217 İKTİSAT

GENEL BİLGİLER
İktisat bölümünde Mikro ve Makro ekonomi, Uluslar arası iktisat, Ekonometri ve büyüme teorileri, Para piyasaları temel konular olmak üzere disiplinler arası bir eğitim uygulanmaktadır. Genel yapı içerisinde öğretim gören bölüm öğrencisinin iş dünyasında geniş bir yelpazeyi yakalaması söz konusudur.

Amaçlar
İktisat bölümü, öğrencilerinin nitel ve nicel yöntemler aracılığıyla iktisadi ve finansal sistemi çözümlemesini amaçlamaktadır. Bölümümüz bu amaca ulaşmak için çok çeşitli dersler ve araştırma projeleri düzenlemektedir. Düzenlenmekte olan bütün derslerin içeriği öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda her yıl gözden geçirilmektedir. Söz konusu dersler arasında pratikte Türkiye ekonomisine uygulanarak verilen zaman serisi analizi, ekonometri gibi dersler sayılabilir. Bütün uygulamalar bilgisayar aracılığıyla yapılmaktadır. Böylelikle öğrencilerin pratik iktisadi sorunları çözme yeteneği elde etmeleri sağlanmaktadır. Bölüm ayrıca öğrencilerini özel sektör ve Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Enstitüsü, Maliye Bakanlığı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu gibi devlet kurumlarındaki çeşitli kariyerlere hazırlamaya çalışmaktadır.


Kabul Koşulları
Öğrenci Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖSYM), Eşit Ağırlık (EA)

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler müfredatlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak ve Pamukkale Üniversitesi lisans yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalama gerekliliğini sağlayarak tamamlamak zorundadırlar.

İstihdam Olanakları
Türkçe İktisat Bölümünden mezun olan öğrenciler, ulusal ve uluslararası şirketlerin ekonomi, ihracat ve ithalat departmanlarında, bankaların dış işlemler ve fon yönetimi birimlerinde uzman olarak görev üstlenebilecekleri gibi, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarında fon ve portföy yöneticisi olarak iş bulma şanslarını artırabileceklerdir. Aynı zamanda ilgili kamu kurumlarında (Devlet Planlama Teşkilatı, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlığı gibi) uzman kadrolarında istihdam edilebileceklerdir.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar İktisat alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler müfredatlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak ve Pamukkale Üniversitesi lisans yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalama gerekliliğini sağlayarak tamamlamak zorundadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. MEHMET İVRENDİ+90 258 296 2669 mivrendi@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi HALİL UÇAL  hucal@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR ALTUNTAŞ  oaltuntas@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Ekonomik karar birimlerinin davranışlarını farklı piyasa ortamlarına göre tanımlar
2Ekonomik verileri toplar, işler ve yorumlar
3Güncel iktisadi sorunlar saptamasını yapar ve çözümüne ilişkin nitel ve nicel iktisadi yöntemleri kullanır
4Analitik düşünerek ekonomik problemlere pratik politika çözüm önerilerini sergiler
5Ekonomi ile ilgili mesleki ve global ağlara erişimde bilgisayar teknolojilerini ve yazılımları kullanma becerisine sahip olma
6Bireysel çalışma becerisine ve bağımsız düşünceleri ortaya koyma becerisini gösterir
7Disiplinler arası bir yaklaşım içinde takım çalışması yapabilme
8Ekonomik olguları sözlü ve yazılı bir biçimde ifade eder
9Ekonomi ve toplumsal dinamikler arasındaki karşılıklı etkileşimi tanımlar ve ekonomi literatüründeki kuramsal gelişmeleri izler
10Yaşam boyu eğitimin önemini görerek iktisadi gelişmeleri izler
11Mesleki yabancı dil bilgisini kullanır
12Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde davranır
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Anlam Çözümleme TablolarıAnlam çözümleme tablosu öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarını sağlayan bir yöntemdir. Öğrenciler, iki boyutlu bir tablo üzerinde çalışarak öğrenirler. Örneğin, tablonun bir boyutunda hayvanlar diğer boyutunda da besinler yer alıyorsa, öğrenciler hayvanların besin maddelerini (kesişim noktalarında) işaretleyerek öğrenme fırsatı elde ederler.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKNM 103 MATEMATİK - I 3+0 4 Zorunlu
SBKY 101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0 4 Zorunlu
ISLE 101 İŞLETMEYE GİRİŞ 3+0 4 Zorunlu
ISLE 103 MUHASEBE - I 3+0 4 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
EKON 222 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2+2 4 Zorunlu
EKON 103 İKTİSADA GİRİŞ-I 4+0 5 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKNM 104 MATEMATİK - II 3+0 5 Zorunlu
ISLE 104 MUHASEBE - II 3+0 5 Zorunlu
SBKY 106 TOPLUM BİLİMİ 3+0 5 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
SBKY 110 ANAYASA HUKUKU 3+0 5 Zorunlu
EKON 104 İKTİSADA GİRİŞ - II 4+0 5 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKNM 201 İSTATİSTİK - I 3+0 5 Zorunlu
ISLE 209 TİCARET HUKUKU 3+0 5 Zorunlu
EKON 205 MATEMATİKSEL İKTİSAT - I 3+0 6 Zorunlu
EKON 231 MİKRO İKTİSAT - I 4+0 6 Zorunlu
EKON 233 MAKRO İKTİSAT - I 4+0 6 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Formasyon - I 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - I 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - I

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKNM 202 İSTATİSTİK - II 3+0 5 Zorunlu
EKON 206 MATEMATİKSEL İKTİSAT - II 3+0 6 Zorunlu
EKON 232 MİKRO İKTİSAT - II 4+0 6 Zorunlu
EKON 234 MAKRO İKTİSAT - II 4+0 6 Zorunlu
EKON 242 İKTİSADİ MODELLER VE PROGRAMLAMA 3+0 3,5 Zorunlu
KRY 401 KARİYER PLANLAMA 2+0 1,5 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Formasyon - II 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - II 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - II

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKON 301 ULUSLARARASI İKTİSAT - I 3+0 5 Zorunlu
EKNM 301 EKONOMETRİ - I 3+0 5 Zorunlu
EKON 303 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI - I 3+0 5 Zorunlu
MALI 303 KAMU MALİYESİ 3+0 5 Zorunlu
- Güz Genel Seçmeli 3+3 5 Seçmeli
- Güz Bölüm Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - III 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Bölüm Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Güz Genel Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - III

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EKON 302 ULUSLARARASI İKTİSAT - II 3+0 5 Zorunlu
EKNM 302 EKONOMETRİ - II 3+0 5 Zorunlu
EKON 304 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI - II 3+0 5 Zorunlu
MALI 308 KAMU EKONOMİSİ 3+0 5 Zorunlu
- Bahar Bölüm Seçmeli 3+0 5 Seçmeli
- Bahar Genel Seçmeli 3+2 5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - IV 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - IV 3+0 Seçmeli
  Toplam 30