275 REKREASYON

GENEL BİLGİLER
2003 yılında eğitim-öğretime başlayan Rekreasyon Bölümü, ilk mezunlarını 2008 yılında vermiştir. Rekreasyon Bölümünde 10 akademik personel bulunmaktadır. Rekreasyon bölümüne her yıl yapılan özel yetenek sınavlarıyla 40 öğrenci kabul edilmekte ve 4 yıl eğitim verilmektedir. Mezunlarımız gençlik merkezleri, turizm sektörü, özel spor merkezleri, yerel yönetimler, sağlık merkezleri, rehabilitasyon ve özel eğitim merkezleri, sanayi kuruluşları gibi çeşitli kurumlarda istihdam olanaklarına sahiptir.

Amaçlar
Rekreasyon biliminin akademik ve sosyal hayattaki öneminin kavratılmasına ve ülkemizde bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak, yetişmiş eleman gereksinimi konusunda farkındalık yaratmak, evrensel değerler ışığında Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan haklarına saygılı, rekreasyon alanlarında bilgi ve tecrübeye sahip, araştırmacı bireyler yetiştirmek. Yetiştirdiği rekreasyon eğitmenleri ve yaptığı ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmalarla, rekreasyon bilimi ve uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmak, fiziksel yönden aktif ve sağlıklı bir toplum yaratmaya öncülük eden bir kurum olmaktır.


Kabul Koşulları
Rekreasyon Bölümüne başvurabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavı geçmek ve Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek ve Spor Özgeçmiş Sınavına katılması gerekir. Belirlenen kontenjanlar içerisine yer alabilen öğrenciler Rekreasyon Bölümünde okumaya hak kazanır.

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli derslerden zorunlu pratik ve yaz eğitim de dahil olmak üzere başarılı notlar ile geçmeli ve Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinde belirtilen en az genel not ortalaması şartını sağladıkları taktirde mezun olma hakkı kazanırlar.

İstihdam Olanakları
Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrenciler, spor merkezlerinde, terapi merkezlerinde, belediyelerde, sanayi kuruluşlarında, Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde, engelliler okullarında, turizm alanında, spor kulüplerinde çalışabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Rekreasyon alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli derslerden zorunlu pratik ve yaz eğitim de dahil olmak üzere başarılı notlar ile geçmeli ve Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinde belirtilen en az genel not ortalaması şartını sağladıkları taktirde mezun olma hakkı kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDoç. Dr. ÖZDEN TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK  otepekoylu@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIÖğr. Gör. EMİN ÖZTOP+90 258 296 2863 eoztop@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi SİNAN YILDIRIM  sinanyildirim@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Spor ve rekreasyondaki tarihsel gelişim ve meslek bilgisine sahip olur.
2İnsan vücudu ve sağlık ile ilgili temel teorik ve uygulama bilgisine sahip olur.
3Rekreasyonel etkinlik ve/veya organizasyonlarda bireysel veya takım olarak sorumluluk almaya isteklidir.
4Mesleğine yönelik yönetimsel becerileri uygular.
5Rekreasyon alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6Etkili iletişim becerilerini kullanır.
7İş yaşamında yabancı dilde iletişim kurabilme becerisi kazanır.
8Spor ve rekreasyon alanlarına yönelik, bireysel farklılıkları da dikkate alarak organizasyonlar düzenler.
9Çalıştığı grubun özelliğine ve/veya düzenlenen etkinliğe uygun liderlik modelini uygular.
10Özel gereksinimli bireylere uygun rekreasyonel etkinlikler düzenler.
11Rekreasyonel etkinlik ve/veya organizasyon süreçlerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
12Çağın gerekliliklerine göre rekreasyon alanına yönelik kişisel ve mesleki gelişimini sağlar.
13Mesleki gelişimi için bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanır.
14Birey ve topluma serbest zamanı etkili kullanabilme bilincini kazandırma sorumluluğu duyar.
15Lisans sürecinde edindiği bilgi ve becerileri yaşamındaki yeni durumlara uygular.
16Seçilen spor uzmanlık alanında eğitim verir.
17Etik değerlere bağlılık gösterir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBT 125 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 1+2 3 Zorunlu
SBT 101 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ 2+0 4 Zorunlu
SBT 109 CİMNASTİK 2+2 4 Zorunlu
SBT 111 YÜZME 2+2 4 Zorunlu
SBA 117 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİ 4+0 4 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 1 Zorunlu
SBR 145 SPOR VE SERBEST ZAMAN SOSYOLOJİSİ 2+0 3 Zorunlu
SBR 247 LİDERLİK VE GRUP DİNAMİĞİ 2+0 5 Zorunlu
- Yabancı Dil I 4+0 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli I 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil I
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli I

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBT 108 ATLETİZM 2+2 4,5 Zorunlu
SBT 104 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2+0 4 Zorunlu
SBT 106 CANKURTARANLIK VE YÜZME 1+3 3,5 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 1,5 Zorunlu
SBR 158 DOĞA SPORLARI KAMPI 1+2 3 Zorunlu
SBR 156 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ 3+1 4 Zorunlu
SBR 160 RİTM EĞİTİMİ VE MÜZİK 1+2 3 Zorunlu
SBR 154 SPOR VE REKREASYON YÖNETİMİ 2+0 4,5 Zorunlu
- Yabancı Dil II 4+0 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli II 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil II
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli II

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBT 225 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2+2 3,5 Zorunlu
SBT 201 YABANCI DİL OKUMA YAZMA BECERİLERİ 2+0 1,5 Zorunlu
SBT 223 PSİKOMOTOR GELİŞİM 2+0 4 Zorunlu
SBT 205 İLKYARDIM 2+1 4 Zorunlu
SBT 219 STEP AEROBİK 1+2 2,5 Zorunlu
KRY 401 KARİYER PLANLAMA 2+0 3,5 Zorunlu
ATI 201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 1,5 Zorunlu
SBR 249 ANTRENMAN TEORİSİ 2+1 3,5 Zorunlu
SBR 351 DRAMA 1+3 3 Zorunlu
- Takım Sporları Seçmeli-1 1+3 3 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - I 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Takım Sporları Seçmeli-1
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - I

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBT 252 İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER 2+0 3 Zorunlu
SBT 202 YABANCI DİL SÖZEL İLETİŞİM BECERİLERİ 2+0 3 Zorunlu
SBT 206 EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ 2+0 3,5 Zorunlu
ATI 202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 1 Zorunlu
SBR 254 FITNESS - I ESNEKLİK VE KUVVET GELİŞİMİ 1+2 3 Zorunlu
SBR 204 EĞİTSEL OYUNLAR 1+2 4,5 Zorunlu
SBR 212 TENİS - I 1+3 3 Zorunlu
SBR 262 SU SPORLARI EĞİTİMİ 0+2 2,5 Zorunlu
SBR 232 TEMEL DANS EĞİTİMİ 1+3 3 Zorunlu
- Takım Sporları Seçmeli-2 1+3 3,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - II 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Takım Sporları Seçmeli-2
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - II

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBT 301 YABANCI DİL AKADEMİK ÇALIŞMA BECERİSİ VE ÇEVİRİ 2+0 2 Zorunlu
SBT 339 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 1+2 3 Zorunlu
SBR 347 FITNESS VE BESLENME 2+0 3 Zorunlu
SBR 349 FITNESS - II - DAYANIKLILIK GELİŞİMİ 1+2 3 Zorunlu
SBR 385 TİCARİ REKREASYON PLANLAMA VE ORGANİZASYONU 2+0 4 Zorunlu
SBR 387 AKTİF YAŞAM KOÇLUĞU 2+1 3,5 Zorunlu
SBR 353 ANİMASYON 1+3 4 Zorunlu
SBR 355 KAYAK 0+2 3,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli I 4+0 4 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - III 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli I
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - III

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBT 341 İSTATİSTİK 1+2 3 Zorunlu
SBT 302 YABANCI DİL MESLEKİ ÇEVİRİ 2+0 2,5 Zorunlu
SBR 382 MASAJ 1+2 3 Zorunlu
SBR 384 REKREASYON UYGULAMASI II - (YAZ) 1+3 5,5 Zorunlu
SBR 312 TENİS - II 1+3 3 Zorunlu
SBR 354 REKREASYON UYGULAMASI - I 1+3 5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli II 4+0 4 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli III 1+3 4 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - IV 2+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - IV 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli II
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli III
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - IV

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBR 467 BİTİRME PROJESİ I 2+1 8,5 Zorunlu
SBR 419 SPOR VE REKREASYON PAZARLAMASI 2+0 3 Zorunlu
SBR 447 ENGELLİLER İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE 1+2 3,5 Zorunlu
- Rekreasyon Alan Seçmeli-1 4+2 8,5 Seçmeli
- Spor Uzmanlık Alan Seçmeli-1 3+3 6,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - V 2+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - V 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Rekreasyon Alan Seçmeli-1
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Spor Uzmanlık Alan Seçmeli-1
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - V

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBR 418 BİTİRME PROJESİ - II 3+1 7 Zorunlu
SBR 420 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2+0 3,5 Zorunlu
SBR 448 SPOR MERKEZLERİ VE TESİS YÖNETİMİ 2+0 3,5 Zorunlu
- Rekreasyon Alan Seçmeli-2 3+2 7,5 Seçmeli
- Spor Uzmanlık Alan Seçmeli-2 3+3 8,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - VI 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - VI 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Rekreasyon Alan Seçmeli-2
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Spor Uzmanlık Alan Seçmeli-2
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - VI


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17
AKTİF YAŞAM KOÇLUĞUZ                 
ANİMASYONZ                 
ANTRENMAN TEORİSİZ                 
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZ                 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ                 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ                 
ATLETİZMZ                 
BİTİRME PROJESİ - IIZ                 
BİTİRME PROJESİ IZ                 
CANKURTARANLIK VE YÜZMEZ                 
CİMNASTİKZ                 
DOĞA SPORLARI KAMPIZ                 
DRAMAZ                 
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİZ                 
EGZERSİZ PSİKOLOJİSİZ                 
EĞİTSEL OYUNLARZ                 
ENGELLİLER İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTEZ                 
FITNESS - I ESNEKLİK VE KUVVET GELİŞİMİZ                 
FITNESS - II - DAYANIKLILIK GELİŞİMİZ                 
FITNESS VE BESLENMEZ                 
GELİŞİM PSİKOLOJİSİZ                 
İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLERZ                 
İLKYARDIMZ                 
İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİZ                 
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİZ                 
İSTATİSTİKZ                 
KARİYER PLANLAMAZ                 
KAYAKZ                 
LİDERLİK VE GRUP DİNAMİĞİZ                 
MASAJZ                 
PSİKOMOTOR GELİŞİMZ                 
REKREASYON UYGULAMASI - IZ                 
REKREASYON UYGULAMASI II - (YAZ)Z                 
RİTM EĞİTİMİ VE MÜZİKZ                 
SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞZ                 
SPOR MERKEZLERİ VE TESİS YÖNETİMİZ                 
SPOR VE REKREASYON PAZARLAMASIZ                 
SPOR VE REKREASYON YÖNETİMİZ                 
SPOR VE SERBEST ZAMAN SOSYOLOJİSİZ                 
STEP AEROBİKZ                 
SU SPORLARI EĞİTİMİZ                 
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZ                 
TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİZ                 
TEMEL DANS EĞİTİMİZ                 
TENİS - IZ                 
TENİS - IIZ                 
TİCARİ REKREASYON PLANLAMA VE ORGANİZASYONUZ                 
TÜRK DİLİ - IZ                 
TÜRK DİLİ - IIZ                 
YABANCI DİL AKADEMİK ÇALIŞMA BECERİSİ VE ÇEVİRİZ                 
YABANCI DİL MESLEKİ ÇEVİRİZ                 
YABANCI DİL OKUMA YAZMA BECERİLERİZ                 
YABANCI DİL SÖZEL İLETİŞİM BECERİLERİZ                 
YÜZMEZ                 
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17
ALMANCA - IS                 
ALMANCA - IIS                 
BADMİNTONS                 
BASKETBOLS                 
BİLARDOS                 
BİNİCİLİKS                 
BİSİKLETS                 
BUZ PATENİS                 
DALGIÇLIKS                 
EĞİTİM PSİKOLOJİSİS                 
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMES                 
EĞİTİME GİRİŞS                 
FRANSIZCA - IS                 
FRANSIZCA - IIS                 
FUTBOLS                 
GİRİŞİMCİLİKS                 
GOLFS                 
HALK DANSLARIS                 
HENTBOLS                 
II. YABANCI DİL – I (ALMANCA)S                 
II. YABANCI DİL – I (FRANSIZCA)S                 
II. YABANCI DİL – I (İNGİLİZCE)S                 
II. YABANCI DİL – I (RUSÇA)S                 
II. YABANCI DİL – II (ALMANCA)S                 
II. YABANCI DİL – II (FRANSIZCA)S                 
II. YABANCI DİL – II (İNGİLİZCE)S                 
II. YABANCI DİL – II (RUSÇA)S                 
İNGİLİZCE - IS                 
İNGİLİZCE - IIS                 
İŞARET DİLİS                 
KANO VE RAFTİNGS                 
LATİN DANSLARI S                 
MASA TENİSİS                 
MODERN DANSS                 
MÜCADELE SPORLARIS                 
MÜZİK - IS                 
MÜZİK - IIS                 
OKÇULUKS                 
ORİENTRİNGS                 
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİS                 
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİS                 
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASIS                 
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİS                 
PARK VE AÇIK ALAN REKREASYONU - IS                 
PARK VE AÇIK ALAN REKREASYONU - IIS                 
PLAJ HENTBOLUS                 
PLAJ VOLEYBOLUS                 
REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİMS                 
REKREASYON YÖNETİMİ - IS                 
REKREASYON YÖNETİMİ - IIS                 
REKREASYONEL FUTBOLS                 
RESİM - IS                 
RESİM - IIS                 
SANAYİ REKREASYONU S                 
SATRANÇS                 
SINIF YÖNETİMİS                 
SOSYAL PSİKOLOJİS                 
SPOR PSİKOLOJİSİS                 
STREETBALLS                 
TERAPİ REKREASYONU - IS                 
TERAPİ REKREASYONU - IIS                 
TIRMANIŞS                 
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİS                 
TOPLUM REKREASYONU - IS                 
TOPLUM REKREASYONU - IIS                 
TURİZM REKREASYONU - IS                 
TURİZM REKREASYONU - IIS                 
UZMANLIK SPOR BRANŞI - ARTİSTİK CİMNASTİK - IS                 
UZMANLIK SPOR BRANŞI - ARTİSTİK CİMNASTİK - IIS                 
UZMANLIK SPOR BRANŞI - FITNESS - IS                 
UZMANLIK SPOR BRANŞI - FITNESS - IIS                 
UZMANLIK SPOR BRANŞI - STEP - AEROBİK - IS                 
UZMANLIK SPOR BRANŞI - STEP - AEROBİK - IIS                 
UZMANLIK SPOR BRANŞI - TENİS - IS                 
UZMANLIK SPOR BRANŞI - TENİS - IIS                 
UZMANLIK SPOR BRANŞI - YÜZME - IS                 
UZMANLIK SPOR BRANŞI - YÜZME - IIS                 
VOLEYBOLS                 
VÜCUT GELİŞTİRMES                 
WELLNESSS                 
YAMAÇ PARAŞÜTÜS                 
YELKENS                 
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2023 PAU