745 LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

GENEL BİLGİLER
Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksekokulunda 2013-2014 eğitim öğretim yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Programı eğitime başlamıştır. Yüksek öğretimde Veteriner bölümü alanında 120 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Laborant ve Veteriner Sağlık alanında önlisans derecesine sahip olunur.

Amaçlar
Laboratuvarlar ve Veterinerlik hizmeti verilen alanlarda ihtiyaç duyulan yetişmiş personel açığını kapatmak üzere laboratuvar tekniklerine hakim, gelişen teknolojilere uyum gösterebilen ve yeniliklere açık öğrenciler yetiştirmek.


Kabul Koşulları
ÖNLİSANS

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için ortalamasının 60 puan olması gerekir. Öğrenciler 120 AKTS kredisi ve 30 işgünü stajı tamamlamak koşulu ile mezun duruma gelir.

İstihdam Olanakları
Mezunlarımız kamu ve özel sektörde çeşitli laboratuvar, hayvan hastaneleri ve veteriner kliniklerde görev alabilmektedirler

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Laborant ve Veteriner Sağlık alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte-meslek yüksekokulu-yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca, Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için ortalamasının 60 puan olması gerekir. Öğrenciler 120 AKTS kredisi ve 30 işgünü stajı tamamlamak koşulu ile mezun duruma gelir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3ncü sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. MEHMET BAŞEĞMEZ+90 258 296 1731 mbasegmez@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIÖğr. Gör. MEHMET BAŞEĞMEZ+90 258 296 1731 mbasegmez@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Laboratuvar çalışmalarında kullanılan ekipmanların düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin kullanım yeterliliğine sahip olmak
2Laboratuvar işletim kurallarına hakim olmak ve bu kurallara göre çalışmak
3Histolojik, mikrobiyolojik, parazitolojik, patolojik, biyokimyasal örnekleri almak ve gerekli testleri uygulamak
4Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak
5Hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili koşulları sağlayabilmek
6Hayvanların karşılaşabileceği salgın ve zoonoz kaynaklı hastalıklardan korunma için gerekli takiplerin yapılması
7Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek, veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek, normal gebelik ve doğum süreçlerini tanımak ve takip etmek
8Döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek
9Veteriner hekim kontrolünde gerekli tedavi protokollerini uygulayabilmek
10Mesleki etik kurallarına uygun olarak hizmet vermek
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
LVS 102 HİSTOLOJİ 3+1 5 Zorunlu
LVS 105 GENEL MATEMATİK 2+0 2 Zorunlu
LVS 108 MİKROBİYOLOJİ 3+1 5 Zorunlu
ASC 235 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2+0 4 Zorunlu
LVS 224 BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 2+0 2 Zorunlu
- Seçmeli Dönem 1 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli Dönem 1 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli Dönem 1 2+0 2 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli Dönem 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
CEKO 205 ETKİLİ İLETİŞİM 2+02Seçmeli
LVS 111 MESLEKİ TERMİNOLOJİ (SEÇMELİ) 2+02Seçmeli
LVS 112 RUMİNATLARDA BESLENME HASTALIKLARI (SEÇMELİ) 2+02Seçmeli
LVS 117 PARAZİTOLOJİ 1+12Seçmeli
SBO 327 MEDYA OKUR YAZARLIĞI 2+02Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
LVS 110 GENEL MATEMATİK 2 2+0 2 Zorunlu
LVS 150 STAJ 0+0 5 Zorunlu
LVS 103 FİZYOLOJİ 3+1 4 Zorunlu
LVS 119 SALGIN VE ZOONOZ HASTALIKLAR 3+0 3 Zorunlu
LVS 101 ANATOMİ 3+1 4 Zorunlu
- Seçmeli Dönem 2 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli Dönem 2 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli Dönem 2 2+0 2 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli Dönem 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIY 427 HAYVAN DAVRANIŞLARI 2+02Seçmeli
LVS 118 MEME SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2+02Seçmeli
LVS 120 FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ 2+02Seçmeli
LVS 121 DOĞA TARİHİ 2+02Seçmeli
LVS 122 GENETİK 2+02Seçmeli
PAZA 222 MARKA YÖNETİMİ 2+02Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
LVS 201 DOĞUM VE JİNEKOLOJİ 3+1 4 Zorunlu
LVS 221 BÜYÜK HAYVAN İÇ HASTALIKLARI 3+0 5 Zorunlu
LVS 211 BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ 3+0 5 Zorunlu
LVS 214 MESLEK ETİĞİ VE DEONTOLOJİ 2+0 3 Zorunlu
LVS 225 ZOOTEKNİ 2+0 3 Zorunlu
LVS 107 BİYOKİMYA 3+1 4 Zorunlu
- Seçmeli Dönem 3 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli Dönem 3 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli Dönem 3 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli Dönem 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
LOJ 220 RAPORLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ 3+02Seçmeli
LVS 202 YEM BİLGİSİ VE HAYVAN BESLEME 3+02Seçmeli
LVS 217 EGZOTİK HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 2+02Seçmeli
LVS 223 ACİL KLİNİK 2+02Seçmeli
LVS 228 MESLEKİ KARİYER PLANLAMASI 2+02Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
LVS 208 SUNİ TOHUMLAMA 3+1 4 Zorunlu
LVS 210 KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HASTALIKLARI 3+1 4 Zorunlu
LVS 212 DIŞ HASTALIKLARI 3+1 5 Zorunlu
LVS 222 KÜÇÜK HAYVAN İÇ HASTALIKLARI 3+0 5 Zorunlu
LVS 206 AYAK HASTALIKLARI 2+0 2 Zorunlu
LVS 116 LABORATUVAR TEKNİKLERİ 1+1 4 Zorunlu
- Seçmeli Dönem 4 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli Dönem 4 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli Dönem 4 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli Dönem 4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FENG 462 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 2+02Seçmeli
LVS 213 HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ 2+02Seçmeli
LVS 220 ÇEVRE KORUMA 2+02Seçmeli
LVS 226 MEDİKAL BOTANİK 2+02Seçmeli
LVS 227 KLİNİK FİZYOLOJİ 2+02Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ANATOMİZ**********
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ**********
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ**********
AYAK HASTALIKLARIZ**********
BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİZ**********
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİZ          
BİYOKİMYAZ**********
BÜYÜK HAYVAN İÇ HASTALIKLARIZ**********
BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİZ**********
DIŞ HASTALIKLARIZ**********
DOĞUM VE JİNEKOLOJİZ**********
FİZYOLOJİZ**********
GENEL MATEMATİKZ**********
GENEL MATEMATİK 2Z**********
HİSTOLOJİZ**********
KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HASTALIKLARIZ  ****  **
KÜÇÜK HAYVAN İÇ HASTALIKLARIZ**********
LABORATUVAR TEKNİKLERİZ**********
MESLEK ETİĞİ VE DEONTOLOJİZ         *
MİKROBİYOLOJİZ**********
SALGIN VE ZOONOZ HASTALIKLARZ**********
STAJZ**********
SUNİ TOHUMLAMAZ**********
TÜRK DİLİ - IZ**********
TÜRK DİLİ - IIZ   *      
ZOOTEKNİZ**********
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ACİL KLİNİKS**********
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİS** *     *
ÇEVRE KORUMAS******** *
DOĞA TARİHİS          
EGZOTİK HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİS**********
ETKİLİ İLETİŞİMS          
FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİS**********
GENETİKS          
HAYVAN DAVRANIŞLARIS**********
HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİS    *    *
İNGİLİZCE - IS**********
İNGİLİZCE - IIS**********
KLİNİK FİZYOLOJİS          
MARKA YÖNETİMİS          
MEDİKAL BOTANİKS          
MEDYA OKUR YAZARLIĞIS          
MEME SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIS**********
MESLEKİ KARİYER PLANLAMASIS          
MESLEKİ TERMİNOLOJİ (SEÇMELİ)S**********
PARAZİTOLOJİS**********
RAPORLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİS          
RUMİNATLARDA BESLENME HASTALIKLARI (SEÇMELİ)S**********
YEM BİLGİSİ VE HAYVAN BESLEMES**********
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU