653 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

GENEL BİLGİLER
Şehir ve Bölge Planlama lisans programının hedefi, planlama, tasarım ve politika, hem yapılı hem de doğal çevrelerin sosyo-ekonomik, kültürel, fiziksel/mekânsal ve kurumsal sorunları, kültürel ve doğal miras varlıklarının korunması, sosyal adalet, kamu yararı, estetik değerler ve işlevsellik ile birlikte analitik düşünce becerisi olmak üzere bir dizi akademik ilgi alanına dayanmaktadır.

Amaçlar
Avrupa Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi uyarınca; yaşam boyu eğitim ve öğrenci merkezlilik ilkelerine uygun olarak, planlama-tasarım-uygulama süreçlerinin her aşamasında evrensel etik değerler ile sürdürülebilirlik ilkeleri temelinde kamu yararı-toplum yararı ilkelerini ön planda tutan, doğal ve kültürel miras koruma bilincine sahip, alanında uzmanlaşmış ve yetkin, sorumluluk üstlenebilen, disiplinler-arası çalışmalarda etkin görev ve sorumluluk alabilen, inisiyatif kullanan, alternatif düşünme ve rasyonel çözüm üretebilme yeteneğine sahip, özgüveni gelişmiş şehir plancıları yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Merkezi Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alan Yükseköğretim Programı olup Sayısal MF-4 Puanı ile öğrenci alınmaktadır.

Mezuniyet Koşulları
Müfredatta tanımlı zorunlu ve seçmeli dersler ile staj çalışmaları dahil olmak üzere toplam 240 AKTS kredi tamamlamak ve PAU Ön Lisans–Lisans Eğitim–Öğretim Yönetmeliği kapsamında öngörülen mezuniyet not ortalaması şartını sağlamak.

İstihdam Olanakları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı bünyesinde merkez ve taşra teşkilatları birimlerinde, Valilik, Büyükşehir ve İl–İlçe Belediyeleri gibi yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, Üniversiteler ve Araştırma-Geliştirme Merkezlerinde, Şehir ve Bölge Planlama–Mimarlık ve Kentsel Tasarım şirketleri ile inşaat–yapı sektöründeki yatırımcı firmalarda ve gayrimenkul değerleme–geliştirme sektöründeki finans ve inşaat firmalarında Şehir Plancısı olarak istidam edilmektedir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Şehir ve Bölge Planlama alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki Yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri esas alınarak intibak işlemleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Müfredatta tanımlı zorunlu ve seçmeli dersler ile staj çalışmaları dahil olmak üzere toplam 240 AKTS kredi tamamlamak ve PAU Ön Lisans–Lisans Eğitim–Öğretim Yönetmeliği kapsamında öngörülen mezuniyet not ortalaması şartını sağlamak.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. KORAY ÖZCAN  korayozcan@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIProf. Dr. OĞUZ ÖZBEK  oguzozbek@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Planlamanın diğer birimlerle olan ilişkisini kavrama ve disiplinler–arası işbirliği kurma ve ekip çalışmalarına yatkınlığı geliştirme.
2Planlamanın diğer birimlerle olan ilişkisini kavrama ve disiplinler–arası işbirliği kurma ve ekip çalışmalarına yatkınlığı geliştirme.
3Toplumsal, mesleki ve bilimsel–akademik etik ve değer bilinç ve sorumluluğu kazandırma.
4Mekânsal, sosyal–kültürel, ekonomik, ekolojik ve kurumsal açıdan eşgüdümlü sürdürülebilir planlama model ve yaklaşımları geliştirme.
5Planlama disiplini bağlamında niteliksel ve niceliksel açıdan uygun yöntemleri seçebilme ve teknolojik araçlar eşliğinde kullanabilme becerisi kazandırma.
6Aktörler–paydaşlar ve kurumlar ile toplum arasındaki etkileşimi kavrama becerisi edindirme.
7Çok yönlü bakış açısı ve eleştirel düşünme becerisini kazandırma–geliştirme.
8Bütüncül bir düşünce sistemi içinde uygulama yeteneği veri toplama, analiz–sentez ve yorumlama becerisi kazandırma.
9Yaşam boyu öğrenme.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Anlam Çözümleme TablolarıAnlam çözümleme tablosu öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarını sağlayan bir yöntemdir. Öğrenciler, iki boyutlu bir tablo üzerinde çalışarak öğrenirler. Örneğin, tablonun bir boyutunda hayvanlar diğer boyutunda da besinler yer alıyorsa, öğrenciler hayvanların besin maddelerini (kesişim noktalarında) işaretleyerek öğrenme fırsatı elde ederler.
Kavram KarikatürleriKavramlara ilişkin bilgilerin düşündürücü ve tartışmaya yol açacak şekilde karikatürize edilmesiyle, tartışma ve öğrenme fırsatı yaratmayı ifade eder. Genellikle kavram karikatürlerinde bilgilerin örtük verilmesi ve çelişkilerin sunulması, dikkat çeker ve düşünme fırsatı yaratır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BİLGİKuramsal Olgusal 06
BİLGİKuramsal Olgusal 07
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
MAT 123 GENEL MATEMATİK - I 3+0 3 Zorunlu
SBP 100 STÜDYO 1 6+6 11 Zorunlu
SBP 102 KENT PLANLAMA 1 3+0 3 Zorunlu
SBP 104 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 2+2 4 Zorunlu
SBP 103 EKOLOJİ 3+0 3 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
MAT 122 GENEL MATEMATİK - II 2+0 3 Zorunlu
SBP 150 STÜDYO 2 6+6 12 Zorunlu
SBP 152 KENT PLANLAMA 2 3+0 3 Zorunlu
SBP 153 KENT SOSYOLOJİSİ 3+0 3 Zorunlu
EKON 105 GENEL EKONOMİ 3+0 3 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HIG 123 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 3+0 2 Zorunlu
SBP 203 KENT COĞRAFYASI 3+0 3 Zorunlu
SBP 204 KENT VE TOPLUM YÖNETİMİ 3+0 3 Zorunlu
SBP 205 PLANLAMADA İSTATİSTİK 3+0 3 Zorunlu
SBP 206 PROJEKSİYON VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 3 Zorunlu
SBP 207 KENTSEL ALTYAPI PLANLAMASI 3+0 3 Zorunlu
SBP 201 STÜDYO 3 4+4 10 Zorunlu
SBP 202 KENT PLANLAMA TARİHİ 3+0 3 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Formasyon - I 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - I

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISG 156 İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI 3+0 2 Zorunlu
SBP 252 KENTSEL TASARIM 2+2 4 Zorunlu
SBP 253 PLANLAMADA SAYISAL YÖNTEMLER 3+0 4 Zorunlu
SBP 254 ULAŞIM PLANLAMASI 3+0 3 Zorunlu
SBP 255 İMAR VE ÇEVRE HUKUKU 3+0 3 Zorunlu
SBP 251 STÜDYO 4 4+4 10 Zorunlu
- KENTSEL PLANLAMA 1 4+0 4 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - II 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : KENTSEL PLANLAMA 1
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - II

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBP 303 KENTSEL KORUMA 3+0 3 Zorunlu
SBP 304 MEKÂNSAL İKTİSAT 3+0 3 Zorunlu
SBP 305 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 1+2 3 Zorunlu
SBP 350 STAJ ÇALIŞMALARI–1 0+0 2 Zorunlu
SBP 301 STÜDYO 5 4+4 12 Zorunlu
SBP 302 PLANLAMA KURAMLARI 3+0 3 Zorunlu
- KENTSEL PLANLAMA 2 4+0 4 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - III 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : KENTSEL PLANLAMA 2
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - III

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SBP 353 KENTSEL POLİTİKALAR 3+0 3 Zorunlu
SBP 351 STUDYO 6 4+4 12 Zorunlu
SBP 352 BÖLGE PLANLAMA 3+0 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-1 3+0 4 Seçmeli
- KENTSEL PLANLAMA 3 3+0 4 Seçmeli
- KENTSEL PLANLAMA 3 3+0 4 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - IV 2+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - IV 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-1
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : KENTSEL PLANLAMA 3
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - IV

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KRY 401 KARİYER PLANLAMA 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
SBP 401 STÜDYO 7 4+4 12 Zorunlu
SBP 450 STAJ ÇALIŞMALARI–2 0+0 2 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-2 3+0 4 Seçmeli
- KENTSEL PLANLAMA 4 3+0 4 Seçmeli
- KENTSEL PLANLAMA 4 3+0 4 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - V 2+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - V 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-2
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : KENTSEL PLANLAMA 4
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - V

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
SBP 451 STÜDYO 8 4+4 12 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-3 2+0 4 Seçmeli
- KENTSEL PLANLAMA 5 3+0 4 Seçmeli
- KENTSEL PLANLAMA 5 3+0 4 Seçmeli
- KENTSEL PLANLAMA 5 3+0 4 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - VI 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - VI 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-3
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : KENTSEL PLANLAMA 5
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - VI


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ         
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ         
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMZ      * *
BÖLGE PLANLAMAZ* ***  * 
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİZ*  ** ***
EKOLOJİZ* *** ***
GENEL EKONOMİZ         
GENEL MATEMATİK - IZ         
GENEL MATEMATİK - IIZ         
İMAR VE ÇEVRE HUKUKUZ  *  **  
İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATIZ         
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞZ         
KARİYER PLANLAMAZ         
KENT COĞRAFYASIZ* ****** 
KENT PLANLAMA 1Z* **     
KENT PLANLAMA 2Z    ** * 
KENT PLANLAMA TARİHİZ*  * *   
KENT SOSYOLOJİSİZ*  *     
KENT VE TOPLUM YÖNETİMİZ  *  *   
KENTSEL ALTYAPI PLANLAMASIZ   * * * 
KENTSEL KORUMAZ* **     
KENTSEL POLİTİKALARZ  * *** *
KENTSEL TASARIMZ** **  **
MEKÂNSAL İKTİSATZ*  ** ** 
PLANLAMA KURAMLARIZ  ** *  *
PLANLAMADA İSTATİSTİKZ*   * ***
PLANLAMADA SAYISAL YÖNTEMLERZ    * ** 
PROJEKSİYON VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ ** * ***
STAJ ÇALIŞMALARI–1Z* * * ***
STAJ ÇALIŞMALARI–2Z* * * ***
STUDYO 6Z*********
STÜDYO 1Z         
STÜDYO 2Z         
STÜDYO 3Z*********
STÜDYO 4 Z*********
STÜDYO 5Z*********
STÜDYO 7Z*********
STÜDYO 8Z*********
TÜRK DİLİ - IZ         
TÜRK DİLİ - IIZ         
ULAŞIM PLANLAMASIZ   **  * 
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
AFET PLANLAMASIS* ** **  
ANAKENT PLANLAMASIS* ** *   
BİLİM VE FELSEFES         
BÖLGE PLANLAMA TARİHİS*  *    *
BÖLGESEL GELİŞME STRATEJİLERİ VE KENTS         
BÖLGESEL MEKÂNS*  ** ** 
EĞİTİM PSİKOLOJİSİS         
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMES         
EĞİTİME GİRİŞS         
GAYRİMENKUL DEĞERLEME İLKELERİS         
GÖRSEL İFADE VE SUNUM TEKNİKLERİS         
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DUYARLI PLANLAMAS         
İNGİLİZCE - IS         
İNGİLİZCE - IIS         
KENT PLANLAMA MESLEK ETİĞİS  * **** 
KENT VE SİNEMAS*    **  
KENTSEL MORFOLOJİS*  *   * 
KURUMSAL İKTİSATS*  ***** 
KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL MİRASS         
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİS         
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİS         
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASIS         
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİS         
PLANLAMADA GÜNCEL TARTIŞMALARS         
PROJE YÖNETİMİS *   * * 
REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİMS         
SINIF YÖNETİMİS         
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENTS         
TOPLU TAŞIM PLANLAMASIS*  **  * 
TOPLUM VE KÜLTÜRS         
TRAFİK PLANLAMASIS*   *  * 
TURİZM PLANLAMASIS* ***  * 
TÜRK KENT PLANLAMA TARİHİS*  * *   
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2023 PAU