743 MALİYE

GENEL BİLGİLER
Maliye bilimi; mali olayları inceleyen ve bir tarafı iktisata bir tarafı da hukuka uzanan disiplinler arası bir bilim olmasının yanı sıra başta devlet olmak üzere tüm kamu kurumlarının kamusal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kamusal mal üretmek için yaptıkları harcamaları ve bu harcamaları yapabilmek için gerekli gelirleri, ayrıca gelir ve gider arasındaki dengeyi inceleyen bir bilim dalıdır. Maliye bilimi devlet yönetiminde çok önemli bir yere sahiptir. Devleti anlamadan ekonominin anlaşılması mümkün değildir. Bunu sağlamak için de mali konuları iyi derecede bilmek ve mali konulara ilişkin sorunlara gerekli çözümleri getirebilmek gerekir.

Amaçlar
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Bölümü Maliye Programının temel amacı; bilginin, ihtisasın, tecrübenin önem kazandığı ve daha rahat yaşayabilmek için daha fazla çalışmanın gerektiği çağımızda bu gereklere uygun mali bilgilerle donatılmış, önlisans düzeyinde öğrenci yetiştirmektir. Bunun yanı sıra bir taraftan gerek bölüm öğretim elemanlarının yaptığı, gerekse ülke çapında yapılan araştırmalarla mali konulardaki gelişmeleri izleyerek özellikle iktisat, muhasebe ve mali hukuk ağırlıklı bir programla, özel kuruluşların devlete karşı olan mali ödevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı, maliye, muhasebe ve vergi konularındaki eleman açığının kapatılmasına yönelik eğitim verilirken; diğer taraftan devletin de modern anlamda vergileme, vergi denetimi, mali yargılama gibi sahalardaki denetçi ve uzman ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik bir program uygulanmaya çalışılacaktır.


Kabul Koşulları
Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme(ÖSYM) tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavından ilgili puan türünde yeterli puanı almış olmaları ve bir orta öğretim diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca meslek liselerinin Maliye, Muhasebe, Finansman gibi alanla ilgili bölümlerinden mezun olan öğrenciler “Maliye” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için ortalamasının 60 puan olması gerekir. Öğrenciler 2 yıl/4 yarıyıl sonunda 120 AKTS kredisi ve 30 işgünü stajı tamamlamak koşulu ile mezun olmaya hak kazanırlar. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Maliye alanında Önlisans Diploması” derecesi alırlar.

İstihdam Olanakları
Mezun olan öğrencilerin istihdam imkanları oldukça geniştir. Maliye meslek elemanları Kamu İktisadi Teşebbüslerinde, mahalli idarelerde, Maliye Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatları ile Mal Müdürlükleri’nde, Vergi Daireleri’nde, Sosyal Sigortalar Kurumu’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Gümrük Bakanlığı’nın ve diğer kamu kurumlarının bütçe ve gelirle ilgili birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca bankalarda ve özel sektör kuruluşlarının mali birimlerinde ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci –mali müşavir ve muhasebe bürolarında çalışabilirler. Program mezunları yukarıda söz edilen çalışma alanları dışında, gerekli eğitim ve stajlarını tamamladıktan sonra kendi adlarına büro açarak Serbest Muhasebeci unvanı ile de çalışabilmektedirler. Bunun yanında lisans eğitimini ilgili bölümlerde tamamladıktan sonra Mali Müşavir olma imkanına sahip olurlar. Mali Müşavir unvanı ile kendi bürolarını açabilirler ya da işletmelerin muhasebe birimlerinde Mali Müşavir olarak çalışabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Maliye alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte-meslek yüksekokulu-yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca, Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için ortalamasının 60 puan olması gerekir. Öğrenciler 2 yıl/4 yarıyıl sonunda 120 AKTS kredisi ve 30 işgünü stajı tamamlamak koşulu ile mezun olmaya hak kazanırlar. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Maliye alanında Önlisans Diploması” derecesi alırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3ncü sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. ESENGÜL KATIRCI ÜNKAYA  ekatirci@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1İktisat ve maliye teorileriinde yer alan temel kavramları öğrenme, temel iktisadi sorunlar ile teorik bağlantıları kurarak muhakeme edebilme
2Kamu maliyesi, maliye politikası, bütçe, vergi teorisi ve uygulamalarına ilişkin temel bilgilere sahip olma
3Ulusal vergi sistemine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olabilme, mevzuat çerçevesinde vergileme işlemleri, vergilerin ve vergi suç ve cezalarının hesaplanması, farklı mükellef türleri için beyanname düzenlenmesi konularında teorik ve pratik bilgilere sahip olma
4Kamu gelirleri, kamu giderleri ve kamu borçlanmasının politika uygulamaları içindeki kullanımı ile ilgili olarak yorum yapabilme ve değerlendirebilme
5Maliye politikasının kullanımına ilişkin olarak verilen ekonomik verileri değerlendirebilme ve analiz yapabilme yeteneğini ortaya koyabilme
6Başta kamu sektöründeki mesleki uzmanlık alanları olmak üzere, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlara ilişkin iktisat, maliye, hukuk, muhasebe, vergi, işletme bilgi ve beceri düzeyini temel düzeyde sağlayabilme
7Farklı iktisadi düşüncelerin varlığını benimseme ve çok yönlü bir anlayış içerisinde farklı görüşleri teorik düzeyde anlayabilme ve değerlendirebilme
8Ulusal ekonomiyi, küresel ekonomik ilişkiler içerisinde değerlendirebilme ve uluslar arası iktisadi kuruluşların rolünü ve etkisini kavrayabilme
9Bilgiyi bilimsel bilgi çerçevesinde sorgulayabilme, farklı inanç, yaşam biçimi ve düşünceleri saygı ile karşılayabilme
10Bilgisayar programlarını iyi düzeyde öğrenme, çeşitlendirme ve kullanabilme
11Yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak etkin iletişim kurabilme
12Maliye alanına ilişkin pratik ve teorik yenilikleri ulusal ve uluslar arası düzeyde takip edebilme
13Sorumluluk bilincine sahip, inisiyatif alabilen, takım içinde önderlik yapabilen, özgüveni yüksek bireyler olabilme
14Yaşam boyu eğitimin gerekliliğini kavrama ve bu sürece öğrenci ve eğitimci olarak katılabilme
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
Analoji /Metaforla ÖğretimSoyut konu ve kavramları somut nesnelere benzeterek öğrenmeyi sağlayan bir yoldur.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
MLYE 115 MALİYE TARIHI 2+0 2 Zorunlu
MLY 101 İKTİSADA GİRİŞ 2+0 3 Zorunlu
MLY 107 GENEL MUHASEBE - I 3+0 4 Zorunlu
MLY 111 GENEL HUKUK BİLGİSİ 2+0 3 Zorunlu
MLY 109 GENEL MATEMATİK 3+0 3 Zorunlu
BYS 135 İŞLETME - I 2+0 3 Zorunlu
TBT 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 1+2 3 Zorunlu
MALI 201 KAMU MALİYESİ TEORİSİ - I 3+0 3 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
MLY 110 VERGİ HUKUKU-I 3+0 3 Zorunlu
MLY 112 İDARE HUKUKU 3+0 3 Zorunlu
BYS 136 İŞLETME-II 2+0 3 Zorunlu
DTC 142 GENEL MUHASEBE - II 3+1 4 Zorunlu
MUH 108 MAKRO İKTİSAT 2+0 3 Zorunlu
MALI 202 KAMU MALİYESİ TEORİSİ - II 3+0 3 Zorunlu
BCT 110 STAJ UYGULAMASI(30 İŞ GÜNÜ) 0+0 5 Zorunlu
- Yabancı Dil-II 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MLY 203 MALİYE POLİTİKASI I 3+0 4 Zorunlu
MLY 205 VERGİ HUKUKU II 3+0 4 Zorunlu
MLY 209 MALİYET MUHASEBESİ 3+0 3 Zorunlu
MLY 201 TÜRK VERGİ SİSTEMİ I 3+0 3 Zorunlu
- Seçmeli 3-1 4+0 4 Seçmeli
- Seçmeli 3-2 3+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 3-2 3+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 3-2 3+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 3-2 3+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 3-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYS 241 MESLEKİ YABANCI DİL-I 4+04Seçmeli
MLYE 225 BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI– I 3+14Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 3-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYA 103 TİCARİ MATEMATİK 3+03Seçmeli
MLY 207 KAMU BÜTÇESİ 3+03Seçmeli
MLY 211 TİCARET HUKUKU 2+03Seçmeli
MLY 213 BORÇLAR HUKUKU 2+03Seçmeli
MLY 221 ULUSLARARASI MALİYE 3+03Seçmeli
MLY 223 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3+03Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MLY 202 TÜRK VERGİ SİSTEMİ II 3+0 3 Zorunlu
MLY 204 MALİYE POLİTİKASI II 3+0 4 Zorunlu
MLY 208 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3+0 4 Zorunlu
- Seçmeli 4-1 4+0 4 Seçmeli
- Seçmeli 4-2 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 4-2 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 4-2 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 4-2 2+0 3 Seçmeli
- Seçmeli 4-2 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 4-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYS 244 MESLEKİ YABANCI DİL-II 4+04Seçmeli
MLYE 226 BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI - II 3+14Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli 4-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BYA 103 TİCARİ MATEMATİK 3+03Seçmeli
MLY 206 KAMU EKONOMİSİ 3+03Seçmeli
MLY 210 DEVLET BORÇLANMASI 2+03Seçmeli
MLY 214 MAHALLİ İDARELER MALİYESİ 2+03Seçmeli
MLY 216 ULUSLARARASI İKTİSAT 3+03Seçmeli
MLY 220 GÜNCEL MALİ YAKLAŞIMLAR 3+03Seçmeli
SBKY 207 ANAYASA HUKUKU 3+03Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ             *
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ             *
GENEL HUKUK BİLGİSİZ     *      * 
GENEL MATEMATİKZ     *       *
GENEL MUHASEBE - IZ     *        
GENEL MUHASEBE - IIZ    **        
İDARE HUKUKUZ* *  *        
İKTİSADA GİRİŞZ*     *       
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUZ            **
İŞLETME - IZ     *        
İŞLETME-IIZ     *        
KAMU MALİYESİ TEORİSİ - IZ**** ***      
KAMU MALİYESİ TEORİSİ - IIZ *** * *      
MAKRO İKTİSATZ*     *       
MALİYE POLİTİKASI IZ******        
MALİYE POLİTİKASI IIZ******        
MALİYE TARIHIZ* *  *        
MALİYET MUHASEBESİZ     *        
STAJ UYGULAMASI(30 İŞ GÜNÜ)Z    *     * * 
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZ         *    
TÜRK DİLİ - IZ          *   
TÜRK DİLİ - IIZ          * 
TÜRK VERGİ SİSTEMİ IZ**** *     *  
TÜRK VERGİ SİSTEMİ IIZ**** *     *  
VERGİ HUKUKU IIZ *** * *      
VERGİ HUKUKU-IZ *** * *      
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ANAYASA HUKUKUS     *       *
BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI - IIS     *   *    
BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI– IS     *   *    
BORÇLAR HUKUKUS     *        
DEVLET BORÇLANMASIS * *          
GÜNCEL MALİ YAKLAŞIMLARS * **         
İNGİLİZCE - IS          *  *
İNGİLİZCE - IIS          *  *
KAMU BÜTÇESİS **           
KAMU EKONOMİSİS** ** **      
MAHALLİ İDARELER MALİYESİS *  *         
MESLEKİ YABANCI DİL-IS     *  * *** 
MESLEKİ YABANCI DİL-IIS     *  * *** 
TİCARET HUKUKUS  *  *     *  
TİCARİ MATEMATİKS *** *        
TÜRKİYE EKONOMİSİS * ***        
ULUSLARARASI İKTİSATS       *      
ULUSLARARASI MALİYES **    *      
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU