2321 SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK

GENEL BİLGİLER
Sözcük kökeni olarak Yunanca sevmek anlamına gelen "phileo" ve bilgi, bilgelik anlamına gelen "sophia" sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplin olan felsefe (Philosophia) bilgelik arayışı, bilgiyi sevmek, araştırmak ve peşinde koşmak anlamlarına gelmektedir. "Filozof" da bilgeliğe ulaşmaya çalışan kişidir. Buna göre, felsefe Yunanlar için, ‘bilgelik sevgisi’ ya da ‘hikmet arayışı’ anlamına gelmiştir. Başlangıçtaki bu özgün anlama göre, her türden bilimsel araştırmacıya "filozof" adı verilmiştir. Felsefe; varlık, bilgi, gerçek, adalet, güzellik, doğruluk, akıl ve dil gibi konularla ilgili genel ve temel sorunlarla ilgili yapılan çalışmalardır. Felsefe "düşünce bilimi" olarak da bilinir. Filozof sözcüğü philos (sevgi) ve sophia (bilgelik) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Yani bilgeliği seven kişi anlamındadır. Filozoflar, genel anlamda varoluşu, süreçleri ve işleyişi (doğa, sosyal yaşam, matematik vs.) açıklamak için düşünen, bu düşünme eyleminden mantıksal yeni (farklı) sonuçlara varan ve bu sonuçları ifade etmek için yeni tanımlar ve yeni bilgi üreten kişidir.

Amaçlar
Filozoflar hayata yeni sözler, cümleler ve bilgiler koyarak insan yaşamında önemli bir yer edinmişlerdir. Bu bağlamda ülkemizin kültür politikalarına çağdaş katkılarda bulunması gerekmektedir. Programımız bunu yapabilecek entellektüal birikime sahip felsefeci yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Felsefe bölümünün hedefi, belirli bir kültür birikimi içerisinde öğrencilerine belli bir bakış açısıyla felsefi alt yapı kazandırarak ülkemizdeki felsefi bilincini geliştirmek ve mezun ettiği öğrencilerle üniversitemizi en iyi şekilde tanıtmaktır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
öğrencinin 21 kredilik ders yükünü 4 üzerinden en az 3 ortalamayla tamamlaması, bir seminer teslim etmesi ve tezini hazırlayıp başarılı şekilde sunması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Mezun olan öğrencilerimiz akademisyen olabilmekte, ilgili sınavları (KPSS) başarmak koşuluyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim kurumlarında Felsefe Grubu öğretmeni olabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz alan ayırımı gözetmeden lisans mezunu istihdam eden kamu kurumlarında da çalışabilmektedir. Bunun yanı sıra, özel öğretim kurumlarında (dersaneler) da öğretmenlik yapabilmektedir. Girişimci ruha sahip olan öğrencilerimiz öğrenimleri boyunca çeşitli kurslara giderek becerilerini ve donanımlarını artırdıkları takdirde, iyi bir girişimci de olabilmektedir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Sistematik Felsefe ve Mantık alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
öğrencinin 21 kredilik ders yükünü 4 üzerinden en az 3 ortalamayla tamamlaması, bir seminer teslim etmesi ve tezini hazırlayıp başarılı şekilde sunması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
İletişim bilgisi bulunamadı.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Felsefi metinleri yorumlama ve analiz etme becerisi.
2Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
3Felsefi metinleri sistematik olarak belgeleme becerisi.
4Farklı disiplinlere ait bilgileri Sanat Tarihi alanında kullanabilme becerisi.
5Alan araştırmalarında takım çalışması yapabilme becerisi.
6Felsefe alanında edinilen bilgileri sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi.
7Görsel ve teknik Felsefe alanında kullanabilme becerisi.
8Felsefe alan çalışmalarında planlama ve uygulama becerisi.
9Felsefe alanında kaynak ve sorunları tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
10Çağdaş Felsefe sorunları hakkında bilgili olmak.
11Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisi.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STM 501 SEÇİLMİŞ FELSEFE METİNLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Sistematik Felsefe ve Mantık Seçmeli -1 3+0 7,5 Seçmeli
- Sistematik Felsefe ve Mantık Seçmeli -1 3+0 7,5 Seçmeli
- Sistematik Felsefe ve Mantık Seçmeli -1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Sistematik Felsefe ve Mantık Seçmeli -1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STM 503 PRESOKRATİK FİL. VARLIK, BİLGİ, ETİK 3+07,5Seçmeli
STM 505 ETİK VE METAETİK KURAMLAR I 3+07,5Seçmeli
STM 509 DİL DÜŞÜNCE İLİŞKİSİ 3+07,5Seçmeli
STM 511 TÜRK İSL. FEL. EKOL. VE FİLOZ 3+07,5Seçmeli
STM 513 ARİSTO 3+07,5Seçmeli
STM 519 DOĞA VE KÜLTÜR BİLİMLERİ 3+07,5Seçmeli
STM 521 ÇAĞDAŞ FELSEFE METİNLERİ I 3+07,5Seçmeli
STM 523 DESCARTES 3+07,5Seçmeli
STM 525 İBN SİNA 3+07,5Seçmeli
STM 530 FAYDACILIK-1 3+07,5Seçmeli
STM 533 ÇAĞDAŞ SİYASET KURAMLARI 3+07,5Seçmeli
STM 535 PLATON-1 3+07,5Seçmeli
STM 549 ORTAÇAĞ FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİ 3+07,5Seçmeli
STM 560 RASYONALİZM VE EMPİRİZM - I 3+07,5Seçmeli
STM 562 YABANCI DİLDE FELSEFE METİNLERİ (İNGİLİZCE) - I 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STM 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 7,5 Zorunlu
STM 564 FELSEFEDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Sistematik Felsefe ve Mantık Seçmeli -2 3+0 7,5 Seçmeli
- Sistematik Felsefe ve Mantık Seçmeli -2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Sistematik Felsefe ve Mantık Seçmeli -2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STM 502 BİLGİ TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
STM 504 KANT 3+07,5Seçmeli
STM 506 ETİK VE METAETİK KURAMLAR II 3+07,5Seçmeli
STM 510 DİL DÜŞÜNCE İLİŞKİSİ II 3+07,5Seçmeli
STM 512 BİLİM FELSEFESİ 3+07,5Seçmeli
STM 514 FELSEFEDE VARLIK PROBLEMİ 3+07,5Seçmeli
STM 520 ÇAĞ. FELSEFE MET. II 3+07,5Seçmeli
STM 522 KÜLTÜR FELSEFESİ 3+07,5Seçmeli
STM 524 FELSEFİ İKİ AKIM: İDEALİZMMATERYALİZM 3+07,5Seçmeli
STM 536 ÇAĞDAŞ BİLGİ TEORİLERİ 3+07,5Seçmeli
STM 537 PLATON-II 3+07,5Seçmeli
STM 540 FAYDACILIK-II 3+07,5Seçmeli
STM 561 RASYONALİZM VE EMPİRİZM - II 3+07,5Seçmeli
STM 563 YABANCI DİLDE FELSEFE METİNLERİ (İNGİLİZCE) - II 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STM 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
STM 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STM 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
STM 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
FELSEFEDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z***********
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ           
SEÇİLMİŞ FELSEFE METİNLERİZ * *** * *
UZMANLIK ALAN DERSİZ********** 
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ **** **
YÜKSEK LİSANS TEZİZ********** 
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ARİSTOS ** ***** *
BİLGİ TEORİSİS           
BİLİM FELSEFESİS******* *
ÇAĞ. FELSEFE MET. IIS***** ***  
ÇAĞDAŞ BİLGİ TEORİLERİS           
ÇAĞDAŞ FELSEFE METİNLERİ IS ** ******
ÇAĞDAŞ SİYASET KURAMLARIS           
DESCARTESS* ******   
DİL DÜŞÜNCE İLİŞKİSİS** ******  
DİL DÜŞÜNCE İLİŞKİSİ IIS *** *****
DOĞA VE KÜLTÜR BİLİMLERİS* ******* 
ETİK VE METAETİK KURAMLAR IS**** * ***
ETİK VE METAETİK KURAMLAR IIS * ****** *
FAYDACILIK-1S           
FAYDACILIK-IIS           
FELSEFEDE VARLIK PROBLEMİS*** *****  
FELSEFİ İKİ AKIM: İDEALİZMMATERYALİZMS*** **** * 
İBN SİNAS**  * * * *
KANTS* ***  ****
KÜLTÜR FELSEFESİS* * *** * *
ORTAÇAĞ FELSEFESİ TARİHİ VE METİNLERİS           
PLATON-1S           
PLATON-IIS           
PRESOKRATİK FİL. VARLIK, BİLGİ, ETİKS*******   *
RASYONALİZM VE EMPİRİZM - IS           
RASYONALİZM VE EMPİRİZM - IIS           
TÜRK İSL. FEL. EKOL. VE FİLOZS*** * * ***
YABANCI DİLDE FELSEFE METİNLERİ (İNGİLİZCE) - IS           
YABANCI DİLDE FELSEFE METİNLERİ (İNGİLİZCE) - IIS           
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU