567 ÇOCUK GELİŞİMİ

GENEL BİLGİLER
Çocuk gelişimi; çocuklara ve gençlere, gerekli olan bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyinde kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun tüm gelişim alanlarını destekleyen (fiziksel, psiko-motor, bilişsel, kişilik,dil, sosyal ve duygusal), plan yapan, uygulayan, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve çocuk psikolojisi konusunda bilgi sahibi olan, drama, oyun etkinlikleri, müzik çalışmaları ve sürekli olarak gelişime açık bireyler yetiştirmeye çalışan bir programdır.

Amaçlar
Bu programın amacı, iki yıllık ön lisans dönemi sonunda okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, hastanelerin çocuk kliniklerinde ve ayrıca müzik, resim, drama, jimnastik alanlarında öğrenci yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Çocuk Gelişimi Programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT puan türüne göre öğrenci kabul edilmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Bahar yarıyılında mezun olan öğrencilerin genel ortalamaları esas alınarak sıralama yapılır. Her programda ilk üç sırayı alan öğrenciler program birincisi, ikincisi, üçüncüsü unvanları ile mezun olurlar. Bu unvanlar öğrencinin not durum çizelgelerinde gösterilir ve belge verilir. Akademik ortalaması 3.50’den 3.75’e kadar olanlar onur öğrencisi, 3.75 ve üzerinde olanlar yüksek onur öğrencisi sıfatlarıyla mezun olur, bu durum öğrencinin not durum çizelgelerinde gösterilir ve belge verilir.

İstihdam Olanakları
MEB' e bağlı veya özel okul öncesi eğitim kurumlarında, anaokulu Öğretmeni veya usta öğretici olarak , Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri’nde, yataklı tedavi veren kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumları’nda bakıcı anne,-Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, engelli çocukların günlük yaşam becerileri kazanmaları ve gelişim alanlarını güçlendirmek için, -Özel eğitim okullarında, -Hastanelerin çocuk bölümlerinde, hasta çocukların aksayan eğitimlerine rehberlik etmek, günlük yaşam becerilerinin devamlılığını sağlamak,hasta psikolojisinden uzaklaşmalarını sağlamak üzere, - Televizyon ve radyo çocuk program yapımcısı, çocuk kitapları hazırlamada danışman olarak çalışabilirler.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Çocuk Gelişimi alanında Önlisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca öğrencinin daha önceki önlisans ve lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilen derslere de muafiyet hakkı verilir. Öğrencinin not çizelgesinde, bu derslerin kredileri dikkate alınarak, kayıt olduğu programdan alması gereken dersler belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Bahar yarıyılında mezun olan öğrencilerin genel ortalamaları esas alınarak sıralama yapılır. Her programda ilk üç sırayı alan öğrenciler program birincisi, ikincisi, üçüncüsü unvanları ile mezun olurlar. Bu unvanlar öğrencinin not durum çizelgelerinde gösterilir ve belge verilir. Akademik ortalaması 3.50’den 3.75’e kadar olanlar onur öğrencisi, 3.75 ve üzerinde olanlar yüksek onur öğrencisi sıfatlarıyla mezun olur, bu durum öğrencinin not durum çizelgelerinde gösterilir ve belge verilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3ncü sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili ağağıdaki lisans programlarına devam etme imkanları bulunmaktadır. - Okul Öncesi Öğretmenliği - Özel Eğitim Öğretmenliği - Sosyal Hizmetler - Çocuk Gelişimi - Sağlık Yönetimi

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDoç. Dr. TUNCAY ORAL  toral@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alarak, kuramsal bilgi birikimini uygulamaya geçirebilir.
2Okul öncesi eğitim düzeyindeki çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişim özelliklerini bilir.
3Çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilir.
4Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören çocukları tanımaya yönelik teknikleri uygulayabilir.
5Okul öncesi eğitim kurumlarındaki rehberlik hizmetlerinin işleyişini destekleyecek doğrultuda davranır.
6Okulöncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen tüm etkinlikleri ( Türkçe, müzik, drama, sanat, oyun, hareket, fen, matematik, gezi,araç ve materyal geliştirme) planlar ve uygular.
7Özel eğitim (fiziksel,zihinsel ,görme ve işitme engelli, ,dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan, üstün zekalı çocuklar) gerektiren çocuklara uygun eğitim ve kaynaştırma programlarını bilir.
8Türkiye Cumhuriyeti Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlıdır ve Türkçeyi iyi kullanır.
9Yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Rol OynamaRol oynama, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yoludur. Yöntemin başarıya ulaşması için öğrencinin yaratıcı düşünceyi kullanması gerekir. Öğrenci, gerçek rolünden ve duygularından arınarak kendini başka birinin yerine koyar. Böylece onların nasıl düşündüklerini, neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu teknikte dersin konusu ile ilgili bir sorun, durum, olay ya da fikir bir grup öğrenci tarafından diğer öğrencilerin önünde sergilenerek duruma çözüm üretilmeye çalışılır. Bazı kaynaklarda rol oynamanın, problem çözme süreci şeklinde olması gerektiği de ifade edilmektedir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GözlemGenellikle doğaya ilişkin bilgilerimizi gözlemlerimiz yoluyla edinsek de, gözlem yöntemi başka olgu ve durumlar için de kullanılır. Gözlem sonucu elde ettiğimiz bulguları zihnimizde işleyerek belli başlı genellemelere ulaşmaya çalışırız. Eğer belli hatalardan dolayı yanlış genellemelere ulaşmışsak, aynı olgu ve varlıklar üzerinde tekrar gözlem yapmak gerekir.  
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Analoji /Metaforla ÖğretimSoyut konu ve kavramları somut nesnelere benzeterek öğrenmeyi sağlayan bir yoldur.
MünazaraMünazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Altı Şapkalı DüşünmeAltı şapkalı düşünme tekniğinde, bir konuya farklı açılardan bakma esas alınmaktadır. Bireyler aynı olay karşısında farklı düşünme yaklaşımlarını geliştirebileceklerini öğrenirler, empati yeteneğini geliştirirler. Değişik açıdan düşünmelere yer verdiği için ortaya atılan konunun her yönden irdelenip, kararların doğru verilmesine olanak sağlar. Bu teknikte, öğrencilere tartışmaları için bir konu verilir. Her grup farklı renkteki şapkanın gerektirdiği düşünce biçimini ortaya koymaya çalışır. Her grup, tartışılması istenen konuya, kendi başında var olduğunu düşündüğü şapkanın gerektirdiği yönde yaklaşır. Bu tekniğin uygulanmasında önemli olan öğrencilerin kendi görüş ve düşüncelerini tespit etmek değil, bir konuya farklı açılardan bakabilme becerisinin kazanılmasıdır. Öğretmen bu amacın dışına çıkmamalıdır. Şapka renkleri ve temsil ettiği düşünce biçimleri: - Beyaz şapka: (Tarafsızdır). Ortaya konan soruna ilişkin taraf tutmadan net bilgi ve raporlar ortaya koyar. - Kırmızı şapka: (Duygusaldır). Öfke, tutku, duygu, duygusal bir bakış açısını ifade eder - Siyah şapka: (Karamsardır). Olumsuzluklar, riskler, dezavantajları ifade eder. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür. - Sarı şapka: (İyimserdir). Olayların olumlu yönlerine odaklanır; avantajları ve faydalı yönleri düşünür. - Yeşil şapka: (Yaratıcıdır). Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulmaya çalışır. - Mavi şapka: (Değerlendirici ve karar vericidir). Olayı tüm olası yönleriyle gören ve değişkenleri kontrol altında tutan bir bakış açısıdır. Düşünceler sistematize edilir.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+0 2 Zorunlu
CGL 131 ÇOCUK GELİŞİMİ- I 3+0 4 Zorunlu
CGL 114 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2+0 3 Zorunlu
CGL 148 KİŞİSEL GELİŞİM 3+0 4 Zorunlu
CGL 101 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 2+0 2,5 Zorunlu
PDR 335 YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ 3+0 4 Zorunlu
- Seçmeli-1 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli 2 2+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 2
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+0 2 Zorunlu
CGL 132 ÇOCUK GELİŞİMİ 2 3+0 4 Zorunlu
CGL 134 ÇOCUK VE OYUN 2+1 4 Zorunlu
CGL 222 ANNE - BABA EĞİTİMİ 2+0 2,5 Zorunlu
CGL 236 ÇOCUK VE DRAMA 2+1 4 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
KRY 201 KARİYER PLANLAMA 2+0 3 Zorunlu
- Seçmeli-3 2+1 3 Seçmeli
- Seçmeli 4 2+0 3,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 4
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CGL 237 ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ 2+0 2 Zorunlu
CGL 231 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI 3+0 4 Zorunlu
CGL 113 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ARAÇ GELİŞTİRME, ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 2+2 3,5 Zorunlu
CGL 133 ÇOCUKLA İLETİŞİM 2+0 2 Zorunlu
CGL 201 ÖZEL EĞİTİM - I 2+4 4,5 Zorunlu
CGL 217 MESLEKİ UYGULAMA - I 1+8 7,5 Zorunlu
- Seçmeli-5 3+0 2,5 Seçmeli
- Seçmeli-6 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-5
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-6

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CGL 242 ÇOCUK VE ÇEVRE 2+0 2 Zorunlu
CGL 138 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA 3+0 3 Zorunlu
CGL 234 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA 2+0 3 Zorunlu
CGL 202 ÖZEL EĞİTİM - II 2+4 6 Zorunlu
CGL 204 SEMİNER 2+0 2 Zorunlu
CGL 139 DAVRANIŞ YÖNETİMİ 2+0 2 Zorunlu
CGL 214 MESLEKİ UYGULAMA - II 1+8 7,5 Zorunlu
- Seçmeli-7 3+0 2,5 Seçmeli
- Seçmeli-8 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-7
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-8


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ANNE - BABA EĞİTİMİZ*********
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ         
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ         
ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYAZ*** ****
ÇOCUK GELİŞİMİ 2Z*********
ÇOCUK GELİŞİMİ- IZ*********
ÇOCUK HAKLARI VE KORUMAZ**** ** *
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞIZ******* *
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIZ*********
ÇOCUK VE ÇEVREZ*********
ÇOCUK VE DRAMAZ*********
ÇOCUK VE OYUNZ*********
ÇOCUKLA İLETİŞİMZ*********
ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİZ***  ****
DAVRANIŞ YÖNETİMİZ*********
İNGİLİZCE - IZ         
İNGİLİZCE - IIZ         
KARİYER PLANLAMAZ         
KİŞİSEL GELİŞİMZ*********
MESLEKİ UYGULAMA - IZ*********
MESLEKİ UYGULAMA - IIZ*********
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ARAÇ GELİŞTİRME, ÖĞRETİM TEKNİKLERİZ*********
ÖZEL EĞİTİM - IZ*********
ÖZEL EĞİTİM - IIZ******* *
PSİKOLOJİYE GİRİŞZ*********
SEMİNERZ*********
TÜRK DİLİ - IZ         
TÜRK DİLİ - IIZ         
YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİZ         
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİS*********
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİS*********
ÇOCUK VE MÜZİKS*********
ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIKS*********
DEĞERLER EĞİTİMİS         
DİKSİYON VE BEDEN DİLİS*********
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DAVRANIŞ YÖNETİMİS         
GİRİŞİMCİLİKS*********
HALKLA İLİŞKİLERS*********
İLETİŞİM BECERİLERİS         
İLK YARDIMS*********
MESLEK ETİĞİS*********
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİMS*** ***  
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKS*********
SOSYAL BECERİ EĞİTİMİS         
TEMEL SANAT EĞİTİMİ - IS*********
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi