441 İLAHİYAT

GENEL BİLGİLER
İlahiyat Fakültesi'nde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Ancak bu bölümler, anabilim dalları, akademik ve idarî yapılanma bakımından olup lisans seviyesinde bölümleşme yoktur. Buna göre tüm öğrenciler aynı lisans öğretimini almaktadırlar. İlahiyat Fakültemizde ağırlıklı olarak Arapça ve Kur'an derslerinin okutulduğu hazırlık sınıfı uygulaması bir yıl uygulanmakta olup, 4 yıllık normal İlahiyat lisans programı ile birlikte toplam beş yıl süreli eğitim öğretim faaliyeti yürütülmektedir.

Amaçlar
İslâmî bilimler ile dinî hayatı ve din olgusunu farklı bilimsel disiplinlerin bakış açısı ile inceleyen din bilimlerini temel kaynaklarından araştırıp değerlendirebilen, alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel gelişmeleri, toplumsal ihtiyaç ve eğilimleri takip edebilen, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, uzlaşmacı, hoşgörülü, etik ve estetik değerlere sahip, evrensel değerleri özümsemiş, çağın gerektirdiği meslekî bilgi ve becerilerle donanmış yetkin bireyler yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Yüksek Öğretime Geçiş Sınavında (YGS) başarılı olmak

Mezuniyet Koşulları
AKTS yapılandırması çerçevesinde bir dönemde 30 AKTS kredisi ve 8 yarıyılda toplam 240 AKTS kredisini tamamlayan öğrenciler mezun olabilmektedir.

İstihdam Olanakları
İlahiyat Fakültesi mezunlarının çalışma alanları ve iş bulma imkanları oldukça geniştir. Esas itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli kademelerinde İmam-Hatiplik, Vaizlik ve Müftülük gibi görevler alabilmeleri mümkündür. Ayrıca daha ileri seviyede araştırma yapmak için yüksek lisans ve doktora yapma imkanları da bulunmaktadır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "İlahiyat alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
AKTS yapılandırması çerçevesinde bir dönemde 30 AKTS kredisi ve 8 yarıyılda toplam 240 AKTS kredisini tamamlayan öğrenciler mezun olabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
İletişim bilgisi bulunamadı.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
2İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar
3Türk ve İslam tarihini bilir ve medeniyet bilincine sahip olur.
4İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir.
5Kaynakları kullanabilecek derecede (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde) Arapça ve bir Batı diline sahip olur.
6Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.
7Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır.
8Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır.
9Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
10Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir.
11Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.
12Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Öğrenme İstasyonlarıİstasyonlarda öğrenme, bütün sınıfın her aşamaya (her istasyona) katkı sağlaması yoluyla bir önceki grubun yaptıklarını ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli bir yöntemdir. İstasyon yöntemi ile dersin işlendiği sınıflarda 3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Her gruba bir istasyon şefi ya da gözlemci atanır. Oluşturulan gruplar istasyonlara dağılarak her gittikleri istasyonlarda belli bir süre kalarak görevlerini icra ederler. Bütün grupların, bütün istasyonlarda çalışmaları gerekmektedir. Bütün öğrencilerin görev almaları esastır. İstasyonlarda neden sonuç değişkenlerini yazma, slogan yazma, şiir yazma, hikâye yazma, afiş hazırlama gibi etkinlikler yapılabilir. Çalışmalar sonunda ürünler sergilenir. İstasyon yönteminde öğrencilerin grupla çalışmaları, onların sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.
Kavram KarikatürleriKavramlara ilişkin bilgilerin düşündürücü ve tartışmaya yol açacak şekilde karikatürize edilmesiyle, tartışma ve öğrenme fırsatı yaratmayı ifade eder. Genellikle kavram karikatürlerinde bilgilerin örtük verilmesi ve çelişkilerin sunulması, dikkat çeker ve düşünme fırsatı yaratır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ILH 117 İSLAM İBADET ESASLARI - I 2+0 2 Zorunlu
ILH 121 OSMANLI TÜRKÇESİ 2+0 2 Zorunlu
ILH 155 SİYER 2+0 3 Zorunlu
ILH 135 TEFSİR USULÜ (ARAPÇA) 2+0 3 Zorunlu
ILH 189 HADİS TARİHİ 2+0 3 Zorunlu
ILH 550 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2+0 2 Zorunlu
ILH 190 KUR'AN OKUMA VE TECVİD- I 2+0 3 Zorunlu
ILH 105 İSLAM İNANÇ ESASLARI 2+0 3 Zorunlu
ILH 140 ARAP DİLİ VE BELAGATİ - I (ARAPÇA) 2+0 3 Zorunlu
  Toplam 30  

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+0 2 Zorunlu
ILH 136 TEFSİR TARİHİ 2+0 3 Zorunlu
ILH 188 HADİS USULÜ (ARAPÇA) 2+0 3 Zorunlu
ILH 156 İSLAM TARİHİ- I 2+0 3 Zorunlu
ILH 191 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - II 2+0 3 Zorunlu
ILH 229 DİN SOSYOLOJİSİ 2+0 2 Zorunlu
ILH 142 ARAP DİLİ VE BELAGATİ - II (ARAPÇA) 2+0 3 Zorunlu
ILH 122 DİN PSİKOLOJİSİ 2+0 2 Zorunlu
ILH 126 TÜRK İSLAM EDEBİYATI 2+0 3 Zorunlu
ILH 128 İSLAM İBADET ESASLARI - II 2+0 2 Zorunlu
  Toplam 30  

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 112 MANTIK 2+0 3 Zorunlu
ILH 192 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - III 2+0 3 Zorunlu
ILH 295 İSLAM HUKUK USULÜ- I 2+0 3 Zorunlu
ILH 261 TÜRK DİN MUSİKİSİ 2+0 3 Zorunlu
ILH 288 HADİS - I (ARAPÇA) 2+0 3 Zorunlu
ILH 260 İSLAM TARİHİ - II 2+0 3 Zorunlu
ILH 493 FELSEFEYE GİRİŞ 2+0 3 Zorunlu
ILH 226 İSLAM SANATLARI TARİHİ 2+0 3 Zorunlu
ILH 235 TEFSİR - I (ARAPÇA) 2+0 3 Zorunlu
ILH 143 ARAP DİLİ VE BELAGATİ - III (ARAPÇA) 2+0 3 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 313 DİN EĞİTİMİ 2+0 3 Zorunlu
ILH 234 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ 2+0 3 Zorunlu
ILH 284 İSLAM HUKUK USULU - II 2+0 3 Zorunlu
ILH 289 HADİS - II (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 257 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ 2+0 3 Zorunlu
ILH 204 TEFSİR - II (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 193 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - IV 2+0 3 Zorunlu
ILH 255 MODERN ARAPÇA METİNLERİ (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 236 KELAM TARİHİ 2+0 3 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 194 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - V 2+0 4 Zorunlu
ILH 494 SİSTEMATİK KELAM - I (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 303 TEFSİR - III (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 312 TASAVVUF- I 2+0 4 Zorunlu
ILH 409 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ- I 2+0 3 Zorunlu
ILH 381 HADİS - III (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 498 İSLAM HUKUKU - I (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
- SEÇMELİ I 2+0 3 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - I (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - I (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - I (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 325 KUR'AN'DA ANA KONULAR 2+03Seçmeli
ILH 329 GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 361 FIKIH USULÜNDE YORUM METODLARI (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 364 TASAVVUF VE İBADETLER 2+03Seçmeli
ILH 398 TÜRK HALK İNANIŞLARI 2+03Seçmeli
ILH 499 TAHAVİ AKAİDİ (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 502 DİNİ ÇOĞULCULUĞUN FELSEFİ TEMELLERİ 2+03Seçmeli
ILH 505 İSLAMDA ESTETİK VE SANAT 2+03Seçmeli
ILH 507 ROMAN VE DEĞERLER EĞİTİMİ 2+03Seçmeli
ILH 777 MUHTASAR FIKIH METİNLERİ (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : FORMASYON DERSLERİ - I (İsteğe Bağlı Seçmeli)
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IOFD 301 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 2+02Seçmeli
IOFD 304 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+02Seçmeli
IOFD 306 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+02Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 195 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - VI 2+0 4 Zorunlu
ILH 553 TEFSİR - IV (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 491 HADİS - IV (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 495 SİSTEMATİK KELAM - II (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 522 TASAVVUF - II 2+0 4 Zorunlu
ILH 306 İSLAM HUKUKU - II (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 408 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ - II 2+0 3 Zorunlu
- SEÇMELİ II 2+0 3 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - II (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - II (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - II (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 324 GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ 2+03Seçmeli
ILH 352 SÜNNETE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 2+03Seçmeli
ILH 370 ÇEVRE FELSEFESİ VE ETİĞİ 2+03Seçmeli
ILH 448 TASAVVUF PROBLEMLERİ 2+03Seçmeli
ILH 465 TÜRKİYE’DE DİNİ AKIMLAR 2+03Seçmeli
ILH 516 BÜTÜN YÖNLERİYLE MEDRESE 2+03Seçmeli
ILH 517 HİKAYE VE DİN EĞİTİMİ 2+03Seçmeli
ILH 518 İLETİŞİM VE DİN HİZMETLERİ 2+03Seçmeli
ILH 521 SİNEMA VE DİN EĞİTİMİ 2+03Seçmeli
ILH 788 MAKASID FIKHI (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : FORMASYON DERSLERİ - II (İsteğe Bağlı Seçmeli)
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IOFD 303 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+02Seçmeli
IOFD 401 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2+23Seçmeli
IOFD 404 SINIF YÖNETİMİ 2+02Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 316 DİNLER TARİHİ- I 2+0 3 Zorunlu
ILH 197 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - VII 2+0 4 Zorunlu
ILH 497 İSLAM HUKUKU - III (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 414 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ- I 2+0 4 Zorunlu
ILH 400 DİN FELSEFESİ- I 2+0 3 Zorunlu
ILH 468 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 0+2 3 Zorunlu
- SEÇMELİ III 2+0 3 Seçmeli
- SEÇMELİ IV 2+0 3 Seçmeli
- SEÇMELİ V 2+0 3 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - III (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+2 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - IV (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ III
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 373 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ OKUMALARI 2+03Seçmeli
ILH 421 KUR'AN'A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 2+03Seçmeli
ILH 423 TÜRK KELAMCILARI 2+03Seçmeli
ILH 424 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ 2+03Seçmeli
ILH 477 KLASİK TASAVVUF METİNLERİ (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 478 AHKAM HADİSLERİ (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 510 GELENEKSEL TÜRK DİNİ 2+03Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ IV
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 367 TASAVVUF VE DİĞER İLİMLER 2+03Seçmeli
ILH 368 NESEFİ AKAİDİ (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 389 GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ 2+03Seçmeli
ILH 453 KUR’AN’I ANLAMADA YÖNTEM 2+03Seçmeli
ILH 463 ŞİA OKUMALARI 2+03Seçmeli
ILH 474 İSLAM CEZA HUKUKU OKUMALARI (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 479 ÇAĞDAŞ İNANÇ SORUNLARI 2+03Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ V
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 343 İSLAM EĞİTİM TARİHİ 2+03Seçmeli
ILH 369 KUR'AN KELAMI 2+03Seçmeli
ILH 457 FARSÇA- I 2+03Seçmeli
ILH 475 HARİCİLİK 2+03Seçmeli
ILH 480 KLASİK AHLAK METİNLERİ (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 481 RASYONEL DİNİ İNANIŞLAR VE DEİZM 2+03Seçmeli
ILH 519 TANZİMAT'TAN GÜNÜMÜZE DİN EĞİTİMİ SİYASET İLİŞKİSİ 2+03Seçmeli
ILH 600 BİTİRME ÖDEVİ- I 2+03Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : FORMASYON DERSLERİ - III (İsteğe Bağlı Seçmeli)
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IOFD 302 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI 2+23Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : FORMASYON DERSLERİ - IV (İsteğe Bağlı Seçmeli)
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IOFD 403 EĞİTİMDE EYLEM (AKSİYON ) ARAŞTIRMASI 2+02Seçmeli
IOFD 407 EĞİTİM TARİHİ 2+02Seçmeli
IOFD 409 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+02Seçmeli
IOFD 411 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2+02Seçmeli
IOFD 415 YAŞAM BOYU ÖĞRENME 2+02Seçmeli
IOFD 417 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM 2+02Seçmeli
IOFD 419 REHBERLİK 2+02Seçmeli
IOFD 421 EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI 2+02Seçmeli
IOFD 425 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2+02Seçmeli
IOFD 427 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2+02Seçmeli
IOFD 429 KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ 2+02Seçmeli
IOFD 431 ÖZEL EĞİTİM 2+02Seçmeli
IOFD 433 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 2+02Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 411 DİNLER TARİHİ - II 2+0 5 Zorunlu
ILH 198 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - VIII 2+0 5 Zorunlu
ILH 501 DİN FELSEFESİ - II 2+0 4 Zorunlu
ILH 422 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ - II 2+0 4 Zorunlu
- SEÇMELİ IX 2+0 3 Seçmeli
- SEÇMELİ VI 2+0 3 Seçmeli
- SEÇMELİ VII 2+0 3 Seçmeli
- SEÇMELİ VIII 2+0 3 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - V (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+6 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - VI (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ IX
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 330 İSLAM VE İNSAN HAKLARI 2+03Seçmeli
ILH 430 DİNLER ARASI İLİŞKİLER 2+03Seçmeli
ILH 437 GÜNÜMÜZ FELSEFE AKIMLARI 2+03Seçmeli
ILH 464 SELEFİLİK 2+03Seçmeli
ILH 482 TÜRK TASAVVUF MUSİKİSİ 2+03Seçmeli
ILH 503 ATEİZM VE DEİZM 2+03Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ VI
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 416 TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS 2+03Seçmeli
ILH 425 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU 2+03Seçmeli
ILH 446 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ 2+03Seçmeli
ILH 458 MUKAYESELİ KELAM 2+03Seçmeli
ILH 465 TÜRKİYE’DE DİNİ AKIMLAR 2+03Seçmeli
ILH 483 HADİS VE ÇEVRE 2+03Seçmeli
ILH 484 YAKIN DÖNEM TASAVVUF METİNLERİ (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 511 KUR'AN VE ANLAM 2+03Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ VII
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 427 GÜNÜMÜZ TASAVVUF HAREKETLERİ 2+03Seçmeli
ILH 451 SAMİ DİLLERİ VE KUR’AN 2+03Seçmeli
ILH 467 ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK 2+03Seçmeli
ILH 476 İSLAM MİRAS HUKUKU 2+03Seçmeli
ILH 486 HADİS KAYNAKLARI VE KRİTİĞİ (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 487 ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR 2+03Seçmeli
ILH 488 HADİS METİN İNCELEMELERİ 2+03Seçmeli
ILH 490 MATÜRİDİ AKAİDİ BEDÜ'L-EMALİ (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ VIII
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 436 İSLAM BİLİM TARİHİ 2+03Seçmeli
ILH 439 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ 2+03Seçmeli
ILH 466 FARSÇA - II 2+03Seçmeli
ILH 469 İRAN VE Şİİ DÜNYASI 2+03Seçmeli
ILH 489 İSLAM TARİHİ OKUMALARI (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 506 DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI 2+03Seçmeli
ILH 601 BİTİRME ÖDEVİ - II 2+03Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : FORMASYON DERSLERİ - V (İsteğe Bağlı Seçmeli)
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IOFD 402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2+65Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : FORMASYON DERSLERİ - VI (İsteğe Bağlı Seçmeli)
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IOFD 405 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+02Seçmeli
IOFD 413 ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ 2+02Seçmeli
IOFD 423 EĞİTİM FELSEFESİ 2+02Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ARAP DİLİ VE BELAGATİ - I (ARAPÇA)Z            
ARAP DİLİ VE BELAGATİ - II (ARAPÇA)Z            
ARAP DİLİ VE BELAGATİ - III (ARAPÇA)Z            
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ*** *
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ  *     * * 
DİN EĞİTİMİZ************
DİN FELSEFESİ - IIZ            
DİN FELSEFESİ- IZ            
DİN PSİKOLOJİSİZ**   **  ** 
DİN SOSYOLOJİSİZ            
DİNLER TARİHİ - IIZ*   ***** * 
DİNLER TARİHİ- IZ**** ***
FELSEFEYE GİRİŞZ            
HADİS - I (ARAPÇA)Z            
HADİS - II (ARAPÇA)Z            
HADİS - III (ARAPÇA)Z            
HADİS - IV (ARAPÇA)Z            
HADİS TARİHİZ            
HADİS USULÜ (ARAPÇA)Z            
HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMAZ         *  
İNGİLİZCE - IZ******      
İNGİLİZCE - IIZ            
İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİZ *     *    
İSLAM FELSEFESİ TARİHİ - IIZ**   *  *   
İSLAM FELSEFESİ TARİHİ- IZ**  ***     
İSLAM HUKUK USULU - IIZ            
İSLAM HUKUK USULÜ- IZ            
İSLAM HUKUKU - I (ARAPÇA)Z            
İSLAM HUKUKU - II (ARAPÇA)Z**** * *
İSLAM HUKUKU - III (ARAPÇA)Z            
İSLAM İBADET ESASLARI - IZ************
İSLAM İBADET ESASLARI - IIZ************
İSLAM İNANÇ ESASLARIZ**   ***   *
İSLAM MEDENİYETİ TARİHİZ            
İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ - IIZ            
İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ- IZ            
İSLAM SANATLARI TARİHİZ       *    
İSLAM TARİHİ - IIZ            
İSLAM TARİHİ- IZ            
KELAM TARİHİZ            
KUR'AN OKUMA VE TECVİD - IIZ            
KUR'AN OKUMA VE TECVİD - III Z            
KUR'AN OKUMA VE TECVİD - IVZ            
KUR'AN OKUMA VE TECVİD - VZ            
KUR'AN OKUMA VE TECVİD - VIZ            
KUR'AN OKUMA VE TECVİD - VIIZ            
KUR'AN OKUMA VE TECVİD - VIII Z            
KUR'AN OKUMA VE TECVİD- IZ            
MANTIKZ     **  *  
MODERN ARAPÇA METİNLERİ (ARAPÇA)Z            
OSMANLI TÜRKÇESİZ*****       
SİSTEMATİK KELAM - I (ARAPÇA)Z            
SİSTEMATİK KELAM - II (ARAPÇA)Z            
SİYERZ            
SOSYOLOJİYE GİRİŞZ            
TASAVVUF - IIZ            
TASAVVUF- IZ**** * *   
TEFSİR - I (ARAPÇA)Z            
TEFSİR - II (ARAPÇA)Z**  *     * 
TEFSİR - III (ARAPÇA)Z***** ******
TEFSİR - IV (ARAPÇA)Z            
TEFSİR TARİHİZ            
TEFSİR USULÜ (ARAPÇA)Z            
TÜRK DİLİ - IZ  **        
TÜRK DİLİ - IIZ  *       * 
TÜRK DİN MUSİKİSİ Z            
TÜRK İSLAM EDEBİYATIZ***         
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
AHKAM HADİSLERİ (ARAPÇA)S            
ALEVİLİK-BEKTAŞİLİKS            
ATEİZM VE DEİZMS            
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMS            
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİMS            
BİTİRME ÖDEVİ - IIS            
BİTİRME ÖDEVİ- IS            
BÜTÜN YÖNLERİYLE MEDRESES            
ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLARS            
ÇAĞDAŞ İNANÇ SORUNLARIS            
ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİS *   *  *   
ÇEVRE FELSEFESİ VE ETİĞİS            
DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARIS            
DİNİ ÇOĞULCULUĞUN FELSEFİ TEMELLERİS            
DİNLER ARASI İLİŞKİLERS      *** **
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞS            
EĞİTİM FELSEFESİS            
EĞİTİM PSİKOLOJİSİS            
EĞİTİM SOSYOLOJİSİS            
EĞİTİM TARİHİS            
EĞİTİMDE EYLEM (AKSİYON ) ARAŞTIRMASIS            
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMES            
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMES            
EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMIS            
FARSÇA - IIS            
FARSÇA- IS            
FIKIH USULÜNDE YORUM METODLARI (ARAPÇA)S            
GELENEKSEL TÜRK DİNİS            
GELİŞİM PSİKOLOJİSİS            
GÜNÜMÜZ FELSEFE AKIMLARIS     ** *   
GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİS**    * * **
GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ S            
GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ (ARAPÇA)S********* 
GÜNÜMÜZ TASAVVUF HAREKETLERİS**  ***    *
GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİS**** * *  
HADİS KAYNAKLARI VE KRİTİĞİ (ARAPÇA)S            
HADİS METİN İNCELEMELERİS            
HADİS VE ÇEVRES            
HARİCİLİKS            
HİKAYE VE DİN EĞİTİMİS            
İLETİŞİM VE DİN HİZMETLERİS            
İRAN VE Şİİ DÜNYASIS            
İSLAM BİLİM TARİHİS**      * * 
İSLAM CEZA HUKUKU OKUMALARI (ARAPÇA)S            
İSLAM EĞİTİM TARİHİS****** * * *
İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ OKUMALARIS            
İSLAM MİRAS HUKUKUS            
İSLAM TARİHİ OKUMALARI (ARAPÇA)S            
İSLAM VE İNSAN HAKLARIS**********  
İSLAMDA ESTETİK VE SANATS            
KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİS            
KLASİK AHLAK METİNLERİ (ARAPÇA)S            
KLASİK TASAVVUF METİNLERİ (ARAPÇA)S            
KUR’AN’I ANLAMADA YÖNTEMS            
KUR'AN KELAMIS            
KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİS**  *   *  *
KUR'AN VE ANLAMS            
KUR'AN'A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARS**    * *  *
KUR'AN'DA ANA KONULARS**** *******
MAKASID FIKHI (ARAPÇA)S            
MATÜRİDİ AKAİDİ BEDÜ'L-EMALİ (ARAPÇA)S            
MUHTASAR FIKIH METİNLERİ (ARAPÇA)S            
MUKAYESELİ İSLAM HUKUKUS**  *   *  *
MUKAYESELİ KELAMS            
NESEFİ AKAİDİ (ARAPÇA)S            
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİS            
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMIS            
ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİS            
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASIS            
ÖZEL EĞİTİMS            
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİS            
RASYONEL DİNİ İNANIŞLAR VE DEİZMS            
REHBERLİKS            
ROMAN VE DEĞERLER EĞİTİMİS            
SAMİ DİLLERİ VE KUR’ANS            
SELEFİLİKS            
SINIF YÖNETİMİS            
SİNEMA VE DİN EĞİTİMİS            
SÜNNETE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARS*** * * *
ŞİA OKUMALARIS            
TAHAVİ AKAİDİ (ARAPÇA)S            
TANZİMAT'TAN GÜNÜMÜZE DİN EĞİTİMİ SİYASET İLİŞKİSİS            
TASAVVUF PROBLEMLERİS** *  *     
TASAVVUF VE DİĞER İLİMLERS            
TASAVVUF VE İBADETLERS            
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİS            
TÜRK EĞİTİM TARİHİS            
TÜRK HALK İNANIŞLARIS            
TÜRK KELAMCILARIS**  *   *   
TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİSS****  * *   
TÜRK TASAVVUF MUSİKİSİS            
TÜRKİYE’DE DİNİ AKIMLARS            
YAKIN DÖNEM TASAVVUF METİNLERİ (ARAPÇA)S            
YAŞAM BOYU ÖĞRENMES            
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU