141 MÜZİK PERFORMANSLARI

GENEL BİLGİLER
Müzik Performansları Programı müzik eserlerinin yorumlanmasında ulusal ve uluslararası artistik ve estetik değer üretme konularına odaklanmış bir program uygulamaktadır.

Amaçlar
Müzik Performansları Programı alanındaki ulusal ve uluslararası artistik ve estetik değerlerin ışığında Müzik eserlerinin yorumlanmasına yönelik ileri düzey teknik ve yöntemleri kullanarak üst seviyede müzikal performansları sergileme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.


Kabul Koşulları
Yükseköğretim Kurumları Sınavına başvuru yapmış ve Temel Yeterlilik Testi’ne girmiş olmak, ve ilgili yıl için belirlenen YKS Taban Puan şartını sağlamış olmak. İlgili yıl için belirlenen Özel Yetenek Sınavında başarılı olmak.

Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları
Resmi, kamu veya özel sanat kurum ve kuruluşlarında sanatçı olarak görev almak. Üniversitelerde alanında öğretim elemanı olarak görev almak. Pedagojik formasyon sertifikası almak suretiyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında müzik öğretmeni olarak görev almak.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Müzik Performansları alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler başarısız oldukları ders olmaksızın müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri, zorunlu pratik ve yaz eğitim de dahil olmak üzere başarmalıdırlar. Aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtildiği gibi en az genel not ortalaması şartı gereklidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. ÖZGÜN GÜLHAN  ogulhan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Müzik ve Sahne Sanatları alanında sosyal, kültürel, artistik ve estetik çerçevede temel bir bilgi birikimi kazanmak.
2Müzik ve Sahne Sanatları alanındaki ulusal ve uluslararası estetik değerlerin farkında olmak.
3Müzik ve Sahne Sanatları yapıtlarının icrasında ileri düzey teknik ve yöntemleri kullanarak üst seviyede müzikal performansları sergileme becerisi kazanmak.
4Müzik ve Sahne Sanatları yapıtlarının yorumlanması ve sahnelenmesine yönelik olarak teknik ve estetik yeterliğe sahip olmak.
5Müzik ve Sahne Sanatları Yapıtlarını anlama ve analiz etme becerisini kazanmak.
6Müzik ve Sahne Sanatları yapıtlarında Solist, Solo, eşlik veya grup müzikal performanslarda uyum ve sergileme becerisi kazanmak.
7Müzik ve Sahne Sanatları yapıtlarında Solist ve Solo olarak yorumlanmasında artistik ve estetik bireysel yorum becerisi geliştirmek.
8Müzik ve Sahne Sanatları alanında edindiği kazanımlarla Müzikal performanslar ortaya koyarak toplumun sanat hayatına katkıda bulunmak.
9Müzik ve Sahne Sanatları ile ilişkili sanat alanları ve arasındaki etkileşim konusunda bilgi sahibi olmak.
10Müzik ve Sahne Sanatları alanında ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek, Türkçe ve yabancı dilde etkili iletişim becerisi geliştirmek.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BİLGİKuramsal Olgusal 06
BİLGİKuramsal Olgusal 07
BİLGİKuramsal Olgusal 08
BİLGİKuramsal Olgusal 09
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+0 3 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
MSSP 105 BİRİNCİ SINIF SEMİNERİ: TEKNİK 1+1 2 Zorunlu
MSSP 107 TEORİ I: TEMEL MÜZİK BİLGİSİ 3+0 4 Zorunlu
MSSP 109 BATI MÜZİĞİNİN KÖKENLERİ: ANTİK ÇAĞDAN BAROK DÖNEME 2+0 2 Zorunlu
MSSP 111 ENSTRUMAN - I 1+1 8 Zorunlu
MSSP 113 ODA MÜZİĞİ - I 1+1 5 Zorunlu
- Seçmeli/Mssp I 1+1 2 Seçmeli
- Seçmeli/Mssp I 1+1 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli/Mssp I

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+0 3 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
MSSP 106 BİRİNCİ SINIF KONSERİ 1+1 2 Zorunlu
MSSP 108 TEORİ II: TONAL ARMONİ 3+0 4 Zorunlu
MSSP 110 BAROK DÖNEMDE OPERA VE ÇALGI MÜZİĞİ 2+0 2 Zorunlu
MSSP 112 ENSTRUMAN - II 1+1 8 Zorunlu
MSSP 114 ODA MÜZİĞİ - II 1+1 5 Zorunlu
- Seçmeli/Mssp II 1+1 2 Seçmeli
- Seçmeli/Mssp II 1+1 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli/Mssp II

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
MSSP 205 İKİNCİ SINIF SEMİNERİ: STİL 1+1 2 Zorunlu
MSSP 207 TEORİ III: MODAL KONTRPUAN 3+0 4 Zorunlu
MSSP 209 AYDINLANMA ÇAĞINDA AVRUPADA MÜZİK 2+0 3 Zorunlu
MSSP 211 ENSTRUMAN - III 1+1 8 Zorunlu
MSSP 213 ODA MÜZİĞİ - III 1+1 5 Zorunlu
- Seçmeli/Mssp III 2+1 3 Seçmeli
- Seçmeli/Mssp III 2+1 3 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli III 2+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - I 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - I 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli/Mssp III
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - I
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli III

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
MSSP 206 İKİNCİ SINIF KONSERİ 1+1 2 Zorunlu
MSSP 208 TEORİ IV: KLASİK FORM 3+0 4 Zorunlu
MSSP 210 19. YÜZYIL MÜZİĞİ VE MODERNİTE 2+0 3 Zorunlu
MSSP 212 ENSTRUMAN - IV 1+1 8 Zorunlu
MSSP 214 ODA MÜZİĞİ - IV 1+1 5 Zorunlu
- Seçmeli/Mssp IV 2+1 3 Seçmeli
- Seçmeli/Mssp IV 2+1 3 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli IV 1+1 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - II 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - II 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli/Mssp IV
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - II
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli IV

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MSSP 305 ÜÇÜNCÜ SINIF SEMİNERİ: ENSEMBLE 1+1 2 Zorunlu
MSSP 307 20. YÜZYIL MÜZİK TARİHİ 3+0 4 Zorunlu
MSSP 309 PİYANO VE TUŞLU ÇALGILAR REPERTUARI 2+0 4 Zorunlu
MSSP 311 ENSTRUMAN - V 1+1 8 Zorunlu
MSSP 313 ODA MÜZİĞİ - V 1+1 5 Zorunlu
- Seçmeli/Mssp V 2+1 3 Seçmeli
- Yabancı Dil I 4+0 2 Seçmeli
- Seçmeli Bölüm Dışı I 2+0 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli V 3+1 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - III 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli Bölüm Dışı I
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli/Mssp V
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil I
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - III
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli V

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MSSP 306 ÜÇÜNCÜ SINIF KONSERİ 1+1 2 Zorunlu
MSSP 308 ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİ 2+0 2 Zorunlu
MSSP 310 OPERA VE LİED-VOKAL REPERTUARI 2+0 4 Zorunlu
MSSP 312 ENSTRUMAN - VI 1+1 8 Zorunlu
MSSP 314 ODA MÜZİĞİ - VI 1+1 5 Zorunlu
KRY 401 KARİYER PLANLAMA 2+0 2 Zorunlu
- Seçmeli/Mssp VI 2+1 3 Seçmeli
- Yabancı Dil II 4+0 2 Seçmeli
- Seçmeli Bölüm Dışı II 2+0 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli VI 3+1 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - IV 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - IV 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli Bölüm Dışı II
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli/Mssp VI
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil II
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - IV
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli VI

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MSSP 405 DÖRDÜNCÜ SINIF SEMİNERİ: SAHNELEME 1+1 2 Zorunlu
MSSP 407 YAYLI SAZLAR VE ODA MÜZİĞİ REPERTUARI 2+0 3 Zorunlu
MSSP 411 ENSTRUMAN - VII 1+1 8 Zorunlu
MSSP 413 ODA MÜZİĞİ - VII 1+1 5 Zorunlu
- Seçmeli/Mssp VII 2+1 4 Seçmeli
- Seçmeli/Mssp VII 2+1 4 Seçmeli
- Seçmeli/Mssp VII 2+1 4 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli VII 1+1 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - V 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli/Mssp VII
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - V
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli VII

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MSSP 408 NEFESLİ SAZLAR VE ODA MÜZİĞİ REPERTUARI 2+0 3 Zorunlu
MSSP 412 ENSTRUMAN - VIII 1+1 8 Zorunlu
MSSP 414 ODA MÜZİĞİ - VIII 1+1 5 Zorunlu
MSSP 410 DÖRDÜNCÜ SINIF KONSERİ 1+1 2 Zorunlu
- Seçmeli/Mssp VIII 2+1 4 Seçmeli
- Seçmeli/Mssp VIII 2+1 4 Seçmeli
- Seçmeli/Mssp VIII 2+1 4 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli VIII 1+1 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - VI 1+8 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli/Mssp VIII
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - VI
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli VIII


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
19. YÜZYIL MÜZİĞİ VE MODERNİTEZ          
20. YÜZYIL MÜZİK TARİHİZ          
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ          
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ          
AYDINLANMA ÇAĞINDA AVRUPADA MÜZİKZ          
BAROK DÖNEMDE OPERA VE ÇALGI MÜZİĞİZ          
BATI MÜZİĞİNİN KÖKENLERİ: ANTİK ÇAĞDAN BAROK DÖNEMEZ          
BİRİNCİ SINIF KONSERİZ          
BİRİNCİ SINIF SEMİNERİ: TEKNİKZ          
ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİZ          
DÖRDÜNCÜ SINIF KONSERİZ          
DÖRDÜNCÜ SINIF SEMİNERİ: SAHNELEMEZ          
ENSTRUMAN - IZ          
ENSTRUMAN - IIZ          
ENSTRUMAN - IIIZ          
ENSTRUMAN - IVZ          
ENSTRUMAN - VZ          
ENSTRUMAN - VIZ          
ENSTRUMAN - VIIZ          
ENSTRUMAN - VIIIZ          
İKİNCİ SINIF KONSERİZ          
İKİNCİ SINIF SEMİNERİ: STİLZ          
İNGİLİZCE - IZ          
İNGİLİZCE - IIZ          
KARİYER PLANLAMAZ          
NEFESLİ SAZLAR VE ODA MÜZİĞİ REPERTUARIZ          
ODA MÜZİĞİ - IZ          
ODA MÜZİĞİ - IIZ          
ODA MÜZİĞİ - IIIZ          
ODA MÜZİĞİ - IVZ          
ODA MÜZİĞİ - VZ          
ODA MÜZİĞİ - VIZ          
ODA MÜZİĞİ - VIIZ          
ODA MÜZİĞİ - VIIIZ          
OPERA VE LİED-VOKAL REPERTUARIZ          
PİYANO VE TUŞLU ÇALGILAR REPERTUARIZ          
TEORİ I: TEMEL MÜZİK BİLGİSİZ          
TEORİ II: TONAL ARMONİZ          
TEORİ III: MODAL KONTRPUANZ          
TEORİ IV: KLASİK FORMZ          
TÜRK DİLİ - IZ          
TÜRK DİLİ - IIZ          
ÜÇÜNCÜ SINIF KONSERİZ          
ÜÇÜNCÜ SINIF SEMİNERİ: ENSEMBLEZ          
YAYLI SAZLAR VE ODA MÜZİĞİ REPERTUARIZ          
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
AKADEMİK TÜRKÇE - IS          
AKADEMİK TÜRKÇE - IIS          
ALMANCA - IS          
ALMANCA - IIS          
ANADOLU UYGARLIKLARINA GİRİŞ - IIS          
ANADOLU UYGARLIKLARINA GİRİŞ IS          
ATLETİZMS          
BALE KORREPETİSYONS          
CAZ ENSEMBLES          
ÇİNCE - IS          
ÇİNCE - IIS          
DEŞİFRAJS          
DİKSİYONS          
EĞİTİM PSİKOLOJİSİS          
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMES          
EĞİTİME GİRİŞS          
ENSEMBLE - IS          
ENSEMBLE - IIS          
ENSTRÜMAN BİLGİSİS          
ETNİK MÜZİKS          
FRANSIZCA - IS          
FRANSIZCA - IIS          
GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZİĞİ VE FOLKLORS          
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ VE DİVAN MÜZİĞİS          
GENEL SANAT TARİHİ - IS          
GENEL SANAT TARİHİ - IIS          
İSPANYOLCA - IS          
İSPANYOLCA - IIS          
İŞİTME S          
İTALYANCA - IS          
İTALYANCA - IIS          
JAPONCA - IS          
JAPONCA - IIS          
JİMNASTİKS          
KORO IS          
KORO IIS          
KORO IIIS          
KORO IVS          
KORO VS          
KORO VIS          
KORREPETİSYON - IS          
KORREPETİSYON - IIS          
MÜZİK TERMİNOLOJİSİS          
MÜZİKAL ENSEMBLES          
MÜZİKAL TİYATRO ENSEMBLES          
ODA ORKESTRASI - IS          
ODA ORKESTRASI - IIS          
ORKESTRA-IS          
ORKESTRA-IIS          
ORKESTRA-IIIS          
ORKESTRA-IVS          
ORKESTRA-VS          
ORKESTRA-VIS          
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİS          
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİS          
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASIS          
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİS          
POP ENSEMBLES          
POPÜLER MÜZİKS          
PSİKOLOJİS          
REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİMS          
RUSÇA - IS          
RUSÇA - IIS          
SAHNE HAZIRLIK YÖNTEMLERİS          
SANAT TARİHİ KAVRAMLARI - IS          
SANAT TARİHİ KAVRAMLARI - IIS          
SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI - IS          
SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI - IIS          
SENFONİK ORKESTRA - IS          
SENFONİK ORKESTRA - IIS          
SINIF YÖNETİMİS          
SOLFEJS          
TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMIS          
TENİSS          
TOPLUM VE BİLİMS          
TOPLUM VE KÜLTÜRS          
UYGULAMALI BİLGİSAYAR KULLANIMIS          
VOLEYBOLS          
YARDIMCI PİYANO IS          
YARDIMCI PİYANO IIS          
YARDIMCI PİYANO IIIS          
YARDIMCI PİYANO IVS          
YARDIMCI PİYANO VS          
YARDIMCI PİYANO VIS          
YARDIMCI PİYANO VIIS          
YARDIMCI PİYANO VIIIS          
YÜZMES          
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi