422 ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
Programımızda Organik Tarım İşletmeciliği Ana Bilim Dalı mevcuttur. İlgili Ana Bilim Dalı'nda Tarım, Gıda ve İşletmecilik bilim dallarını kapsayan eğitim sunulmaktadır.

Amaçlar
Programın amacı dünya genelinde önemi artan organik tarım sektörünün ihtiyacı olan personel ihtiyacını karşılamak için yeterli donanıma sahip mezunlar yetiştirmektir. Kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyacağı organik tarım prensiplerini uygulayabilen, kamu ve özel sektörde çalışabilecek, doğaya ve insan sağlığına önem veren bireyler yetiştirmek ve toplumun yararına sunmaktır.


Kabul Koşulları
Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için ortaöğretim diplomasına sahip olmaları ve yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavından ilgili puan türünde yeterli puan almış olmaları gerekir.

Mezuniyet Koşulları
Programımızdaki müfredatta yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlayan, zorunlu stajlarını gerçekleştiren ve Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları
Mezunlar kamu ve özel sektörde görev yaparlar.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Organik Tarım İşletmeciliği alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Programımızdaki müfredatta yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlayan, zorunlu stajlarını gerçekleştiren ve Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDoç. Dr. OKTAY ERDOĞAN  oktaye@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Matematik, fen bilimleri ve işletme ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri problemlerin modellenmesi ve çözümünde uygulayabilme becerisi.
2Matematik, kimya, organik kimya, biyoloji ve işletme bilimlerinde yeterli olma.
3Biyolojik bilimler ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
4Organik tarım uygulamaları için gerekli çağdaş teknik ve araçları etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5Organik tarım problemlerinin çözülmesi için deney tasarımı, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6Organik tarım ve işletme disiplinleri arasında etkin biçimde çalışabilme becerisi.
7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
10Proje, risk ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+0 2 Zorunlu
OTI 166 MATEMATİK 3+0 3 Zorunlu
OTI 103 KİMYA 3+0 6 Zorunlu
OTI 104 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I 3+0 6 Zorunlu
OTI 204 ORGANİK TARIMA GİRİŞ 3+0 3 Zorunlu
OTI 190 BOTANİK 2+0 3 Zorunlu
OTI 191 ZOOLOJİ 2+0 3 Zorunlu
  Toplam 30  

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
OTI 105 GENEL EKONOMİ 3+0 6 Zorunlu
OTI 107 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ II 3+0 6 Zorunlu
OTI 108 ORGANİK KİMYA 3+0 6 Zorunlu
OTI 192 BAHÇE BİTKİLERİ 3+0 3 Zorunlu
OTI 193 TARLA BİTKİLERİ 3+0 3 Zorunlu
  Toplam 30  

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTI 109 GİRİŞİMCİLİK 2+0 3 Zorunlu
OTI 113 GENEL MUHASEBE 3+0 5 Zorunlu
OTI 114 İSTATİSTİK I 3+0 5 Zorunlu
OTI 115 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3+0 3 Zorunlu
OTI 194 SULAMA 3+0 5 Zorunlu
OTI 195 TOPRAK 3+0 5 Zorunlu
OTI 196 TARIMSAL MEKANİZASYON 3+0 4 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTI 116 İSTATİSTİK II 3+0 5 Zorunlu
OTI 118 GENETİK 2+0 4 Zorunlu
OTI 120 GENEL MİKROBİYOLOJİ 2+1 5 Zorunlu
OTI 121 STRATEJİK YÖNETİM 3+0 3 Zorunlu
OTI 122 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+0 2 Zorunlu
OTI 197 İKLİM BİLGİSİ 2+0 4 Zorunlu
OTI 198 EKOLOJİ 2+0 3 Zorunlu
OTI 200 BİTKİ FİZYOLOJİSİ 2+0 4 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTI 123 TARIM İŞLETMELERİNDE ÜRETİM YÖNETİMİ 3+0 3 Zorunlu
OTI 125 TARIM ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ 3+0 5 Zorunlu
OTI 127 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3+0 3 Zorunlu
OTI 112 GÜBRELER VE GÜBRELEME 3+2 5 Zorunlu
OTI 199 ZOOTEKNİ 2+0 2 Zorunlu
OTI 205 TARIM ÜRÜNLERİ MİKROBİYOLOJİSİ 2+2 4 Zorunlu
- Organik Tarım Zorunlu Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
- Organik Tarım Zorunlu Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Organik Tarım Zorunlu Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTI 128 FİDE-FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 2+24Seçmeli
OTI 129 TARIM İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ 3+04Seçmeli
OTI 151 BİYOTEKNOLOJİ 2+24Seçmeli
OTI 152 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK 2+04Seçmeli
OTI 153 TARIMSAL YAPILAR VE UYGULAMALAR 2+24Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTI 130 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 3+0 5 Zorunlu
OTI 132 AMBALAJLAMA TEKNOLOJİSİ 2+0 4 Zorunlu
OTI 133 YENİ YÖNETİM TEKNİKLERİ 3+0 5 Zorunlu
OTI 206 TÜRK TARIM MEVZUATI 2+0 2 Zorunlu
OTI 183 MESLEKİ STAJ I 0+0 1 Zorunlu
OTI 202 ORGANİK TARIM UYGULAMALARI - I 0+4 1 Zorunlu
- Organik Tarım Zorunlu Seçmeli 2+1 4 Seçmeli
- Organik Tarım Zorunlu Seçmeli 2+1 4 Seçmeli
- Organik Tarım Zorunlu Seçmeli 2+1 4 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Organik Tarım Zorunlu Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTI 135 FİNANSAL YÖNETİM 3+04Seçmeli
OTI 136 TARIM İŞLETMECİLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 2+14Seçmeli
OTI 154 İŞLETMELERDE YENİLİK YÖNETİMİ 3+04Seçmeli
OTI 155 ARICILIK VE TOZLAŞMA 3+04Seçmeli
OTI 156 ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ 3+04Seçmeli
OTI 208 GIIDA GÜVENLİĞİ VE MİKROBİYOLOJİK KALİTE KONTROL 2+24Seçmeli
OTI 209 BUDAMA TEKNİKLERİ 2+24Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTI 137 SAYISAL KARAR VERME TEKNİKLERİ 3+0 5 Zorunlu
OTI 140 MARKA YÖNETİMİ 2+0 3 Zorunlu
OTI 203 ORGANİK TARIM UYGULAMALARI - II 0+4 6 Zorunlu
- Organik Tarım Zorunlu Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
- Organik Tarım Zorunlu Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
- Organik Tarım Zorunlu Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
- Organik Tarım Zorunlu Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Organik Tarım Zorunlu Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTI 141 İŞLETME POLİTİKASI 3+04Seçmeli
OTI 142 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK 3+04Seçmeli
OTI 143 TARIM VE ÇEVRE 2+24Seçmeli
OTI 157 HASAD SONRASI TEKNOLOJİ 3+04Seçmeli
OTI 159 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK 3+04Seçmeli
OTI 207 TARIMDA İLAÇ KİMYASI 3+04Seçmeli
OTI 210 İYİ TARIM UYGULAMALARI 2+04Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTI 144 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3+0 4 Zorunlu
OTI 111 BİTKİ KORUMA VE BİYOLOJİK MÜCADELE 2+2 5 Zorunlu
OTI 201 BİTKİ ISLAHI 2+0 4 Zorunlu
OTI 149 MEYVE VE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ 3+0 5 Zorunlu
- Organik Tarım Zorunlu Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
- Organik Tarım Zorunlu Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
- Organik Tarım Zorunlu Seçmeli 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Organik Tarım Zorunlu Seçmeli
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OTI 147 SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ 2+14Seçmeli
OTI 148 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3+04Seçmeli
OTI 160 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 3+04Seçmeli
OTI 161 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER 2+24Seçmeli
OTI 162 ET VE SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ 3+04Seçmeli
OTI 211 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ 2+04Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
AMBALAJLAMA TEKNOLOJİSİZ* **      
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİZ **       
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ          
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ         
BAHÇE BİTKİLERİZ***       
BİTKİ FİZYOLOJİSİZ*         
BİTKİ ISLAHIZ**        
BİTKİ KORUMA VE BİYOLOJİK MÜCADELEZ***       
BOTANİKZ***       
EKOLOJİZ*         
GENEL EKONOMİZ    ***   
GENEL MİKROBİYOLOJİZ*****     
GENEL MUHASEBEZ*  *      
GENETİKZ***       
GİRİŞİMCİLİKZ     * * *
GÜBRELER VE GÜBRELEMEZ*  *      
İKLİM BİLGİSİZ  *       
İNGİLİZCE - IZ *       
İNGİLİZCE - IIZ          
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİZ       * *
İSTATİSTİK IZ*  **     
İSTATİSTİK IIZ* ***     
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ IZ    *     
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ IIZ***       
KİMYAZ***       
MARKA YÖNETİMİZ        **
MATEMATİKZ**        
MESLEKİ STAJ IZ*       **
MEYVE VE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİZ***       
ORGANİK KİMYAZ***       
ORGANİK TARIM UYGULAMALARI - IZ        **
ORGANİK TARIM UYGULAMALARI - IIZ*       **
ORGANİK TARIMA GİRİŞZ***       
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞZ        **
PAZARLAMA ARAŞTIRMASIZ     * * *
SAYISAL KARAR VERME TEKNİKLERİZ**     *  
STRATEJİK YÖNETİMZ     * * *
SULAMAZ**        
TARIM İŞLETMELERİNDE ÜRETİM YÖNETİMİZ     *   *
TARIM ÜRÜNLERİ MİKROBİYOLOJİSİZ*         
TARIM ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİZ* ***     
TARIMSAL MEKANİZASYONZ*         
TARLA BİTKİLERİZ***       
TOPRAKZ**        
TÜRK DİLİ - IZ        
TÜRK DİLİ - IIZ         
TÜRK TARIM MEVZUATIZ        **
YENİ YÖNETİM TEKNİKLERİZ        **
YÖNETİM VE ORGANİZASYONZ     *   *
ZOOLOJİZ***       
ZOOTEKNİZ *        
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ARICILIK VE TOZLAŞMAS **       
BİYOTEKNOLOJİS***       
BUDAMA TEKNİKLERİS          
ET VE SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİS***       
FİDE-FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİS*         
FİNANSAL YÖNETİMS*  *     *
GIIDA GÜVENLİĞİ VE MİKROBİYOLOJİK KALİTE KONTROLS          
HASAD SONRASI TEKNOLOJİS*  *      
İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUKS        * 
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİS        * 
İŞLETME POLİTİKASIS        **
İŞLETMELERDE YENİLİK YÖNETİMİS       * *
İYİ TARIM UYGULAMALARIS          
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARIS         *
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİS         *
TARIM İŞLETMECİLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARIS* *       
TARIM İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİS        **
TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİS          
TARIM VE ÇEVRES**        
TARIMDA İLAÇ KİMYASIS          
TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİKS        **
TARIMSAL YAPILAR VE UYGULAMALARS***       
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERS**        
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKS         *
ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİS* *       
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU