807 KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ

GENEL BİLGİLER
Kontrol ve Otomasyon Programımız 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenime başlamıştır. Programımızda kadrolu 3 Öğretim Görevlisi programdaki kontrol ve otomasyon derslerini vermektedir.

Amaçlar
Kontrol ve Otomasyon konusunda yeterli bilgiye sahip sanayide kullanılan kontrol ve otomasyon sistem ve ekipmanları tanıyan, özelliklerini bilen donanımlı teknikerler yetiştirmek.


Kabul Koşulları
Üniversite Giriş Sınavı'ndan yeterli puan alan öğrenciler Kontrol ve Otomasyon programına başlamaya hak kazanırlar.

Mezuniyet Koşulları
Program müfredatına uygun olarak düzenlenen öğrenci kataloglarında yer alan zorunlu dersleri, seçmeli dersleri, bir dönem işyeri eğitimini başarıyla tamamlayan ve Pamukkale Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenciler ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları
Kontrol ve Otomasyon programından mezun olan öğrenciler elektronik, kontrol ve otomasyon sektörünün her sahasında, otomasyon şirketleri, çeşitli endüstri kuruluşları ve fabrikaları ile kamu kurumlarında istihdam olanaklarına sahip olacaklardır. "Kontrol ve Otomasyon Teknikeri" ünvanı alan öğrenciler, her türlü üretim yapan fabrikalarda bakım-onarım, tasarım ve uygulama aşamalarında çalışabilecekleri çok geniş iş alanları bulacaklardır.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi alanında Önlisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Program müfredatına uygun olarak düzenlenen öğrenci kataloglarında yer alan zorunlu dersleri, seçmeli dersleri, bir dönem işyeri eğitimini başarıyla tamamlayan ve Pamukkale Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenciler ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. VELİ YENİL  veliyenil@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Mesleki alanının gerektirdiği matematiksel ve bilimsel bilgiye ulaşma konusunda temel teknikleri uygular.
2Hayat boyu öğrenme bilinciyle ile hareket eder, Türkçe ve yabancı dilde iletişim kurar, resmi ve teknik belgeleri hazırlar.
3Tarihsel, evrensel, toplumsal değerlere saygılı bir birey olarak demokrasi, sosyal sorumluluk ve mesleki etik bilinci ile hareket eder.
4Ofis, masaüstü yayıncılık ve grafik tabanlı programları etkin bir şekilde kullanır,ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve görsel sunumlar yapar.
5Karşılaşılan olası sorunlarda neden sonuç ilişkisi içinde çözüm üretir, ölçme teknikleri yardımıyla hatayı/arızayı belirler, gerekli donanım sağlandığı zaman bunları giderir.
6Meslek standartları, çalışan hakları, insan hakları, girişimcilik, kalite ve meslek etiği konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatına taşır ve uygular.
7İş güvenliği ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur ve uygulamalarını gerçekleştirir.
8İşletim sistemi ve ağ teknolojilerini kullanır, ilgili yazılım kurulumunu yapar, yönetir ve karşılaştığı problemlere çözüm getirir.
9Elektronik ve Otomasyon alanında edinilen kuramsal ve deneysel bilgileri, karşılaşılan olası sorunlarda neden sonuç ilişkisi içinde kullanarak çözüm üretir.
10Mikrodenetleyici tabanlı sistemlerin çalışma prensibini, temel yapısını tanımlar, programlanmasını yapar.
11Disiplinler arası çalışma yeteneği kazanır ve farklı disiplinlere ait bilgileri grup ile birlikte hareket ederek kullanır.
12Elektronik devre ve sistem tasarımlarını bilgisayar programlarıyla yapar, ve bu devre ve sistemlerde gerekli ölçme cihaz ve yöntemlerini belirleyip bunları kullanarak işaret izleme ve ölçme teknikleri yardımıyla hata ve arızayı belirler, bunları giderir.
13Endüstriyel otomasyon sistemlerinde yazılım geliştirme kavramlarını, ortamlarını ve yöntemlerini bilir, yazılım planlama ve tasarımında görev alır, yazılım sektöründeki program geliştirme çalışmalarında grup içinde yönetsel olmayan görevleri yerine getirir.
14Mikroişlemci sistemler, mikrobilgisayar sistemleri, dijital sistemler, Programlanabilir Lojik Kontrol(PLC), endüstriyel kontrol ve otomasyon sistemleri hakkında yeterli bilgi ve beceri sahibi olur.
15Analog elektronik ve güç elektroniği, elektrik motorları ve servo sistemler hakkında yeterli bilgi ve beceri sahibi olur.
16Konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisinin üretimi, üretilen enerjinin iletimi ve dağıtımı konusunda bilgi sahibi olur.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
DeneyDoğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
ING 135 İNGİLİZCE I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
KOT 109 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2+0 2 Zorunlu
KOT 123 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÖLÇMELER 2+1 4 Zorunlu
KOT 127 GENEL MATEMATİK 3+0 4 Zorunlu
KOT 115 PANO VE ENDÜSTRİ ELEKTRİĞİ 2+1 3 Zorunlu
MEK 103 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 3+1 5 Zorunlu
- Teknik Seçmeli -I 2+1 3 Seçmeli
- Sosyal Seçmeli-I 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Sosyal Seçmeli-I
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Teknik Seçmeli -I

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 136 İNGİLİZCE II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
KOT 106 MİKRODENETLEYİCİLER 3+0 3 Zorunlu
KOT 128 ANALOG ELEKTRONİK VE ALGILAYICILAR 2+1 3 Zorunlu
KOT 132 HİDROLİK VE PNÖMATİK 3+0 3 Zorunlu
KOT 134 PLC VE KUMANDA TEKNİKLERİ 3+1 4 Zorunlu
KOT 136 ELEKTRİK MAKİNELERİ 2+1 3 Zorunlu
KRY 201 KARİYER PLANLAMA 2+0 2 Zorunlu
- Teknik Seçmeli-II 3+0 3 Seçmeli
- Sosyal Seçmeli-II 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Sosyal Seçmeli-II
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Teknik Seçmeli-II

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KOT 209 ENDÜSTRİYEL AĞLAR 3+0 3 Zorunlu
KOT 233 İLERİ PLC UYGULAMALARI 3+1 4 Zorunlu
KOT 235 GÜÇ ELEKTRONİĞİ 2+0 4 Zorunlu
KOT 237 KONTROL SİSTEMLERİ VE SCADA 3+0 4 Zorunlu
KOT 207 ELEKTRİK TESİSLERİ 3+0 3 Zorunlu
- Teknik Seçmeli-III 3+0 3 Seçmeli
- Teknik Seçmeli-III 3+0 3 Seçmeli
- Teknik Seçmeli-III 3+0 3 Seçmeli
- Teknik Seçmeli-III 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Teknik Seçmeli-III

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISME 200 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 5+35 30 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ