFYAS************
EKONOMİK KALKINMAS************
EKONOMİK METODOLOJİS            
ENDÜSTRİYEL EKONOMİS            
FİNANSAL EKONOMİS            
FİNANSAL EKONOMİ IS************
FİNANSAL EKONOMİ IIS            
GENEL DENGE ANALİZİS            
İLERİ EKONOMETRİK YAZILIMLARS************
KAMU EKONOMİSİS            
KENTSEL VE BÖLGESEL EKONOMİS************
KONJONKTÜR TEORİLERİS            
MAKRO EKONOMİK ANALİZ IS************
MAKRO EKONOMİK ANALİZ IIS            
MATEMATİKSEL EKONOMİ IS            
MATEMATİKSEL EKONOMİ IIS            
MATEMATİKSEL EKONOMİ YAZILIMLARIS************
MATEMATİKSEL İSATİSTİKS************
MEKANSAL EKONOMETRİS************
MİKRO EKONOMİK ANALİZ IIS************
OYUN TEORİSİS************
PARA TEORİSİ VE POLİTİKASIS            
PARA VE SERMAYE PİYASALARIS            
REGÜLASYON VE REKABET EKONOMİSİS            
TÜRKİYE EKONOMİSİS            
ULUSLARARASI FİNANSMANS            
ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİS************
ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ VE POLİTİKASIS            
ÜRETİM EKONOMİSİS************
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU