571 MADENCİLİK TEKNOLOJİSİ

GENEL BİLGİLER
Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümünün, Madencilik Teknolojisi Programı 2013 yılı itibari ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Bölümümüz 2015 yılı itibariyle "Maden Teknikeri" ünvanına sahip öğrencilerini mezun etmiştir.

Amaçlar
Bölüm amacımız, madencilikle ilgili temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, madencilikle ilgili bütün dallarda yeterli teknik eğitim görmüş bireyler yetiştirmek , madenlerin sürdürülebilir kalkınma anlayışı içinde, güvenli, ekonomik, çevresel ve toplumsal yönleri ile kabul edilebilir biçimde çıkarılması, işlenmesi ve kullanılmasına yönelik bilgi ve beceri edinmelerini sağlamaktır.


Kabul Koşulları
Madencilik Teknolojisi Programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonucuna göre TYT puan türünden kabul edilirler. Daha fazla bilgi için https://www.osym.gov.tr/ adresinden yararlanabilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin Madencilik Teknolojisi programından mezun olabilmesi için: Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,30 olması, Eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersleri başarması, Programda öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması, Toplam 120 AKTS'lik iş yükünü tamamlaması, İlgili yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilmiş olması gerekir. Mezuniyet kararı verilen öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak diploma verilir.

İstihdam Olanakları
Mezunlarımız maden teknikeri olarak, madencilik faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Sayıları her geçen gün biraz daha artan maden ocaklarında ve cevher zenginleştirme tesislerinde ara eleman ihtiyacı bu meslekteki kişilerin iş bulma şansını artırmaktadır. 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Kale Meslek Yüksekokulumuz Madencilik Teknolojisi Programından mezun olan öğrencilerimizin yerleşebilecekleri lisans programları: Maden Mühendisliği Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Madencilik Teknolojisi alanında Önlisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Bir öğrencinin Madencilik Teknolojisi programından mezun olabilmesi için: Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,30 olması, Eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersleri başarması, Programda öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması, Toplam 120 AKTS'lik iş yükünü tamamlaması, İlgili yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilmiş olması gerekir. Mezuniyet kararı verilen öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak diploma verilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. HACER ŞENSÖZ  hsensoz@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Madencilik Teknolojisi alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2Karar, uygulama ve davranışlarında Madencilik Teknolojisi alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3Madencilik Teknolojisi alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
8Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
9Madencilik Teknolojisi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
11Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
12Madencilik Teknolojisi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
13Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
15Değişime ve yeniliğe açıktır.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Benzetişim (Simülasyon)Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MDN 111 MADENCİLİĞE GİRİŞ 3+0 4 Zorunlu
MDN 101 MATEMATİK I 2+0 3 Zorunlu
MDN 105 GENEL JEOLOJİ 2+0 3 Zorunlu
MDN 106 MADEN ARAMA YÖNTEMLERİ 2+0 3 Zorunlu
MDN 108 TEKNİK RESİM 2+2 5 Zorunlu
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
- Seçmeli 1 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 1 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MDN 142 GENEL MATEMATİK 2 2+0 2 Zorunlu
MDN 148 GENEL JEOLOJİ 2 2+2 3 Zorunlu
MDN 145 MADENLERDE HAZIRLIK VE KAZI 2+0 2 Zorunlu
MDN 144 AÇIK İŞLETME YÖNTEMLERİ 3+0 3 Zorunlu
MDN 146 MİNEROLOJİ VE PETROGRAFİ 2+2 3 Zorunlu
MDN 288 STAJ 0+0 4 Zorunlu
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
KRY 201 KARİYER PLANLAMA 2+0 2 Zorunlu
- Seçmeli 3 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli 2 2+2 3 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 2
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 3

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MDN 231 TOPOGRAFYA 2+2 4 Zorunlu
MDN 232 MADEN YATAKLARI 3+0 3 Zorunlu
MDN 234 MADEN MAKİNALARI 3+0 4 Zorunlu
MDN 235 CEVHER HAZIRLAMA 2+2 4 Zorunlu
MDN 236 YERALTI İŞLETME YÖNTEMLERİ 3+0 3 Zorunlu
MDN 237 MADENLERDE TAHKİMAT 2+0 2 Zorunlu
MDN 238 İŞ VE MADEN HUKUKU 3+0 3 Zorunlu
- Seçmeli 4 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli 4 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli 5 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 4
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 5

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MDN 261 MADENLERDE HAVALANDIRMA VE EMNİYET 2+0 3 Zorunlu
MDN 262 MADENLERDE NAKLİYAT VE SU ATIMI 2+0 3 Zorunlu
MDN 263 CEVHER ZENGİNLEŞTİRME 2+2 4 Zorunlu
MDN 264 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 3+0 3 Zorunlu
MDN 265 JEOLOJİK HARİTA BİLGİSİ 2+2 4 Zorunlu
MDN 266 MERMER JEOLOJİSİ VE TEKNOLOJİSİ 2+0 2 Zorunlu
MDN 268 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMARI 2+2 4 Zorunlu
- Seçmeli 6 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli 6 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli 7 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 6
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 7


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
AÇIK İŞLETME YÖNTEMLERİZ               
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ               
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ               
CEVHER HAZIRLAMAZ               
CEVHER ZENGİNLEŞTİRMEZ               
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELERZ               
GENEL JEOLOJİZ               
GENEL JEOLOJİ 2Z               
GENEL MATEMATİK 2Z               
İNGİLİZCE - IZ               
İNGİLİZCE - IIZ               
İŞ VE MADEN HUKUKUZ               
JEOLOJİK HARİTA BİLGİSİZ               
KARİYER PLANLAMAZ               
MADEN ARAMA YÖNTEMLERİZ               
MADEN MAKİNALARIZ               
MADEN YATAKLARIZ               
MADENCİLİĞE GİRİŞZ               
MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMARIZ               
MADENLERDE HAVALANDIRMA VE EMNİYETZ               
MADENLERDE HAZIRLIK VE KAZIZ               
MADENLERDE NAKLİYAT VE SU ATIMIZ               
MADENLERDE TAHKİMATZ               
MATEMATİK IZ               
MERMER JEOLOJİSİ VE TEKNOLOJİSİZ               
MİNEROLOJİ VE PETROGRAFİZ               
STAJZ               
TEKNİK RESİMZ               
TOPOGRAFYAZ               
TÜRK DİLİ - IZ               
TÜRK DİLİ - IIZ               
YERALTI İŞLETME YÖNTEMLERİZ               
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİS               
ÇEVRE JEOLOJİSİS               
DEĞERLER EĞİTİMİS               
DOĞAL AFETLERS               
GENEL FİZİKS               
GENEL KİMYAS               
HİDROJEOLOJİS               
İSTATİSTİKS               
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİS               
JEOKİMYAS               
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİS               
KONGRE SEMİNER ORGANİZASYONUS               
KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONUS               
KÜTLE HAREKETLERİS               
MALZEME BİLGİSİS               
NUMUNE ALMA VE SINIFLANDIRMAS               
PATLATMA TEKNOLOJİSİS               
SONDAJ TEKNİĞİS               
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİS               
TESİS TASARIMIS               
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİS               
TÜRKİYEDEKİ MADEN POTANSİYELİS               
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi