219 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

GENEL BİLGİLER
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü teknoloji ile iç içe olan bir bölümdür. Dünyadaki gelişmiş bilgi-temelli ekonomilerin üniversitelerinde yönetim bilişim sistemleri ile ilgili çok sayıda bölümler vardır. Hatta bu tür bölümlerin varlığı, ülkelerin gelişmişliği ile ilgili bir göstergedir. Ülkemizde ise mevcut üniversite oranına kıyasla yönetim bilişim sistemleri bölümü çok az sayıdadır. Yurt dışındaki örnekler: - Department of Management Information Systems, Eller College of Management, The University of Arizona, Arizona, USA. - Department of Management Information Systems, Lee Business School, University of Nevada, Las Vegas, USA. - Department of Management Information Systems, College of Business Administration Home, Kent State University, Kent, Ohio, USA Sosyal bilimler alanında dünya sıralamasında (QS World University Rankings) ilk 200 üniversite arasında olan The University of Alabama’da bu bölüm, bünyesinde yönetim, bilişim sistemleri ve kantitatif metotlar (karar verme teknikleri) bilimlerini barındırmaktadır. Benzer olarak, ilk 150’de yer alan University of Illinois (ULC)’de bilişim ve karar bilimleri tek bir bölüm adı altındadır. Yine Saint Louis University’de ise bilgi teknolojileri yönetimi ve karar bilimleri aynı bölümde birleşmişlerdir. Diğer taraftan ilk 100 üniversitede yer alan Carnegie Mellon University’de ise bu disiplinleri barındıran tek başına School of Information Systems & Management adlı bir fakülte bulunmaktadır. Son yıllarda Yönetim Bilişim Sistemleri öğrenimi görmüş kişilere gittikçe artan bir talep olmasına karşın, Türkiye’de bu özelliğe sahip kişilerin sayısı oldukça azdır. Bu nedenle mezunlarımızın iş bulma olanaklarının çok olduğu ve gelirlerinin üniversite mezunlarının ortalama gelirlerinin üzerinde olması öngörülmektedir. Ayrıca lisans programının konusu hemen hemen tüm sektörleri ilgilendiren bir alandır. Ülkemizde bu konuda uzmanlaşmış personele önemli oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu eğitimi alan kişiler, disiplinler arası bir bilgi birikimine sahiptir ve verimlilik düzeyleri yüksektir. Bölümümüzde bu alanda akademik çalışmalar ve ulusal projeler yürüten, akademik çalışmaları olan, yurt dışında ilgili üniversitelerde eğitim gören ya da görev yapan öğretim üyelerimiz bulunmaktadır.

Amaçlar
Pamukkale Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü lisans programının amacı işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirebilen ve yönetebilen, profesyonelce problem çözebilen ve karar verebilen, bilgi ekonomisi işletmelerini yönetecek düzeyde işletmecilik bilgisine sahip lisans öğrencileri yetiştirilmek ve akademik altyapısını oluşturmaktır.


Kabul Koşulları
Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için bir ortaöğretim diplomasına sahip olmaları, bir de yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavından ilgili puan türünde yeterli puan almış olmaları gerekir.

Mezuniyet Koşulları
Programımızdan müfredatta yer alan zorunlu ve seçmeli derslerinden bir bölümünü başarıyla tamamlayan, zorunlu iki stajını gerçekleştiren ve Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları
Öğrencilerin mezuniyet sonrasında işletmelerin bilgi işlem merkezlerinde, yazılım ve danışmanlık şirketlerinde ya da üniversitelerde görev almaları bir başarı ölçütüdür. Yine takım lideri, karar uzmanı, sistem analisti, sistem tasarımcısı, programcı, proje yöneticisi, IT uzmanı, bilgisayar destekli muhasebe ve finansman yetkilisi, e-pazarlama uzmanı, insan kaynakları uzmanı, YBS ve ar-ge danışmanı, akademisyen gibi pozisyonlarda görev almaları da bir başarı ölçütüdür.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Programımızdan müfredatta yer alan zorunlu ve seçmeli derslerinden bir bölümünü başarıyla tamamlayan, zorunlu iki stajını gerçekleştiren ve Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. SELÇUK BURAK HAŞILOĞLU  hasiloglu@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi ÇETİN KALBURAN+90 258 296 2949 ckalburan@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi ÖMER GÜLEÇ  omer@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
2Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
3Meslek hayatında etkili iletişimin gücünden yararlanabilme, gelişmeleri doğru yorumlama ve karar verme becerisi.
4Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
5Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
6Bireysel girişimlerini, sahip olduğu özgüven ve bütünsel bakış açısı ile genele uyarlama ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisi.
7Bilgisayar bilimleri kapsamındaki kuramsal ve uygulamalı uzmanlık bilgilerine sahip olma
8Belirlenen gereksinimleri karşılayacak şekilde bir sistem, alt sistem veya süreç tasarlama becerisi
9Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları değerlendirme becerisi
10Bilişim tabanlı işletme biliminin temel fonksiyon ile kavramlarını kavrar ve uygular
11İşletmeciliğin bilişime dayalı güncel yöntem ve teknolojilerini kurumsal bağlamda kullanır
12İşletmecilikle ilgili muhtemel problemleri tanır ve bilişime dayalı yöntemlerle çözer
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Senaryoya dayalı öğretimÖrnek olaya benzese de, senaryoda kurgusal bir yaklaşım vardır. Konu, kurgunun içine yedirilerek öğrencilere sunulabileceği gibi, öğrencilerin kendi senaryolarını üretmelerine kadar uzanabilir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YBS 103 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 3+1 6 Zorunlu
EKNM 103 MATEMATİK - I 3+0 5 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
YBS 117 HUKUKA GİRİŞ 2+0 2 Zorunlu
YBS 111 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ 2+0 4 Zorunlu
YBS 115 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ 2+0 4 Zorunlu
EKON 106 GENEL EKONOMİ 2+0 4 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 3+0 3 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli - 1 4+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - I 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - I 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - I
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli - 1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YBS 102 NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA 3+1 6 Zorunlu
EKNM 104 MATEMATİK - II 3+0 5 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
ISLE 123 GENEL MUHASEBE 2+0 4 Zorunlu
ISLE 322 PAZARLAMA 2+0 4 Zorunlu
YBS 116 İŞLETME YÖNETİMİ 2+0 4 Zorunlu
YBS 118 BİLİŞİM HUKUKU 2+0 2 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 3+0 3 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli - 2 4+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - II 2+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - II 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - II
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli - 2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YBS 201 VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR 3+1 5 Zorunlu
YBS 213 BETİMLEYİCİ İSTATİSTİK VE OLASILIK 3+0 5 Zorunlu
KRY 401 KARİYER PLANLAMA 2+0 1,5 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
YBS 215 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ 2+0 4 Zorunlu
YBS 209 OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ 3+0 5 Zorunlu
YBS 217 İNTERNETTE PAZARLAMA 3+0 4 Zorunlu
YBS 219 İLERİ OFİS UYGULAMALARI 3+1 3,5 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Formasyon - III 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - III

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YBS 202 VERİTABANI YÖNETİMİ VE MODELLEMESİ 3+1 5 Zorunlu
YBS 204 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 4 Zorunlu
YBS 224 ÇIKARIMSAL İSTATİSTİĞE GİRİŞ 3+0 4 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ISLE 256 FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ 2+0 3 Zorunlu
YBS 216 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ 2+0 3 Zorunlu
YBS 214 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ 3+0 4 Zorunlu
- Teknik Seçmeli-II 3+0 5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - IV 2+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - IV 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Teknik Seçmeli-II
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - IV

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YBS 305 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 3+0 5 Zorunlu
YBS 307 PAZARLAMA VERİ ANALİTİĞİ 3+1 5 Zorunlu
YBS 313 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 3+1 5 Zorunlu
YBS 315 STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM 3+0 5 Zorunlu
YBS 317 E-İŞLETMECİLİK 3+0 5 Zorunlu
- Teknik Seçmeli -I 3+0 5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - V 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Teknik Seçmeli -I
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - V

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YBS 314 LİSANS PROJESİ 3+0 5 Zorunlu
- Genel Seçmeli-II 3+0 5 Seçmeli
- Genel Seçmeli-II 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli-II 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli-II 3+0 5 Seçmeli
- Seçmeli-II 3+0 5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - VI 1+8 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Genel Seçmeli-II
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-II
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - VI

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
YBS 415 LİSANS TEZİ 3+0 5 Zorunlu
- Seçmeli-I 3+3 5 Seçmeli
- Seçmeli-I 3+3 5 Seçmeli
- Genel Seçmeli-I 3+0 5 Seçmeli
- Genel Seçmeli-I 3+0 5 Seçmeli
- Genel Seçmeli-I 3+0 5 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Genel Seçmeli-I
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-I

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISME 400 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 5+35 30 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ************
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ            
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ            
BETİMLEYİCİ İSTATİSTİK VE OLASILIKZ      ******
BİLİŞİM HUKUKU Z************
ÇIKARIMSAL İSTATİSTİĞE GİRİŞZ    *******
E-İŞLETMECİLİK Z************
FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞZ************
GENEL EKONOMİZ  &