270 TIP DOKTORLUĞU

GENEL BİLGİLER
Fakültemiz 1987 yılında “Denizli Tıp Fakültesi” adı altında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994 yılında hastanesini Denizli’de hizmete açmıştır. 1996-1997 eğitim öğretim yılından itibaren IV, V ve VI. sınıflar Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitime başlamışlardır. Eğitimimiz 1999’dan itibaren probleme dayalı “aktif öğrenme” yöntemi ile sürdürülmektedir. Öğrenci merkezli olan eğitim; I, II. ve III. sınıflarda probleme dayalı; IV. ve V. sınıflarda ise taska dayalıdır. Dönem VI; koruyucu hekimliğin, bilimsel düşüncenin, sürekli mesleksel eğitim ve gelişimin öneminin özümsenme amaçlarıyla intörnlük eğitimini kapsamaktadır. Probleme dayalı öğrenme oturumları öğrencilere ekip çalışması, gruba liderlik etme, dinleme, not tutma, işbirliği, takım üyelerinin görüşlerine saygı, yayınlara kritik değer biçme, kendi kendine öğrenme ve kaynaklara erişim, sunum yapma beceri ve tutumlarını kazandırmaktadır. Probleme dayalı oturumların yanında biyolojik, davranış ve iletişim becerileri, mesleksel değerler ve etik konularını kapsayan sunumlar; anatomi, laboratuvar ve mesleksel beceriler uygulamaları; toplumsal konulara yönelik sunum ve alan çalışmaları; bilgiye erişim ve araştırma becerilerinin gelişmesini hedefleyen özel çalışma modüllerini kapsamaktadır. Taska dayalı eğitim yapılandırılmış hastalık grupları kapsamındaki eğitim programı hasta başı eğitim, poliklinik uygulamaları, öğretim üyeleri sunumları, seminerler, saha çalışmaları vb. ile zenginleştirilmiştir. Ayrıntılı bilgiye http://pau.edu.tr/dosyalar/pau/katalog09.pdf ve http://pau.edu.tr/tip adreslerinden erişilebilir.

Amaçlar
Amacımız: Etik ve deontolojik kurallara bağlı, öğrenmeyi öğrenen, yeterli bilgi birikimine sahip, doğru tanı koyabilen, gerekli tedaviyi bulunduğu yerin imkanları ölçüsünde uygulayabilen, toplum sağlığını ve koruyucu hekimliği ön planda tutan, doğru iletişim kurabilen, kendini sürekli geliştirebilen, ekip çalışmasının önemini bilen, gerektiğinde lider rolü üstlenebilecek, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda donanımlı ve yetkin hekimler yetiştirmektir. Hedefimiz: Evrensel ve etik değerler ışığında, ülkenin sağlık gereksinimlerini bilen, birinci basamak sağlık hizmetleri konusunda yetkin, sürekli gelişmeye ve öğrenmeye açık, bilim ve teknolojinin olanaklarından yararlanarak bilime katkı yapabilen, çözüm üreten, topluma örnek çağdaş hekimlerdir.


Kabul Koşulları
Programa kayıt koşulu lise diplomasına sahip ve yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavından (SAYISAL) yeterli puan almış olmaktır...

Mezuniyet Koşulları
Tıp Fakültesi'nde eğitim süresi altı yıldır. Her yıl dönem olarak adlandırılır. Tıp Fakültesi’nde dönem I, II ve III’te “Sınıf Geçme” sistemi ile dönem IV ve V’te blok geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır. Dönem VI’da öğrencinin her uygulama diliminden yeterlilik alması gerekir. Tıp doktorluğu öğretim programında bir dönem başarılmadıkça bir sonraki döneme başlanamaz ve Dönem V başarılmadıkça Dönem VI’dan hiçbir uygulama dilimi alınamaz. Mezuniyet için toplam 360 AKTS kredisi gereklidir. 2019-2020 yılından başlayarak başarı puanı 65’tir. Ayrıntılı bilgi, http://pau.edu.tr/tip adresinden “mezuniyet öncesi” uzantısından, “yasa ve yönetmelikler” başlığındaki ilgili yasal mevzuattan öğrenilebilir.

İstihdam Olanakları
Mezunlarımız, tıp doktoru unvanı ile pratisyen hekim olarak çalışırlar. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile uzmanlık eğitimine başlayabilirler ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programlarına gerekli koşulları sağladıkları durumda girebilirler.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Tıp Doktorluğu alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Fakültemize yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önce alarak başarılı olduğu derslerden fakültemizdeki derslere eşdeğer olanlar aynen kabul edilir. Başka fakültelerde okuyup yeniden sınava girerek fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce okuyarak başarılı olduğu ortak zorunlu derslerden (Türkçe, Tarih, Yabancı Dil) muaf sayılırlar

Dereceye Yönelik Kurallar
Tıp Fakültesi'nde eğitim süresi altı yıldır. Her yıl dönem olarak adlandırılır. Tıp Fakültesi’nde dönem I, II ve III’te “Sınıf Geçme” sistemi ile dönem IV ve V’te blok geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır. Dönem VI’da öğrencinin her uygulama diliminden yeterlilik alması gerekir. Tıp doktorluğu öğretim programında bir dönem başarılmadıkça bir sonraki döneme başlanamaz ve Dönem V başarılmadıkça Dönem VI’dan hiçbir uygulama dilimi alınamaz. Mezuniyet için toplam 360 AKTS kredisi gereklidir. 2019-2020 yılından başlayarak başarı puanı 65’tir. Ayrıntılı bilgi, http://pau.edu.tr/tip adresinden “mezuniyet öncesi” uzantısından, “yasa ve yönetmelikler” başlığındaki ilgili yasal mevzuattan öğrenilebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
İletişim bilgisi bulunamadı.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Hastanın ilk değerlendirmesini yapar, acil müdahale gereksimini belirler, ayırıcı tanıları ortaya koyar, gerekli tetkikleri ister, reçete yazar, tedavi planı düzenler, hastalık yönetimini planlar, ölüm sonrası işlemleri yerine getirir.
2Tıbbi gerekliliklere göre hasta, hasta yakınları ve gerekli birim, kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar.
3Sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli olması için bireysel, ekip üyesi ve/veya lideri olarak toplumsal sağlık sorunları ile gelişme yollarını açıklar ve uygular.
4Temel ve klinik tıp bilimleri ile davranışsal, sosyal bilimler ve sağlık ekonomisiyle ilişkili bilgiyi kavrar bu bilgileri entegre edip tıbbi bakımda ve araştırmada kullanır.
5Bireysel ve ekip lideri olarak genel sağlık hizmetleri ve adli olguları tanır, ilgili yasal mevzuatı uygular.
6 Tıbbi bakımda bilişim teknolojisini ve bilgiyi etkin kullanır.
7Mesleğiyle ilgili güncel literatür bilgileriyle uyumlu kanıta dayalı ilkeleri takip eder, açıklar ve uygular.
8Evrensel, etik ve mesleki değerlerden doğan sorumluluklarını yerine getirir.
9 Gerektiğinde hastalara, topluma ve sağlık çalışanlarına eğitim verir; insani, toplumsal ve kültürel değerlerden doğan sorumluluklarını yerine getirir.
10Yaşam boyu öğrenme becerisini kazanır, mesleki yönden gelişmiş ve etkin uygulamalarda bulunur.
11Sağlık sistemleri ve politikaları içinde hekimin rolü ve yönetimsel sorumluluklarını yerine getirir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Öğrenme İstasyonlarıİstasyonlarda öğrenme, bütün sınıfın her aşamaya (her istasyona) katkı sağlaması yoluyla bir önceki grubun yaptıklarını ileri götürmeyi öğreten öğrenci merkezli bir yöntemdir. İstasyon yöntemi ile dersin işlendiği sınıflarda 3-5 kişilik gruplar oluşturulur. Her gruba bir istasyon şefi ya da gözlemci atanır. Oluşturulan gruplar istasyonlara dağılarak her gittikleri istasyonlarda belli bir süre kalarak görevlerini icra ederler. Bütün grupların, bütün istasyonlarda çalışmaları gerekmektedir. Bütün öğrencilerin görev almaları esastır. İstasyonlarda neden sonuç değişkenlerini yazma, slogan yazma, şiir yazma, hikâye yazma, afiş hazırlama gibi etkinlikler yapılabilir. Çalışmalar sonunda ürünler sergilenir. İstasyon yönteminde öğrencilerin grupla çalışmaları, onların sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.
Anlam Çözümleme TablolarıAnlam çözümleme tablosu öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarını sağlayan bir yöntemdir. Öğrenciler, iki boyutlu bir tablo üzerinde çalışarak öğrenirler. Örneğin, tablonun bir boyutunda hayvanlar diğer boyutunda da besinler yer alıyorsa, öğrenciler hayvanların besin maddelerini (kesişim noktalarında) işaretleyerek öğrenme fırsatı elde ederler.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 08
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 08
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 09
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 05
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 08
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 09