281 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

GENEL BİLGİLER
Yüksekokul Adı: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Öğretim Dili: Türkçe Öğretim Süresi: 4 yıl Yüksekokulumuz 1994 yılında eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 1999 yılında vermiştir.

Amaçlar
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunun amacı Lisans düzeyinde Fizyoterapist, mezuniyet sonrası programlar kapsamında uzman ve doktor fizyoterapistler yetiştirmektir. Ülkemizin Rehabilitasyon hizmetini karşılamak üzere nitelikli ve kaliteli fizyoterapist yetiştirmek ve fizyoterapi mesleğinin devamlılığını korumak, gelişimini sağlamak ve yaygınlaştırarak toplum sağlığına en iyi rehabilitasyon hizmetini verebilmektir. Ülkemizde fizyoterapi okulları içerisinde standartları belirleyebilen ve lider konumunda olan, güçlü kadroya sahip, alanında ulusal ve uluslar arası projelerde yer alan en iyi ve en çok tercih edilen fakülte olmaktır.


Kabul Koşulları
Lise Mezunu olmak ve ÖSYM'nin giriş sınavını kazanmak.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin müfredatta bulunan zorunlu uygulamaları da içeren, zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve Pamukkale Üniversitesi lisans yönetmeliğinde belirlenen minimum 240 AKTS 'nin tamamlaması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Devlet ve özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde, Kaplıca merkezleri, huzurevleri, özel eğitim merkezleri, spor klüpleri, rehabilitasyon merkezlerinde fizyoterapist olarak çalışabilirler. Ayrıca Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına katılabilirler. Ülkemizde fizyoterapistler için iş sorunu yoktur.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin müfredatta bulunan zorunlu uygulamaları da içeren, zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve Pamukkale Üniversitesi lisans yönetmeliğinde belirlenen minimum 240 AKTS 'nin tamamlaması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
İletişim bilgisi bulunamadı.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Rehabilitasyon ekibinde aktif ve etkin rol alır
2Rehabilitasyon biliminin gelişimine katkıda bulunur
3Mesleki etik ilkeleri ve hasta haklarını benimser
4Hastaları fizyoterapi ve rehabilitasyon açısından değerlendirerek uygun tedavi programını planlar ve uygular
5Özürlüleri fizyoterapi ve mesleki rehabilitasyon açısından değerlendirir ve uygun tedavi programını planlar ve uygular
6Koruyucu rehabilitasyon hizmetleri kapsamında görev alır, sağlıklı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar yapar
7Fizyoterapi ve rehabilitasyon birimlerinde liderlik ve yöneticilik yapar
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Mikro ÖğretimBu yöntem öğretmen adaylarının sınıf içindeki üstleneceği rollerini ve sınıfta uygulayacağı davranışlarını tam olarak benimseyip bunları kazanmalarını sağlamayı amaçlasa da, farklı alanlarda yöntemin uygulanması olanaklıdır. Belli başlı becerilerin öğretiminde video ve ses kayıt cihazlarının sunduğu olanakları öğrenme ortamlarına taşımaya olanak sağlar. Öğrenci performansının kaydedilmesi ve elde edilen kaydın çözümlenerek hataların giderilmesi esasına dayanır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 08
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 08
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 09
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 05
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 08
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 09
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 10
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIP 131 ANATOMİ - I 4+3 7 Zorunlu
TIP 133 FİZYOLOJİ - I 3+2 6 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
FTR 131 REHABİLİTASYON VE ETİK PRENSİPLER 3+0 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-1 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-1 2+0 3 Seçmeli
- Fizyoterapi-Rehab. Seçmeli I 2+0 2 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 2+0 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-1 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIP 121 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 2+03Seçmeli
TIP 125 PSİKOLOJİ 2+03Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi-Rehab. Seçmeli I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 133 ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ 2+02Seçmeli
FTR 135 DANS TERAPİ 2+02Seçmeli
FTR 256 FİZYOTERAPİ VE TÜRKÇE 2+02Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+02Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 101 BEDEN EĞİTİMİ - I 2+01,5Seçmeli
GSM 101 MÜZİK - I 2+01,5Seçmeli
GSR 101 RESİM - I 2+01,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIP 132 ANATOMİ - II 4+3 7 Zorunlu
TIP 134 FİZYOLOJİ - II 3+2 6 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
FTR 132 FİZYOTERAPİ'DE METEDOLOJİ 3+0 3 Zorunlu
FTR 108 PSİKO-SOSYAL REHABİLİTASYON 1+0 2 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-2 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-2 2+0 3 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-2 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIP 128 BİYOKİMYA 2+03Seçmeli
TIP 130 HİSTOLOJİ 2+03Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+02Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 102 BEDEN EĞİTİMİ - II 2+01,5Seçmeli
GSM 102 MÜZİK - II 2+01,5Seçmeli
GSR 102 RESİM - II 2+01,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIP 221 NÖROANATOMİ 2+0 2 Zorunlu
TIP 223 NÖROFİZYOLOJİ 2+0 2 Zorunlu
TIP 225 PATOLOJİ 2+0 2 Zorunlu
SOS 259 İLETİŞİM TEKNİKLERİ 1+0 1 Zorunlu
FTR 130 ISI - IŞIK 2+0 2 Zorunlu
FTR 241 ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR - I 3+2 5 Zorunlu
FTR 277 FİZYOTERAPİ´ DE DEĞERLENDİRME VE ANALİZ 3+2 5 Zorunlu
FTR 299 MANİPULATİF TEDAVİ TEKNİKLERİ - I 3+2 4 Zorunlu
TIP 236 DAHİLİ BİLİMLER 2+0 2 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-3 1+0 1 Seçmeli
- Seçmeli-3 1+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-3 1+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIP 231 BESLENME İLKELERİ 1+01Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 251 HİDROTERAPİ VE KAPLICA REHABİLİTASYON 1+02Seçmeli
FTR 253 SALON SPORLARI 1+02Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIP 230 KLİNİK NÖROLOJİ 2+0 2 Zorunlu
FTR 382 CERRAHİ BİLİMLER 2+0 2 Zorunlu
FTR 298 TEDAVİ HAREKETLERİ PRENSİPLERİ 3+2 5 Zorunlu
FTR 270 ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR - II 3+2 5 Zorunlu
FTR 286 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ 2+0 3 Zorunlu
FTR 230 BİYOMEKANİ VE KİNEZYOLOJİ - I 1+2 4 Zorunlu
FTR 248 KLİNİK YAZ STAJI I 0+30 5 Zorunlu
- seçmeli 4 1+0 2 Seçmeli
- seçmeli 4 1+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : seçmeli 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 245 AĞRI VE FİZYOTERAPİ 1+02Seçmeli
FTR 250 ÖZÜRLÜLER VE SPOR 1+02Seçmeli
FTR 252 SU İÇİ EGZERSİZ 1+02Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIP 323 KLİNİK BİLİMLERİ - I 2+0 2 Zorunlu
FTR 371 NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR - I 3+1 4 Zorunlu
FTR 377 PEDİATRİK REHABİLİTASYON 3+2 5 Zorunlu
FTR 389 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON 3+0 3 Zorunlu
FTR 375 PULMONER REHABİLİTASYON 3+1 4 Zorunlu
FTR 345 MANİPULATİF TEDAVİ TEKNİKLERİ II 3+2 5 Zorunlu
FTR 325 BİYOMEKANİ VE KİNEZYOLOJİ - II 1+2 2 Zorunlu
FTR 329 KONUŞMA TERAPİSİ 1+0 1 Zorunlu
- Seçmeli-5 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-5 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 349 PROTEZ VE REHABİLİTASYON 2+02Seçmeli
FTR 351 SPORCU DEĞERLENDİRMESİ 2+02Seçmeli
FTR 355 SPORDA FİZYOTERAPİ 2+02Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIP 326 KLİNİK BİLİMLERİ - 2 2+0 2 Zorunlu
FTR 387 NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR II 2+2 4 Zorunlu
FTR 376 KARDİYAK REHABİLİTASYON 2+0 3 Zorunlu
FTR 380 NÖROLOJİK REHABİLİTASYON 3+2 5 Zorunlu
FTR 399 ROMATİZMAL HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 2+0 2 Zorunlu
FTR 303 ORTEZ VE REHABİLİTASYON 1+2 2 Zorunlu
FTR 356 KLİNİK YAZ STAJI II 0+30 5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-5 1+0 1 Seçmeli
- Fizyoterapi-Rehab. Seçmeli VI 1+0 1 Seçmeli
- Seçmeli-6 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-6 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-7 1+0 1 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIP 324 PSİKİYATRİ 1+01Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi-Rehab. Seçmeli VI
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 255 PİLATES 1+01Seçmeli
FTR 357 ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ 2+01Seçmeli
FTR 367 SOSYAL REHABİLİTASYON TOPLUM HİZMET UYGULAMALARI 1+01Seçmeli
FTR 396 STABİLİZASYON EGZERSİZLERİ 1+01Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 364 GERİATRİK REHABİLİTASYON 2+02Seçmeli
FTR 366 İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ 2+02Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-7
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 368 YOGA 1+01Seçmeli
FTR 369 EL REHABİLİTASYONU 2+01Seçmeli
FTR 370 ERGONOMİ 1+01Seçmeli
FTR 372 KADIN SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 1+01Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 401 FİZYOTERAPİ` DE ARAŞTIRMA YÖNT.- I 2+0 3 Zorunlu
FTR 419 REHABİLİTASYON SEMİNERİ 2+0 3 Zorunlu
FTR 421 KLİNİK UYGULAMA - I 5+15 15 Zorunlu
FTR 423 HALK SAĞLIĞI VE TOPLUM TEMELLİ REHABİLİTASYON 2+0 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-6 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-6 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 271 EGZERSİZ VE SAĞLIK 2+03Seçmeli
SBKY 423 SAĞLIK HUKUKU 2+03Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 412 FİZYOTERAPİ` DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2+0 2 Zorunlu
FTR 402 FİZYOTERAPİ` DE ARAŞTIRMA YÖNT.- II 2+0 5 Zorunlu
FTR 420 KLİNİK KARAR VERME 2+0 4 Zorunlu
FTR 422 KLİNİK UYGULAMA - II 5+15 15 Zorunlu
FTR 428 MESLEKİ REHABİLİTASYON 1+0 2 Zorunlu
- Fizyoterapi Rehab 8 1+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Rehab 8
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FTR 392 EVDE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ 1+02Seçmeli
FTR 398 KAS İSKELET SİSTEMİ AĞRILARINDA DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 1+02Seçmeli
FTR 426 ROBOTİK REHABİLİTASYON 1+02Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
ANATOMİ - IZ*******
ANATOMİ - IIZ*******
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ*     
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ*     *
BİYOMEKANİ VE KİNEZYOLOJİ - IZ *** * 
BİYOMEKANİ VE KİNEZYOLOJİ - IIZ   * * 
CERRAHİ BİLİMLERZ       
DAHİLİ BİLİMLERZ*******
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİZ       
ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR - IZ       
ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR - IIZ       
FİZYOLOJİ - IZ**** **
FİZYOLOJİ - IIZ**** **
FİZYOTERAPİ` DE ARAŞTIRMA YÖNT.- IZ**    *
FİZYOTERAPİ` DE ARAŞTIRMA YÖNT.- IIZ **   
FİZYOTERAPİ` DE YÖNETİM VE ORGANİZASYONZ **  **
FİZYOTERAPİ´ DE DEĞERLENDİRME VE ANALİZZ       
FİZYOTERAPİ'DE METEDOLOJİZ*    *
HALK SAĞLIĞI VE TOPLUM TEMELLİ REHABİLİTASYONZ*   ***
ISI - IŞIKZ *** * 
İLETİŞİM TEKNİKLERİZ *    *
KARDİYAK REHABİLİTASYONZ       
KLİNİK BİLİMLERİ - 2Z***  **
KLİNİK BİLİMLERİ - IZ***  **
KLİNİK KARAR VERMEZ****   
KLİNİK NÖROLOJİZ*******
KLİNİK UYGULAMA - IZ*  * * 
KLİNİK UYGULAMA - IIZ*  * * 
KLİNİK YAZ STAJI IZ****   
KLİNİK YAZ STAJI IIZ*****  
KONUŞMA TERAPİSİZ*  *   
MANİPULATİF TEDAVİ TEKNİKLERİ - IZ       
MANİPULATİF TEDAVİ TEKNİKLERİ IIZ       
MESLEKİ REHABİLİTASYONZ*******
NÖROANATOMİZ   *   
NÖROFİZYOLOJİZ** *   
NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR - IZ       
NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR IIZ       
NÖROLOJİK REHABİLİTASYONZ       
ORTEZ VE REHABİLİTASYONZ * ****
ORTOPEDİK REHABİLİTASYONZ       
PATOLOJİZ** *   
PEDİATRİK REHABİLİTASYONZ       
PSİKO-SOSYAL REHABİLİTASYONZ       
PULMONER REHABİLİTASYONZ       
REHABİLİTASYON SEMİNERİZ * *  *
REHABİLİTASYON VE ETİK PRENSİPLERZ* **  *
ROMATİZMAL HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONZ       
TEDAVİ HAREKETLERİ PRENSİPLERİZ       
TÜRK DİLİ - IZ *   *
TÜRK DİLİ - IIZ **   *
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
AĞRI VE FİZYOTERAPİS       
ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİS*******
BEDEN EĞİTİMİ - IS*    * 
BEDEN EĞİTİMİ - IIS*    * 
BESLENME İLKELERİS   *** 
BİYOKİMYAS** *   
DANS TERAPİS*******
EGZERSİZ VE SAĞLIKS       
EL REHABİLİTASYONUS*******
ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİS*******
ERGONOMİS*******
EVDE REHABİLİTASYON HİZMETLERİS       
FİZYOTERAPİ VE TÜRKÇES       
GERİATRİK REHABİLİTASYONS****  *
HİDROTERAPİ VE KAPLICA REHABİLİTASYONS* ***  
HİSTOLOJİS*******
İNGİLİZCE - IS       
İNGİLİZCE - IIS       
İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİS*******
KADIN SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONS       
KAS İSKELET SİSTEMİ AĞRILARINDA DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİS       
MÜZİK - IS*  * * 
MÜZİK - IIS*  * * 
ÖZÜRLÜLER VE SPORS**  * *
PİLATESS*******
PROTEZ VE REHABİLİTASYONS*   *  
PSİKİYATRİS****** 
PSİKOLOJİS ***** 
RESİM - IS* * * 
RESİM - IIS* * * 
ROBOTİK REHABİLİTASYONS***** *
SAĞLIK HUKUKUS***   *
SALON SPORLARIS*  * * 
SOSYAL REHABİLİTASYON TOPLUM HİZMET UYGULAMALARIS*******
SPORCU DEĞERLENDİRMESİS*  * * 
SPORDA FİZYOTERAPİS*  * * 
STABİLİZASYON EGZERSİZLERİS       
SU İÇİ EGZERSİZS**** **
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİKS * *** 
YOGAS   * * 
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU