171 SANAT TARİHİ

GENEL BİLGİLER
1992 yılında üniversitenin kuruluşunda Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan bölümler arasında olmasına rağmen, Aralık 1997’de Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü olarak faaliyete geçmiştir. 8 Mayıs 2002 yılında Üniversitelerarası Kurul tarafından Sanat Tarihi Bölümü olarak ayrılmıştır. 2003-2004 eğitim öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini almış, 2007 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Lisans, yüksek lisans ve 2009 yılından itibaren de doktora programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Amaçlar
Tarihin hemen her döneminde önemli uygarlıkların merkezi konumunda olan Anadolu, bu uygarlıkların bize miras bıraktığı tarihi ve kültür varlıkları yönü ile tüm dünyanın en zengin bölgesidir. Bu önemli potansiyeli öncelikle ülkemiz insanlarının değerlendirerek bilim alemine ve ülkemizin kültür politikalarına çağdaş katkılarda bulunması gerekmektedir. Programımız bunu yapabilecek kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Anadolu’da Roma döneminden itibaren önemli yerleşim birimlerinin kurulduğu Ege Bölgesinde Ortaçağ ve sonrasına ait yerleşim merkezlerinin kazılması, araştırılması, belgelenmesi, arşivlenmesi amaçlanmaktadır. Sanat tarihi bölümünün hedefi, belirli bir kültür birikimi içerisinde öğrencilerine belli bir bakış açısıyla sanat görüşü kazandırarak ülkemizdeki sanat tarihi bilincini geliştirmek ve mezun ettiği öğrencilerle üniversitemizi en iyi şekilde tanıtmaktır.


Kabul Koşulları
ÖSYM'nin yaptığı sınavdan yeterli puanı almış olmak.

Mezuniyet Koşulları
Toplam 152 kredilik (240 AKTS)dersi başarıyla tamamlamış olmak.

İstihdam Olanakları
Bölüm mezunları, Kültür ve Turizm Baklanlığı'na bağlı müzeler ve koruma kurulları bünyesinde uzman olarak çalışabilir, turizm alanında rehberlik hizmetleri verilebilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Sanat Tarihi alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Toplam 152 kredilik (240 AKTS)dersi başarıyla tamamlamış olmak.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. KASIM İNCE+90 258 296 3708 kince@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. MURADİYE ÖZTAŞKIN+90 258 296 3648 muradiyeb@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. MEHMET KUTLU+90 258 296 3533 mehmetkutlu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
2Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
3Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme becerisi.
4Farklı disiplinlere ait bilgileri Sanat Tarihi alanında kullanabilme becerisi.
5Alan araştırmalarında takım çalışması yapabilme becerisi.
6Sanat Tarihi alanında edinilen bilgileri sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi.
7Görsel ve teknik bilgileri Sanat Tarihi alanında kullanabilme becerisi.
8Sanat Tarihi alan çalışmalarında planlama ve uygulama becerisi.
9Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
10Çağdaş Sanat sorunları hakkında bilgili olmak.
11Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisi.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
STA 101 SANAT TARİHİNE GİRİŞ - I 2+0 3 Zorunlu
STA 103 SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ - I 2+0 3 Zorunlu
STA 105 İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI - I 2+0 3 Zorunlu
STA 109 SELÇUKLU SANATI - I 2+0 3 Zorunlu
STA 119 ERKEN OSMANLI SANATI - I 2+0 3 Zorunlu
STA 121 OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ - I 2+0 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-1 2+0 2,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-1 2+0 2,5 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 4+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 129 ANADOLU UYGARLIKLARINA GİRİŞ I 2+02,5Seçmeli
COG 261 İKLİM VE YAŞAM 2+02,5Seçmeli
TAR 245 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ - I 2+02,5Seçmeli
TAR 247 İSLAM TARİHİNE GİRİŞ - I 2+02,5Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 101 ALMANCA - I 4+03Seçmeli
FRA 101 FRANSIZCA - I 4+03Seçmeli
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+03Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
STA 102 SANAT TARİHİNE GİRİŞ - II 2+0 3 Zorunlu
STA 104 SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ - II 2+0 3 Zorunlu
STA 106 İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI - II 2+0 3 Zorunlu
STA 110 SELÇUKLU SANATI - II 2+0 3 Zorunlu
STA 120 ERKEN OSMANLI SANATI - II 2+0 3 Zorunlu
STA 122 OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ - II 2+0 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli-2 2+0 2,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-2 2+0 2,5 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 4+0 3 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-1 1+2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 130 ANADOLU UYGARLIKLARINA GİRİŞ - II 2+02,5Seçmeli
COG 262 ORTAM VE İNSAN 2+02,5Seçmeli
TAR 246 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ - II 2+02,5Seçmeli
TAR 248 İSLAM TARİHİNE GİRİŞ - II 2+02,5Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 102 ALMANCA - II 4+03Seçmeli
FRA 102 FRANSIZCA - II 4+03Seçmeli
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+03Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 128 STAJ - I 1+23Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 201 TÜRK - İSLAM EL SANATLARI - I 2+0 3,5 Zorunlu
STA 203 İSLAM SANATI - I 2+0 3,5 Zorunlu
STA 205 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ - I 2+0 3,5 Zorunlu
STA 209 SELÇUKLU SANATI - III 2+0 3,5 Zorunlu
STA 217 OSMANLI SANATI - I 2+0 3,5 Zorunlu
STA 221 EPİGRAFİ - I 2+0 3,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 1 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-3 2+0 3,5 Seçmeli
- Seçmeli-1 2+0 3,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 1 1+2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli -1 2+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 1 1+2 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 275 HÜCRE VE YAŞAM 2+02Seçmeli
COG 275 POPÜLER COĞRAFYA 2+02Seçmeli
CTL 275 TARİHTEN BUGÜNE TÜRK DİLİNİN YURTLARI 2+02Seçmeli
FDE 275 FRANSIZ EDEBİYATINA GİRİŞ 2+02Seçmeli
FEL 275 GENEL FELSEFE 2+02Seçmeli
FIZ 275 IŞIĞIN DOĞASI 2+02Seçmeli
KIM 275 BOYA VE BOYAR MADDELER 2+02Seçmeli
MAT 275 GEOMETRİ 2+02Seçmeli
PSI 275 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I 2+02Seçmeli
SOS 275 TOPLUM VE BİLİM 2+02Seçmeli
TAR 275 OSMANLILAR VE AVRUPA 2+02Seçmeli
TDE 275 TÜRK DİL VE KÜLTÜRÜNÜN KAYNAKLARI 2+02Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 361 TURİZM VE KALKINMA 2+03,5Seçmeli
OTO 115 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2+03,5Seçmeli
TAR 249 ESKİ YUNAN TARİHİ 2+03,5Seçmeli
TAR 251 İLKÇAĞ TARİHİNE GİRİŞ 2+03,5Seçmeli
TDE 260 HALK BİLİMİ MÜZECİLİĞİ 2+03,5Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 213 ESTETİK - I 2+03,5Seçmeli
STA 225 İSLAM İKONOGRAFİSİ I 2+03,5Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 111 BEDEN EĞİTİMİ I 1+22Seçmeli
GSM 111 MÜZİK I 1+22Seçmeli
GSR 111 RESİM I 1+22Seçmeli
MZO 119 BİREYSEL ÇALGI 1+22Seçmeli
MZO 120 KORO (TÜRK SANAT MÜZİĞİ) 1+22Seçmeli
MZO 121 KORO (TÜRK HALK MÜZİĞİ) 1+22Seçmeli
RSO 111 FOTORAFÇILIK 1+22Seçmeli
SBR 161 YÜZME 1+22Seçmeli
SBR 162 ATLETİZM 1+22Seçmeli
SBR 163 JİMNASTİK 1+22Seçmeli
SBR 165 TENİS 1+22Seçmeli
SBR 166 VOLEYBOL 1+22Seçmeli
SBR 168 YARATICI DRAMA 1+22Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli -1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 135 AKADEMİK TÜRKÇE - I 2+02Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEF 101 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI 1+22Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 202 TÜRK-İSLAM EL SANATLARI - II 2+0 3,5 Zorunlu
STA 204 İSLAM SANATI - II 2+0 3,5 Zorunlu
STA 206 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ - II 2+0 3,5 Zorunlu
STA 210 SELÇUKLU SANATI - IV 2+0 3,5 Zorunlu
STA 218 OSMANLI SANATI - II 2+0 3,5 Zorunlu
STA 222 EPİGRAFİ - II 2+0 3,5 Zorunlu
STA 224 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2+2 3,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 2 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+0 3,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 2 1+2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 2 1+2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-2 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 276 CANLILAR ARASI İLETİŞİM 2+02Seçmeli
COG 276 HARİTA OKUR YAZARLIĞI 2+02Seçmeli
CTL 276 SİBİRYA HALK KÜLTÜRÜ VE ŞAMANİZM 2+02Seçmeli
FEL 276 İLKÇAĞ VE ORTAÇAĞ FELSEFESİ 2+02Seçmeli
FIZ 276 SAĞLIK FİZİĞİ 2+02Seçmeli
IDE 276 İNGİLİZ EDEBİYATINA GİRİŞ 2+02Seçmeli
KIM 276 KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM 2+02Seçmeli
MAT 276 SONLU MATEMATİK 2+02Seçmeli
PSI 276 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II 2+02Seçmeli
SOS 276 TOPLUM VE KÜLTÜR 2+02Seçmeli
TAR 276 DEMOKRATİK GELİŞMELER VE TÜRKİYE 2+02Seçmeli
TDE 276 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI 2+02Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 216 ESTETİK - II 2+03,5Seçmeli
STA 226 İSLAM İKONOGRAFİSİ II 2+03,5Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 112 BEDEN EĞİTİMİ II 1+22Seçmeli
GSM 112 MÜZİK II 1+22Seçmeli
GSR 112 RESİM II 1+22Seçmeli
MZO 119 BİREYSEL ÇALGI 1+22Seçmeli
MZO 120 KORO (TÜRK SANAT MÜZİĞİ) 1+22Seçmeli
MZO 121 KORO (TÜRK HALK MÜZİĞİ) 1+22Seçmeli
RSO 111 FOTORAFÇILIK 1+22Seçmeli
SBR 161 YÜZME 1+22Seçmeli
SBR 162 ATLETİZM 1+22Seçmeli
SBR 163 JİMNASTİK 1+22Seçmeli
SBR 165 TENİS 1+22Seçmeli
SBR 166 VOLEYBOL 1+22Seçmeli
SBR 168 YARATICI DRAMA 1+22Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEF 102 UYGULAMALI BİLGİSAYAR KULLANIMI 1+22Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 230 STAJ - II 1+23,5Seçmeli
TDE 136 AKADEMİK TÜRKÇE - II 2+02Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 303 İSLAM SANATI - III 2+0 3,5 Zorunlu
STA 307 BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT - I 2+0 3,5 Zorunlu
STA 309 BEYLİKLER DÖNEMİ SANATI - I 2+0 3,5 Zorunlu
STA 317 OSMANLI SANATI - III 2+0 3,5 Zorunlu
STA 117 TÜRK SİVİL MİMARİSİ - I 2+0 3,5 Zorunlu
STA 323 BİZANS MİMARİSİ - I 2+0 3,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 3 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+0 3,5 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+0 3,5 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 375 ALMAN KÜLTÜR TARİHİ 2+02Seçmeli
ARK 375 ANADOLU UYGARLIKLARI 2+02Seçmeli
BIY 375 POPÜLER BİYOLOJİ 2+02Seçmeli
COG 375 AVRASYA COĞRAFYASI 2+02Seçmeli
CTL 375 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATINA YÖN VEREN ŞAHSİYETLER 2+02Seçmeli
FDE 375 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ 2+02Seçmeli
FEL 375 YENİÇAĞ VE YAKINÇAĞ FELSEFESİ 2+02Seçmeli
FIZ 375 FİZİK VE TEKNOLOJİ 2+02Seçmeli
IDE 375 DÜNYA MİTOLOJİLERİ 2+02Seçmeli
KIM 375 HAYATIMIZDAKİ KİMYA 2+02Seçmeli
MAT 375 TEMEL MATEMATİK 2+02Seçmeli
PSI 375 SOSYAL PSİKOLOJİ 2+02Seçmeli
PSI 377 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2+02Seçmeli
SOS 375 GENEL SOSYOLOJİ 2+02Seçmeli
TAR 375 ESKİÇAĞ AKDENİZ KÜLTÜR TARİHİ 2+02Seçmeli
TDE 375 TÜRKÇENİN GİZEMLİ DÜNYASI 2+02Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 301 TÜRK-İSLAM EL SANATLARI - III 2+03,5Seçmeli
STA 305 TEKNİK RESİM - I 2+03,5Seçmeli
STA 315 TARİHİ ÇEVRE VE MÜZECİLİK - I 2+03,5Seçmeli
STA 319 SERAMİK VE ÇİNİ SANATI - I 2+03,5Seçmeli
STA 321 SANAT TARİHİNİN KAYNAKLARI VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+03,5Seçmeli
STA 325 BİZANS SANATINA GİRİŞ - I 2+03,5Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 304 İSLAM SANATI - IV 2+0 3,5 Zorunlu
STA 308 BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT - II 2+0 3,5 Zorunlu
STA 310 BEYLİKLER DÖNEMİ SANATI - II 2+0 3,5 Zorunlu
STA 318 OSMANLI SANATI - IV 2+0 3,5 Zorunlu
STA 118 TÜRK SİVİL MİMARİSİ - II 2+0 3,5 Zorunlu
STA 326 BİZANS MİMARİSİ - II 2+0 3,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 4 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-4 2+0 3,5 Seçmeli
- Seçmeli-4 2+0 3,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-3 1+2 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 376 EGE UYGARLIKLARI 2+02Seçmeli
BIY 376 ŞİFALI BİTKİLER 2+02Seçmeli
COG 376 YERLEŞME KÜLTÜRÜ 2+02Seçmeli
CTL 388 TÜRK TOPLULUKLARI VE TÜRK LEHÇELERİNİN GÜNCEL PROBLEMLERİ 2+02Seçmeli
FEL 376 ÇAĞDAŞ FELSEFE TARİHİ VE METİNLERİ 2+02Seçmeli
FIZ 376 FİZİKTE TEMEL KAVRAMLAR 2+02Seçmeli
IDE 376 DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELER 2+02Seçmeli
KIM 376 KİMYA TARİHİ 2+02Seçmeli
MAT 376 MANTIK VE MATEMATİK 2+02Seçmeli
PSI 376 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 2+02Seçmeli
PSI 378 KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ 2+02Seçmeli
SOS 376 AİLE VE TOPLUM 2+02Seçmeli
TAR 376 OSMANLI KÜLTÜR TARİHİ 2+02Seçmeli
TDE 376 KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL MİRAS 2+02Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 302 TÜRK-İSLAM EL SANATLARI - IV 2+03,5Seçmeli
STA 306 TEKNİK RESİM - II 2+03,5Seçmeli
STA 316 TARİHİ ÇEVRE VE MÜZECİLİK - II 2+03,5Seçmeli
STA 320 SERAMİK VE ÇİNİ SANATI - II 2+03,5Seçmeli
STA 322 BİZANS ANITSAL VE MİMARİ PLASTİK SANATLARI 2+03,5Seçmeli
STA 324 BİZANS SANATINA GİRİŞ - II 2+03,5Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 330 STAJ - III 1+23,5Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 405 BİTİRME TEZİ - I 0+2 7 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-5 2+0 3,5 Seçmeli
- Seçmeli-5 2+0 3,5 Seçmeli
- Seçmeli-5 2+0 3,5 Seçmeli
- Seçmeli-5 2+0 3,5 Seçmeli
- Seçmeli-5 2+0 3,5 Seçmeli
- Seçmeli-5 2+0 3,5 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 475 ALMAN EDEBİYATINDAN SEÇME KISA HİKÂYELER 2+02Seçmeli
ARK 475 ANTİK MİTOLOJİ 2+02Seçmeli
BIY 475 EVCİL HAYVANLAR 2+02Seçmeli
COG 475 TÜRKİYE COĞRAFYASI 2+02Seçmeli
CTL 475 YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ TÜRK DİLLERİ 2+02Seçmeli
FEL 475 BİLİM VE FELSEFE 2+02Seçmeli
FIZ 475 ENERJİ VE ENERJİ KAYNAKLARI 2+02Seçmeli
IDE 475 İNGİLİZCE YAZIM TEKNİKLERİ 2+02Seçmeli
KIM 475 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KİMYA 2+02Seçmeli
MAT 475 LİNEER CEBİRE GİRİŞ 2+02Seçmeli
PSI 475 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI I 2+02Seçmeli
PSI 477 PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK I 2+02Seçmeli
SOS 475 DEMOKRASİ VE SİYASET 2+02Seçmeli
TAR 475 İNSAN HAKLARI TARİHİ 2+02Seçmeli
TDE 475 20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİ 2+02Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 401 MİNYATÜR SANATI - I 2+03,5Seçmeli
STA 403 KAZI ARAŞ. TEK. VE TÜRK ARK. GİRİŞ - I 2+03,5Seçmeli
STA 407 BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT - III 2+03,5Seçmeli
STA 413 NÜMİZMATİK 2+03,5Seçmeli
STA 417 ESKİ ESERLER HUKUKU 2+03,5Seçmeli
STA 419 MESLEKİ YABANCI DİL - I (İNGİLİZCE) 2+03,5Seçmeli
STA 421 BATILILAŞMA DÖNEMİ OSMANLI SANATI - I 2+03,5Seçmeli
STA 423 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ - I 2+03,5Seçmeli
STA 427 BİZANS DÖNEMİ SERAMİĞİ 2+03,5Seçmeli
STA 429 BİZANS RESİM VE EL SANATLARI - I 2+03,5Seçmeli
STA 431 ÇEVRE KÜLTÜRLERİ - I 2+03,5Seçmeli
STA 433 MODERN SANAT AKIMLARI - I 2+03,5Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 406 BİTİRME TEZİ - II 0+2 3,5 Zorunlu
STA 414 SEMİNER 0+2 3,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-6 2+0 3,5 Seçmeli
- Seçmeli-6 2+0 3,5 Seçmeli
- Seçmeli-6 2+0 3,5 Seçmeli
- Seçmeli-6 2+0 3,5 Seçmeli
- Seçmeli-6 2+0 3,5 Seçmeli
- Seçmeli-6 2+0 3,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-4 1+2 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 476 ARKEOLOJİ DÜNYASI 2+02Seçmeli
BIY 476 DOĞA VE ÇEVRE 2+02Seçmeli
COG 476 JEOPOLİTİK 2+02Seçmeli
FDE 476 DİLBİLİM AKIMLARI 2+02Seçmeli
FEL 476 ETİK VE MESLEK ETİKLERİ 2+02Seçmeli
FIZ 476 DOĞA, FİZİK VE GÖKYÜZÜ 2+02Seçmeli
IDE 476 EDEBIYAT VE FILM UYARLAMALARI 2+02Seçmeli
KIM 476 POPÜLER KİMYA 2+02Seçmeli
MAT 476 MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 2+02Seçmeli
PSI 476 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI II 2+02Seçmeli
PSI 478 PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK II 2+02Seçmeli
SOS 476 GÜNCEL OLAYLAR SOSYOLOJİSİ 2+02Seçmeli
TAR 476 GÜNDELİK HAYATIN TARİHİ 2+02Seçmeli
TDE 476 KLASİK ŞİİRDEN GÜNCEL HAYATA 2+02Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 402 MİNYATÜR SANATI - II 2+03,5Seçmeli
STA 404 KAZI ARAŞ. TEK. VE TÜRK ARK. GİRİŞ - II 2+03,5Seçmeli
STA 408 BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT - IV 2+03,5Seçmeli
STA 420 MESLEKİ YABANCI DİL - II (İNGİLİZCE) 2+03,5Seçmeli
STA 422 BATILILAŞMA DÖNEMİ OSMANLI SANATI - II 2+03,5Seçmeli
STA 424 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ - II 2+03,5Seçmeli
STA 426 OSMANLI ŞEHİRCİLİĞİ 2+03,5Seçmeli
STA 428 BİZANS RESİM VE EL SANATLARI - II 2+03,5Seçmeli
STA 430 ÇEVRE KÜLTÜRLERİ - II 2+03,5Seçmeli
STA 434 MODERN SANAT AKIMLARI - II 2+03,5Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 432 STAJ - IV 1+23,5Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ   *      *
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ   *      *
BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT - IZ*     * *  
BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT - IIZ* *  ** *  
BEYLİKLER DÖNEMİ SANATI - IZ* ** *  *  
BEYLİKLER DÖNEMİ SANATI - IIZ* **  * *  
BİTİRME TEZİ - IZ***********
BİTİRME TEZİ - IIZ********* *
BİZANS MİMARİSİ - IZ* **  * *  
BİZANS MİMARİSİ - IIZ*  *  * *  
EPİGRAFİ - IZ****  *  **
EPİGRAFİ - IIZ****  * **
ERKEN OSMANLI SANATI - IZ* *  ** *  
ERKEN OSMANLI SANATI - IIZ*    **    
İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI - IZ*  * ** *  
İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI - IIZ*    ** *  
İSLAM SANATI - IZ* *  ** *  
İSLAM SANATI - IIZ* *  ** *  
İSLAM SANATI - IIIZ* *  ** *  
İSLAM SANATI - IVZ* *  **    
MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ - IZ*  * **    
MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ - IIZ**** **    
OSMANLI SANATI - IZ* *  **   *
OSMANLI SANATI - IIZ* *  ** *  
OSMANLI SANATI - IIIZ* *  ** *  
OSMANLI SANATI - IVZ* *  ** *  
OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ - IZ****  *** *
OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ - IIZ****  *** *
SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ - IZ* *  ***  
SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ - IIZ*   **   
SANAT TARİHİNE GİRİŞ - IZ* ** * **  
SANAT TARİHİNE GİRİŞ - IIZ*    **    
SELÇUKLU SANATI - IZ* ** *  *  
SELÇUKLU SANATI - IIZ*    ** *  
SELÇUKLU SANATI - IIIZ* **    *  
SELÇUKLU SANATI - IVZ* **  * *  
SEMİNERZ*    ****  
TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİZ  ** ***   
TÜRK - İSLAM EL SANATLARI - IZ*  * **   *
TÜRK DİLİ - IZ * * *   **
TÜRK DİLİ - IIZ  ** **   *
TÜRK SİVİL MİMARİSİ - IZ* *  **  *
TÜRK SİVİL MİMARİSİ - IIZ* *  **   *
TÜRK-İSLAM EL SANATLARI - IIZ**** ** *  
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİS   *  *  **
AİLE VE TOPLUMS   ** *    
AKADEMİK TÜRKÇE - IS           
AKADEMİK TÜRKÇE - IIS           
ALMAN EDEBİYATINDAN SEÇME KISA HİKÂYELERS*  * *     
ALMAN KÜLTÜR TARİHİS*  *  *    
ALMANCA - IS   * **    
ALMANCA - IIS   * **    
ANADOLU UYGARLIKLARIS*  *  *    
ANADOLU UYGARLIKLARINA GİRİŞ - IIS           
ANADOLU UYGARLIKLARINA GİRİŞ IS           
ANTİK MİTOLOJİS*  *  *    
ARKEOLOJİ DÜNYASIS  **  *  * 
ATLETİZMS   *  *    
AVRASYA COĞRAFYASIS           
BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT - IIIS*     * *  
BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT - IVS* *  ** ** 
BATILILAŞMA DÖNEMİ OSMANLI SANATI - IS*     * *  
BATILILAŞMA DÖNEMİ OSMANLI SANATI - IIS* *  ** *  
BEDEN EĞİTİMİ IS   *  *    
BEDEN EĞİTİMİ IIS   *  *    
BİLİM VE FELSEFES   *  *    
BİREYSEL ÇALGIS   *  *    
BİZANS ANITSAL VE MİMARİ PLASTİK SANATLARIS* *  **    
BİZANS DÖNEMİ SERAMİĞİS* *   * *  
BİZANS RESİM VE EL SANATLARI - IS* *   * *  
BİZANS RESİM VE EL SANATLARI - IIS* **  * *  
BİZANS SANATINA GİRİŞ - IS* ** **    
BİZANS SANATINA GİRİŞ - IIS* *  **    
BOYA VE BOYAR MADDELERS   *  *    
CANLILAR ARASI İLETİŞİMS   *  *    
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ - IS* *  **   
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ - IIS**   **  *
ÇAĞDAŞ FELSEFE TARİHİ VE METİNLERİS*  *  *  **
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASIS*  *  * *  
ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KİMYAS   *  *   *
ÇEVRE KÜLTÜRLERİ - IS*    ** *  
ÇEVRE KÜLTÜRLERİ - IIS*     * *  
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI IS   *      *
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI IIS   *      *
DEMOKRASİ VE SİYASETS * *     **
DEMOKRATİK GELİŞMELER VE TÜRKİYES***********
DİLBİLİM AKIMLARIS   * **    
DOĞA VE ÇEVRES   *  *   *
DOĞA, FİZİK VE GÖKYÜZÜS   * *     
DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELERS   *  *    
DÜNYA MİTOLOJİLERİS           
EDEBIYAT VE FILM UYARLAMALARIS           
EDEBİYAT VE MİTOLOJİS*  *  *    
EGE UYGARLIKLARIS*  *  *    
ENERJİ VE ENERJİ KAYNAKLARIS   *  *   *
ESKİ ESERLER HUKUKUS****    *  
ESKİ YUNAN TARİHİS*  * **    
ESKİÇAĞ AKDENİZ KÜLTÜR TARİHİS*  *  *    
ESTETİK - IS** *  *  **
ESTETİK - IIS*  *  * ** 
ETİK VE MESLEK ETİKLERİS *        *
EVCİL HAYVANLARS   *  *    
FİZİK VE TEKNOLOJİS   *  *  * 
FİZİKTE TEMEL KAVRAMLARS   *     **
FOTORAFÇILIKS*  *  *    
FRANSIZ EDEBİYATINA GİRİŞS   *  *    
FRANSIZCA - IS   * **    
FRANSIZCA - IIS   * **    
GELİŞİM PSİKOLOJİSİS   **     *
GENEL FELSEFES   *  *    
GENEL SOSYOLOJİS   *  *   *
GEOMETRİS   *  *    
GÜNCEL OLAYLAR SOSYOLOJİSİS   *  *  **
GÜNDELİK HAYATIN TARİHİS* **  *    
HALK BİLİMİ MÜZECİLİĞİS* **  *    
HARİTA OKUR YAZARLIĞIS           
HAYATIMIZDAKİ KİMYAS   *  *   *
HÜCRE VE YAŞAMS   *  *    
IŞIĞIN DOĞASIS   *  *    
İKLİM VE YAŞAMS           
İLKÇAĞ TARİHİNE GİRİŞS*  * **    
İLKÇAĞ VE ORTAÇAĞ FELSEFESİS*  *  *    
İNGİLİZ EDEBİYATINA GİRİŞS   *  *    
İNGİLİZCE - IS   * **    
İNGİLİZCE - IIS   * **    
İNGİLİZCE YAZIM TEKNİKLERİS   * **    
İNSAN HAKLARI TARİHİS   * *    *
İSLAM İKONOGRAFİSİ IS*  * **    
İSLAM İKONOGRAFİSİ IIS* *  ** *  
İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ - IS*  * *     
İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ - IIS*  * **    
İSLAM TARİHİNE GİRİŞ - IS*  * *     
İSLAM TARİHİNE GİRİŞ - IIS*  * **    
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİS * *      *
JEOPOLİTİKS           
JİMNASTİKS   *  *    
KAZI ARAŞ. TEK. VE TÜRK ARK. GİRİŞ - IS* * ***** *
KAZI ARAŞ. TEK. VE TÜRK ARK. GİRİŞ - IIS* * ***** *
KİMYA TARİHİS   *  *    
KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAMS   *  *    
KİŞİLİK PSİKOLOJİSİS   ***     
KLASİK ŞİİRDEN GÜNCEL HAYATAS   * **    
KORO (TÜRK HALK MÜZİĞİ)S*  *  *    
KORO (TÜRK SANAT MÜZİĞİ)S*  *  *    
KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL MİRASS   *  *    
LİNEER CEBİRE GİRİŞS   *  *    
MANTIK VE MATEMATİKS   *  *    
MATEMATİK VE BİLGİSAYARS   *  *    
MESLEKİ YABANCI DİL - I (İNGİLİZCE)S *   **    
MESLEKİ YABANCI DİL - II (İNGİLİZCE)S * * **    
MİNYATÜR SANATI - IS***  ** * 
MİNYATÜR SANATI - IIS**   **   *
MODERN SANAT AKIMLARI - IS*  * **  * 
MODERN SANAT AKIMLARI - IIS* *  ** ** 
MÜZİK IS*  *  *  * 
MÜZİK IIS*  *  *    
NÜMİZMATİKS* *  ***  *
ORTAM VE İNSANS           
OSMANLI KÜLTÜR TARİHİS*  *  *    
OSMANLI ŞEHİRCİLİĞİS* *   * *  
OSMANLILAR VE AVRUPAS** *  *    
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİS   ** *   *
POPÜLER BİYOLOJİS   *  *    
POPÜLER COĞRAFYAS           
POPÜLER KİMYAS   * *     
PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK IS   ** *    
PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK IIS   ** *    
PSİKOLOJİYE GİRİŞ IS   *  *    
PSİKOLOJİYE GİRİŞ IIS   *  *    
RESİM IS**    *  **
RESİM IIS**    *  **
SAĞLIK FİZİĞİS   *  *    
SANAT TARİHİNİN KAYNAKLARI VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS *** ****  
SERAMİK VE ÇİNİ SANATI - IS* *  **    
SERAMİK VE ÇİNİ SANATI - IIS* *  **   
SİBİRYA HALK KÜLTÜRÜ VE ŞAMANİZMS*  *     * 
SONLU MATEMATİKS   *  *    
SOSYAL PSİKOLOJİS   **     *
STAJ - I S***** **  *
STAJ - IIS***** **  *
STAJ - IIIS***** **  *
STAJ - IVS***** **  *
ŞİFALI BİTKİLERS   *  *    
TARİHİ ÇEVRE VE MÜZECİLİK - IS* ** *  *  
TARİHİ ÇEVRE VE MÜZECİLİK - IIS****    *  
TARİHTEN BUGÜNE TÜRK DİLİNİN YURTLARIS   * *    *
TEKNİK RESİM - IS* **    *  
TEKNİK RESİM - IIS* **    *  
TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMIS  *  **    
TEMEL MATEMATİKS   *  *    
TENİSS   *  *    
TOPLUM VE BİLİMS   *  *    
TOPLUM VE KÜLTÜRS*  *  *  **
TURİZM VE KALKINMAS           
TÜRK DİL VE KÜLTÜRÜNÜN KAYNAKLARIS   *  *    
TÜRK DÜNYASI EDEBİYATINA YÖN VEREN ŞAHSİYETLERS*  *     * 
TÜRK TOPLULUKLARI VE TÜRK LEHÇELERİNİN GÜNCEL PROBLEMLERİS*  *     * 
TÜRKÇENİN GİZEMLİ DÜNYASIS   * *     
TÜRK-İSLAM EL SANATLARI - IIIS* **  * * 
TÜRK-İSLAM EL SANATLARI - IVS* **  * *  
TÜRKİYE COĞRAFYASIS           
UYGULAMALI BİLGİSAYAR KULLANIMIS   *  *    
VOLEYBOLS   *  *    
YARATICI DRAMAS   *  *    
YENİÇAĞ VE YAKINÇAĞ FELSEFESİS   *  *    
YERLEŞME KÜLTÜRÜS           
YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ TÜRK DİLLERİS   *      *
YÜZMES   *  *    
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU