121 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

GENEL BİLGİLER
1994-1995 öğretim yılında kurulan, 5 öğretim elemanı ve 20 öğrencisiyle eğitim-öğretim faaliyetine başlayan Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda bugün, 1 Profesör, 3 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 9 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 18 öğretim elemanı görev yapmakta ve 151 lisans öğrencisiyle bu faaliyetine devam etmektedir.

Amaçlar
Ulusal ve evrensel değerleri benimseyen, yeterli düzeyde kişisel ve mesleki niteliklere sahip ilköğretim, lise ve dengi okullarında müzik eğitimi dersini okutacak müzik eğitimcilerini yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Ön kayıtta YKS puan türlerinin herhangi birinden 200 puan istenmektedir. Ön kayıt aşamasından sonra adayların yeteneklerini belirleyen iki aşamalı bir sınav yapılamakta ve adaylar 30 asil 30 yedek olarak başarı sırasına göre programa yerleştirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Alan bilgisi ve pedagojik formasyonu kazandırabilecek 8 öğretim döneminde toplam 240 krediyi kazanmak ve akademik ortalamasının en az 2.30 olması.

İstihdam Olanakları
GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dalından mezun olan adaylar, KPSS'yi kazandıkları takdirde MEB'na bağlı ilköğretim, lise ve dengi okullarda müzik öğretmenliği yapmaktadır. Bunu dışında, Eğitim Fakülteleri GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında, Devlet Konservatuarlarında ve Rektörlüklere bağlı Güzel Sanatlar Bölümlerinde müzik öğretim elemanı, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine sınavla genel ya da branş öğretmeni olarak atanmakta, müzik topluluklarında (koro ve orkestralarda) sanatçı, Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT'de uzman ve müzik programcısı olarak görev almaktadırlar. Bunların dışında kalanların bir bölümü ise, müzik eğitimiyle doğrudan veya dolaylı ilgili üretim ve yayın kuruluşlarında görevler almakta, diğer bir bölümü de yine müzik eğitimiyle ilgili çeşitli resmi ve özel kuruluşlarda anlamlı görevlere getirilmektedir. Ayrıca, anabilim dalımızdan mezun olan adaylar, ilköğretim, lise ve dengi okullara müzik öğretmeni olarak atanabildiği gibi (atanmanın dışında), üniversitelerin Eğitim Bilimleri Enstitülerine bağlı Müzik Eğitimi alanında (çalgı, ses, koro, müzik yazarlığı, müzik kuramları-besteleme eğitimi ve okul müzik eğitimi vs.) "lisansüstü eğitimi" programlarına girebilmekte ve bu dallarda araştırmacı olarak yüksek öğretim kurumlarında görev alabilmektedir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Müzik Öğretmenliği alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Alan bilgisi ve pedagojik formasyonu kazandırabilecek 8 öğretim döneminde toplam 240 krediyi kazanmak ve akademik ortalamasının en az 2.30 olması.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. EFE AKBULUT+90 258 296 1311 eakbulut@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1MESLEKİ VE ETİK SORUMLULUK ANLAYIŞI
2TANIMLANMIŞ BİR HEDEF DOĞRULTUSUNDA BİR SÜRECİ ÇÖZÜMLEME VE TASARLAMA BECERİSİ
3MÜZİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KARŞILAŞACAĞI PROBLEMLERİ TANIMLAMA VE ÇÖZME BECERİSİ
4ÇAĞDAŞ DEĞERLER VE ULUSLARARASI STANDARTLAR DOĞRULTUSUNDA, ENSTRÜMAN VE KENDİ SESİNİ İYİ KULLANABİLME BECERİSİ
5PEDAGOJİK YAKLAŞIMLARI MESLEKTE KULLANABİLME BECERİSİ
6YAŞAM BOYU ÖĞRENME DAVRANIŞINI KAZANMA
7MÜZİK ALANINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK
8BİREYSEL VE TOPLULUK HALİNDE MÜZİK YAPABİLME BECERİSİ
9MÜZİK VE MÜZİK EĞİTİMİ ALANININ GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNABİLECEK, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPABİLECEK BİREY OLABİLME BECERİSİ
10MÜZİKTE TEORİK KONULARDA BİLGİ SAHİBİ OLMA VE ÖĞRETEBİLME BECERİSİ
11ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ KULLANABİLME BECERİSİ
12EĞİTİM MÜZİĞİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLME BECERİSİ
13MÜZİK TARİHİ VE GELİŞİMİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLME BECERİSİ
14MÜZİK ALANINDAKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLME BECERİSİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Zıt Panelİki gruptan birinin sadece soru soran, diğerinin ise yanıt veren rollerini üstlenmesi ile olur. Bu teknik ile işlenmiş olan konuların tekrar edilmesi mümkün olmaktadır. Sınıf ikiye ayrılır. Yarısı soru soran yarısı da cevap veren grup içinde yer alır. Uygulamaya geçilmeden önce konuşmaları yönetecek lider seçilir. Her bir bölüm tekrar dört ya da altı kişilik gruplara ayrılır. Soru soracaklar sorularını tespit ederken diğerleri de kendilerine sorulması muhtemel olan sorulara cevap hazırlar. Hazırlık için 15 - 20 dk zaman ayrılır. Sorular cevaplandırılır.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BİLGİKuramsal Olgusal 06
BİLGİKuramsal Olgusal 07
BİLGİKuramsal Olgusal 08
BİLGİKuramsal Olgusal 09
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GKD 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 2+0 3 Zorunlu
GKD 1003 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3+0 5 Zorunlu
OMB 1001 EĞİTİME GİRİŞ 2+0 3 Zorunlu
OMB 1004 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+0 3 Zorunlu
GKD 1007 TÜRK DİLİ 1 3+0 5 Zorunlu
MZO 1001 BATI MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI 1 2+2 5 Zorunlu
MZO 1003 PİYANO EĞİTİMİ 1 1+0 1 Zorunlu
MZO 1005 SES EĞİTİMİ 1 1+0 1 Zorunlu
MZO 1007 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 1 1+0 1 Zorunlu
- Yabancı Dil 1 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GKD 1005 YABANCI DİL 1 - İNGİLİZCE 1 2+03Seçmeli
GKD 1009 YABANCI DİL I - ALMANCA I 2+03Seçmeli
GKD 1011 YABANCI DİL I - FRANSIZCA I 2+03Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OMB 1003 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+0 3 Zorunlu
OMB 1005 EĞİTİM FELSEFESİ 2+0 3 Zorunlu
GKD 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2+0 3 Zorunlu
GKD 1008 TÜRK DİLİ 2 3+0 5 Zorunlu
MZO 1002 BATI MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI 2 2+2 5 Zorunlu
MZO 1004 PİYANO EĞİTİMİ 2 1+0 1 Zorunlu
MZO 1006 SES EĞİTİMİ 2 1+0 1 Zorunlu
MZO 1008 MÜZİK KÜLTÜRÜ 2+0 2 Zorunlu
MZO 1010 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 2 1+0 1 Zorunlu
- Genel Kültür Seçmeli 1 2+0 3 Seçmeli
- Yabancı Dil 2 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Genel Kültür Seçmeli 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GKD 5001 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2+03Seçmeli
GKD 5003 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2+03Seçmeli
GKD 5004 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2+03Seçmeli
GKD 5005 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2+03Seçmeli
GKD 5006 BESLENME VE SAĞLIK 2+03Seçmeli
GKD 5007 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+03Seçmeli
GKD 5008 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 2+03Seçmeli
GKD 5009 SANAT VE ESTETİK 2+03Seçmeli
GKD 5010 KÜLTÜR VE DİL 2+03Seçmeli
GKD 5011 TÜRK İŞARET DİLİ 2+03Seçmeli
GKD 5012 FİLM VE VİDEO YAPIMINA GİRİŞ 2+03Seçmeli
GKD 5013 21. YÜZYIL BECERİLERİ 2+03Seçmeli
GKD 5014 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
GKD 5015 ZEKA VE AKIL OYUNLARI 2+03Seçmeli
GKD 5016 TÜRK SANATI TARİHİ 2+03Seçmeli
GKD 5017 TÜRKİYE`NİN MODERNLEŞME TARİHİ 2+03Seçmeli
GKD 5018 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2+03Seçmeli
GKD 5019 YARATICI YAZMA TEKNİKLERİ 2+03Seçmeli
GKD 5020 AKADEMİK TÜRKÇE 2+03Seçmeli
GKD 5023 EĞİTİMDE KAREKOD UYGULAMALARI 2+03Seçmeli
GKD 5024 TRAFİK EĞİTİMİ 2+03Seçmeli
GKD 5025 ÇEVRE VE İNSAN 2+03Seçmeli
GKD 5027 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 2+03Seçmeli
GKD 5028 TEKNOLOJİ İLETİŞİMİ 2+03Seçmeli
GKD 5030 GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMA( DİKSİYON) SANATI 2+03Seçmeli
GKD 5032 GÖZLEMSEL ASTRONOMİ 2+03Seçmeli
GKD 5033 DOĞADA EĞİTİM 2+03Seçmeli
GKD 5034 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE EVRİM 2+03Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GKD 1006 YABANCI DİL 2 - İNGİLİZCE 2 2+03Seçmeli
GKD 1010 YABANCI DİL 2 - ALMANCA 2 2+03Seçmeli
GKD 1012 YABANCI DİL 2 - FRANSIZCA 2 2