451 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

GENEL BİLGİLER
Acil durum, öncelik gerektiren tüm hallerin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Önceden öngörülemeyen, ani olarak gelişen ve süratli bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünü olarak ifade edilebilecek olan acil durum yönetim literatüründe ‘beklenmeyen ve öngörülmeyen olaylar’ şeklinde tanımlanmaktadır. Acil durumda süreklilik yoktur, zamanla sınırlıdır ve acil durumu gerektiren faktörler ortadan kalktığında sona ermektedir. Acil durum; can ve/veya malı, sağlığı tehlikeye sokan, rutin toplumsal kaynak ve prosedürleri uygulamaya sokarak hemen tepki verilmesi gereken beklenmedik olaylardır. Yaygın olarak kullanılan, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Örgütünce yapılmış olan tanıma göre afet; insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları olumsuz etkileyen ve etkilenen topluluğun kendi olanak ve kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği, doğal, teknolojik veya insan kökenli olaylar ve doğurduğu sonuçlardır. Afet tehlikeleri bazen sel, deprem, heyelan, kuraklık, çığ, hortum, dolu, kar tipisi, fırtına ve benzerleri gibi doğal kaynaklı olmaktadır. Bunun yanı sıra tehlikeler; endüstriyel kazalar sonucu açığa çıkacak, öldürücü etkiye sahip biyolojik veya kimyasal maddelerin ya da nükleer tesislerden atmosfere yayılacak aşırı radyasyonun sebep olduğu insan kaynaklı-teknolojik kaynaklı olabilmektedir. Ülkemiz, başta deprem ve sel felaketleri olmak üzere birçok doğal afetin gerçekleştiği bir ülkedir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün: "felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur" sözünün bilinci ile tüm doğal afetlerin öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini çok iyi bilen, her türlü önlemi alabilen ve olaya anında müdahale edebilecek olan uzman ve teknik elemanlar yetiştirmek amacıyla açılması hedeflenmektedir.

Amaçlar
Bu programın temel amacı, Acil Durum ve Afet Yönetimi 'ne yeteneği, ilgisi olan, düzenli ve sistematik ders çalışma disiplinine sahip eğitimin verilmesidir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programı, bu amaç doğrultusunda, alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazandırarak bu alanda yeterlilik kazanmış uzmanların yetişmesini sağlayacaktır. Böylece mesleki ve bilimsel açıdan ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli, bilgili ve donanımlı mezunlar vermeyi amaçlanmaktadır. Acil Durum ve Afet Yönetimi eğitiminin en önemli avantajlarından biri öğrencilerinin neredeyse hepsinin iş hayatında faaliyet gösteren, aldıkları eğitimi doğrudan uygulama şansına sahip, derslerden beklentileri olan bir öğrenci kitlesinin olmasıdır. Öğrencilerimizin Acil Durum ve Afet Yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları, mesleki gelişimlerinin artırılması, çalıştıkları ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek bilgiler ile donatılması sağlanmış olacaktır. Acil Durum ve Afet Yönetimi eğitiminin diğer bir önemli avantajı ülkemiz için son derece önemli olan nitelikli iş gücünün azalmadan artırılmasıdır.


Kabul Koşulları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programa yerleştirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Meslek eğitim süresi 4 yarıyıl, 2 yıl olup; öğrenciler 2 yılın sonunda 120 AKTS kredisi ile mezun olacaklardır. Eğitim süresince öğrencilere verilen akademik derslerin yanı sıra, öğrenciler 30 iş günü süreli alana dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir.

İstihdam Olanakları
Programda Acil Durum ve Afet Yönetimi disiplinler-arası özelliğine uygun bilgi ve beceri artırıcı pek çok ders bulunmaktadır. Bu nedenle programı başarıyla bitirerek “Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri” unvanı alan öğrenciler; afet ve acil durum ile sağlık sektörü başta olmak üzere pek çok kamu ve tüzel kuruluşlarda çalışma olanağına sahip olabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Acil Durum ve Afet Yönetimi alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Meslek eğitim süresi 4 yarıyıl, 2 yıl olup; öğrenciler 2 yılın sonunda 120 AKTS kredisi ile mezun olacaklardır. Eğitim süresince öğrencilere verilen akademik derslerin yanı sıra, öğrenciler 30 iş günü süreli alana dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3. sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına (Hemşirelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet) devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDr. Öğr. Üyesi NUR AYDIN  nuraydin@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Acil Durum ve Afet Yönetimi alanındaki temel bilgiye sahiptir.
2Acil Durum ve Afet Yönetimi alanındaki güncel bilgileri içeren uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
3Acil Durum ve Afet Yönetimi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
4Alan ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimi ve becerilerini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
5Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
6Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
7Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.
8Acil Durum ve Afet Yönetimi ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.
9Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
10Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirebilir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
GKD 1005 YABANCI DİL 1 - İNGİLİZCE 1 2+0 2 Zorunlu
DAY 110 İLK YARDIM BİLGİSİ 2+1 4 Zorunlu
DAY 106 AFET VE ACİL DURUM MEVZUATI 2+0 3 Zorunlu
DAY 111 ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI 2+1 4 Zorunlu
DAY 112 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ 3+0 4 Zorunlu
- ADAY SEÇMELİ 1 3+0 3 Seçmeli
- ADAY SEÇMELİ 1 3+0 3 Seçmeli
- ADAY SEÇMELİ 1 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : ADAY SEÇMELİ 1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
GKD 1006 YABANCI DİL 2 - İNGİLİZCE 2 2+0 2 Zorunlu
DAY 211 AFET TIBBI 3+0 3 Zorunlu
DAY 205 AFET VE ACİL DURUM PSİKOLOJİSİ 2+0 3 Zorunlu
DAY 208 DOĞAL AFETLER VE AFETLER COĞRAFYASI 3+0 3 Zorunlu
DAY 413 DEPREM VE DEPREM GÜVENLİĞİ 2+0 3 Zorunlu
- ADAY SEÇMELİ 2 3+0 3 Seçmeli
- ADAY SEÇMELİ 2 3+0 3 Seçmeli
- ADAY SEÇMELİ 2 3+0 3 Seçmeli
- ADAY SEÇMELİ 2 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : ADAY SEÇMELİ 2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
DAY 314 İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ 2+1 4 Zorunlu
DAY 316 AFET SENARYOSU VE TATBİKATLAR 2+0 3 Zorunlu
DAY 315 KİMYASAL BİYOLOJİK RADYOLOJİK NÜKLEER TEHDİTLER 2+0 3 Zorunlu
DAY 317 AFETLERDE SALGIN HASTALIKLAR 2+0 3 Zorunlu
DAY 404 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3+0 3 Zorunlu
KRY 201 KARİYER PLANLAMA 2+0 2 Zorunlu
DAY 318 EKİP ÇALIŞMASI VE LİDERLİK 1+1 3 Zorunlu
- ADAY SEÇMELİ 3 3+0 3 Seçmeli
- ADAY SEÇMELİ 3 3+0 3 Seçmeli
- ADAY SEÇMELİ 3 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : ADAY SEÇMELİ 3

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ISME 200 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 5+35 30 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİZ          
AFET SENARYOSU VE TATBİKATLARZ          
AFET TIBBIZ          
AFET VE ACİL DURUM MEVZUATIZ          
AFET VE ACİL DURUM PSİKOLOJİSİZ          
AFETLERDE SALGIN HASTALIKLARZ          
ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARIZ          
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ          
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ          
DEPREM VE DEPREM GÜVENLİĞİZ          
DOĞAL AFETLER VE AFETLER COĞRAFYASIZ          
EKİP ÇALIŞMASI VE LİDERLİKZ          
İLK YARDIM BİLGİSİZ          
İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİMZ          
İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİZ          
KARİYER PLANLAMAZ          
KİMYASAL BİYOLOJİK RADYOLOJİK NÜKLEER TEHDİTLERZ          
TÜRK DİLİ - IZ          
TÜRK DİLİ - IIZ          
YABANCI DİL 1 - İNGİLİZCE 1Z          
YABANCI DİL 2 - İNGİLİZCE 2Z          
YÖNETİM VE ORGANİZASYONZ          
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PLANLARIS          
AFET EKONOMİSİ VE SİGORTACILIĞIS          
AFET KAYNAKLI GÖÇ YÖNETİMİS          
AFET LOJİSTİĞİS          
AFET SOSYOLOJİSİS          
AFET VE ACİL DURUMLARDA BESLENME HİZMETLERİS          
AFETLER TARİHİS          
AFETLERDE AKTÖRLERS          
AFETLERDE HABERLEŞMES          
AFETLERDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİS          
AFETLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİS          
AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİS          
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİS          
BEDEN EĞİTİMİ - IS          
BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİS          
ÇEVRE KORUMAS          
DOSYALAMA VE ARŞİVLEMES          
HARİTA BİLGİSİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİS          
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE METEOROLOJİK AFETLERS          
İLETİŞİM YÖNTEMLERİS          
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİS          
İTFAİYE ARAÇ VE MALZEME BİLGİSİS          
MATEMATİK IS          
MATEMATİK IIS          
MESLEK ETİĞİS          
MESLEKİ İNGİLİZCES          
MESLEKİ YAZIŞMALARS          
METEOROLOJİS          
OLAY YÖNETİM SİSTEMİS          
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞS          
ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİS          
SİVİL SAVUNMA BİLGİSİS          
SOSYAL SORUMLULUK VE PROJES          
TEKNOLOJİK AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARIS          
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMIS          
TEMEL EKONOMİ - IS          
TEMEL EKONOMİ - IIS          
TÜRKİYE JEOLOJİSİS          
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2023 PAU