245 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

GENEL BİLGİLER
Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1994 yılında Kınıklı Yerleşkesinde kurulmuştur. Bölümün kısa bir tarihi olmasına rağmen, ögretim üyesi ve laboratuvar olanakları bakımından kendini geliştirmiş ve ülkemizde önemli bir yere sahip olmayı başarmıştır. Bölüm; 23 öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi, 1 uzman, 1 idari ve 3 teknik personeli ile eğitim-öğretim faliyetlerini sürdürmektedir. Bölümde yerel, ulusal ve uluslararası çeşitli bilimsel projeler tamamlanmış bir kısmı da halen yürütülmektedir. Projelere ait detaylı bilgiler ilgili öğretim üyeleri kişisel web sayfalarından temin edilebilir.

Amaçlar
Jeoloji Mühendisliği, mineral ve doğal kaynakların araştırılması, yüzey ve yeraltı mühendislik yapıları ile ilgili jeoloji kökenli sorunların araştırılması, yeraltı suyu ve jeotermal enerji olanaklarının araştırılması, doğal afetler ve alınabilecek önlemler ile ilgili sorunlara, jeoloji bilgilerinin uygulanmasını amaçlar. Jeoloji Mühendisliği, profesyonel ve uzman jeolojik araştırmaları gerektiren çeşitli mühendislik problemlerinin tanımlanması, analizi ve çözümünde, bir bilim olarak jeolojinin temelleri ile mühendislik ilkelerinin integrasyonunu gerektirir.


Kabul Koşulları
Jeoloji Mühendisliği bölümüne girmek isteyen öğrenciler, üniversiteye giriş sınavı, dikey geçiş sınavı ve paralel lisans programlarından yatay geçiş koşullarından birini sağlayarak kayıt yaptırırlar.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin Jeoloji Müh. olabilmeleri 4 yıl boyunca almış olduğu 143 kredilik derslerden, kurum stajı ve diploma çalışmasından başarılı olması gerekir.

İstihdam Olanakları
Jeoloji Mühendisliğinden mezun olan bir öğrenci; mermer sektöründe, zemin bürolarında, jeotermal aramalarda, hidrojeolojik prospeksiyonda, su kalitesi değerlendirmede, maden prospeksiyonlarında çalışabilir.Resmi kurumlardan İller Bankası, ETİBANK, MTA, DSİ,İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER, TPAO gibi kurumlarda çalışabilir.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Jeoloji Mühendisliği alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin Jeoloji Müh. olabilmeleri 4 yıl boyunca almış olduğu 143 kredilik derslerden, kurum stajı ve diploma çalışmasından başarılı olması gerekir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. HALİL KUMSAR+90 258 296 3367 hkumsar@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. BARIŞ SEMİZ  bsemiz@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. SAVAŞ TOPAL  savastopal@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Türevsel denklemleri içerecek biçimde matematik, matematiğe dayalı fizik, genel kimya konularında yeterlilik.
2Matematik, fizik ve kimya konusundaki bilgilerini, kazanımlarını jeolojik problemlerin çözümüne uygulayabilme becerisi.
3Jeofizik yöntemler hakkında genel bilgi edinme ve kısmen belli başlı yöntemleri uygulama ve jeofizik bir raporu anlayıp değerlendirme becerisi
4Sedimanter kayaçların tanınması, ortamsal yorumların kısmen yapılması, yaşları hakkında genel tahmin yapılma becerisi.
5Arazide bir jeoloji haritasını çizebilme becerisi, saha jeolojisi konularında yeterlilik, mevcut bir jeoloji haritasından kesitler çıkarabilme ve jeolojik harita ve kesitleri bir problemin çözümünde uygulayabilme becerisi.
6Jeolojik prensip ve süreçlerin anlaşılması, yorumlanması becerisi
7Üç boyutlu jeolojik problemlerin canlandırılması ve çözülmesi becerisi
8Statik, mukevemet, mühendislik mekaniği konularında yeterlilik ve bu kazanımlarını jeolojik problemlerin çözümüne uygulayabilme becerisi
9Jeoloji mühendisliği uygulamalarına yönelik olasılık hesapları yapabilme becerisi, istatistik yöntemleri jeoloji problemlerinin çözümünde uyguluyabilme becerisi
10Yeraltı sularının veya maden yataklarının aranması, kalite değerlendirmesi, işletilmesi, aşamalarından en az birisinde uygulama yapma becerisi
11Mineral ve kayaların ayırt edilmesi, isimlendirilip sınıflanması
12Cevher, gang minerali, tenör kavramalarının anlaşılması ve madencilik sektöründe prospeksiyon yapabilme becerisi, maden yataklarının aranmasında uygulama bilgisi
13Multidisipliner projelerde çalışabilme becerisi (jeofizik, çevre, inşaat, orman, harita, maden mühendisleri veya biyolog ve kimyacılarla birlikte çalışabilme)
14Genel olarak. CBS programları hakkında bilgi sahibi olmak, en azından bir programı kullanmayı öğrenmek ve bir projede kullanabilmek.
15Bir jeoloji mühendisinin çalışma hayatında karşılaşabileceği bir mühendislik projesini, mali boyutlarıyla, hizmet alımıyla, optimize ederek bir bütün olarak tasarlayabilme, rapor haline getirebilme becerisi.
16Genel bilgisayar kullanımı ve hazır paket programları kullanma becerisi, meslekle ilgili paket programlardan en az birini kullanabilme ve projelerde uygulayabilme becerisi
17Zemin ve kaya mekaniğinde problemi tanımlama ve çözümleyebilme becerisi
18Jeoloji Mühendisliği ile ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatı bilme ve yazdığı rapor ve projelerde uygulama becerisi
19Rapor hazırlayabilme, sunum ve iletişim becerisi
20Mesleki etik kazanımı (çevreye duyarlı, insana ve topluma değer veren, meslektaşlarına seviyeli ve saygılı mühendis)
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Programlı ÖğretimTemelinde öğretimin bireyselleştirilmesi yatar. Programlı öğretim Skinner’in pekiştirme ile ilgili ilkelerinden hareketle ortaya çıkmış olan bireysel bir öğretim tekniğidir. Dayandığı temel ilkeler: küçük adımlar ilkesi, etkin katılım ilkesi, başarı ilkesi, anında düzeltme ilkesi, kademeli ilerleme ilkesi, bireysel hız ilkesi.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02