655 PEYZAJ MİMARLIĞI

GENEL BİLGİLER
Bölümümüz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin bir bölümü olarak 04.02.2009 YÖK Genel Kurulunun onayı ile kurulmuş olup, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim döneminde öğrenci almaya başlamıştır. Bölümde 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 03 araştırma görevlisinden oluşan toplam 5 akademik personel ile eğitim-öğretim, bilimsel ve akademik çalışmalarda bulunulmaktadır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün dört yıllık eğitim programı süresince; - Planlama, tasarım, onarım, koruma, yönetim ve uygulamaya yönelik dersler, - Yapısal ve bitkisel materyalin tanıtımına ve kullanımına yönelik dersler, - Peyzaj tekniklerine yönelik dersler, - Doğal ve sosyal bilimler kökenli dersler, - Tamamlayıcı dersler, kültür dersleri ve seçime tabi dersler yer alacaktır. Eğitim sürecinin bitiminde Peyzaj Mimarlığı öğrencisinin elde edeceği kazanımlar aşağıda belirtilmiştir: - İnsan ve doğa arasında etkileşim bulunan tüm ölçeklerdeki peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarında, artistik/yaratıcı yetenek ile mantık ve neden çizgisinde düşünme gücüne dayalı fonksiyonel ve estetik çözümleri oluşturabilme yeteneği geliştirmesi, - Verimli, analitik, teknik, iletişim (konuşma, yazma, grafik ve çizimlerle anlatabilme) ve danışmanlık becerisi taşıması, - Bağımsız çalışabilme yeteneği, disiplinlerarası tasarım ve planlama ekipleri içerisinde ve ekiple bütünleşebilecek bir peyzaj mimarı olarak çalışabilme becerisi gösterecek gelişmeyi sağlaması, - Kamu ve özel sektöre ilişkin gerek duyulan çalışmaların çeşitliliği ile bağlantılı olarak, ekolojik, kültürel, ekonomik ve arazi yönetimi konularını anlayabilecek yeteneklere sahip olması, - Planlama ve tasarım uygulamalarını ve sonuçlarını anlayabilmek için gelişen teknolojik alt yapıya hakim teknik donanım (Bilgisayar Destekli Tasarım, Modelleme Programları, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama Teknolojileri) konusunda uzmanlığı doğrultusunda yeterince bilgi sahibi olan ve yeni gelişmeleri hızlı bir şekilde içselleştirebilecek bir yapıya sahip olmasıdır.

Amaçlar
Tarihsel süreçteki yaşam ve kültüre sahip çıkarken, günümüz gerekliliklerine uygun olarak, ulusal ve uluslararası eğitime açık bir yapı sergileyen bölümümüz, diğer meslek grupları ile koordinasyon içinde; - hem insanların gereksinimlerine hem de çevresel değerlere önem vererek plan ve uygulama projeleri üreterek çevre tasarımında ve korunmasında yetkin, - toplumsal gereksinimlere saygılı ve doğal ve kültürel peyzajların korunması temelinde, doğal, kültürel ve sosyal çevre analizleri ve sentezlerine dayalı görsel nitelikleri yüksek, sürdürülebilir ve ekolojik yaşam mekanlarını yaratma konusunda bilgi ve beceriye sahip, - peyzaj planlama, peyzaj tasarımı, peyzaj onarımı ve peyzaj yönetimi alanlarında hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, - çevresel sorunlara çözüm üretebilen, - çevre etiği başta olmak üzere etik değerlere uymayı ilke edinmiş, - dünyayı ve ülkesindeki gelişmeleri yakından izleyen, - araştırma faaliyetleri ile yerel, bölgesel ve ülkesel peyzajların karşı karşıya bulunduğu sorunlara alternatif çözümler üreten, - bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan, - teori ve uygulamayı özümsemiş, - yaşam boyu kendini geliştirmenin ve yenilemenin önemini kavramış, - bilgi ve iletişim teknolojilerini üst düzeyde kullanabilen, - analitik ve eleştirel düşünebilen nitelikli, yetenekli, girişimci, ve dinamik Peyzaj Mimarlarını yetiştirmeyi görev bilmektedir.


Kabul Koşulları
Merkezi Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alan Yükseköğretim Programı olup Sayısal MF-4 Puanı ile öğrenci alınmaktadır.

Mezuniyet Koşulları
Müfredatta tanımlı zorunlu ve seçmeli dersler ile staj çalışmaları dahil olmak üzere toplam 240 AKTS kredi tamamlamak ve PAU Ön Lisans–Lisans Eğitim–Öğretim Yönetmeliği kapsamında öngörülen mezuniyet not ortalaması şartını sağlamak.

İstihdam Olanakları
KPSS sınavı ile Peyzaj Mimarı alımı yapılmakta olup, Peyzaj Mimarları devlet kadrolarında belediyelerde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi bakanlıklar ve teşkilatlarında, Devlet Su İşleri, Tapu Kadastro Müdürlükleri, Karayolları Müdürlükleri, Kalkınma Ajansları, İller Bankası gibi benzeri pek çok kurumda görev yapmaktadırlar. Ayrıca özel sektörlerde mimarlık, mühendislik ve müteahhitlik şirket ve bürolarında, fidanlıklarda, büyük oteller, çeşitli eğlence merkezleri ve rekreasyon alanlarında çalışmaktadırlar. Ülke çapındaki çeşitli üniversitelerden mezun olan peyzaj mimarlarının büyük kısmı mezun oldukları ilk yıl iş bulabilmekte ve mezunların neredeyse tamamı kendi mesleklerinde çalışmaktadırlar. Ülkemizde dış mekânların profesyonel bakış açısıyla tasarımı ve planlanmasına yönelik kamuoyu bilinci her geçen gün artmakta, piyasanın Peyzaj Mimarlığı mezunlarına olan talebi de bu doğrultuda artış göstermektedir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Peyzaj Mimarlığı alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Müfredatta tanımlı zorunlu ve seçmeli dersler ile staj çalışmaları dahil olmak üzere toplam 240 AKTS kredi tamamlamak ve PAU Ön Lisans–Lisans Eğitim–Öğretim Yönetmeliği kapsamında öngörülen mezuniyet not ortalaması şartını sağlamak.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. MURAT ZENGİN  mzengin@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi DUYGU DOĞAN  duygudogan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Ekolojik, ekonomik, mekânsal, sosyal–kültürel ve kurumsal açıdan eşgüdümlü sürdürülebilir planlama model ve yaklaşımları geliştirme.
2Doğal ve kültürel peyzajlara ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanma
3Planlama disiplini bağlamında niteliksel ve niceliksel açıdan uygun yöntemleri seçebilme ve teknolojik araçlar eşliğinde kullanabilme becerisi kazanma.
4Tasarım, planlama ve uygulama çalışmalarında bireysel ve ekip çalışmalarına görev alma ve sorumluluk bilinci kazanma
5Aktörler–paydaşlar ve kurumlar ile toplum arasındaki etkileşimi kavrama becerisi kazanma
6Çok yönlü bakış açısı ve eleştirel düşünme becerisini kazanma–geliştirme.
7Toplumsal, mesleki ve bilimsel–akademik etik ve değer bilinç ve sorumluluğu kazanma.
8Yaşam boyu öğrenme.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BİLGİKuramsal Olgusal 06
BİLGİKuramsal Olgusal 07
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
MAT 135 GENEL MATEMATİK 3+0 3 Zorunlu
PEM 101 TEMEL TASARIM 3+2 10 Zorunlu
PEM 103 ÇİZİM VE GRAFİK ANLATIM TEKNİĞİ 3+2 9 Zorunlu
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+0 2 Zorunlu
- PLANLAMA ve TASARIM - 1 3+0 4 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli - 1 2+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Yabancı Dil-1 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : PLANLAMA ve TASARIM - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PEM 105 TOPRAK BİLGİSİ 3+04Seçmeli
PEM 107 İKLİM BİLGİSİ 3+04Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 101 BEDEN EĞİTİMİ - I 2+02Seçmeli
GSM 101 MÜZİK - I 2+02Seçmeli
GSR 101 RESİM - I 2+02Seçmeli
RSO 111 FOTOĞRAFÇILIK 2+02Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Yabancı Dil-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 0107 ALMANCA - I 2+02Seçmeli
FRA 105 FRANSIZCA - I 2+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
PEM 102 PEYZAJ TASARIMI 3+2 10 Zorunlu
PEM 104 PEYZAJ ENVANTERİ VE ANALİZİ 3+0 4 Zorunlu
PEM 106 PEYZAJ SANAT TARİHİ 3+0 4 Zorunlu
PEM 192 STAJ-I (RESMİ KURUMLAR) 0+0 4 Zorunlu
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+0 2 Zorunlu
- PLANLAMA ve TASARIM - 2 3+0 4 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli - 2 2+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Yabancı Dil-2 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : PLANLAMA ve TASARIM - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PEM 108 JEOMORFOLOJİ 3+04Seçmeli
PEM 110 TOPOĞRAFYA VE ÖLÇME BİLGİSİ 3+04Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 102 BEDEN EĞİTİMİ - II 2+02Seçmeli
GSM 102 MÜZİK - II 2+02Seçmeli
GSR 102 RESİM - II 2+02Seçmeli
HLK 273 YARATICI DRAMA 2+02Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Yabancı Dil-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 0108 ALMANCA - II 2+02Seçmeli
FRA 106 FRANSIZCA - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
PEM 201 PEYZAJ TASARIM STÜDYOSU-1 3+2 9 Zorunlu
PEM 203 BİTKİ MATERYALİ VE KULLANIMI-1 2+2 6 Zorunlu
PEM 205 PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU 3+2 8 Zorunlu
PEM 207 PEYZAJ EKOLOJİSİ 3+0 3 Zorunlu
PEM 209 MİMARLIK BİLGİSİ 2+0 2 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PEM 202 PEYZAJ TASARIM STÜDYOSU-2 3+2 9 Zorunlu
PEM 204 BİTKİ MATERYALİ VE KULLANIMI-2 2+2 6 Zorunlu
PEM 206 PEYZAJ PLANLAMA 2+0 2 Zorunlu
PEM 208 PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ 3+0 3 Zorunlu
PEM 210 PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 2+2 4 Zorunlu
PEM 292 STAJ-II (FİDANLIK) 0+0 4 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PEM 301 PEYZAJ TASARIM STÜDYOSU-3 5+4 11 Zorunlu
PEM 303 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 2+2 4 Zorunlu
PEM 305 BİTKİSEL TASARIM 2+2 4 Zorunlu
PEM 307 BİTKİ MATERYALİ VE KULLANIMI-3 2+2 5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
- PLANLAMA ve TASARIM - 3 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 476 ARKEOLOJİ DÜNYASI 2+02Seçmeli
COG 308 KÜLTÜREL COĞRAFYA 2+02Seçmeli
FIZ 476 DOĞA, FİZİK VE GÖKYÜZÜ 2+02Seçmeli
SOS 375 GENEL SOSYOLOJİ 2+02Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : PLANLAMA ve TASARIM - 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PEM 309 KÜLTÜREL PEYZAJ 3+04Seçmeli
PEM 311 İSTATİSTİK 3+04Seçmeli
PEM 313 PEYZAJ TASARIM STANDARTLARI 3+04Seçmeli
PEM 315 SÜS BİTKİLERİ VE ÜRETİM TEKNİĞİ 3+04Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PEM 302 PEYZAJ PLANLAMA STÜDYOSU I 5+4 11 Zorunlu
PEM 304 DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ 2+0 3 Zorunlu
PEM 306 ENGELSİZ PEYZAJ TASARIM YAKLAŞIMI 2+2 4 Zorunlu
PEM 308 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 2+0 2 Zorunlu
PEM 392 STAJ-III (BÜRO) 0+0 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- PLANLAMA ve TASARIM - 4 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEL 475 BİLİM VE FELSEFE 2+02Seçmeli
PSI 375 SOSYAL PSİKOLOJİ 2+02Seçmeli
SBO 322 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+02Seçmeli
TDE 376 KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL MİRAS 2+02Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : PLANLAMA ve TASARIM - 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PEM 310 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME 3+04Seçmeli
PEM 312 PEYZAJ MALZEME BİLGİSİ 3+04Seçmeli
PEM 314 GÖRSEL ESTETİK 3+04Seçmeli
PEM 316 KENTSEL ULAŞIM PLANLAMASI 3+04Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PEM 401 PEYZAJ PLANLAMA STÜDYOSU-2 5+4 12 Zorunlu
PEM 403 BİTİRME ÇALIŞMASI-1 0+2 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-3 2+0 2 Seçmeli
- PLANLAMA ve TASARIM - 5 3+0 4 Seçmeli
- PLANLAMA ve TASARIM - 5 3+0 4 Seçmeli
- PLANLAMA ve TASARIM - 5 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 376 ŞİFALI BİTKİLER 2+02Seçmeli
BIY 476 DOĞA VE ÇEVRE 2+02Seçmeli
ENVE 422 HAVZA YÖNETİMİ 2+02Seçmeli
SOS 276 TOPLUM VE KÜLTÜR 2+02Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : PLANLAMA ve TASARIM - 5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PEM 405 KEŞİF VE METRAJ 3+04Seçmeli
PEM 407 PEYZAJ YÖNETİMİ 3+04Seçmeli
PEM 408 PEYZAJ UYGULAMA TEKNİĞİ 3+04Seçmeli
PEM 409 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3+04Seçmeli
PEM 410 MESLEKİ ETİK 3+04Seçmeli
PEM 411 PEYZAJ BAKIM TEKNİKLERİ 3+04Seçmeli
PEM 412 KENT, ÇEVRE VE İMAR HUKUKU 3+04Seçmeli
PEM 413 PEYZAJ ERGONOMİSİ 3+04Seçmeli
PEM 414 SOSYAL PEYZAJ 3+04Seçmeli
PEM 415 PEYZAJ ONARIM TEKNİĞİ 3+04Seçmeli
PEM 416 PEYZAJ EKONOMİSİ 3+04Seçmeli
PEM 417 İLETİŞİM BECERİLERİ 3+04Seçmeli
PEM 418 PEYZAJ PLANLAMADA UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ 3+04Seçmeli
PEM 419 GİRİŞİMCİLİK 3+04Seçmeli
PEM 420 YABAN HAYATI 3+04Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PEM 402 KENTSEL TASARIM STÜDYOSU 5+4 10 Zorunlu
PEM 404 BİTİRME ÇALIŞMASI-2 0+2 4 Zorunlu
PEM 406 ÇEVRE VE DOĞA KORUMA 3+0 4 Zorunlu
- PLANLAMA ve TASARIM - 6 3+0 4 Seçmeli
- PLANLAMA ve TASARIM - 6 3+0 4 Seçmeli
- PLANLAMA ve TASARIM - 6 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : PLANLAMA ve TASARIM - 6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PEM 405 KEŞİF VE METRAJ 3+04Seçmeli
PEM 407 PEYZAJ YÖNETİMİ 3+04Seçmeli
PEM 408 PEYZAJ UYGULAMA TEKNİĞİ 3+04Seçmeli
PEM 409 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3+04Seçmeli
PEM 410 MESLEKİ ETİK 3+04Seçmeli
PEM 411 PEYZAJ BAKIM TEKNİKLERİ 3+04Seçmeli
PEM 412 KENT, ÇEVRE VE İMAR HUKUKU 3+04Seçmeli
PEM 413 PEYZAJ ERGONOMİSİ 3+04Seçmeli
PEM 414 SOSYAL PEYZAJ 3+04Seçmeli
PEM 415 PEYZAJ ONARIM TEKNİĞİ 3+04Seçmeli
PEM 416 PEYZAJ EKONOMİSİ 3+04Seçmeli
PEM 417 İLETİŞİM BECERİLERİ 3+04Seçmeli
PEM 418 PEYZAJ PLANLAMADA UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ 3+04Seçmeli
PEM 419 GİRİŞİMCİLİK 3+04Seçmeli
PEM 420 YABAN HAYATI 3+04Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ       *
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ       *
BİTİRME ÇALIŞMASI-1Z**   * *
BİTİRME ÇALIŞMASI-2Z**   * *
BİTKİ MATERYALİ VE KULLANIMI-1Z********
BİTKİ MATERYALİ VE KULLANIMI-2Z********
BİTKİ MATERYALİ VE KULLANIMI-3Z********
BİTKİSEL TASARIMZ********
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİZ  *    *
ÇEVRE VE DOĞA KORUMAZ**   ***
ÇİZİM VE GRAFİK ANLATIM TEKNİĞİZ   *   *
DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜZ**     *
ENGELSİZ PEYZAJ TASARIM YAKLAŞIMIZ   *****
GENEL MATEMATİKZ       *
İNGİLİZCE - IZ       *
İNGİLİZCE - IIZ       *
KENTSEL TASARIM STÜDYOSUZ * * ***
MİMARLIK BİLGİSİZ     * *
PEYZAJ EKOLOJİSİZ *   * *
PEYZAJ ENVANTERİ VE ANALİZİZ *   * *
PEYZAJ KONSTRÜKSİYONUZ   * * *
PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMZ   *   *
PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİZ**   * *
PEYZAJ PLANLAMAZ********
PEYZAJ PLANLAMA STÜDYOSU IZ********
PEYZAJ PLANLAMA STÜDYOSU-2Z********
PEYZAJ SANAT TARİHİZ *   * *
PEYZAJ TASARIM STÜDYOSU-1Z * *****
PEYZAJ TASARIM STÜDYOSU-2Z * *** *
PEYZAJ TASARIM STÜDYOSU-3Z * *** *
PEYZAJ TASARIMIZ   *   *
STAJ-I (RESMİ KURUMLAR)Z   * ** 
STAJ-II (FİDANLIK)Z   ** **
STAJ-III (BÜRO)Z** *****
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMAZ*   ** *
TEMEL TASARIMZ     * *
TÜRK DİLİ - IZ       *
TÜRK DİLİ - IIZ       *
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
ALMANCA - IS        
ALMANCA - IIS        
ARKEOLOJİ DÜNYASIS *   ***
BEDEN EĞİTİMİ - IS      **
BEDEN EĞİTİMİ - IIS       *
BİLİM VE FELSEFES     * *
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMES   **** 
DOĞA VE ÇEVRES**   ***
DOĞA, FİZİK VE GÖKYÜZÜS       *
FOTOĞRAFÇILIKS       *
FRANSIZCA - IS        
FRANSIZCA - IIS        
GENEL SOSYOLOJİS    ****
GİRİŞİMCİLİKS     *  
GÖRSEL ESTETİKS     *  
HAVZA YÖNETİMİS**  ** *
İKLİM BİLGİSİS ***   *
İLETİŞİM BECERİLERİS     * *
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİMS    ****
İSTATİSTİKS     * *
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİS       *
JEOMORFOLOJİS *   * *
KENT, ÇEVRE VE İMAR HUKUKUS    * * 
KENTSEL ULAŞIM PLANLAMASIS       *
KEŞİF VE METRAJS    *  *
KÜLTÜREL COĞRAFYAS     * *
KÜLTÜREL PEYZAJS *   ***
KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL MİRASS     ***
MESLEKİ ETİKS      **
MÜZİK - IS     * *
MÜZİK - IIS       *
PEYZAJ BAKIM TEKNİKLERİS   *   *
PEYZAJ EKONOMİSİS**   ** 
PEYZAJ ERGONOMİSİS**   *  
PEYZAJ MALZEME BİLGİSİS*  * *  
PEYZAJ ONARIM TEKNİĞİS*****  *
PEYZAJ PLANLAMADA UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİS****    
PEYZAJ TASARIM STANDARTLARIS*  *   *
PEYZAJ UYGULAMA TEKNİĞİS     *  
PEYZAJ YÖNETİMİS** *****
RESİM - IS     * *
RESİM - IIS       *
SOSYAL PEYZAJS *** *  
SOSYAL PSİKOLOJİS       *
SÜS BİTKİLERİ VE ÜRETİM TEKNİĞİS     *  
ŞİFALI BİTKİLERS**     *
TOPLUM VE KÜLTÜRS     *  
TOPOĞRAFYA VE ÖLÇME BİLGİSİS       *
TOPRAK BİLGİSİS * **  *
YABAN HAYATIS * * * *
YARATICI DRAMAS       *
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU