160 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
Lisans programı, 1995 yılında açılmıştır. Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Halk Bilimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları anabilim dallarından oluşmaktadır. Üniversite kütüphanesi, Bölüm kitaplığı, Fakülte bilgisayar laboratuarları, Toplantı salonları, Sunum salonları, okuma salonu ve sınıfları ile normal ve İkinci öğretim düzeylerinde yeterli imkanlara sahiptir.

Amaçlar
Günlük yaşamın önemli araçlarından düşünsel ve duygusal oluşumların temel geliştirici ve göstericilerinden olan dil ve edebiyatı, bunlara bağlı olarak Türk dilini ve Türk edebiyatını yapısal ve işlevsel bakımlardan gerek eşzamanlı gerekse artzamanlı olarak yakından tanıyan, bunları incelemek ve araştırmak için gerekli çağdaş bilimsel yöntem ve tekniklerle ilgili temel bilgilerle donanmış kişiler yetiştirmek. 6 Anabilim Dalında 6 Profesör, 4 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 10 Araştırma Görevlisinden oluşan kadrosuyla çağın gelişmelerine uygun düzeyde eğitim, öğretim ve bilimsel etkinliklerde bulunmak.


Kabul Koşulları
1.Öğrenci Seçme Yerleştirme (ÖSYS)sınavlarına girerek Bölüm için istenen puanı almak. 2.Yatay geçişle Bölümümüze gelmek isteyen öğrenciler için ilgili Yönetmelik ve Yönergelerdeki şartları taşımak.

Mezuniyet Koşulları
Almış olduğu derslerden başarıyla geçmek, Pamukkale Üniversitesinin lisans öğrencileri için zorunlu kıldığı toplam krediyi tamamlamış olmak.

İstihdam Olanakları
1.Bölümden mezun olanlar, formasyon alarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselere edebiyat öğretmeni olarak atanabilirler. 2. Lisans üstü eğitim yapabilirler. 3. Özel eğitim kurumlarında (dershaneler, özel okullar vb.) çalışabilirler. 4. Alanıyla ilgili özel iş yerlerinde (matbaa, basın-yayın kuruluşları vb.) veya kütüphane arşivlerinde çalışabilirler. 5. Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerinde Türk Dili okutmanı ve araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Türk Dili ve Edebiyatı alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Almış olduğu derslerden başarıyla geçmek, Pamukkale Üniversitesinin lisans öğrencileri için zorunlu kıldığı toplam krediyi tamamlamış olmak.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. MUSTAFA ARSLAN+90 258 296 3652 marslan@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi SALİH MEHMET ARÇIN+90 258 296 3716 sarcin@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDoç. Dr. MEHMET SURUR ÇELEPİ+90 258 296 3594 mcelepi@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
11. Ortaöğretimde kazandığı bilgi ve yeterliliklerin üzerine Türk Dili ve Edebiyatı alanında yeni bilgi, kavramlar kazanma ve buna bağlı olarak bilgi ve kavramlar arası ilişkileri algılayabilme becerisi kazanma.
22.Öğrenim süresi boyunca bilgilerin kaynağına ulaşabilme, kaynaklardan bilimsel ölçütler çerçevesinde yararlanabilme becerisi kazanma.
33.Öğrenim süresi boyunca Türk dili, Türk kültürü ve Türk edebiyatı alanında verilen bilgileri, bilgi ve düşünce dünyasında terkip ve tahlil edebilme, eleştirebilme, yorumlayabilme becerisi kazanma.
44.Bilimsel yöntemlerle çalışabilme, bilimsel bilgi (tez vb.) üretebilme becerisi kazanma.
55.Yetenek ve ilgisini daha yakından fark edip öğrenim süresi boyunca yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme; ileriye yönelik (lisansüstü çalışmalar vb.) hedeflerini belirleyebilme beceri ve birikimi kazanma.
66.Türk Dili ve Edebiyatı bölümü içindeki alt disiplinleri öğrenme; bu disiplinler arasındaki benzer ve farklı yönleri kavrayıp ilişkilendirerek alanına bütüncül bakabilme becerisi kazanma.
77.Bölüm dışı disiplinlerle (Tarih, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji, Matematik vb.) kendi alanını ilişkilendirebilme; gerektiğinde disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanma.
88.Öğrendiklerini önce meslekî çalışma alanına daha sonra evrensel düzeye taşıyabilme; bilgilerini profesyonel düzeye çıkarıp kullanabilme, hayata taşıyıp uygulayabilme güven ve becerisi kazanma.
99.Hayat boyu öğrenme anlayışını benimseyerek Türk Dili ve Edebiyatı alanında ortaya çıkan yeni bilgi, konu ve araştırma yöntemlerini takip edebilme, kendisini geliştirebilme donanımı kazanma.
1010.Meslekî ve ahlakî sorumluluk bilincine sahip olabilme
1111.Öğretme sorumluluğu aldığında, öğrencilerinin bireysel farklılıklarını, kazanımlarını (bilgi düzeylerini) ve konunun özelliklerini dikkate alarak en uygun öğretim yöntemlerini bulup uygulayabilme becerisi kazanma.
1212.Yazılı ve sözlü olarak Türkçeyi doğru, güzel kullanabilme ve savunabilme yeteneğini geliştirme.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Programlı ÖğretimTemelinde öğretimin bireyselleştirilmesi yatar. Programlı öğretim Skinner’in pekiştirme ile ilgili ilkelerinden hareketle ortaya çıkmış olan bireysel bir öğretim tekniğidir. Dayandığı temel ilkeler: küçük adımlar ilkesi, etkin katılım ilkesi, başarı ilkesi, anında düzeltme ilkesi, kademeli ilerleme ilkesi, bireysel hız ilkesi.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
TDE 119 OSMANLI TÜRKÇESİ - I 1+2 5 Zorunlu
TDE 132 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ 4+0 5 Zorunlu
TDE 131 YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM 2+2 3 Zorunlu
TDE 126 GENEL DİLBİLİMİ 4+0 5 Zorunlu
TDE 133 TÜRKİYE TÜRKÇESİ - I 3+0 5 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 4+0 3 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF-1 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 101 ALMANCA - I 4+03Seçmeli
FRA 101 FRANSIZCA - I 4+03Seçmeli
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+03Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 135 AKADEMİK TÜRKÇE - I 2+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
TDE 120 OSMANLI TÜRKÇESİ - II 1+2 5 Zorunlu
TDE 125 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ 4+0 5 Zorunlu
TDE 128 HALK BİLİMİ 4+0 5 Zorunlu
TDE 127 TÜRK DİLİ TARİHİ 3+0 4 Zorunlu
TDE 134 TÜRKİYE TÜRKÇESİ - II 3+0 4 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 4+0 3 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF-2 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 102 ALMANCA - II 4+03Seçmeli
FRA 102 FRANSIZCA - II 4+03Seçmeli
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+03Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 136 AKADEMİK TÜRKÇE - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 258 OSMANLI TÜRKÇESİ - III 2+2 6 Zorunlu
TDE 248 DİVAN EDEBİYATI - I 4+0 5,5 Zorunlu
TDE 250 ESKİ TÜRKÇE 1+2 5,5 Zorunlu
TDE 253 TÜRK HALK ŞİİRİ 4+0 5,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 1 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-1 2+0 3,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 1 1+2 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 275 HÜCRE VE YAŞAM 2+02Seçmeli
COG 275 POPÜLER COĞRAFYA 2+02Seçmeli
CTL 275 TARİHTEN BUGÜNE TÜRK DİLİNİN YURTLARI 2+02Seçmeli
FDE 275 FRANSIZ EDEBİYATINA GİRİŞ 2+02Seçmeli
FEL 275 GENEL FELSEFE 2+02Seçmeli
PSI 275 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I 2+02Seçmeli
SOS 275 TOPLUM VE BİLİM 2+02Seçmeli
STA 275 İSLAM SANATINDA RESİM 2+02Seçmeli
TAR 275 OSMANLILAR VE AVRUPA 2+02Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 261 İKLİM VE YAŞAM 2+02Seçmeli
CTL 213 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ METİN AKTARMA 2+02Seçmeli
CTL 261 KIRGIZ KÜLTÜRÜ VE MANAS DESTANI 2+02Seçmeli
SOS 239 TÜRKİYE'DE SİVİL TOPLUM 2+02Seçmeli
STA 123 SANAT TARİHİ KAVRAMLARI - I 2+02Seçmeli
STA 125 GENEL SANAT TARİHİ - I 2+02Seçmeli
STA 217 OSMANLI SANATI - I 2+02Seçmeli
TAR 203 DOĞU AVR.TÜRK DEVL.TAR. 2+02Seçmeli
TAR 215 OĞUZLAR 2+02Seçmeli
TAR 219 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 2+02Seçmeli
TAR 245 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ - I 2+02Seçmeli
TAR 247 İSLAM TARİHİNE GİRİŞ - I 2+02Seçmeli
TAR 249 ESKİ YUNAN TARİHİ 2+02Seçmeli
TAR 251 İLKÇAĞ TARİHİNE GİRİŞ 2+02Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 205 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 1+23,5Seçmeli
TDE 235 TÜRK HALK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLERİ 2+03,5Seçmeli
TDE 240 ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ 2+03,5Seçmeli
TDE 244 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ BİLGİSİNE GİRİŞ 2+03,5Seçmeli
TDE 251 BATI TÜRK YAZI DİLİNİN OLUŞUMU VE KAYNAKLARI 2+03,5Seçmeli
TDE 252 ESKİ TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLERİ 2+03,5Seçmeli
TDE 254 YENİ TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLERİ 2+03,5Seçmeli
TDE 255 ÇAĞDAŞ TÜRK TİYATROSU - I 2+03,5Seçmeli
TDE 257 TÜRK HALK EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ 2+03,5Seçmeli
TDE 259 TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ARAŞTIRMALARININ KAYNAKLARI 2+03,5Seçmeli
TDE 260 HALK BİLİMİ MÜZECİLİĞİ 2+03,5Seçmeli
TDE 261 KARŞILAŞTIRMALI DİL BİLİMİ 2+03,5Seçmeli
TDE 291 İLETİŞİME GİRİŞ 2+03,5Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEF 101 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI 1+22Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 249 TÜRKİYE TÜRKÇESİ - III 4+0 7 Zorunlu
TDE 236 II. ABDULHAMİD DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI - I 4+0 7 Zorunlu
TDE 237 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI 2+0 6,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 2 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+0 3,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 2 1+2 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 276 CANLILAR ARASI İLETİŞİM 2+02Seçmeli
COG 276 HARİTA OKUR YAZARLIĞI 2+02Seçmeli
CTL 276 SİBİRYA HALK KÜLTÜRÜ VE ŞAMANİZM 2+02Seçmeli
FEL 276 İLKÇAĞ VE ORTAÇAĞ FELSEFESİ 2+02Seçmeli
FIZ 276 SAĞLIK FİZİĞİ 2+02Seçmeli
IDE 276 İNGİLİZ EDEBİYATINA GİRİŞ 2+02Seçmeli
KIM 276 KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM 2+02Seçmeli
PSI 276 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II 2+02Seçmeli
SOS 276 TOPLUM VE KÜLTÜR 2+02Seçmeli
STA 276 OSMANLI SANATI BATI SANATI İLİŞKİSİ 2+02Seçmeli
TAR 276 DEMOKRATİK GELİŞMELER VE TÜRKİYE 2+02Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 218 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI - II 2+02Seçmeli
COG 262 ORTAM VE İNSAN 2+02Seçmeli
CTL 214 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ KONUŞMA 2+02Seçmeli
CTL 242 ALTAY TÜRKÇESİ METİN AKTARMA 2+02Seçmeli
CTL 264 UZAKTAKİ YAKINLARIMIZ, SİBİRYA TÜRKLERİ 2+02Seçmeli
FEL 220 İSLAM FELSEFESİ PROBLEMLERİ 2+02Seçmeli
FEL 334 ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ 2+02Seçmeli
SOS 228 DİN SOSYOLOJİSİ 2+02Seçmeli
SOS 246 KÜRESELLEŞME, MODERNLEŞME VE TÜRKİYE 2+02Seçmeli
SOS 248 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ 2+02Seçmeli
STA 124 SANAT TARİHİ KAVRAMLARI - II 2+02Seçmeli
STA 126 GENEL SANAT TARİHİ - II 2+02Seçmeli
TAR 220 ANADOLU`NUN TARİHİ COĞRAFYASI 2+02Seçmeli
TAR 222 DOĞU ANADOLU TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ 2+02Seçmeli
TAR 234 OSMANLI PALEOGRAFYASI - II 2+02Seçmeli
TAR 246 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ - II 2+02Seçmeli
TAR 248 İSLAM TARİHİNE GİRİŞ - II 2+02Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 238 TÜRK DÜNYASINDA EĞİTİM KÜLTÜR VE FİKİR HAREKETLERİ 2+03,5Seçmeli
TDE 239 TÜRK DİLİNİN SÖZ VARLIĞI 2+03,5Seçmeli
TDE 241 TÜRK DİLİNİN SORUNLARI 2+03,5Seçmeli
TDE 242 EDEBİYAT VE MUSİKİ 2+03,5Seçmeli
TDE 243 HALK BİLİMİ ARAŞTIRMA VE DERLEME YÖNTEMLERİ 2+03,5Seçmeli
TDE 245 BATI EDEBİYATINDA EDEBİ EKOLLER 2+03,5Seçmeli
TDE 247 BATI TÜRK YAZI DİLİ İLK DÖNEM METİNLERİ 2+03,5Seçmeli
TDE 256 ÇAĞDAŞ TÜRK TİYATROSU - II 2+03,5Seçmeli
TDE 292 İLETİŞİM KURAMLARI 2+03,5Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FEF 102 UYGULAMALI BİLGİSAYAR KULLANIMI 1+22Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 349 MİLLİ EDEBİYAT 4+0 7,5 Zorunlu
TDE 363 ORTA TÜRKÇE 3+0 6,5 Zorunlu
TDE 377 TÜRK HALK ANLATILARI 4+0 7 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 3 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-3 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 375 ALMAN KÜLTÜR TARİHİ 2+03Seçmeli
ARK 375 ANADOLU UYGARLIKLARI 2+03Seçmeli
BIY 375 POPÜLER BİYOLOJİ 2+03Seçmeli
COG 375 AVRASYA COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
CTL 375 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATINA YÖN VEREN ŞAHSİYETLER 2+03Seçmeli
FDE 375 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ 2+03Seçmeli
FEL 375 YENİÇAĞ VE YAKINÇAĞ FELSEFESİ 2+03Seçmeli
IDE 375 DÜNYA MİTOLOJİLERİ 2+03Seçmeli
MAT 375 TEMEL MATEMATİK 2+03Seçmeli
PSI 375 SOSYAL PSİKOLOJİ 2+03Seçmeli
PSI 377 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2+03Seçmeli
SOS 375 GENEL SOSYOLOJİ 2+03Seçmeli
STA 375 ANADOLU TÜRK SANATI 2+03Seçmeli
TAR 375 ESKİÇAĞ AKDENİZ KÜLTÜR TARİHİ 2+03Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 323 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
COG 361 TURİZM VE KALKINMA 2+03Seçmeli
CTL 311 TÜRKMEN TÜRKÇESİ KONUŞMA 2+03Seçmeli
CTL 343 SAHA TÜRKÇESİ KONUŞMA 2+03Seçmeli
FEL 329 TASAVVUF FELSEFESİ 2+03Seçmeli
FEL 344 TARİH FELSEFESİ 2+03Seçmeli
FEL 349 SİYASAL DÜŞÜNCENİN EVRİMİ 2+03Seçmeli
STA 227 OSMANLI SANATINA GİRİŞ - I 2+03Seçmeli
TAR 321 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜNYASI TARİHİ 2+03Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 313 METİN DİL BİLİMİ 2+03Seçmeli
TDE 321 TÜRKİYE DIŞINDAKİ T. ED. 2+03Seçmeli
TDE 329 TÜRK KAVİMLERİ 2+03Seçmeli
TDE 333 TÜRK MİTOLOJİSİ 2+03Seçmeli
TDE 335 ESTETİK VE SANAT 2+03Seçmeli
TDE 337 YENİ TÜRK EDE. METİN İNCELEMELERİ - I 2+03Seçmeli
TDE 343 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA HİKAYE 2+03Seçmeli
TDE 345 GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMA 2+03Seçmeli
TDE 351 SOVYET DÖNEMİ VE SONRASINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ VE TOPLULUKLARININ DİL SİYASETİ 2+03Seçmeli
TDE 355 LEHÇELER ARASI METİN AKTARMA YÖNTEMLERİ 2+03Seçmeli
TDE 357 HAREZM TÜRKÇESİ 2+03Seçmeli
TDE 360 TARİH BOYUNCA TÜRKÇENİN YAZIMI 2+03Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 356 DİVAN EDEBİYATI - II 4+0 6,5 Zorunlu
TDE 370 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ 3+0 5,5 Zorunlu
TDE 352 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ 4+0 7 Zorunlu
TDE 379 TÜRK TEKKE VE TASAVVUF EDEBİYATI 2+0 5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 4 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-4 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 376 EGE UYGARLIKLARI 2+03Seçmeli
BIY 376 ŞİFALI BİTKİLER 2+03Seçmeli
COG 376 YERLEŞME KÜLTÜRÜ 2+03Seçmeli
CTL 388 TÜRK TOPLULUKLARI VE TÜRK LEHÇELERİNİN GÜNCEL PROBLEMLERİ 2+03Seçmeli
FEL 376 ÇAĞDAŞ FELSEFE TARİHİ VE METİNLERİ 2+03Seçmeli
IDE 376 DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇMELER 2+03Seçmeli
MAT 376 MANTIK VE MATEMATİK 2+03Seçmeli
PSI 376 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 2+03Seçmeli
PSI 378 KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ 2+03Seçmeli
SOS 376 AİLE VE TOPLUM 2+03Seçmeli
STA 376 MİMAR SİNAN VE ESERLERİ 2+03Seçmeli
TAR 376 OSMANLI KÜLTÜR TARİHİ 2+03Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 320 DOĞU VE BATI KLASİKLERİ 2+03Seçmeli
TDE 332 ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI 2+03Seçmeli
TDE 334 EDEBİYAT BİLİMİ 2+03Seçmeli
TDE 336 METİN YAZARLIĞI 2+03Seçmeli
TDE 338 YENİ TÜRK EDE. METİN İNCELEMELERİ - II 2+03Seçmeli
TDE 348 TÜRK HALK TİYATROSU 2+03Seçmeli
TDE 353 TÜRK DÜNYASININ SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPISI 2+03Seçmeli
TDE 359 ESKİ TÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ 2+03Seçmeli
TDE 361 KIPÇAK TÜRKÇESİ 2+03Seçmeli
TDE 364 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI METİNLERİ ÜZERİNDE AKTARMA ÇALIŞMALARI 2+03Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 423 ANLAM BİLİMİ - I 2+0 3,5 Zorunlu
TDE 429 BİTİRME TEZİ - I 0+2 3 Zorunlu
TDE 453 DİVAN EDEBİYATI - III 4+0 5 Zorunlu
TDE 462 TÜRK AŞIK EDEBİYATI 2+0 5 Zorunlu
TDE 366 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI 4+0 4,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-5 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-5 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ADE 475 ALMAN EDEBİYATINDAN SEÇME KISA HİKÂYELER 2+03Seçmeli
ARK 475 ANTİK MİTOLOJİ 2+03Seçmeli
COG 475 TÜRKİYE COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
CTL 475 YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ TÜRK DİLLERİ 2+03Seçmeli
FEL 475 BİLİM VE FELSEFE 2+03Seçmeli
FIZ 475 ENERJİ VE ENERJİ KAYNAKLARI 2+03Seçmeli
IDE 475 İNGİLİZCE YAZIM TEKNİKLERİ 2+03Seçmeli
KIM 475 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KİMYA 2+03Seçmeli
MAT 475 LİNEER CEBİRE GİRİŞ 2+03Seçmeli
PSI 475 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI I 2+03Seçmeli
PSI 477 PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK I 2+03Seçmeli
SOS 475 DEMOKRASİ VE SİYASET 2+03Seçmeli
STA 475 ANADOLU EL SANATLARI 2+03Seçmeli
TAR 475 İNSAN HAKLARI TARİHİ 2+03Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CTL 411 TÜRKMEN EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ 2+03Seçmeli
CTL 413 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ KOMPOZİSYON 2+03Seçmeli
FEL 451 KÜLTÜR FELSEFESİNE GİRİŞ 2+03Seçmeli
SOS 459 AYDIN KİMLİĞİ VE TÜRKİYE 2+03Seçmeli
SOS 473 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ 2+03Seçmeli
TAR 407 XX.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ - I 2+03Seçmeli
TAR 425 TOPLUMSAL TARİH İNCELEMELERİ 2+03Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 415 ÜSLUP İNCELEMESİ 2+03Seçmeli
TDE 419 TÜRK DESTANLARI 2+03Seçmeli
TDE 431 ÇOCUK EDEBİYATI 2+03Seçmeli
TDE 439 TÜRK EDEBİYATINDA MİSTİSİZM 2+03Seçmeli
TDE 443 MESLEKİ YABANCI DİL - I (İNGİLİZCE) 2+03Seçmeli
TDE 447 ADBİLİMİ ARAŞTIRMALARI 2+03Seçmeli
TDE 456 1950 SONRASI TÜRK ŞİİRİ 2+03Seçmeli
TDE 459 BATI GRUBU (OĞUZ) TÜRK LEHÇELERİNİN SÖZ DİZİMİ 2+03Seçmeli
TDE 460 KÜLTÜREL MİRAS 2+03Seçmeli
TDE 461 SÖZLÜK BİLİMİ VE SÖZCÜK BİLİMİ 2+03Seçmeli
TDE 463 DOĞU GRUBU TÜRK LEHÇELERİNİN SÖZ DİZİMİ 2+03Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 414 ANLAM BİLİMİ - II 2+0 5,5 Zorunlu
TDE 430 BİTİRME TEZİ - II 0+2 3 Zorunlu
TDE 454 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4+0 6,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-6 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli-6 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-6 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-6 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli FEF - 6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 476 ARKEOLOJİ DÜNYASI 2+03Seçmeli
BIY 476 DOĞA VE ÇEVRE 2+03Seçmeli
COG 476 JEOPOLİTİK 2+03Seçmeli
FDE 476 DİLBİLİM AKIMLARI 2+03Seçmeli
FEL 476 ETİK VE MESLEK ETİKLERİ 2+03Seçmeli
FIZ 476 DOĞA, FİZİK VE GÖKYÜZÜ 2+03Seçmeli
IDE 476 EDEBIYAT VE FILM UYARLAMALARI 2+03Seçmeli
KIM 476 POPÜLER KİMYA 2+03Seçmeli
MAT 476 MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 2+03Seçmeli
PSI 476 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI II 2+03Seçmeli
PSI 478 PSİKO. DANIŞMANLIK VE REHBERLİK II 2+03Seçmeli
SOS 476 GÜNCEL OLAYLAR SOSYOLOJİSİ 2+03Seçmeli
STA 476 ANADOLU'DA BİZANS SANATI 2+03Seçmeli
TAR 476 GÜNDELİK HAYATIN TARİHİ 2+03Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 308 KÜLTÜREL COĞRAFYA 2+03Seçmeli
COG 362 AFET YÖNETİMİ 2+03Seçmeli
CTL 412 TÜRKMEN TÜRKÇESİ KOMPOZİSYON 2+03Seçmeli
CTL 442 SAHA EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ 2+03Seçmeli
CTL 454 TÜRK DÜNYASINDA MİZAH GELENEĞİ VE MİZAH TİPLERİ 2+03Seçmeli
FEL 454