747 ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA

GENEL BİLGİLER
Programda sadece, teorik bilgiler değil, bunun yanında uygulamaya yönelik faaliyetlere de yer verilmektedir. Özel Güvenlik ve Koruma Programı, lise öğreniminden sonra iki yıllık eğitim vermektedir. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur.

Amaçlar
Özel güvenlik alanında kaliteli eleman ihtiyacını karşılamak ve öğrencileri mesleğin temel becerilerine sahip olacak şekilde donatarak kalifiye eleman yetiştirmek.


Kabul Koşulları
Lise ve dengi okul diplomasına sahip adaylar, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından yerleştirilir. (Programa katılacak erkek öğrencilerin boylarının en az 1.70 cm, kız öğrencilerin en az 1.63 cm olması gerekmektedir. Ayrıca Devlet hastanesinden heyet raporu ve adli sicil belgesi istenir).

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanında seçimlik dersler de alabilirler. Özel güvenlik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.30 olması gerekir.

İstihdam Olanakları
Özel Güvenlik ve Koruma Programı’ ndan mezun olan öğrenciler, Denizli ili başta olmak üzere bölgedeki ve tüm Türkiye’deki diğer yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren özel güvenlik firmaları ve özel kurumların güvenlik bölümlerinde istihdam edilebilmektedir. Ayrıca KPSS sınavından yeterli puanı almak şartıyla kamu kurumlarında devlet memuru sıfatıyla da istihdam edilmektedir.Aynı zamanda KPSS-B ile yapılan memur alımlarında, “güvenlik memuru kadrosu” tercihlerinde ön lisans mezunu şartı arandığından bu kurumların kapısı program mezunlarına açık bulunmaktadır. Bu programdan mezun olacak öğrenciler bölgedeki resmi veya özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, lisans eğitimini tamamlamak kaydıyla kendi işyerlerini işletebilmekte ve buralarda yöneticilik yapabilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Özel Güvenlik ve Koruma alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte-meslek yüksekokulu-yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca, Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanında seçimlik dersler de alabilirler. Özel güvenlik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.30 olması gerekir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3ncü sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. SİNAN AVAN  savan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
2Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme
3Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirebilme becerisini geliştirme
4Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme
5Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
6Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme
7Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme
8İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
9Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma
10Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi
11Girişimcilik becerisine sahip olma
12Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
DramaÖğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
OGK 103 ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU-I 3+0 3 Zorunlu
OGK 101 GÜVENLİK SİSTEMLERİ 2+0 2 Zorunlu
OGK 105 DAVRANIŞ BİLİMLERİ-1 3+0 3 Zorunlu
OGK 107 ANAYASA-1 2+0 2,5 Zorunlu
OGK 109 BEDEN EĞİTİMİ-I 3+0 2,5 Zorunlu
OGK 111 TEMEL BİLGİSAYAR 2+0 2 Zorunlu
- Seçmeli-1 3+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 3 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OGK 113 YAKIN SAVUNMA –I 1+23Seçmeli
OGK 115 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+03Seçmeli
OGK 117 SUÇ VE SUÇLU PSİKOLOJİSİ 3+03Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
ISG 250 END. DAYALI ÖĞRENİM (STAJ) 30 İŞ GÜNÜ 0+0 8 Zorunlu
OGK 102 KİŞİ KORUMA 2+0 2 Zorunlu
OGK 106 ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU-II 2+0 2 Zorunlu
OGK 108 ANAYASA-2 2+0 2 Zorunlu
OGK 114 ÖZEL GÜVENLİK YÖNTEMİ 2+0 2 Zorunlu
OGK 116 YAKIN SAVUNMA -II 2+1 2 Zorunlu
- Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OGK 118 DAVRANIŞ BİLİMLERİ-2 2+02Seçmeli
OGK 120 BEDEN EĞİTİMİ-II 2+02Seçmeli
OGK 122 GÜVENLİĞİN SOSYAL TEMELLERİ 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OGK 201 YURTTAŞLIK VE İNSAN HAKLARI 2+0 2,5 Zorunlu
OGK 203 TOPLUM PSİKOLOJİSİ 3+0 3 Zorunlu
OGK 205 CEZA HUKUKU 3+0 3 Zorunlu
OGK 207 HAVA VE DENİZ LİMANI GÜVENLİĞİ 4+0 3 Zorunlu
OGK 209 YAKIN SAVUNMA-III 1+2 3 Zorunlu
OGK 211 ÖZEL GÜVENLİK VE MESLEK ETİĞİ 2+0 2 Zorunlu
OGK 213 MÜLKİYET TARİHİ 3+0 3 Zorunlu
OGK 215 GÜVENLİK VE TERÖR 3+0 3 Zorunlu
- Seçmeli-3 2+0 2,5 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+0 2,5 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OGK 217 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 2+02,5Seçmeli
OGK 219 OLAYLARA MÜDAHALE ESASLARI 2+02,5Seçmeli
OGK 221 ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ 2+02,5Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OGK 218 SİLAH BİLGİSİ 2+2 3 Zorunlu
OGK 208 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 3+0 3 Zorunlu
OGK 210 YAKIN SAVUNMA -IV 1+2 3 Zorunlu
OGK 232 GÜVENLİK İLETİŞİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER 3+0 3 Zorunlu
OGK 234 UYUSTURUCU MADDE BİLGİSİ 3+0 3 Zorunlu
MLY 208 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3+0 3 Zorunlu
ASC 118 İLK YARDIM 3+0 3 Zorunlu
OGK 104 SUÇ SOSYOLOJİSİ 3+0 3 Zorunlu
- Seçmeli-4 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-4 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-4 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
OGK 212 SUÇ ÖNLEME MODELLERİ 2+02Seçmeli
OGK 220 KRİMİNOLOJİ 2+02Seçmeli
OGK 224 VÜCUT EGZERSİZLERİ 2+02Seçmeli
STT 116 BESLENME 2+02Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ANAYASA-1Z*   * *     
ANAYASA-2Z***** ***** 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ    * *     
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ************
BEDEN EĞİTİMİ-IZ**  * ***  
CEZA HUKUKUZ*  *****    
DAVRANIŞ BİLİMLERİ-1Z * **  *    
END. DAYALI ÖĞRENİM (STAJ) 30 İŞ GÜNÜZ*********** 
GÜVENLİK İLETİŞİMİ VE HALKLA İLİŞKİLERZ *  *  **   
GÜVENLİK SİSTEMLERİZ  *  **     
GÜVENLİK VE TERÖRZ*** ****  * 
HAVA VE DENİZ LİMANI GÜVENLİĞİZ* *  **  *  
İLK YARDIMZ* *********
İNGİLİZCE - IZ       *   *
İNGİLİZCE - IIZ*** ** *****
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUZ*** **** *  
KİŞİ KORUMAZ************
MÜLKİYET TARİHİ Z*   *  *  * 
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU-IZ* *   *  *  
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU-IIZ*********** 
ÖZEL GÜVENLİK VE MESLEK ETİĞİZ*  *****    
ÖZEL GÜVENLİK YÖNTEMİZ******** *  
SİLAH BİLGİSİZ* * ****    
SUÇ SOSYOLOJİSİZ*** ******* 
TEMEL BİLGİSAYARZ* * *   * * 
TOPLUM PSİKOLOJİSİZ************
TÜRK DİLİ - IZ*********** 
TÜRK DİLİ - IIZ************
TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISIZ*********** 
UYUSTURUCU MADDE BİLGİSİZ  * * * *   
YAKIN SAVUNMA -IIZ************
YAKIN SAVUNMA -IVZ  * * **    
YAKIN SAVUNMA-IIIZ *********  
YURTTAŞLIK VE İNSAN HAKLARIZ************
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ACİL DURUM PROSEDÜRLERİS* ******    
BEDEN EĞİTİMİ-IIS*** ******
BESLENMES* * ***     
DAVRANIŞ BİLİMLERİ-2S************
GÜVENLİĞİN SOSYAL TEMELLERİS***********
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIS***** ** ** 
KRİMİNOLOJİ S* **********
OLAYLARA MÜDAHALE ESASLARIS*** ******* 
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİS* *  **  *  
SUÇ ÖNLEME MODELLERİS* * ***  *  
SUÇ VE SUÇLU PSİKOLOJİSİS*********** 
VÜCUT EGZERSİZLERİS* * *****   
YAKIN SAVUNMA –IS**  *  *    
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU