171 SANAT TARİHİ

GENEL BİLGİLER
1992 yılında üniversitenin kuruluşunda Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan bölümler arasında olmasına rağmen, Aralık 1997’de Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü olarak faaliyete geçmiştir. 8 Mayıs 2002 yılında Üniversitelerarası Kurul tarafından Sanat Tarihi Bölümü olarak ayrılmıştır. 2003-2004 eğitim öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini almış, 2007 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Lisans, yüksek lisans ve 2009 yılından itibaren de doktora programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Amaçlar
Önemli uygarlıkların merkezi olan Anadolu’dan bize miras kalan tarihi ve kültür varlıkların zengin potansiyelini değerlendirerek bilim alemine ve ülkemizin kültürüne katkılarda yapabilecek kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Anadolu’da Roma döneminden itibaren Ortaçağ ve sonrasına ait önemli yerleşim merkezlerinin kazılması, araştırılması, belgelenmesi, arşivlenmesi amaçlanmaktadır. Sanat tarihi bölümünün hedefi, belirli bir kültür birikimi içerisinde öğrencilerine belli bir bakış açısıyla sanat görüşü kazandırarak ülkemizdeki sanat tarihi bilincini geliştirmektir.


Kabul Koşulları
ÖSYM'nin yaptığı sınavdan yeterli puanı almış olmak.

Mezuniyet Koşulları
Toplam 152 kredilik (240 AKTS)dersi başarıyla tamamlamış olmak.

İstihdam Olanakları
Bölüm mezunları, Kültür ve Turizm Baklanlığı'na bağlı müzeler ve koruma kurulları bünyesinde uzman olarak çalışabilir, turizm alanında rehberlik hizmetleri verilebilirler.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Sanat Tarihi alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Toplam 152 kredilik (240 AKTS)dersi başarıyla tamamlamış olmak.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
İletişim bilgisi bulunamadı.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
2Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
3Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme becerisi.
4Farklı disiplinlere ait bilgileri Sanat Tarihi alanında kullanabilme becerisi.
5Alan araştırmalarında takım çalışması yapabilme becerisi.
6Sanat Tarihi alanında edinilen bilgileri sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi.
7Görsel ve teknik bilgileri Sanat Tarihi alanında kullanabilme becerisi.
8Sanat Tarihi alan çalışmalarında planlama ve uygulama becerisi.
9Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
10Çağdaş Sanat sorunları hakkında bilgili olmak.
11Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisi.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
STA 101 SANAT TARİHİNE GİRİŞ - I 2+0 3 Zorunlu
STA 103 SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ - I 2+0 3 Zorunlu
STA 105 İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI - I 2+0 3 Zorunlu
STA 109 SELÇUKLU SANATI - I 2+0 3 Zorunlu
STA 119 ERKEN OSMANLI SANATI - I 2+0 3 Zorunlu
STA 121 OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ - I 2+0 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli Güz 2+0 2,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli Güz 2+0 2,5 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 4+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli Güz
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
STA 102 SANAT TARİHİNE GİRİŞ - II 2+0 3 Zorunlu
STA 104 SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ - II 2+0 3 Zorunlu
STA 106 İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI - II 2+0 3 Zorunlu
STA 110 SELÇUKLU SANATI - II 2+0 3 Zorunlu
STA 120 ERKEN OSMANLI SANATI - II 2+0 3 Zorunlu
STA 122 OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ - II 2+0 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli Bahar 2+0 2,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli Bahar 2+0 2,5 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 4+0 3 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli-1 1+2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli Bahar
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-1

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 201 TÜRK - İSLAM EL SANATLARI - I 2+0 3,5 Zorunlu
STA 203 İSLAM SANATI - I 2+0 3,5 Zorunlu
STA 205 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ - I 2+0 3,5 Zorunlu
STA 209 SELÇUKLU SANATI - III 2+0 3,5 Zorunlu
STA 217 OSMANLI SANATI - I 2+0 3,5 Zorunlu
STA 221 EPİGRAFİ - I 2+0 3,5 Zorunlu
- Seçmeli-1 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli Güz 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli Güz 2+0 3 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - I 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - I 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 1 1+2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 1 1+2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli -1 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli Güz
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - I
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 1
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli -1
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 1

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 202 TÜRK-İSLAM EL SANATLARI - II 2+0 3,5 Zorunlu
STA 204 İSLAM SANATI - II 2+0 3,5 Zorunlu
STA 206 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ - II 2+0 3,5 Zorunlu
STA 210 SELÇUKLU SANATI - IV 2+0 3,5 Zorunlu
STA 218 OSMANLI SANATI - II 2+0 3,5 Zorunlu
STA 222 EPİGRAFİ - II 2+0 3,5 Zorunlu
KRY 401 KARİYER PLANLAMA 2+0 3,5 Zorunlu
- Seçmeli-2 2+0 3,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli Bahar 2+0 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - II 2+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - II 2+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 2 1+2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 2 1+2 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli Bahar
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - II
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Ortak Seçmeli FEF - 2
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 2

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
STA 303 İSLAM SANATI - III 2+0 3,5 Zorunlu
STA 307 BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT - I 2+0 3,5 Zorunlu
STA 309 BEYLİKLER DÖNEMİ SANATI - I 2+0 3,5 Zorunlu
STA 317 OSMANLI SANATI - III 2+0 3,5 Zorunlu
STA 117 TÜRK SİVİL MİMARİSİ - I 2+0 3,5 Zorunlu
STA 323 BİZANS MİMARİSİ - I 2+0 3,5 Zorunlu
- Seçmeli-3 2+0 3,5 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+0 3,5 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli Güz 2+0 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - III 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli Güz