605 GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

GENEL BİLGİLER
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü Turizm Fakültesinin kurulması ile eğitime başlamıştır. Üniversitenin hızlı büyüyen bir bölümüdür. Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmeyi planlamaktadır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında 1. sınıf olacak öğrencilerimiz Bölümümüz öğrencisi olacaktır.

Amaçlar
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün temel amacı, turizm sektörünün Yiyecek İçecek işletmeciliği yönetimi alanında ihtiyaç duyduğu teorik ve pratik bilgiye sahip elemanların yetiştirilmesidir. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği bölümü mezunları dünya genelinde hızla gelişen Yiyecek İçecek sektöründe yönetici konumunda çalışacaklardır.


Kabul Koşulları
TS-1 yeterli puan almak

Mezuniyet Koşulları
Bu Bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin en az 240 AKTS tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunları otel işletmelerinin yiyecek ve içecek bölümde; bu bölüme bağlı restoran, mutfak ve barlarda ve bağımsız yiyecek içecek işletmelerinde yönetici olabilirler. Ayrıca, bölüm mezunlarının akademik kariyer yapmaları da mümkündür.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Gastronomi ve Mutfak Sanatları alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Bu Bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin en az 240 AKTS tamamlamaları gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. NURTEN ÇEKAL+90 258 296 7441 ncekal@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi HANDE MUTLU ÖZTÜRK+90 258 296 7464 hmozturk@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Beslenme ilkeleri ve gıda bilimi hakkında bilgi sahibi olur ve alanında uygular
2Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği standartlarını bilir ve uygular
3Çeşitli pişirme yöntemlerini bilir ve uygular
4Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur
5Yiyecek içecek maliyet analizi, kontrolü ve menü fiyatlandırması yapar
6Alkollü ve alkolsüz içecekler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur, yiyecek üretiminde çeşitli alkollü ve alkolsüz içecekleri kullanır
7Satın alma aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir ve bu süreçlerde ortaya çıkabilecek sorunları çözer
8Çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular
9Mesleki etik standartları bilir ve uygular
10Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır
11İngilizcede en az Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
12İkinci bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir,
13İşletme ve iktisat alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur,
14Bir yiyecek içecek işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular,
15Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır
16Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir
17Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen gösterir
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2,5 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2,5 Zorunlu
TURI 107 MUHASEBE 4+0 4 Zorunlu
TURI 101 TURİZME GİRİŞ 3+0 4 Zorunlu
TURI 103 TURİZM EKONOMİSİ 3+0 4 Zorunlu
TURI 105 TURİZM PAZARLAMASI 3+0 4 Zorunlu
GMS 107 TURİZMDE İLETİŞİM 3+0 4 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 4+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+05Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2,5 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2,5 Zorunlu
TURI 104 TURİZM COĞRAFYASI 4+0 4 Zorunlu
TURI 106 TURİZM MEVZUATI 3+0 4 Zorunlu
TURI 108 İSTATİSTİK 3+0 4 Zorunlu
GMS 108 TURİZM SOSYOLOJİSİ 3+0 4 Zorunlu
TURI 102 OTEL İŞLETMECİLİĞİ 3+0 4 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 4+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+05Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GMS 205 GASTRONOMİYE GİRİŞ 3+0 3 Zorunlu
GMS 207 YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ 2+0 3 Zorunlu
GMS 209 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 3+0 3 Zorunlu
GMS 201 TEMEL MUTFAK UYGULAMALARI I 2+3 7 Zorunlu
GMS 203 BESLENME İLKELERİ 3+0 4 Zorunlu
GMS 211 MESLEKİ İNGİLİZCE - I 3+0 5 Zorunlu
TURI 209 TURİZMDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3+0 5 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GMS 204 MUTFAK VE RESTORAN YÖNETİMİ 3+0 4 Zorunlu
GMS 206 MENÜ PLANLAMA 2+3 6 Zorunlu
GMS 208 GIDA GÜVENLİĞİ VE PERSONEL HİJYENİ 3+0 3 Zorunlu
GMS 212 MESLEKİ İNGİLİZCE II 3+0 5 Zorunlu
GMS 202 TEMEL MUTFAK UYGULAMALARI II 2+3 6,5 Zorunlu
TURI 208 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2+0 5 Zorunlu
GMS 210 STAJ 0+0 0,5 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GMS 305 YİYECEK İÇECEK MALİYET KONTROLÜ 3+0 4 Zorunlu
GMS 307 ULUSLARARASI GIDA MEVZUATI 2+0 3 Zorunlu
GMS 301 TÜRK MUTFAĞI I 2+3 7 Zorunlu
GMS 303 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ I 2+2 5 Zorunlu
- Güz Seçmeli - 1 3+0 3 Seçmeli
- Güz Seçmeli - 1 3+0 3 Seçmeli
- İkinci Yabancı Dil-I 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Seçmeli - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBM 323 BESLENME EKOLOJİSİ 3+03Seçmeli
FBM 325 GİRİŞİMCİLİK 3+03Seçmeli
GMS 311 VEJETARYEN MUTFAĞI 3+03Seçmeli
GMS 313 GASTRONOMİ TURİZMİ 3+03Seçmeli
GMS 315 BAHÇE ÜRÜNLERİ YETİŞTİRME 3+03Seçmeli
GMS 317 MUTFAK VE RESTORAN ERGONOMİSİ 3+03Seçmeli
GMS 319 EKMEKÇİLİK 3+03Seçmeli
GMS 321 ÖZEL GRUPLARIN BESLENMESİ 3+03Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İkinci Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 203 ALMANCA - I 3+05Seçmeli
CIN 103 ÇİNCE - I 3+05Seçmeli
ISP 103 İSPANYOLCA - I 3+05Seçmeli
ITA 103 İTALYANCA - I 3+05Seçmeli
JAP 103 JAPONCA - I 3+05Seçmeli
RUS 103 RUSÇA - I 3+05Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GMS 304 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ II 2+2 4 Zorunlu
GMS 306 YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE PAKET PROG. KULLANIMI 3+0 3 Zorunlu
GMS 308 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 5 Zorunlu
GMS 302 TÜRK MUTFAĞI II 2+3 7 Zorunlu
- Bahar Seçmeli - 1 3+0 3 Seçmeli
- Bahar Seçmeli (Bölüm dışı)- 1 3+0 3 Seçmeli
- İkinci Yabancı Dil-II 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Seçmeli - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GMS 310 BESLENME VE DİYET 3+03Seçmeli
GMS 312 ÇİKOLATA SANATI 3+03Seçmeli
GMS 314 TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ VE ANALİZİ 3+03Seçmeli
GMS 316 ANADOLU UYGARLIKLARI VE ANTİK KENTLER 3+03Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Seçmeli (Bölüm dışı)- 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TURI 308 OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ 3+03Seçmeli
TURI 312 TURİZM ANALİZİ VE TALEP TAHMİNLENMESİ 3+03Seçmeli
TURI 314 REKREASYONA GİRİŞ 3+03Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İkinci Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 104 ALMANCA - II 3+05Seçmeli
CIN 104 ÇİNCE - II 3+05Seçmeli
ISP 104 İSPANYOLCA - II 3+05Seçmeli
ITA 104 İTALYANCA - II 3+05Seçmeli
JAP 104 JAPONCA - II 3+05Seçmeli
RUS 104 RUSÇA - II 3+05Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TURI 401 MEZUNİYET PROJESİ I 3+0 5 Zorunlu
FBM 431 DÜNYA MUTFAKLARI - I 2+3 8 Zorunlu
GMS 403 BANKET VE PROTOKOL ORGANİZASYONU 3+0 6 Zorunlu
- Güz Seçmeli - 2 3+0 3 Seçmeli
- Güz Seçmeli (Bölüm dışı)- 2 3+0 3 Seçmeli
- İkinci Yabancı Dil-III 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Seçmeli - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GMS 401 DENİZ MAHSÜLLERİ 3+03Seçmeli
GMS 407 YİYECEK ALANINDA ÖZEL ETKİNLİKLER VE WORKSHOP 3+03Seçmeli
GMS 409 GIDA FORMÜLASYONU VE DUYUSAL ANALİZ 3+03Seçmeli
GMS 411 SLOW FOOD 3+03Seçmeli
GMS 413 UZAKDOĞU MUTFAĞI 3+03Seçmeli
GMS 415 MOLEKÜLER GASTRONOMİ 3+03Seçmeli
GMS 417 YABANİ OTLAR VE BAHARATLAR 3+03Seçmeli
GMS 419 SOĞUK MUTFAK 3+03Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Seçmeli (Bölüm dışı)- 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TURI 407 TURİZMDE REKREASYON VE ANİMASYON 3+03Seçmeli
TURI 409 KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ 3+03Seçmeli
TURI 411 OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3+03Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İkinci Yabancı Dil-III
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 401 ALMANCA - III 3+05Seçmeli
CIN 401 ÇİNCE - III 3+05Seçmeli
ISP 401 İSPANYOLCA - III 3+05Seçmeli
ITA 401 İTALYANCA - III 3+05Seçmeli
JAP 401 JAPONCA - III 3+05Seçmeli
RUS 401 RUSCA - III 3+05Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TURI 402 MEZUNİYET PROJESİ II 3+0 5 Zorunlu
GMS 404 İÇKİ TEKNOLOJİSİ 3+0 6 Zorunlu
FBM 433 DÜNYA MUTFAKLARI - II 2+3 8 Zorunlu
- Bahar Seçmeli - 2 3+0 3 Seçmeli
- Bahar Seçmeli (Bölüm dışı)- 2 3+0 3 Seçmeli
- İkinci Yabancı Dil-IV 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Seçmeli - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBM 418 PASTANE UYGULAMALARI 1+23Seçmeli
GMS 408 YEMEK STİLİSTLİĞİ VE FOTOĞRAFÇILIĞI 3+03Seçmeli
GMS 410 YÖRESEL TÜRK MUTFAKLARI 3+03Seçmeli
GMS 412 CATERİNG 3+03Seçmeli
GMS 414 ŞARAP KÜLTÜRÜ 3+03Seçmeli
GMS 416 AVRUPA MUTFAĞI 3+03Seçmeli
GMS 420 FONDLER VE SOSLAR 3+03Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bahar Seçmeli (Bölüm dışı)- 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TURI 406 KÜLTÜR VE TURİZM 3+03Seçmeli
TURI 412 TURİZMDE HALKLA İLİŞKİLER 3+03Seçmeli
TURI 414 OTEL İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3+03Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İkinci Yabancı Dil-IV
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 402 ALMANCA - IV 3+05Seçmeli
CIN 402 ÇİNCE - IV 3+05Seçmeli
ISP 402 İSPANYOLCA - IV 3+05Seçmeli
ITA 402 İTALYANCA - IV 3+05Seçmeli
JAP 402 JAPONCA - IV 3+05Seçmeli
RUS 402 RUSCA - IV 3+05Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ*****************
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ*****************
BANKET VE PROTOKOL ORGANİZASYONUZ*****************
BESLENME İLKELERİZ*****************
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ*****************
DÜNYA MUTFAKLARI - IZ*****************
DÜNYA MUTFAKLARI - IIZ*****************
GASTRONOMİYE GİRİŞZ*****************
GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİZ*****************
GIDA GÜVENLİĞİ VE PERSONEL HİJYENİZ*****************
İÇKİ TEKNOLOJİSİZ*****************
İSTATİSTİKZ*****************
MENÜ PLANLAMAZ*****************
MESLEKİ İNGİLİZCE - IZ*****************
MESLEKİ İNGİLİZCE IIZ ** ** ** ** ** *
MEZUNİYET PROJESİ IZ*****************
MEZUNİYET PROJESİ IIZ*****************
MUHASEBEZ*****************
MUTFAK VE RESTORAN YÖNETİMİZ*****************
OTEL İŞLETMECİLİĞİZ*****************
STAJZ                 
TEMEL MUTFAK UYGULAMALARI IZ*****************
TEMEL MUTFAK UYGULAMALARI IIZ*****************
TURİZM COĞRAFYASIZ*****************
TURİZM EKONOMİSİZ*****************
TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİZ*****************
TURİZM MEVZUATIZ*****************
TURİZM PAZARLAMASIZ*****************
TURİZM SOSYOLOJİSİ Z*****************
TURİZMDE İLETİŞİMZ*****************
TURİZMDE YÖNETİM VE ORGANİZASYONZ*****************
TURİZME GİRİŞZ*****************
TÜRK DİLİ - IZ*****************
TÜRK DİLİ - IIZ*****************
TÜRK MUTFAĞI IZ*****************
TÜRK MUTFAĞI IIZ*****************
ULUSLARARASI GIDA MEVZUATI Z*****************
YİYECEK İÇECEK MALİYET KONTROLÜZ*****************
YİYECEK İÇECEK SERVİSİ IZ*****************
YİYECEK İÇECEK SERVİSİ IIZ*****************
YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİZ*****************
YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE PAKET PROG. KULLANIMIZ*****************
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17
ALMANCA - IS*****************
ALMANCA - IIS*****************
ALMANCA - IIIS * * * * * *
ALMANCA - IVS
ANADOLU UYGARLIKLARI VE ANTİK KENTLERS*****************
AVRUPA MUTFAĞIS*****************
BAHÇE ÜRÜNLERİ YETİŞTİRMES*****************
BESLENME EKOLOJİSİS*****************
BESLENME VE DİYETS*****************
CATERİNGS*****************
ÇİKOLATA SANATIS*****************
ÇİNCE - IS * * * * * *
ÇİNCE - IIS** ** ** ** ** **
ÇİNCE - IIIS** ** ** ** *****
ÇİNCE - IVS
DENİZ MAHSÜLLERİS