277 SPOR YÖNETİCİLİĞİ

GENEL BİLGİLER
Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 05.06.2008 tarih ve 2032/014755 sayılı yazısı ile; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 sayılı maddesi uyarınca kurulmuştur.

Amaçlar
Amacımız; sporu bilimsel temellerde, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında geliştirebilen, evrensel nitelikte özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir Spor Yönetimi eğitimi vermek. Sporun yönetimi ile ilgili kavramları sporun her alanına uygulayabilen, çağdaş gelişmeleri takip eden, olimpik ve etik değerlere sadık elemanlar yetiştirmektir. Vizyonumuz, olimpizm ruhuna sahip, bilimselliği ve etik değerleri sporun her alanında uygulayan, aktif, yaratıcı, yenilikçi, eleştirebilen, özgür ve bilimsel düşünen, insan haklarına saygılı, yönetsel olarak birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren, değişen dünya şartlarına uyum sağlayan spor yöneticileri yetiştirmek, Türkiye'de en iyisi olmaya devam ederek dünyada örnek bir bölüm olmaktır.


Kabul Koşulları
Adayların spor özgeçmiş katsayısı (SÖK) ve Yükseköğretime geçiş sınavı (YGS) puanlarından en yüksek puan türü dikkate alınarak SÖP hesaplanır. SÖP ve Ağırlıklı orta öğretim başarı puanı (AOBP)standart puana dönüştürülerek genel sıralama yapılır. Yöneticilik bölümü için puan sıralamasına göre kontenjan kadar yedek aday ilan edilir.

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler, müfredatın tüm zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlamak ve Pamukkale Üniversitesi lisans programında belirtilen koşulları yerine getirerek mezun olabilirler.

İstihdam Olanakları
Bu alandan mezun olanlara “spor yöneticisi” unvanı verilir. Yönetim biliminin temellerini spor endüstrisi ve uygulaması ile birleştirebilen, genel işletme, hukuk ve pazarlama alanlarını spor kulüpleri, spor kurum ve kuruluşları ile birleştirebilen bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilir. Bu alandan mezun olan öğrenciler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, spor federasyonları, spor kulüpleri ve okullarda spor uzmanı, spor yöneticisi, lider ve ara eleman olarak çalışabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Spor Yöneticiliği alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler, müfredatın tüm zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlamak ve Pamukkale Üniversitesi lisans programında belirtilen koşulları yerine getirerek mezun olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. RIDVAN EKMEKÇİ  rekmekci@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. YETER AYTÜL DAĞLI EKMEKÇİ  yaekmekci@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. ELİF BOZYİĞİT  ebozyigit@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi kazanır.
2İşletme, Ekonomi, Hukuk, Matematik ve Sosyal Bilimlerdeki spor ile ilgili diğer alanları Spor Yöneticiliği ile ilişkilendirir.
3Yöneticide bulunması gereken kavramsal becerilere sahip olur.
4Spor bilincine sahip topluma örnek lider bir birey olur.
5Spor Yöneticiliği alanındaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisini kazanır.
6Uluslar arası ve ulusal çerçevede spor yönetimi ile ilgili konularda değerlendirmeler yapar.
7Spor yöneticiliği ile ilgili çağdaş gelişmeleri takip eder.
8Spor organizasyonları ve spor tesislerinin işletme ve koordine etme becerilerine sahip olur.
9Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri Spor Yöneticiliği alanına uygular.
10Alana özgü bilimsel çalışmaları değerlendirir ve öneri getirir.
11Disiplinler arası takım çalışması yapar.
12Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, yaratıcılık ve girişimcilik becerisi kazanır.
13Etkin iletişim kurabilme ve en az iki dilde yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
SBY 1101 YÖNETİM BİLİMİ 3+0 6 Zorunlu
SBY 1103 SPOR BİLİMLERİNİN TEMELLERİ 2+0 6 Zorunlu
SBY 1105 İLETİŞİM 2+1 4 Zorunlu
SBY 1107 TAKIM SPORLARI 1+2 4 Zorunlu
SBY 1109 DRAMA 1+2 4 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
SBY 1102 SPOR YÖNETİMİ 3+0 6 Zorunlu
SBY 1104 SPOR İŞLETMECİLİĞİ 2+1 6 Zorunlu
SBY 1106 SPOR SOSYOLOJİSİ 2+0 4 Zorunlu
SBY 1108 BİREYSEL SPORLAR 1+2 4 Zorunlu
SBY 1110 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2+2 4 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
SBY 1201 SPOR KULÜPLERİNDE VE FEDERASYONLARDA YÖNETİM 2+0 5 Zorunlu
SBY 1203 SPOR PAZARLAMASI VE SPONSORLUK 2+1 6 Zorunlu
KRY 401 KARİYER PLANLAMA 2+0 3 Zorunlu
- Kişisel Gelişim I 2+1 3 Seçmeli
- Spor Bilimleri I 4+0 3 Seçmeli
- Spor Branşı I 2+1 3 Seçmeli
- Spor Yönetimi I 3+0 5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - I 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Kişisel Gelişim I
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Spor Bilimleri I
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Spor Branşı I
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Spor Yönetimi I
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - I

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
SBY 1202 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2+1 5 Zorunlu
SBY 1204 LİDERLİK VE SPOR 3+0 5 Zorunlu
SBY 1206 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1+2 4 Zorunlu
- Kişisel Gelişim II 2+1 3 Seçmeli
- Spor Bilimleri II 3+1 3 Seçmeli
- Spor Branşı II 1+2 3 Seçmeli
- Spor Yönetimi II 3+0 5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - II 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Kişisel Gelişim II
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Spor Bilimleri II
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Spor Branşı II
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Spor Yönetimi II
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - II

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBY 1303 SPOR EKONOMİSİ 3+0 6 Zorunlu
SBY 1305 SPOR PSİKOLOJİSİ 2+0 6 Zorunlu
SBY 1307 SPOR HUKUKU 2+0 5 Zorunlu
SBY 1309 MESLEKİ YABANCI DİL I 2+1 2 Zorunlu
- Spor Bilimleri III 2+1 3 Seçmeli
- Spor Branşı III 1+2 3 Seçmeli
- Spor Yönetimi III 3+0 5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - III 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Spor Bilimleri III
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Spor Branşı III
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Spor Yönetimi III
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - III

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBY 1302 ETKİNLİK PLANLAMASI VE YÖNETİMİ 1+2 5 Zorunlu
SBY 1304 OLİMPİZM VE OLİMPİYATLAR 2+1 6 Zorunlu
SBY 1306 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 2+1 6 Zorunlu
SBY 1308 MESLEKİ YABANCI DİL II 2+1 2 Zorunlu
- Spor Bilimleri IV 2+1 3 Seçmeli
- Spor Branşı IV 1+2 3 Seçmeli
- Spor Yönetimi IV 3+0 5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - IV 2+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - IV 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Spor Bilimleri IV
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Spor Branşı IV
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Spor Yönetimi IV
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - IV

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBY 1401 SPOR YÖNETİMİNDE ÖZEL KONULAR 2+1 6 Zorunlu
SBY 1403 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2+1 6 Zorunlu
SBY 1405 İSTATİSTİK 2+1 6 Zorunlu
SBY 1407 SPOR YÖNETİMİ ALAN UYGULAMASI I 2+6 6 Zorunlu
- Spor Yönetimi Uzmanlık Alanı I 3+3 6 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - V 2+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - V 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Spor Yönetimi Uzmanlık Alanı I
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - V

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBY 1402 SPOR TESİSLERİ YÖNETİMİ 2+1 6 Zorunlu
SBY 1404 GİRİŞİMCİLİK 2+1 6 Zorunlu
SBY 1406 ETKİNLİK PROJESİ 2+2 6 Zorunlu
SBY 1408 SPOR YÖNETİMİ ALAN UYGULAMASI II 2+6 6 Zorunlu
- Spor Yönetimi Uzmanlık Alanı II 3+3 6 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - VI 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - VI 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Spor Yönetimi Uzmanlık Alanı II
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - VI


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Z             
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ             
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ             
BİREYSEL SPORLARZ             
DRAMAZ             
ETKİNLİK PLANLAMASI VE YÖNETİMİZ             
ETKİNLİK PROJESİ Z             
GİRİŞİMCİLİKZ             
İLETİŞİM Z             
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİZ             
İSTATİSTİKZ             
KARİYER PLANLAMAZ             
LİDERLİK VE SPORZ             
MESLEKİ YABANCI DİL IZ             
MESLEKİ YABANCI DİL IIZ             
OLİMPİZM VE OLİMPİYATLARZ             
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞZ             
SPOR BİLİMLERİNİN TEMELLERİZ             
SPOR EKONOMİSİZ             
SPOR HUKUKUZ             
SPOR İŞLETMECİLİĞİZ             
SPOR KULÜPLERİNDE VE FEDERASYONLARDA YÖNETİMZ             
SPOR PAZARLAMASI VE SPONSORLUKZ             
SPOR PSİKOLOJİSİZ             
SPOR SOSYOLOJİSİZ             
SPOR TESİSLERİ YÖNETİMİZ             
SPOR YÖNETİMİ Z             
SPOR YÖNETİMİ ALAN UYGULAMASI IZ             
SPOR YÖNETİMİ ALAN UYGULAMASI IIZ             
SPOR YÖNETİMİNDE ÖZEL KONULARZ             
TAKIM SPORLARIZ             
TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİZ             
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARIZ             
TÜRK DİLİ - IZ             
TÜRK DİLİ - IIZ             
YÖNETİM BİLİMİZ             
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
AKTİF YAŞAM KOÇLUĞUS             
ANTRENMAN BİLGİSİS             
ATLETİZMS             
BASKETBOLS             
BİSİKLETS             
CANKURTARMA VE İLK YARDIMS             
CİMNASTİKS             
ÇOCUK VE ERGENLERDE ANTRENMANS             
DOĞA SPORLARIS             
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİS             
EĞİTİM PSİKOLOJİSİS             
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMES             
EĞİTİME GİRİŞS             
ENGELLİLERDE SPORS             
E-SPOR YÖNETİMİS             
FİTNESSS             
GELİŞİM PSİKOLOJİSİS             
GK-SEÇ.I - GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMAS             
GK-SEÇ.I - İNTERNET KULLAN. VE WEB TAS.S             
GOLFS             
HENTBOLS             
İLKYARDIMS             
İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİS             
KAMUDA VE ÖZEL SEKTÖRDE SPOR YÖNETİMİ IS             
KAMUDA VE ÖZEL SEKTÖRDE SPOR YÖNETİMİ IIS             
KAYAKS             
MASAJS             
MEDYA VE SPORS             
MENAJERLİK VE OYUNCU İZLEME IS             
MENAJERLİK VE OYUNCU İZLEME IIS             
MÜCADELE SPORLARIS             
ORTA ALMANCA-IS             
ORTA ALMANCA-IIS             
ORTA FRANSIZCA-IS             
ORTA FRANSIZCA-IIS             
ORTA İNGİLİZCE-IS             
ORTA İNGİLİZCE-IIS             
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİS             
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİS             
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASIS             
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİS             
PLAJ VOLEYBOLUS             
PSİKOMOTOR GELİŞİMS             
REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİMS             
REKREASYON YÖNETİMİS             
REKREASYON YÖNETİMİ VE SPOR IS             
REKREASYON YÖNETİMİ VE SPOR IIS             
SINIF YÖNETİMİS             
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİS             
SPOR BİYOLOJİSİS             
SPOR HAKEMLİĞİ VE MÜSABAKA YÖNETİMİS             
SPOR MENAJERLİĞİS             
SPOR OKULLARI YÖNETİMİ IS             
SPOR OKULLARI YÖNETİMİ IIS             
SPOR ÖRGÜTLERİNDE KURUMSALLAŞMA IS             
SPOR ÖRGÜTLERİNDE KURUMSALLAŞMA IIS             
SPOR POLİTİKALARIS             
SPOR TARİHİ VE FELSEFESİS             
SPOR TURİZMİS             
SPOR VE TEKNOLOJİS             
SPORDA BESLENMES             
SPORDA GÖNÜLLÜLÜKS             
SPORDA KARİYER IS             
SPORDA KARİYER IIS             
SPORDA KRİZ VE RİSK YÖNETİMİS             
SPORDA KURUMSAL İLETİŞİM IS             
SPORDA KURUMSAL İLETİŞİM IIS             
SPORDA KURUMSAL YÖNETİMS             
SPORDA LİDERLİK IS             
SPORDA LİDERLİK IIS             
SPORDA MUHASEBE VE FİNANS IS             
SPORDA MUHASEBE VE FİNANS IIS             
SPORDA MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİMS             
SPORDA ORGANİZASYON YÖNETİMİ IS             
SPORDA ORGANİZASYON YÖNETİMİ IIS             
SPORDA PAZARLAMA IS             
SPORDA PAZARLAMA IIS             
SPORDA STRES YÖNETİMİ IS             
SPORDA STRES YÖNETİMİ IIS             
SPORDA ZİHİNSEL HAZIRLIKS             
SPORDA ZİHİNSEL HAZIRLIK IS             
SPORDA ZİHİNSEL HAZIRLIK IIS             
SU SPORLARIS             
TEMEL DANS EĞİTİMİS             
TEMEL FOTOĞRAFÇILIKS             
TENİSS             
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİS             
TÜRK İŞARET DİLİS             
ULUSLARARASI SPOR ÖRGÜTLERİ VE ORGANİZASYONLARS             
VOLEYBOLS             
WELLNESSS             
YABANCI DİL OKUMA YAZMA BECERİLERİS             
YABANCI DİL SÖZEL İLETİŞİM BECERİLERİS             
YAŞAM BOYU SPORS             
YOGAS             
YÖNETİM PSİKOLOJİSİ IS             
YÖNETİM PSİKOLOJİSİ IIS             
YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ GELİŞMELERS             
YÖNETİMDE STRATEJİK PLANLAMAS             
YÜZMES             
ZAMAN YÖNETİMİS             
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2023 PAU