773 TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ

GENEL BİLGİLER
Programımız, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Programın kontenjanı 50'tır.

Amaçlar
Turizm ve seyahat hizmetleri programının amacı , turizm ve seyahat sektöründe hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Kalitesi ile diğer programlar arasında ayrıcalıklı, öğrenciler tarafından tercih edilen, piyasada mezunları aranılan, alanında en iyi ve saygın program olmaktır.


Kabul Koşulları
Yök'ün belirlediği mevzuat doğrultusunda öğrenci kabul edilir

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için ortalamasının 60 puan olması gerekir. Öğrenciler 90 kredi ve 36 işgünü stajı tamamlamak koşulu ile mezun duruma gelir.

İstihdam Olanakları
A, B, C grubu seyahat acentaları ile çeşitli ulaştırma firmalarında değişik kategorilerde çalışabilirler

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Turizm ve Seyahat Hizmetleri alanında Önlisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için ortalamasının 60 puan olması gerekir. Öğrenciler 90 kredi ve 36 işgünü stajı tamamlamak koşulu ile mezun duruma gelir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDr. Öğr. Üyesi SERKAN BAŞOL  sbasol@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olmak ve sektörle ilgili temel kavramları kavradığını göstermek
2Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
3Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek
4Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olmak
5Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olmak
6Seyahat acentelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak
7Havayolu işletmeleri başta olmak üzere ulaştırma işletmelerinin bilet rezervasyonu ve satışı konularında bilgi ve beceriye sahip olmak
8Seyahat işletmeleri faaliyetleri ile turizm sektörünün diğer alanları arasında entegrasyonu sağlayan bağlantıları kavrayacak bilgiye sahip olmak
9Seyahat işletmeciliği için gerekli temel finansal hesaplama ve analizleri yapabilmek
10Tarih ve Coğrafya bilgisine sahip olmak. Türkiye´nin tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi sahibi olmak. Anadoludaki uygarlıklar hakkında bilgi sahibi olmak. Dünya´nın belli başlı tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi sahibi olmak
11Kongre, seminer, toplantı organizasyonları gerçekleştirebilme becerisine ve bilgisine sahip olmak
12İş güvenliği, iş kanunları hakkında bilgi sahibi olmak İş güvenliği, iş kanunları hakkında bilgi sahibi olmak
13Meslek ile ilgili konularda güncel geişmeleri takip ederek bunları iş süreçlerine adapte edebilmek bilgi ve becerisine sahip olmak
14Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olmak
15İş ortamında ve özel yaşamında kendi kendini değerlendirebilme ve bunlardan sonuçlar çıkarabilme bilgi ve becerisine sahip olmak
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
ITSH 101 GENEL TURİZM 2+0 3,5 Zorunlu
ITSH 103 KARŞILAYICI (INCOMİNG) ACENTE 3+1 5,5 Zorunlu
ITSH 105 ANADOLU UYGARLIKLARI 2+0 3,5 Zorunlu
ITSH 109 KONUK İLETİŞİMİ 2+0 3,5 Zorunlu
ITSH 111 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2+1 4 Zorunlu
BYS 404 TURİZM COĞRAFYASI 2+0 4 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
ITSH 106 BİLETLEME(TİCKETİNG) 2+0 4 Zorunlu
ITSH 108 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ 2+0 4 Zorunlu
ITSH 116 AKDENİZ UYGARLIKLARI TARİHİ 2+0 2 Zorunlu
TUR 107 GENEL MUHASEBE 2+0 4 Zorunlu
ISYO 222 STAJ 0+0 5 Zorunlu
KRY 201 KARİYER PLANLAMA 2+0 2 Zorunlu
- Seçmeli-1 3+0 3 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ITSH 205 ACENTE MUHASEBESİ 2+1 4 Zorunlu
ITSH 207 BİLETLEME (OTOMASYON) 2+2 4 Zorunlu
ITSH 211 TEMEL HUKUK 2+0 4 Zorunlu
ITSH 217 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2+0 3 Zorunlu
ITSH 221 MİTOLOJİ 2+0 5 Zorunlu
GMS 211 MESLEKİ İNGİLİZCE - I 3+0 4 Zorunlu
- Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ITSH 206 KARŞILAYICI (INCOMING) ACENTE OTOMASYON PROGRAMLARI 2+2 3 Zorunlu
ITSH 208 TURİZM PAZARLAMASI 3+0 3,5 Zorunlu
ITSH 236 KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM 2+0 2 Zorunlu
ILH 316 DİNLER TARİHİ- I 2+0 2,5 Zorunlu
PAZA 226 SATIŞ YÖNETİMİ 2+0 5,5 Zorunlu
ITSH 240 TUR PROGRAMLARI 2+2 5,5 Zorunlu
- Seçmeli-3 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-4 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ACENTE MUHASEBESİZ     * **      
AKDENİZ UYGARLIKLARI TARİHİZ*        *     
ANADOLU UYGARLIKLARIZ*        *     
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİZ*   *  ***     
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ               
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ               
BİLETLEME (OTOMASYON)Z* *  **        
BİLETLEME(TİCKETİNG)Z***  ***  *    
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİZ ***           
DİNLER TARİHİ- IZ               
GENEL MUHASEBEZ               
GENEL TURİZMZ*   **** *     
KARİYER PLANLAMAZ               
KARŞILAYICI (INCOMING) ACENTE OTOMASYON PROGRAMLARIZ* *  **        
KARŞILAYICI (INCOMİNG) ACENTEZ* *  **        
KONUK İLETİŞİMİZ*  **          
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZMZ               
MESLEKİ İNGİLİZCE - IZ               
MİTOLOJİZ               
SATIŞ YÖNETİMİZ               
STAJZ               
TEMEL HUKUKZ*   *  *   *   
TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİZ*    * *  *    
TUR PROGRAMLARIZ               
TURİZM COĞRAFYASIZ               
TURİZM PAZARLAMASIZ*    **        
TÜRK DİLİ - IZ               
TÜRK DİLİ - IIZ               
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ARKEOLOJİS               
BANKET VE TOPLANTI ORGANİZASYONUS               
CATERINGS               
DEĞERLER EĞİTİMİS               
DÜNYA UYGARLIKLARI TARİHİS               
GASTRONOMİ TURİZMİS               
GENEL İŞLETMES               
HALKLA İLİŞKİLERS               
İLETİŞİMS               
İNGİLİZCE - IS               
İNGİLİZCE - IIS               
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİS               
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİS*   ** *       
KONGRE SEMİNER ORGANİZASYONUS*  *** *  *    
SANAT TARİHİS               
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMS               
TARİH VE KÜLTÜR TURİZMİS*        *     
TEMEL MATEMATİKS               
TERMAL TURİZMS               
TURİZM EKONOMİSİS*   ** *       
TURİZM SOSYOLOJİSİS               
TURİZMDE REKREASYON VE ANİMASYONS               
TURİZMDE YENİ TRENDLER VE SEKTÖREL ANALİZS               
YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA - IS               
YÖRESEL TÜRK MUTFAKLARIS               
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi