139 KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM

GENEL BİLGİLER
Bölüm 2009 yılında kurulmuş, 2012 yılında yüksek lisans, 2019 yılında ise lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Bölümde Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım olmak üzere 1 Anabilim Dalı vardır. Lisans ve Yüksek Lisans programları açıktır. Öğrenim dili Türkçe’dir. Öğrenim süresi ise 4 yıldır.

Amaçlar
Kültür varlıklarını koruma ve onarım alanında teknik donanıma, mesleki ve bilimsel etiğe sahip restoratör, konservatörler ve bilim insanları yetiştirmektir. Kültür varlıklarının korunması alanında teknik bilgi ve becerileri gelişmiş, ülke gereksinimlerine katkı sağlayacak nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü; ÖSYS Merkezi Yerleştirme Sistemi "Lisans-EA" puanı ile 30 öğrenci almaktadır.

Mezuniyet Koşulları
Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü öğrencileri toplamda 4 yıl yani 8 yarıyıl eğitim vermektedir. Öğrenciler bu süreç içerisinde mezun olabilmek için 3. yıl ikinci dönemi yani 7. yarı yılda bir zorunlu staj tamamlamak ve toplamda 240 aktslik dersten başarılı olmak zorundadır.

İstihdam Olanakları
-Türkiye’de, kültür varlıklarını koruma ve onarım programlarını başarıyla tamamlayan mezunlar için, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kültür varlıklarından sorumlu kamu kuruluşları ile arkeolojik kazılar, müzeler, koruma laboratuarları, özel koleksiyonlar ve restorasyon firmaları gibi kamu ve özel sektörde geniş istihdam olanakları mevcuttur. Bununla birlikte ülkemizde gereksinimi karşılayacak koruma elemanlarının (Konservatör/Restoratör) azlığı dikkati çekmektedir. -Müzeler ve ören yerleri konservatörlere en çok ihtiyaç duyulan istihdam alanlarının başında gelir. Müzelerin öncelikli sorumluluğu varlık nedenleri olan eserleri korumak, onlar için en uygun çevre koşullarını sağlamaktır. Bu düşünce bir yandan az ya da çok onarımı (etkin koruma), öte yandan da her türlü bozulmanın önüne geçecek koşulların hazırlanmasını (önleyici koruma) gerekli kılmaktadır. Bu amaca ulaşmak için müzeciler ve sergi tasarımcıları (küratör) kadar koruma uzmanlarına gereksinim duyulmaktadır. Türkiye’de bu konuda karşılaşılan güçlüklerin başta gelen nedenlerinden biri müzelerde koruma eğitimi ve kadrolu konservatör istihdamının yetersizliğidir. Türkiye müzelerinde çalışan kadrolu konservatör sayısı gün geçtikçe artmaktadır; ancak Bakanlığa bağlı 185 civarında müze ve ziyarete açık ören yeri, 320 civarında bilimsel kazı olduğu düşünülürse kadrolu meslek elemanı istihdamının sürdüğü de açıkça anlaşılmaktadır. -Arkeolojik kazılar da konservatörler için geniş çalışma olanağı bulunan koruma uygulama alanlarıdır. Arkeolojik buluntuların korunması kazı alanında başlar. Toprak altından gün ışığına çıkartılan eserlerin arkeolojik bilgi ve izlerini kaybetmeden gelecek kuşaklara aktarılması kazı ve korumanın birlikte planlanmasıyla mümkündür. UNESCO’nun 1956 yılı kararları arasında, kazıdaki korumanın önceden planlanması gerektiği, tesadüflere bırakılamayacak kadar önemli bir konu olduğu vurgulanmıştır. Kazı sırasında buluntuları veya mimari kalıntıları içeren bir koruma, kazı ekibi içinde profesyonel bir veya daha çok konservatörün sürekli bulunmasını gerektirmektedir. -Konservatörler için bir diğer istihdam alanı mimari mirasın korunmasına yönelik uygulama yapılan restorasyon şantiyeleridir. Tarihi binalardaki duvar resimleri, mozaik, taş, çini, sıva, ahşap, metal gibi özgün yapı malzemeleri ve süslemelerinin korunması mimarlardan çok konservatörlerin uygulama alanına girmekte ve bu yönde talepler artış göstermektedir. Mezunlar için kamuya ve özel sektöre hizmet vermek üzere firmalaşma olanakları da mevcuttur. Son zamanlarda, başta İstanbul’da olmak üzere arkeolojik kazılara, müzelere, özel koleksiyonerlere ve restorasyon şantiyelerine kendi uzmanlık alanlarına ilişkin hizmet veren şirket sayısı artış kaydetmektedir. -Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün son zamanlarda Türkiye’de yapılan yerli ve yabancı kazılara koruma planlaması ve konservatör bulundurma zorunluluğu getirmesi, müzelerden gelen talepler ve konuya artan ilgi mezunlar için umut vaat edici gelişmelerdir.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü öğrencileri toplamda 4 yıl yani 8 yarıyıl eğitim vermektedir. Öğrenciler bu süreç içerisinde mezun olabilmek için 3. yıl ikinci dönemi yani 7. yarı yılda bir zorunlu staj tamamlamak ve toplamda 240 aktslik dersten başarılı olmak zorundadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDr. Öğr. Üyesi EYLEM GÜZEL+90 258 296 3888 eguzel@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. İNCİ TÜRKOĞLU  iturkoglu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Korumanın Temel Kavramları ve Uygulamalı alanları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayabilme.
2Koruma ile ilişkili diğer bilim dallarının kavranması aralarındaki ilişkilerin ortaya konulmasını sağlayabilme
3Ülkemizin arkeolojik zenginliklerinin kültürel süreci içinde algılanmasını ve bunun günümüzle ilişkilendirmesini değerlendirebilme.
4Arkeolojik küçük buluntu sınıfına giren tarihi eserleri değerlendirme, yorumlama ve onarma becerisi
5Korunması gerekli bir anıtın tarihçesinin, tarihi çevresinin araştırılması , sanat-mimarlık tarihi bağlamında analizinin yapılması ;anıtın analitik rölövesinin çıkarılması ; restitüsyon projesinin yapılması, bozulma türlerinin belgelenmesi; malzeme boyutunda konservasyon sorunlarının ele alınması; koruma tekniklerinin anıta uygulanabilirliğinin irdelenmesi.
6Tarihi yapılar ve yapılara ait iç ve dış yapı elemanlarının aslına uygun olarak onarılması ve tamamlanması ile koruma altına alınması konularında günümüzde kullanılan malzeme ve teknikleri uygulama becerisi
7Tarihi çevre kavramı, sit tanımı ve sınıflandırılması, tarihi çevreyi belirleyen öğeler, kentsel odaklar, yerleşim siluetleri, arkeolojik alanlar, yaşayan tarihi kentler, peyzaj değerlendirilmesi, tarihi çevre bozulma nedenleri.
8Koruma uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri malzeme ve uygulama araçlarını kullanabilme
9Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
10Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
11Bilim ve teknoloji konularında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
12Bireysel çalışma becerisi ile bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
13Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Mikro ÖğretimBu yöntem öğretmen adaylarının sınıf içindeki üstleneceği rollerini ve sınıfta uygulayacağı davranışlarını tam olarak benimseyip bunları kazanmalarını sağlamayı amaçlasa da, farklı alanlarda yöntemin uygulanması olanaklıdır. Belli başlı becerilerin öğretiminde video ve ses kayıt cihazlarının sunduğu olanakları öğrenme ortamlarına taşımaya olanak sağlar. Öğrenci performansının kaydedilmesi ve elde edilen kaydın çözümlenerek hataların giderilmesi esasına dayanır.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Analoji /Metaforla ÖğretimSoyut konu ve kavramları somut nesnelere benzeterek öğrenmeyi sağlayan bir yoldur.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KVK 101 KORUMAYA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 2+0 3 Zorunlu
KVK 103 ARKEOLOJİK ALANDA KORUMA OLGUSUNUN GELİŞİMİ 2+0 3 Zorunlu
KVK 105 TEMEL KORUMA KİMYASI-I 1+1 3 Zorunlu
KVK 107 ARKEOLOJİYE GİRİŞ VE TERMİNOLOJİ 2+0 2,5 Zorunlu
KVK 111 TOPRAK ESERLERDE MALZEME BİLGİSİ VE BOZULMA 1+1 3 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2,5 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2,5 Zorunlu
KVK 119 ÖLÇME VE BELGELEMEYE GİRİŞ 2+0 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli Güz 2+0 2,5 Seçmeli
- Güz Bölüm Seçmeli 2+0 2,5 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 4+0 2,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 1 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli Güz
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Bölüm Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KVK 102 KORUMAYA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR VE YASAL MEVZUATLAR 2+0 3 Zorunlu
KVK 104 ARKEOLOJİDE ÖNLEYİCİ KORUMA YÖNTEMLERİ 2+0 3 Zorunlu
KVK 106 TEMEL KORUMA KİMYASI-II 1+1 3 Zorunlu
KVK 108 TEKNİK ÇİZİM VE FOTOĞRAFLAMA 1+1 3 Zorunlu
KVK 110 SANAT TARİHİNE GİRİŞ VE TERMİNOLOJİ 2+0 2,5 Zorunlu
KVK 112 PİŞMİŞ TOPRAK ESERLERİN PİROTEKNOLOJİK GELİŞİMİ 2+0 3 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2,5 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli Bahar 2+0 2,5 Seçmeli
- Bahar Bölüm Seçmeli 2+0 2,5 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 4+0 2,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 2 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Bölüm Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli Bahar
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KVK 201 ÖZGÜN MALZEME BİLİMİ VE KORUMA ARKEOMETRİSİ-I 1+1 4 Zorunlu
KVK 203 PREHİSTORİK ALANLARDA KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA 2+0 3 Zorunlu
KVK 205 BELGELEME VE PROJELENDİRME - I 1+1 4 Zorunlu
KVK 207 YUNAN VE ROMA SANATI 2+0 2,5 Zorunlu
KVK 209 METAL ESERLERİN PİROTEKNOLOJİK GELİŞİMİ VE BOZULMA PROSESLERİ 1+1 3 Zorunlu
KVK 211 PİŞMİŞ TOPRAK ESERLERDE KORUMA VE ONARIM YÖNTEMLERİ 1+1 3 Zorunlu
KVK 213 TAŞ ESERLERDE MALZEME BİLGİSİ VE BOZULMA 1+1 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli Güz 2+0 2,5 Seçmeli
- Güz Bölüm Seçmeli 2+0 2,5 Seçmeli
- Güz Bölüm Seçmeli 2+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli Güz
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Bölüm Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KVK 202 ÖZGÜN MALZEME BİLİMİ VE KORUMA ARKEOMETRİSİ-II 1+1 2,5 Zorunlu
KVK 204 ANTİK KENTLERDE KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA 2+0 3 Zorunlu
KVK 206 BELGELEME VE PROJELENDİRME - II 1+1 3 Zorunlu
KVK 208 BİZANS TARİHİ VE SANATI 2+0 2,5 Zorunlu
KVK 210 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ 2+0 2,5 Zorunlu
KVK 212 METAL ESERLERDE KORUMA VE ONARIM YÖNTEMLERİ 1+1 3 Zorunlu
KVK 214 TAŞ ESERLERDE KORUMA VE ONARIM YÖNTEMLERİ 1+1 3 Zorunlu
KRY 401 KARİYER PLANLAMA 2+0 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli Bahar 2+0 2,5 Seçmeli
- Bahar Bölüm Seçmeli 2+0 2,5 Seçmeli
- Bahar Bölüm Seçmeli 2+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Bölüm Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli Bahar

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KVK 301 KENTSEL ARKEOLOJİ VE TARİHİ ÇEVRE DEĞERLENDİRME 2+0 4 Zorunlu
KVK 303 BOYA VE PİGMENT KİMYASI 2+0 4 Zorunlu
KVK 305 SELÇUKLU VE OSMANLI SANATI 2+0 3 Zorunlu
KVK 307 ÇAĞDAŞ MÜZECİLİKTE KORUMA VE SERGİLEME 2+0 3 Zorunlu
KVK 309 CAM ESERLERİN PİROTEKNOLOJİK GELİŞİMİ VE BOZULMA PROSESLERİ 1+1 3 Zorunlu
KVK 311 ANTİKÇAĞ MOZAİKLERİNDE MALZEME BİLGİSİ VE BOZULMA 1+1 3 Zorunlu
KVK 313 GELENEKSEL DUVAR RESİMLERİNDE MALZEME BİLGİSİ VE BOZULMA 1+1 3 Zorunlu
KVK 315 YERSEL FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLER 1+1 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli Güz 2+0 1,5 Seçmeli
- Güz Bölüm Seçmeli 2+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli Güz
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Bölüm Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KVK 302 KÜLTÜREL MİRAS VE ALAN YÖNETİMİ 2+0 3 Zorunlu
KVK 304 KORUMADA İLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ 2+0 3 Zorunlu
KVK 306 BATI SANATI 1+1 3 Zorunlu
KVK 308 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0 3 Zorunlu
KVK 310 CAM ESERLERDE KORUMA VE ONARIM YÖNTEMLERİ 1+1 3 Zorunlu
KVK 312 DUVAR VE ZEMİN MOZAİKLERİNDE KORUMA VE ONARIM YÖNTEMLERİ 1+1 3 Zorunlu
KVK 314 DUVAR RESMİ VE SIVALARDA KORUMA VE ONARIM YÖNTEMLERİ 1+1 3 Zorunlu
KVK 316 YAZ STAJI-I 0+0 5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli Bahar 2+0 1,5 Seçmeli
- Bahar Bölüm Seçmeli 2+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Bölüm Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli Bahar

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KVK 401 ORGANİK ESERLERDE MALZEME BİLGİSİ VE BOZULMALAR 1+1 4 Zorunlu
KVK 405 SIRLI ESERLERDE MALZEME BİLGİSİ VE BOZULMA 1+1 4 Zorunlu
KVK 423 KÜLTÜR VARLIKLARINDA YÖNETİM I 2+0 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli Güz 2+0 4 Seçmeli
- Güz Bölüm Seçmeli 2+0 3,5 Seçmeli
- Güz Bölüm Seçmeli 2+0 3,5 Seçmeli
- Güz Bölüm Seçmeli 2+0 3,5 Seçmeli
- Güz Bölüm Seçmeli 2+0 3,5 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli Güz
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Bölüm Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KVK 402 ORGANİK ESERLERDE KORUMA VE ONARIM YÖNTEMLERİ 1+1 4 Zorunlu
KVK 406 SIRLI ESERLERDE KORUMA VE ONARIM YÖNTEMLERİ 1+1 4 Zorunlu
KVK 408 SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI 2+0 3,5 Zorunlu
KVK 424 KÜLTÜR VARLIKLARINDA DENETİM II 2+0 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli Bahar 2+0 4 Seçmeli
- Bahar Bölüm Seçmeli 2+0 3,5 Seçmeli
- Bahar Bölüm Seçmeli 2+0 3,5 Seçmeli
- Bahar Bölüm Seçmeli 2+0 3,5 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Bölüm Seçmeli