2201 İKTİSAT

GENEL BİLGİLER
Program, sağlam bir teorik altyapı kazanmış adayların ekonometrik ve istatistikî yöntemleri de kullanarak günlük hayatta karşılaşılan çeşitli problemlerin ekonomik temellerini sorgulama, bu problemleri modelleyip çözümleme yeteneğini pekiştirmek, adayların gelişen iktisadi olayları değerlendirme, yorumlama ve politika oluşturma yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır. Hem kamu, hem de özel sektörde, ekonomik analiz yapabilecek irdeleme yeteneği edinmiş, yaratıcı, analitik düşünceye, sorun çözme yeteneğine sahip lisansüstü öğrenciler yetiştirmek ve nitelikli işgücü kazandırmaktır.

Amaçlar
Program, sağlam bir teorik altyapı kazanmış adayların ekonometrik ve istatistikî yöntemleri de kullanarak günlük hayatta karşılaşılan çeşitli problemlerin ekonomik temellerini sorgulama, bu problemleri modelleyip çözümleme yeteneğini pekiştirmek, adayların gelişen iktisadi olayları değerlendirme, yorumlama ve politika oluşturma yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır. Hem kamu, hem de özel sektörde, ekonomik analiz yapabilecek irdeleme yeteneği edinmiş, yaratıcı, analitik düşünceye, sorun çözme yeteneğine sahip lisansüstü öğrenciler yetiştirmek ve nitelikli işgücü kazandırmaktır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Lisansüstü programını tamamlayan bir öğrenci 21 kredilik zorunlu dersleri almalı ve araştırma seminerlerini yaparak hazırladığı master tezini başarıyla sunmalıdır

İstihdam Olanakları
Çeşitli niceliksel araçlara sahip olarak ve analitik düşünce yeteneklerini geliştirerek iktisat Anabilimdalı´n dan bilim uzmanı ve doktor unvanıyla mezun olan öğrenciler akademik kurumların yanı sıra bu araçların daha yoğun biçimde kullanıldığı DPT, Hazine, TÜİK ve Merkez bankası gibi kurumlarda istihdam olanağına sahiptir. Ayrıca çeşitli özel ya da resmi kurumların iktisadi araştırma bölümlerinde uzman statüsünde çalışma ayrıcalıkları vardır.Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İktisat bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "İktisat alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Lisansüstü programını tamamlayan bir öğrenci 21 kredilik zorunlu dersleri almalı ve araştırma seminerlerini yaparak hazırladığı master tezini başarıyla sunmalıdır

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. REŞAT CEYLAN+90 258 296 3846 rceylan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Ekonomik karar birimlerinin davranışlarını sınıflandırır ve farklı piyasa ortamlarına göre tanımlar, analiz eder.
2Ekonomik verilere erişir, ekonometrik programları kullanarak veriyi işler,analiz eder ve bulguları yorumlar.
3iktisadi sorunların saptamasını yapar,nitel ve niceliksel iktisadi yöntemleri kullanarak çözüm önerilerinde bulunur.
4Analitik düşünerek politika uygulayıcılarına ekonomik problemlerin politika çözüm önerilerini sunar.
5Ekonomi ile ilgili mesleki ve global ağlara erişir ve etkin kullanır.
6Bireysel çalışma becerisi içerisinde iktisadi modelleme yapar ve hipotez ileri sürer.
7Disiplinler arası bir yaklaşım içinde takım çalışması yapar.
8Sektör ve piyasa analizi yaparak ekonomik karar birimlerine danışmanlık yapar.
9Ekonomideki kuramsal gelişmeleri izler ve kuramın performansını sınar.
10Yaşam boyu eğitimin önemini görerek iktisat literatürünü izler ve katkıda bulunur.
11Çalışma hayatında yabancı dil bilgisini kullanır.
12Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerini iş hayatında uygular.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKT 590 MİKRO EKONOMİ 5+0 7,5 Zorunlu
IKT 801 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
- İktisat Seçmeli-A1 3+0 7,5 Seçmeli
- İktisat Seçmeli-B1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İktisat Seçmeli-A1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKT 507 EKONOMETRİ 3+07,5Seçmeli
IKT 531 EKONOMETRİ I 3+07,5Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İktisat Seçmeli-B1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKT 501 MEKANSAL EKONOMİ UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
IKT 502 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
IKT 513 ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
IKT 517 MİKRO EKONOMİK ANALİZ I 3+07,5Seçmeli
IKT 519 MAKRO EKONOMİK ANALİZ I 3+07,5Seçmeli
IKT 520 DIŞ TİCARET VE MEVZUAT 3+07,5Seçmeli
IKT 521 EKONOMİDE KONTİTATİF YÖNTEMLER-I 3+07,5Seçmeli
IKT 522 ULUSLARARASI FİNANSMAN 3+07,5Seçmeli
IKT 523 FİNANSAL KRİZLER 3+07,5Seçmeli
IKT 524 ULUSLARARASI PARA VE SERMAYE PİYASASI 3+07,5Seçmeli
IKT 525 REFAH EKONOMİSİ 3+07,5Seçmeli
IKT 528 EKONOMETRİ II 3+07,5Seçmeli
IKT 529 MATEMATİKSEL EKONOMİ I 3+07,5Seçmeli
IKT 530 ENDÜSTRİYEL EKONOMİ 3+07,5Seçmeli
IKT 532 GENEL DENGE ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
IKT 533 FİNANSAL EKONOMİ I 3+07,5Seçmeli
IKT 534 EKONOMİK BÜYÜME 3+07,5Seçmeli
IKT 535 EKONOMİK ANALİZ TARİHİ 3+07,5Seçmeli
IKT 536 MATEMATİKSEL EKONOMİ II 3+07,5Seçmeli
IKT 537 EKONOMİK METODOLOJİ 3+07,5Seçmeli
IKT 538 EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER 3+07,5Seçmeli
IKT 539 EKONOMİK KALKINMA 3+07,5Seçmeli
IKT 540 FİNANSAL EKONOMİ II 3+07,5Seçmeli
IKT 543 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 3+07,5Seçmeli
IKT 544 AÇIK EKONOMİDE MAKRO ANALİZ 3+07,5Seçmeli
IKT 545 EKONOMİK COĞRAFYA 3+07,5Seçmeli
IKT 546 KAMU EKONOMİSİ 3+07,5Seçmeli
IKT 547 MEKANSAL EKONOMETRİ 3+07,5Seçmeli
IKT 548 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 3+07,5Seçmeli
IKT 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+27,5Seçmeli
IKT 551 BÖLGESEL NİCELİK ANALİZ TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
IKT 553 KENTSEL VE BÖLGESEL EKONOMİ 3+07,5Seçmeli
IKT 554 BÖLGESEL BÜYÜME VE KALKINMA MODELLERİ 3+07,5Seçmeli
IKT 556 İLERİ EKONOMETRİK YAZILIMLAR 3+07,5Seçmeli
IKT 557 ÜRETİM EKONOMİSİ 3+07,5Seçmeli
IKT 558 OYUN TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
IKT 559 MATEMATİKSEL İSATİSTİK 3+07,5Seçmeli
IKT 560 MATEMATİKSEL EKONOMİ YAZILIMLARI 3+07,5Seçmeli
IKT 562 DIŞ TİCARET TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
IKT 563 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ VE POLİTİKASI 3+07,5Seçmeli
IKT 564 REGÜLASYON VE REKABET EKONOMİSİ 3+07,5Seçmeli
IKT 565 FİNANSAL EKONOMİ 3+07,5Seçmeli
IKT 567 PARA VE SERMAYE PİYASALARI 3+07,5Seçmeli
IKT 569 KONJONKTÜR TEORİLERİ 3+07,5Seçmeli
IKT 578 İKTİSADİ GÖSTERGELERİN ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
IKT 586 YENİ ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ 3+07,5Seçmeli
IKT 800 PROJE UYGULAMALARI 3+17,5Seçmeli
IKT 803 DAVRANIŞSAL İKTİSAT 3+07,5Seçmeli
IKT 805 EKONOMETRİK UYGULAMALAR 3+07,5Seçmeli
IKT 806 PANEL VERİ UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
IKT 810 YENİLİK EKONOMİSİ VE SANAYİ DEVRİMLERİ 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKT 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
IKT 591 MAKRO EKONOMİ 5+0 7,5 Zorunlu
- İktisat Seçmeli A2 3+0 7,5 Seçmeli
- İktisat Seçmeli A2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İktisat Seçmeli A2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKT 501 MEKANSAL EKONOMİ UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
IKT 502 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
IKT 513 ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
IKT 514 MİKRO EKONOMİK ANALİZ II 3+07,5Seçmeli
IKT 516 MAKRO EKONOMİK ANALİZ II 3+07,5Seçmeli
IKT 518 EKONOMİDE KONTİTATİF YÖNTEMLER-II 3+07,5Seçmeli
IKT 520 DIŞ TİCARET VE MEVZUAT 3+07,5Seçmeli
IKT 521 EKONOMİDE KONTİTATİF YÖNTEMLER-I 3+07,5Seçmeli
IKT 522 ULUSLARARASI FİNANSMAN 3+07,5Seçmeli
IKT 523 FİNANSAL KRİZLER 3+07,5Seçmeli
IKT 524 ULUSLARARASI PARA VE SERMAYE PİYASASI 3+07,5Seçmeli
IKT 525 REFAH EKONOMİSİ 3+07,5Seçmeli
IKT 528 EKONOMETRİ II 3+07,5Seçmeli
IKT 529 MATEMATİKSEL EKONOMİ I 3+07,5Seçmeli
IKT 530 ENDÜSTRİYEL EKONOMİ 3+07,5Seçmeli
IKT 532 GENEL DENGE ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
IKT 533 FİNANSAL EKONOMİ I 3+07,5Seçmeli
IKT 534 EKONOMİK BÜYÜME 3+07,5Seçmeli
IKT 535 EKONOMİK ANALİZ TARİHİ 3+07,5Seçmeli
IKT 536 MATEMATİKSEL EKONOMİ II 3+07,5Seçmeli
IKT 537 EKONOMİK METODOLOJİ 3+07,5Seçmeli
IKT 538 EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER 3+07,5Seçmeli
IKT 539 EKONOMİK KALKINMA 3+07,5Seçmeli
IKT 540 FİNANSAL EKONOMİ II 3+07,5Seçmeli
IKT 543 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 3+07,5Seçmeli
IKT 544 AÇIK EKONOMİDE MAKRO ANALİZ 3+07,5Seçmeli
IKT 545 EKONOMİK COĞRAFYA 3+07,5Seçmeli
IKT 546 KAMU EKONOMİSİ 3+07,5Seçmeli
IKT 547 MEKANSAL EKONOMETRİ 3+07,5Seçmeli
IKT 548 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 3+07,5Seçmeli
IKT 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+27,5Seçmeli
IKT 551 BÖLGESEL NİCELİK ANALİZ TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
IKT 553 KENTSEL VE BÖLGESEL EKONOMİ 3+07,5Seçmeli
IKT 554 BÖLGESEL BÜYÜME VE KALKINMA MODELLERİ 3+07,5Seçmeli
IKT 556 İLERİ EKONOMETRİK YAZILIMLAR 3+07,5Seçmeli
IKT 557 ÜRETİM EKONOMİSİ 3+07,5Seçmeli
IKT 558 OYUN TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
IKT 559 MATEMATİKSEL İSATİSTİK 3+07,5Seçmeli
IKT 560 MATEMATİKSEL EKONOMİ YAZILIMLARI 3+07,5Seçmeli
IKT 562 DIŞ TİCARET TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
IKT 563 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ VE POLİTİKASI 3+07,5Seçmeli
IKT 564 REGÜLASYON VE REKABET EKONOMİSİ 3+07,5Seçmeli
IKT 565 FİNANSAL EKONOMİ 3+07,5Seçmeli
IKT 567 PARA VE SERMAYE PİYASALARI 3+07,5Seçmeli
IKT 577 KONJONKTÜR TEORİLERİ 3+07,5Seçmeli
IKT 578 İKTİSADİ GÖSTERGELERİN ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
IKT 586 YENİ ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ 3+07,5Seçmeli
IKT 800 PROJE UYGULAMALARI 3+17,5Seçmeli
IKT 801 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
IKT 803 DAVRANIŞSAL İKTİSAT 3+07,5Seçmeli
IKT 805 EKONOMETRİK UYGULAMALAR 3+07,5Seçmeli
IKT 806 PANEL VERİ UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
IKT 810 YENİLİK EKONOMİSİ VE SANAYİ DEVRİMLERİ 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKT 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 15 Zorunlu
IKT 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 15 Zorunlu
- İKTİSAT SEÇMELİ-TEZSİZ-A3 0+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İKTİSAT SEÇMELİ-TEZSİZ-A3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKT 600 DÖNEM PROJE DERSİ (TEZSİZLER İÇİN) 0+030Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IKT 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 15 Zorunlu
IKT 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 15 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZ************
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ            
MAKRO EKONOMİZ************
MİKRO EKONOMİZ************
UZMANLIK ALAN DERSİZ************
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ************
YÜKSEK LİSANS TEZİZ************
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
AÇIK EKONOMİDE MAKRO ANALİZS************
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS************
BÖLGESEL BÜYÜME VE KALKINMA MODELLERİS************
BÖLGESEL NİCELİK ANALİZ TEKNİKLERİS************
ÇALIŞMA EKONOMİSİS            
DAVRANIŞSAL İKTİSATS            
DIŞ TİCARET TEKNİKLERİS************
DIŞ TİCARET VE MEVZUATS************
DÖNEM PROJE DERSİ (TEZSİZLER İÇİN)S            
EKONOMETRİS************
EKONOMETRİ IS************
EKONOMETRİ IIS************
EKONOMETRİK UYGULAMALARS            
EKONOMİDE KONTİTATİF YÖNTEMLER-IS            
EKONOMİDE KONTİTATİF YÖNTEMLER-IIS            
EKONOMİK ANALİZ TARİHİS************
EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELERS            
EKONOMİK BÜYÜMES************
EKONOMİK COĞRAFYAS************
EKONOMİK KALKINMAS            
EKONOMİK METODOLOJİS            
ENDÜSTRİYEL EKONOMİS            
ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİS************
FİNANSAL EKONOMİS************
FİNANSAL EKONOMİ IS************
FİNANSAL EKONOMİ IIS************
FİNANSAL KRİZLERS            
GENEL DENGE ANALİZİS            
İKTİSADİ GÖSTERGELERİN ANALİZİS************
İLERİ EKONOMETRİK YAZILIMLARS            
KAMU EKONOMİSİS************
KENTSEL VE BÖLGESEL EKONOMİS************
KONJONKTÜR TEORİLERİS************
MAKRO EKONOMİK ANALİZ IS************
MAKRO EKONOMİK ANALİZ IIS            
MATEMATİKSEL EKONOMİ IS            
MATEMATİKSEL EKONOMİ IIS************
MATEMATİKSEL EKONOMİ YAZILIMLARIS************
MATEMATİKSEL İSATİSTİKS************
MEKANSAL EKONOMETRİS************
MEKANSAL EKONOMİ UYGULAMALARIS************
MİKRO EKONOMİK ANALİZ IS************
MİKRO EKONOMİK ANALİZ IIS************
OYUN TEORİSİS************
PANEL VERİ UYGULAMALARIS            
PARA TEORİSİ VE POLİTİKASIS************
PARA VE SERMAYE PİYASALARIS************
PROJE UYGULAMALARIS************
REFAH EKONOMİSİS            
REGÜLASYON VE REKABET EKONOMİSİS************
ULUSLARARASI FİNANSMANS            
ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİS            
ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ VE POLİTİKASIS************
ULUSLARARASI PARA VE SERMAYE PİYASASIS            
ÜRETİM EKONOMİSİS************
YENİ ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİS            
YENİLİK EKONOMİSİ VE SANAYİ DEVRİMLERİS************
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİS************
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU