609 TURİZM REHBERLİĞİ

GENEL BİLGİLER
TURİZM REHBERLİĞİ lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde “Birinci Düzey”, TYYÇ’de “6. Düzey”), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına ve Yüksek lisans programına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ve mesleki ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir: •ISCED Eğitim Alan Kodu: 81 – Kişisel Hizmetler •ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 7, Kategorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi •Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 81 – Kişisel Hizmetler •Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

Amaçlar
Turizm Rehberliği Bölümü’nün amacı, -Turizm, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği ile ilgili temel kavram, olay ve olguları kavrayarak, sektörde karşılaşılan problemleri anlamak ve problemlere yönelik pratik çözümler geliştirebilmek. -Turist rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilmek ve mesleğini ziyaretçi memnuniyetini sağlayacak şekilde yerine getirmek. -Temel işletmecilik bilgilerine sahip olmak. -İngilizce'de sektöre uygun nitelikte ve Avrupa Dil Portföyü C2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri göstermek. İkinci bir yabancı dilde sektöre uygun nitelikte ve en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri göstermek.


Kabul Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 60 iş gününden oluşan stajı tamamlamış olmak gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Mezunların Çalışma Alanları: 1. Bağımsız turist rehberi 2.Seyahat acentasına bağlı turist rehberi 3. Seyahat acentası yöneticisi 4. Seyahat acentası enformasyon memuru 5. Turizm işletmelerinde orta ve üst düzey yönetici 6. Başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkânı. 7. Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans yapan mezun öğrenciler için ortaöğretim kurumlarında meslek dersi öğretmeni olma fırsatı

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Turizm Rehberliği alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 60 iş gününden oluşan stajı tamamlamış olmak gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. NACİ POLAT  nacip@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. SEMİH ARICI  sarici@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
2Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.
3Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından önemini iyi anlamış olmak. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
4Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
5Turizm endüstrisinin gerektirdiği insan ilişkileri ve davranışları konusunda yetkin olmak.
6Bir turu planlar, uygular ve denetler.
7Ekip çalışması yapma becerisine sahip olmak.
8Alanında güncel konular ve yapılan araştırmaları takip edebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgine sahip olmak.
9İkinci bir yabancı dili yeterli düzeyde kullanabilmek.
10Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BİLGİKuramsal Olgusal 06
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 06
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 07
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+0 6 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TURI 101 TURİZME GİRİŞ 3+0 5 Zorunlu
TURI 103 TURİZM EKONOMİSİ 3+0 5 Zorunlu
REH 105 ANTİK ANADOLU TARİHİ 1 2+0 5 Zorunlu
REH 107 ANTİK ANADOLU'DA GÜNLÜK YAŞAM 2+0 5 Zorunlu
  Toplam 30  

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+0 6 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
GMS 108 TURİZM SOSYOLOJİSİ 3+0 5 Zorunlu
TURI 105 TURİZM PAZARLAMASI 3+0 5 Zorunlu
TURI 104 TURİZM COĞRAFYASI 4+0 5 Zorunlu
REH 106 ANTİK ANADOLU TARİHİ 2 2+0 5 Zorunlu
  Toplam 30  

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TURI 106 TURİZM MEVZUATI 3+0 5 Zorunlu
REH 207 MESLEKİ İNGİLİZCE I 3+0 5 Zorunlu
ILH 316 DİNLER TARİHİ- I 2+0 5 Zorunlu
STA 123 SANAT TARİHİ KAVRAMLARI - I 2+0 5 Zorunlu
REH 211 ESKİ ÖNASYA MİTOLOJİSİ 2+0 5 Zorunlu
REH 213 TURİST REHBERLERİ İÇİN DAVRANIŞ BİLİMLERİ 3+0 5 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Formasyon - I 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - I

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
REH 208 MESLEKİ İNGİLİZCE II 3+0 5 Zorunlu
REH 206 HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE YÖNETİMİ 3+0 5 Zorunlu
REH 210 STAJ 0+0 5 Zorunlu
REH 216 TURİST REHBERLİĞİNDE MESLEKİ ETİK 3+0 5 Zorunlu
REH 218 ESKİ BATI TARİHİ VE MİTOLOJİSİ 2+0 4 Zorunlu
REH 220 ORTA VE YENİÇAĞ ANADOLU UYGARLIĞI 2+0 4 Zorunlu
KRY 401 KARİYER PLANLAMA 2+0 2 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Formasyon - II 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - II

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TURI 205 SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 3+0 5 Zorunlu
REH 303 MÜZE REHBERLİĞİ 3+0 5 Zorunlu
ARK 229 İKONOGRAFİ I 2+0 5 Zorunlu
- İkinci Yabancı Dil I 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - III 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İkinci Yabancı Dil I
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - III

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
REH 302 DÜNYA COĞRAFYASI VE DESTİNASYONLAR 3+0 5 Zorunlu
TURI 204 TURİZM REHBERLİĞİ 3+0 5 Zorunlu
TURI 304 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 5 Zorunlu
- İkinci Yabancı Dil-II 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli II 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli II 3+0 5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - IV 2+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - IV 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İkinci Yabancı Dil-II
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli II
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - IV

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
REH 403 ALTERNATİF TURİZM 3+0 5 Zorunlu
REH 405 ÖZEL İLGİ TURİZMİ 3+0 5 Zorunlu
BIO 423 TÜRKİYE FLORASI 2+0 5 Zorunlu
- İkinci Yabancı Dil-III 3+0 5 Seçmeli
- SEÇMELİ III 3+0 5 Seçmeli
- SEÇMELİ III 3+0 5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - V 2+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - V 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İkinci Yabancı Dil-III
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ III
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - V

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
REH 408 TURİZMDE İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER 3+0 5 Zorunlu
CGL 147 İLK YARDIM 3+0 5 Zorunlu
BIO 438 TÜRKİYE FAUNASI 2+0 5 Zorunlu
- İkinci Yabancı Dil-IV 3+0 5 Seçmeli
- SEÇMELİ IV 3+0 5 Seçmeli
- SEÇMELİ IV 3+0 5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - VI 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - VI 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İkinci Yabancı Dil-IV
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ IV
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - VI


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ALTERNATİF TURİZMZ          
ANTİK ANADOLU TARİHİ 1Z          
ANTİK ANADOLU TARİHİ 2Z          
ANTİK ANADOLU'DA GÜNLÜK YAŞAMZ          
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ          
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ          
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ          
DİNLER TARİHİ- IZ          
DÜNYA COĞRAFYASI VE DESTİNASYONLARZ          
ESKİ BATI TARİHİ VE MİTOLOJİSİZ          
ESKİ ÖNASYA MİTOLOJİSİZ          
HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE YÖNETİMİZ          
İKONOGRAFİ IZ          
İLK YARDIMZ          
İNGİLİZCE - IZ          
İNGİLİZCE - IIZ          
KARİYER PLANLAMAZ          
MESLEKİ İNGİLİZCE IZ          
MESLEKİ İNGİLİZCE IIZ          
MÜZE REHBERLİĞİZ          
ORTA VE YENİÇAĞ ANADOLU UYGARLIĞIZ          
ÖZEL İLGİ TURİZMİZ          
SANAT TARİHİ KAVRAMLARI - IZ          
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜZ          
STAJZ          
TURİST REHBERLERİ İÇİN DAVRANIŞ BİLİMLERİZ          
TURİST REHBERLİĞİNDE MESLEKİ ETİKZ          
TURİZM COĞRAFYASIZ          
TURİZM EKONOMİSİZ          
TURİZM MEVZUATIZ          
TURİZM PAZARLAMASIZ          
TURİZM REHBERLİĞİZ          
TURİZM SOSYOLOJİSİ Z          
TURİZMDE İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLERZ          
TURİZME GİRİŞZ          
TÜRK DİLİ - IZ          
TÜRK DİLİ - IIZ          
TÜRKİYE FAUNASIZ          
TÜRKİYE FLORASIZ          
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
AB VE TURİZM İLİŞKİLERİS          
ALMANCA - IS          
ALMANCA - IIS          
ALMANCA - IIIS          
ALMANCA - IVS          
ANADOLU EL SANATLARIS          
ANADOLU HALK KÜLTÜRÜS          
ANADOLU TARİHİNE GİRİŞS          
BİLETLEME VE OTOMASYON SİSTEMLERİS          
BİLETLEME VE TARİFELERS          
CATERİNGS          
ÇİNCE - IS          
ÇİNCE - IIS          
ÇİNCE - IIIS          
ÇİNCE - IVS          
DÜNYA COĞRAFYASIS          
EĞİTİM PSİKOLOJİSİS          
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMES          
EĞİTİME GİRİŞS          
ESKİ ANADOLU COĞRAFYASIS          
GASTRONOMİ TURİZMİS          
İSPANYOLCA - IS          
İSPANYOLCA - IIS          
İSPANYOLCA - IIIS          
İSPANYOLCA - IVS          
İTALYANCA - IS          
İTALYANCA - IIS          
İTALYANCA - IIIS          
İTALYANCA - IVS          
JAPONCA - IS          
JAPONCA - IIS          
JAPONCA - IIIS          
JAPONCA - IVS          
KONGRE VE FUAR YÖNETİMİS          
KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİS          
MÜZE REHBERLİĞİ YÖNETİMİS          
OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİS          
OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİS          
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİS          
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİS          
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASIS          
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİS          
REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİMS          
RUSCA - IIIS          
RUSCA - IVS          
RUSÇA - IS          
RUSÇA - IIS          
SINIF YÖNETİMİS          
SPOR TURİZMİ DESTİNASYONLARIS          
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMS          
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİS          
ŞARAP KÜLTÜRÜS          
TURİZMDE KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİMS          
TURİZMDE REKREASYONS          
ULAŞTIRMA ŞİRKETLERİNDE STRATEJİK YÖNETİMS          
WELLNESS TURİZMİS          
YABANCI DİL SINAVLARINA HAZIRLIK-IS          
YABANCI DİL SINAVLARINA HAZIRLIK-IIS          
YER HİZMETLERİ YÖNETİMİS          
YÖRESEL TÜRK MUTFAKLARIS          
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2023 PAU